Protokoly Sionských mudrcov – výber úryvkov k téme zákonodarstva

(poznámka: vybraté pasáže podľa kľúčového slova “zákon”)

Rabín o gojimech

(úryvok zo zachyteného prejavu anonymného rabína pri pohrebe na pražskom cintoríne v roku 1899)

10) Všechny veřejné úřady se musí stát přístupné Židům. Jakmile se my staneme
úředními osobami, dosáhneme podlézavostí a prozíravostí našich lidí pravého vlivu
a moci. Je samozřejmé, že jde pouze o takové posty, které jsou spojeny s mocí, po-
ctami a privilegii. Úřady, jež vyžadují vědomosti a práci, spojené s nepříjemnostmi,
můžeme přenechat křesťanům. Nejdůležitější je resort spravedlnosti.

11) Advokátská kariéra nám poskytuje nejlepší příležitost, abychom se mohli
pochlubit svými vědomostmi, a současně nám dovoluje vnikat do soukromých ta-
jemství našich největších nepřátel, křesťanů! Těmito znalostmi je potom můžeme
dostat do závislosti na nás.

12) Proč by Židé nemohli být ministry školství, když už jsou tak často ministry
financí? Musíme se také dostat do zákonodárných sborů, abychom tam mohli za-
bránit přijetí zákonů, které by gójové vydali proti jediným pravověrným synům
Abrahámovým.

—————————–

Úryvky z Protokolov Sionských mudrcov (rok vzniku 1897)

1.protokol

13) Naše právo spočívá v síle. Slovo „právo“ je prázdný, neurčitelný pojem.
Ve skutečnosti znamená pouze toto: Dejte mi co chci, abych dokázal, že jsem sil-
nější než vy.

14) Kde právo začíná, a kde končí? Ve státě, kde je vláda špatně uspořádána,
kde se zákony a panovník stali bezmocnými pro nespočetná práva, která stvořil li-
beralismus, nacházím nové právo, totiž právo silnějšího, které nám umožňuje vložit
ruku na stávající zákony, na celý vládní pořádek, na změnu všech institucí, a nako-
nec i právo na uchopení moci nad těmi, kteří se ve jménu liberalismu sami zřekli
v náš prospěch práv, jež měli k udržení své moci.

15) Zatímco se všechny vlády kymácí, naše moc je stále silnější, protože byla
tak dlouhou dobu neviditelná, takže ji žádná síla již nemůže odstranit.

5. protokol

2) Vytvoříme pevnou centralizaci vlády, abychom do svých rukou sdružili
všechny sociální síly. Veškerá odvětví politického života našich poddaných upra-
víme pomocí nových zákonů tak, že budou kolečky jediného stroje. Tyto zákony
postupně odstraní všechny ústupky a svobody, které jsme Nežidům propůjčili. Tím
naše vláda vyústí v tak silný despotismus, že bude vždy a všude schopna umlčet
projevy nám nepřátelských nebo nespokojených Nežidů.

9. protokol

4) Ve skutečnosti už před sebou nemáme žádné překážky. Naše svrchovaná vlá-
da se nachází v tak mimozákonném postavení, že se dá všeobecně označit preg-
nantním slovem „diktatura“. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že my děláme
zákony, že my jsme soudci, že vynášíme rozsudky smrti, udělujeme milost a že ja-
ko vrchní velitelé vojsk jsme pevně v sedle.

11) Abychom předčasně nezničili státní zřízení Nežidů, dotkli jsme se jich opa-
trně a uchopili jen některé důležité orgány státní správy. Tyto resorty byly dříve
striktně, ale spravedlivě vymezeny. V nich jsme však liberalismem zaseli svévoli,
chaos a nezákonnosti. Zmocnili jsme se justice, volebního práva, tisku, osobních
práv a především vzdělání, které je pilířem skutečné svobody.

13) Dosáhli jsme překvapivých úspěchů tím, že jsme protimluvně vykládali text
zákonů, aniž bychom měnili jejich věcný smysl. Nejprve jsme smysl zákonů pře-
kroutili a pak dokonale zatemnili, takže se vlády ve spletitém zákonodárství vůbec
nemohly vyznat. Z toho jsme pak vyvodili teorii o volném výkladu práva podle
vlastního uvážení.

10. protokol

15) Poslanecká sněmovna sice bude volit, podporovat a ochraňovat prezidenta,
ale vezmeme jí právo navrhovat nebo pozměňovat zákony, protože toto právo pro-
půjčíme prezidentovi, loutce v našich rukou.

22) Prezident bude stávající zákony, které připouštějí různý výklad, podávat
v našem smyslu. Když mu přikážeme, zruší je třeba úplně. Bude mít právo navrho-
vat a připravovat výjimečné zákony, a dokonce i měnit ústavu pod záminkou, že je
nezbytné zabezpečit blaho státu.

11. protokol

1) Státní rada bude mít za úkol zdůrazňovat vládní moc. Bude zákonodárným
sborem jen zdánlivě, protože ve skutečnosti bude pouhou redakční komisí na úpra-
vu zákonů a vládních nařízení.

2) Důležitou částí programu námi navržené ústavy je vydávat takové zákony,
které dají do našich rukou soudnictví a státní správu
.

12. protokol

1) Slovo „svoboda“ je možno vykládat různě. My jej vykládáme takto: svoboda
je právo dělat to, co zákon dovoluje. Takový výklad pojmu nám dává volnost rušit
nebo ukládat zákony podle naší vůle v souladu s naším programen.

15. protokol

14) Svým vlivem jsme omezili respekt k nežidovským zákonům na minimum.
Úctu k zákonům podkopaly především naše liberální výklady a spory o hlavních
zásadách politiky a morálky. Soudy dnes rozhodují podle námi vštěpených názorů,
a tedy podle našeho přání.
Jako prostředníků k provádění našich záměrů používáme
osob, které s námi nejsou v žádném viditelném spojení, dále pomocí tiskových
zpráv a jinými prostředky. Samotní členové senátu a jiní vysocí státní úředníci sle-
pě poslouchají naše rady.

16) Jakmile přijde doba našeho otevřeného panství a budeme moci poukázat na
požehnání naší vlády, změníme všechny zákony. Naše zákony budou jasné, stručné
a nezměnitelné. Nikdo tedy nebude potřebovat jejich výklad, aby jim porozuměl.

17) Ústředním bodem bude absolutní poslušnost vrchnosti. Tuto poslušnost do-
vedeme k nejvyššímu možnému stupni. Odpovědnost všech vůči svému svrchova-
nému vládci vyloučí jakékoli zneužívání zákona.

22) Systém, založený na časté výměně úředníků, zničí soudržnost mezi nimi,
takže budou hájit zájmy vlády, od níž závisí jejich osud a existence. Nová generace
soudců bude již vychována tak, že nebude trpět sebemenší prohřešek proti naší vlá-
dě.

17. protokol

1) Právnické povolání dělá z lidí chladné a bezohledné jedince, kteří neznají
žádné zásady lidskosti. Jejich profese je nutí dívat se na věci naprosto neosobně a
jen z pozice zákonů. Advokáti se navíc naučili pohlížet na proces jen z hlediska
svého prospěchu a málokdy jim jde o skutečnou obranu práva. Obvykle se snaží ze
zištných důvodů dosáhnout osvobozujícího rozsudku a používají k tomu všech
právnických triků. Tím znemravňují celý smysl zákonů.

22. protokol

3) Prokážeme, že my jsme těmi dobrodinci, kteří dali zmučenému světu pravý
blahobyt a svobodu, a dáme mu možnost těšit se klidu a míru; ovšem s podmínkou,
že svět bude ctít naše zákony.

zdroj: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

.

Ďalšie tematické výberové bloky textov sú tu: https://diskuter.wordpress.com/2018/05/16/protokoly-sionskych-mudrcov-vyber-uryvkov-k-temam-demokracie-novinarov-zakonodarstva-slobodomurarstva-a-liberalizmu/