Protokoly Sionských mudrcov – výber úryvkov k téme liberalizmu

1. protokol

5) Politická svoboda není skutečností, ale pomyslnou představou. Musíme ovlá-
dat umění, jak tohoto pojmu použít, když je pro nás potřebné lákadlem této ideje
získat na svoji stranu masy lidí, jestliže hodlají svrhnout vládnoucí stranu. Celá věc
je usnadněna, když protivník svoji moc udržuje myšlenkou svobody, takzvaného
liberalismu, a této myšlence obětuje část své moci. V té chvíli triumfuje naše učení:
jakmile je vláda oslabena, chopí se jí podle zákona přírody ihned jiné ruce, aby sle-
pá síla davu nezůstala ani jediný den bez vůdce. Nová moc nastoupí jednoduše na
místo moci staré, oslabené liberalismem.

V současné době nahradila vláda zlata vládu liberálních systémů. Kdysi byly
doby, kdy panovala víra v Boha.

6) Myšlenka svobody se nedá uskutečnit, protože nikdo neví, jak ji rozumně
užívat. Dopřejme lidu, aby si nějaký čas vládl sám a tato samospráva ho úplně zni-
čí. Okamžitě vypuknou nesváry, které se změní v sociální boje, až nakonec státy a
jejich moc shoří v požáru válek.

14) Kde právo začíná, a kde končí? Ve státě, kde je vláda špatně uspořádána,
kde se zákony a panovník stali bezmocnými pro nespočetná práva, která stvořil li-
beralismus, nacházím nové právo, totiž právo silnějšího, které nám umožňuje vložit
ruku na stávající zákony, na celý vládní pořádek, na změnu všech institucí, a nako-
nec i právo na uchopení moci nad těmi, kteří se ve jménu liberalismu sami zřekli
v náš prospěch práv, jež měli k udržení své moci.

16) Ze současných zlých poměrů, které jsme dočasně museli zavést, vzejde dob-
rodiní naší nesvrhnutelné vlády, která znovu obnoví normální chod národního živo-
ta, jehož mechanismus byl pochroumán liberalismem.

Účel světí prostředky. Při našich plánech se nesmíme příliš starat o to, co je dob-
ré a morální, ale spíše co je nutné a užitečné.

9. protokol

11) Abychom předčasně nezničili státní zřízení Nežidů, dotkli jsme se jich opa-
trně a uchopili jen některé důležité orgány státní správy. Tyto resorty byly dříve
striktně, ale spravedlivě vymezeny. V nich jsme však liberalismem zaseli svévoli,
chaos a nezákonnosti. Zmocnili jsme se justice, volebního práva, tisku, osobních
práv a především vzdělání, které je pilířem skutečné svobody.

12) Zdemoralizovali a otupili jsme mládež Nežidů tím, že jsme ji vychovávali
podle zásad a teorií, jež sami pokládáme za falešné, ale které jsme záměrně vpravili
do jejich myšlení a vědomí.

10. protokol

11) Od té doby, kdy jsme do státního organismu vpravili jed liberalismu, změnili
jsme celý jeho politický ráz; všechny státy jsme nakazili smrtelnou chorobou, po-
dobnou rozkladu krve. Zbývá už jen počkat na konec jejich smrtelného zápasu.

12) Z liberalismu povstaly konstituční státy, které nahradily dosavadní samovlá-
du, Nežidům prospěšnou a přirozenou. Konstituce, jak víte, jsou semeništěm ne-
jednotnosti, diskusí, svárů a jalových stranických rozbrojů; slovem ideální školou
pro oslabování států. Volební boje, tiskové polemiky a kampaně přivedly vlády
k nečinnosti a nemohoucnosti, a tím je změnily na nepotřebné a zbytečné. Tak ko-
nečně přišla doba republik a my jsme mohli nahradit skutečného vládce karikaturou
v podobě prezidenta, vybraného z našich kreatur a otroků, tedy z davu. To byla ná-
lož, kterou jsme položili pod Nežidy, lépe řečeno pod nežidovské národy.

12. protokol

7) […] Všichni takzvaní
liberálové jsou anarchisty; ne-li přímo svým jednáním, tedy alespoň myšlením.
Každý z nich se honí za přeludem svobody a upadá do svévole, přičemž protestuje
jen pro fakt samotného protestu.

13. protokol

5) Úloha liberálních utopistů skončí uznáním naší svrchované moci. Do té doby
nám ovšem ještě budou prokazovat dobré služby. Obrátíme jejich myšlení k fantas-
tickým teoriím, o nichž se budou domnívat, že jsou nové a pokrokové. Heslem po-
kroku jsme zmátli mozky nemyslících Nežidů. Není mezi nimi jediného, který by
pochopil skutečnou podstatu věci, snad s výjimkou materiálních záležitostí. Přitom
je tak snadné pochopit, že když jde o jedinou pravdu jako takovou, nemůže v ní být
přece žádný pokrok v jimi chápaném smyslu slova. Jako každá falešná myšlenka,
slouží i pojem pokrok jen k zakrývání pravdy, kterou známe pouze my, vyvolený
národ.

15. protokol

13) […] Nežidům sice kážeme liberalismus, ale náš lid a naše náhončí udr-
žujeme v bezpodmínečné poslušnosti.

14) Svým vlivem jsme omezili respekt k nežidovským zákonům na minimum.
Úctu k zákonům podkopaly především naše liberální výklady a spory o hlavních
zásadách politiky a morálky. Soudy dnes rozhodují podle námi vštěpených názorů,
a tedy podle našeho přání.

21) […]Soudce si budeme obecně vybírat z takových lidí, kterým je jasné, že jejich po-
sláním je užívat zákonů a trestů, a ne se dát unášet představami o liberalismu na
úkor státu, jak to dnes činí právě Nežidé.

24) Z toho musíme vyvodit pro naši vládu další zásadu. Liberalismus vyloučíme
ze všech důležitých oblastí státní správy, na nichž bude záviset společenská výcho-
va poddaných. Taková místa vyhradíme jen těm, kdo budou speciálně připraveni
pro práci ve státní službě.

zdroj: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

.

Ďalšie tematické výberové bloky textov sú tu: https://diskuter.wordpress.com/2018/05/16/protokoly-sionskych-mudrcov-vyber-uryvkov-k-temam-demokracie-novinarov-zakonodarstva-slobodomurarstva-a-liberalizmu/