Protokoly Sionských mudrcov – výber úryvkov k téme demokracie

Protokoly Sionských mudrcov o téme a účele demokracie… Napísané v roku 1897, t.j. 20 rokov predtým, než bolo v Európe zavedené všeobecné hlasovacie právo.

—————

10. protokol

4) Až provedeme státní převrat, řekneme lidu: „Až dosud šlo všechno špatně,
všichni trpěli. My ale odstraníme příčiny vašeho utrpení, kterými jsou národnosti,
hranice a různé státní měny. Jistě, můžete nás odsoudit, ale bude váš odsudek spra-
vedlivý, když ho vynesete dříve, než nám dáte možnost, abychom ukázali své dobré
úmysly?“ Potom nás uvítají s jásotem a ponesou nás triumfálně na ramenou.
Všeobecné hlasovací právo, na něž jsme navykli i nejnižší vrstvy společnosti a
kterého jsme použili jako nástroje k dosažení moci
, nám ještě jednou – samozřejmě
naposled – prokáže službu a rozhodne, že jednomyslným přáním lidstva je poznat
nás dříve, než nás bude soudit.

5) Za tím účelem musíme přivést k volebním urnám všechny lidi bez rozdílu
stavu a majetku, abychom pro sebe získali absolutní většinu, kterou bychom nikdy
nedostali od vzdělaných vrstev.

6) Jakmile tímto způsobem přesvědčíme všechny lidi o významu jejich vlastní
osobnosti, zničíme tím křesťanskou rodinu i její výchovný vliv.

7) Nepřipustíme, aby se prosazovali vynikající muži; lůza pod naším vedením se
již postará o to, aby k ní nemohli promluvit
, protože tato lůza je zvyklá poslouchat
jenom nás, kteří ji platíme za poslušnost a poddanost. Tím z lidu vytvoříme tak sle-
pou a poddajnou moc, že nebude schopna pohnout se bez vedení našimi agenty,
kteří nahradí její dosavadní vůdce. A lid se podrobí, protože bude vědět, že zisk,
odměny a různé jiné výhody budou záviset od těchto nových předáků.

8) Vládní plán musí být dílem jediné osoby, protože kdyby na něm pracovalo ví-
ce mozků, chyběla by mu jednotnost. Proto plán smíme znát pouze my, ale nesmí-
me o něm diskutovat, abychom neporušili jeho vznešený význam, nenarušili vztahy
mezi jednotlivými částmi a praktickou hodnotu i tajný smysl jednotlivých ustano-
vení. Kdyby se o tomto plánu diskutovalo, porušil by se nesprávným chápáním
jednotlivců, kteří nepronikli do jeho podstaty a neznají jeho hluboký smysl a sou-
vislosti. Naše plány musí být jasně a logicky postavené. Z toho plyne, že nesmíme
geniální dílo našich vůdců vydat napospas davu, ba ani je přednést omezenému
okruhu lidí.

9) Náš plán nepředpokládá okamžité zničení stávajících zřízení. Nejdříve změ-
níme jejich hospodářskou základnu, a tím také další vývoj, který potom již půjde
námi určeným směrem.

10) Skoro ve všech státech vidíme totožná zřízení, jen s rozdílnými názvy: sně-
movny, ministerstva, senáty, státní rady, zákonodárné a výkonné sbory. Nemusím
vám vysvětlovat činnost těchto jednotlivých institucí, protože je dobře znáte. Dejte
jen dobrý pozor na skutečnost, že každé z těchto zřízení je ve vládním systému dů-
ležité, přičemž mám samozřejmě na mysli funkce, nikoli instituce samotné; ty
nejsou důležité. Tato zřízení mají mezi sebou rozdělené vládní složky, tedy moc
správní, zákonodárnou a výkonnou. Zastávají ve státním aparátu stejné úlohy jako
jednotlivé orgány v lidském těle. Je-li ochromena činnost jedné z těchto institucí,
pak stát podobně jako lidský organismus onemocní a umírá.

11) Od té doby, kdy jsme do státního organismu vpravili jed liberalismu, změnili
jsme celý jeho politický ráz; všechny státy jsme nakazili smrtelnou chorobou, po-
dobnou rozkladu krve. Zbývá už jen počkat na konec jejich smrtelného zápasu.

12) Z liberalismu povstaly konstituční státy, které nahradily dosavadní samovlá-
du, Nežidům prospěšnou a přirozenou. Konstituce, jak víte, jsou semeništěm ne-
jednotnosti, diskusí, svárů a jalových stranických rozbrojů; slovem ideální školou
pro oslabování států. Volební boje, tiskové polemiky a kampaně přivedly vlády
k nečinnosti a nemohoucnosti, a tím je změnily na nepotřebné a zbytečné. Tak ko-
nečně přišla doba republik a my jsme mohli nahradit skutečného vládce karikaturou
v podobě prezidenta, vybraného z našich kreatur a otroků, tedy z davu
. To byla ná-
lož, kterou jsme položili pod Nežidy, lépe řečeno pod nežidovské národy.

13) V blízké budoucnosti uděláme z prezidenta úředníka, odpovědného ústavě.
Potom se nebudeme muset nijak omezovat při provádění našich záměrů, protože
všechna odpovědnost za naše konání padne na tuto námi nastrčenou figurku. Proč
by nám mělo záležet na tom, že nastane chaos nebo že se nedá najít vhodná osoba
prezidenta, když tyto zmatky stejně vedou k rozpadu státu?

14) Abychom toho dosáhli, zařídíme zvolení takových prezidentů, jejichž minu-
lost skrývá nějaký temný čin, nějakou „panamu“. Takoví potom budou věrnými
vykonavateli naší vůle ze strachu před odhalením, a také z přirozené tužby každého
člověka, uchovat si výsady a pocty, související s postavením prezidenta.

15) Poslanecká sněmovna sice bude volit, podporovat a ochraňovat prezidenta,
ale vezmeme jí právo navrhovat nebo pozměňovat zákony, protože toto právo pro-
půjčíme prezidentovi, loutce v našich rukou.
Prezident bude ovšem cílem všech útoků. Propůjčíme mu proto výsadu odvolá-
vat se přes hlavu zákonodárného shromáždění přímo k lidu, to znamená obracet se
ke slepé většině.

16) Mimo to prezidentovi propůjčíme právo vyhlašovat výjimečný stav. Tuto
výsadu odůvodníme tím, že prezident jako nejvyšší velitel armády musí mít mož-
nost chránit novou republikánskou ústavu, neboť bude jejím odpovědným zástup-
cem.

17) Tím budeme mít v ruce klíč od svatyně a nikdo kromě nás nebude řídit zá-
konodárnou moc.

18) Jakmile instalujeme novou republikánskou ústavu, odebereme poslancům
právo interpelace ve vládních věcech pod záminkou ochrany státních politických
tajemství.

19) Také snížíme počet poslanců na nejmenší možnou míru, což ve stejném po-
měru sníží možnost politických vášní.

20) Do činnosti prezidenta bude náležet potvrzování předsedy a místopředsedů
poslanecké sněmovny a senátu. Kromě toho omezíme stálé zasedání parlamentu na
několik měsíců v roce.
Mimo to prezident jako hlava výkonné moci bude oprávněn svolávat a rozpouš-
tět parlament.

21) Aby však nemohl být prezident volán k odpovědnosti za všechny tyto nezá-
konnosti dříve, než provedeme naše plány, navedeme ministry a ostatní úředníky
z prezidentova okolí, aby jednali na svoji odpovědnost bez ohledu na prezidentská
nařízení. Tuto roli svěříme senátu nebo státní radě, nikoli jednotlivým osobnostem.

22) Prezident bude stávající zákony, které připouštějí různý výklad, podávat
v našem smyslu. Když mu přikážeme, zruší je třeba úplně. Bude mít právo navrho-
vat a připravovat výjimečné zákony, a dokonce i měnit ústavu pod záminkou, že je
nezbytné zabezpečit blaho státu.

23) Tato opatření nám totiž umožní postupně odstraňovat to, co jsme museli po-
jmout do ústavy ve fázi našeho uchopení moci. Nenápadně tak dospějeme k odstra-
nění všech ústav, a jakmile přijde čas, podřídíme všechny vlády našemu vlivu.

24) Je možné, že náš samovládce bude uznán dříve, než bude odstraněna ústava.
To by se mohlo stát tehdy, kdybychom lid, unavený nesváry a nemohoucností vlád
poštvali, a ten by zvolal: „Svrhněte je a dejte nám panovníka, který by nás sjednotil
a odstranil příčiny všech rozporů, totiž státní hranice, státní dluhy a náboženství,
krále, který zabezpečí klid a mír, jaký nám nemohou dát naši dosavadní vládci a
vlády.“

25) Víte sami dobře, že takové všeobecné povstání je možné jen tehdy, když ne-
necháme státy na pokoji a když postavíme zeď mezi lid a vládu. Musíme proto celý
svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou bídou, musíme vyvo-
lávat hladomor a očkovat choroby, takže Nežidům potom jako cesta z bídy zůstane
jediné východisko: touha po našich penězích, to jest po naší vládě.

26) Kdybychom však národům dopřáli oddechu, vytoužený okamžik se nám už
nikdy nevrátí.

11. protokol

1) Státní rada bude mít za úkol zdůrazňovat vládní moc. Bude zákonodárným
sborem jen zdánlivě, protože ve skutečnosti bude pouhou redakční komisí na úpra-
vu zákonů a vládních nařízení.
2) Důležitou částí programu námi navržené ústavy je vydávat takové zákony,
které dají do našich rukou soudnictví a státní správu
. Tato činnost se bude projevo-
vat:
a) v osnovách zákonů pro zákonodárné sbory,
b) v prezidentských výnosech, ve formě všeobecných nařízení, usneseních sená-
tu a rozhodnutích státní rady formou ministerských výnosů,
c) ve formě státního převratu, provedeného ve vhodný okamžik.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

.

Ďalšie tematické výberové bloky textov sú tu: https://diskuter.wordpress.com/2018/05/16/protokoly-sionskych-mudrcov-vyber-uryvkov-k-temam-demokracie-novinarov-zakonodarstva-slobodomurarstva-a-liberalizmu/