Kniha 1 Kapitola 17. Redukce lidstva

Úryvok z knihy Robin de Rouiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Příčina tolika bídy a zla ve světě. I. díl , kapitola 17. Doplnené modré tematické podnadpisy pre ľahšiu orientáciu.

17. Redukce lidstva

Rímsky klub a jeho plány na redukciu svetovej populácie

Podle „State of World Population 1991“ dosáhne světové obyvatelstvo v roce 2050 hranice deseti miliard. A to je pro ilumináty příliš mnoho!

Již před mnoha lety vypracovali ilumináti tři studie, zda a jak by mohla „populační exploze“ stát v cestě jejich plánům. Všechny tři došly ke stejnému závěru, že nárůst obyvatelstva musí být zredukován.239

Během zasedání iluminátů se Georgi Huntovi dostal do rukou dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, že se světovládci rozhodli za všech okolností zamezit růstu obyvatelstva.240 Tak např. iluminát a zakladatel „Římského klubu“ dr. Aurelio Peccei se již po mnoho let vehementně přimlouval za použití nové epidemie, podobné „černému moru“.

————————————–

239Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines, Lincoln 1995, str. 223.

240Tamtéž, str. 223.

81

 

V uplynulých dvaceti letech se objevilo mnoho nových vysoce nakažlivých chorob. Neodbytně koluje pověst, že mnohé z nich byly uměle vyvinuty v laboratořích jako např. nový druh tuberkulózy, odolný vůči antibiotikům, zcela nová odrůda cholery, smrtící typ streptokokové infekce, tzv. virus Hanta, který se nedávno objevil ve Spojených státech, virus Ebola, hepatitis C a dokonce i pověstný AIDS. Jejich účelem není jen udržovat lidstvo v neustálém neklidu a obavách, ale také redukovat obyvatelstvo naší planety!

Laboratórny pôvod choroby AIDS a jej úmyselné rozšírenie do sveta pomocou infikovaných vakcín

Existuje nespočet důkazů, že AIDS (Acquired Immune Deficienty Syndrome) je druhem uměle vytvořeného „černého moru“.241 Tato choroba narušuje přirozený imunitní systém těla a pacient s AIDS obecně umírá na nejrůznější formy infekce.

Roku 1981 byl oficiálně oznámen nástup nejzhoubnější epidemie dvacátého století. První případy AIDS byly zaregistrovány u dvou skupin homosexuálů v New Yorku a Los Angeles. U pacientů v New Yorku měla choroba rakovinový průběh, začínající poškozením pokožky a končící zničením vnitřních orgánů, zatímco oběti v Los Angeles umíraly na vzácnou formu zápalu plic.

Když smrtelných případů přibývalo a symptomy obou forem AIDS se již šířily po celé zemi, začalo se mluvit o ohrožení homosexuálů… Když však epidemie zasáhla i narkomany, Haiťany a lidi s chorobami krve, začala v tisku propukat panika. Co měly tyto infikované skupiny společného?

Jednou z nejsměšnějších teorií o příčině AIDS, která se dokonce nějakou dobu brala vážně, bylo povídání o „afrických opicích“. Uvádělo se, že k nakažení došlo tím, že člověk byl pokousán opicí, nositelkou AIDS. Také se nám tvrdilo, že lidé snědli nakaženou opici a dokonce se také mluvilo o sexuálním poměru domorodců s opicemi, infikovanými AIDS. Nakažení Afričané pak chorobu přenesli na bílé Severoameričany, s nimiž měli homosexuální styky.

Vzdor neschopnosti virologů uvést nějakou paralelu mezi primární infekcí a virem AIDS, platila tato teorie dokonce za oficiální a dr. Robert Gallo ji představil takto: „AIDS vznikl mezi opicemi, z nichž se přenesl na několik haitských profesorů, kteří jej dále přenesli na prostitutky a homosexuály na Haiti, a ti pak zase na okruh takových osob v Americe.“

Brazílie byla druhou zemí, v níž se AIDS objevil, a netrvalo dlouho, kdy epidemie zpustošila střední Afriku, kde však téměř žádný z infikovaných nebyl homosexuál.

Počet obětí AIDS v Africe je dnes otřesný. Odhaduje se, že množství infikovaných smrtícím virem se pohybuje mezi 40 až 50 procenty! – V některých zemích černého kontinentu jsou nemocniční lůžka obsazena z 50 až 80 procent pacienty s chorobou AIDS. Světová zdravotnická organizace OSN nepochybuje o tom, že i to představuje pouze příslovečný vrcholek ledovce. V důsledku toho je třetina obyvatelstva afrického kontinentu do nějakých deseti let odsouzena k smrti.

List „Saturday Star“ v jihoafrickém Johannesburgu roku 1992 psal o přesvědčení mnoha lidí, že AIDS je tajným spiknutím Západu k oslabení Afriky a zločinným vynálezem na omezení porodnosti černého obyvatelstva kontinentu.

Noviny „The Patriot“ z New Delhi 4. července 1984 napsaly: „AIDS je prostředkem chemicko-biologické války, vyrobeným v ‚Chemical Biological Warfare Laboratori-

————————————–

241Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 92.

82

 

um“ armády Spojených států ve Fort Detricku u Fredericku ve státě Maryland.“ Podle citovaných novin se projekt nazývá „Operation Firm Hand“ (Operace Pevná ruka).242

Ruské noviny „Litěraturnaja gazeta“ přetiskly 30. října 1985 výše citovaný výrok indického „Patriotu“. Vláda Spojených států to samozřejmě ihned dementovala tvrzením, že jde o protiamerickou propagandu. Jestliže však byl AIDS skutečně uměle vytvořen v laboratořích a homosexuálové byli vybráni za smírnou oběť, jakým způsobem se mezi ně dostal?

V knize „Secret & Suppressed. Banned Ideas & Hidden Story“ expert na AIDS, G. J. Krupey, prohlašuje, že se možná odpověď skrývá za akcí Národního zdravotního institutu USA proti hepatitis B, která skončila v listopadu 1978 v New Yorku.243 Očkovaní kandidáti pokusu byli všichni muži ve věku mezi 20 a 40 lety. Kniha Wavese Fostera dokazuje, že homosexuální kandidáti dostali jinou očkovací látku než ostatní! Tímto způsobem bylo „ošetřeno“ 1 040 až 1 085 homosexuálů. O dva měsíce později již onemocnělo na AIDS mezi 25 až 50 procenty homosexuálů, očkovaných pochybným sérem.244 Experiment pokračoval a v roce 1982 bylo očkováno dalších 1 402 homosexuálů v Chicagu, Denveru, St. Louis a San Franciscu.245

Pokud však bylo zmíněné očkování příčinou AIDS mezi homosexuály, jak si potom vysvětlit epidemii této choroby v Africe? Již citovaná kniha „Secret and Suppressed“ na str. 236 uvádí, že    v i r u s    A I D S   b y l    d o    A f r i k y    z a v l e č e n   v   r á m c i    s é r i e    o č k o v a c í c h    a k c í    S v ě t o v é    z d r a v o t n i c k é    o r g a n i z a c e    p r o t i    n e š t o v i c í m , a b y    s e   t a k   s v ě t o v é    o b y v a t e l s t v o    z r e d u k o v a l o   n a    s n a d n o   o v l a d a t e l n ý    p o č e t . Noviny „London Times“ přinesly 11. května 1987 na titulní straně následující zprávu: „Očkování proti neštovicím iniciátorem AIDS. Očkovací program byl proveden v sedmdesátých letech v Africe Světovou zdravotnickou organizací. Nejvíc jsou AIDS zamořeny   p ř e s n ě   t y   o b l a s t i , kde Světová zdravotnická organizace realizovala svůj program očkování proti neštovicím.“

Je tedy i Světová zdravotnická organizace OSN v rukou iluminátů? Její bulletin z roku 1972 dokazuje zájem tohoto institutu o selektivní působení viru na imunitní a rezistentní funkce lidského organismu!“246

V bulletinu Světové zdravotnické organizace č. 47 se píše o viru, který by zcela cíleně dokázal zničit systém T-buněk: „Měl by se podniknout pokus o zjištění, které viry mají konkrétní účinky na funkci imunitního systému např. působením na systém T-buněk místo na funkce B-buněk. Měla by se vzít v úvahu také možnost, zda se reakce imunitního systému na tento virus zhorší, nebo zda buňky začnou vytvářet odpovídající protilátky.“247 – „Federation Proceedings“ Světové zdravotnické organizace roku 1972 uvedla: „Tyto látky budeme testovat vložením do našich sér, aby se zjistily jejich účinky.“ C o   t e d y   d n e s   z n á m e   j a k o   A I D S , j e   e p i d e m i e , o d p o v í d a j í c í    k o n k r é t n í m   c í l ů m   a    o b j e v i l a   s e   v   p ř e s n ě    s t a n o v e n o u    d o b u .

————————————–

242Robert Lederer, Precedents for AIDS?: Chemical-Biological Warfare. Medical Experiments and Population Control, v Covert Action Information Bulletin č. 28 (1987), str. 36.

243G. J. Krupey, AIDS: Act of God or the Pentagon, otištěno v Jim Keith (vyd.), Secret & Suppressed. Banned Ideas & Hidden Story, Portland 1993, str. 250.

244Waves Foster, Designer Diseases: AIDS as Biological nad Psychological Warfare, Monterey 1987.

245Tony Brown, What killed Max Robinson?, otištěno v Tri State Defender z 31. prosince 1988.

246Srv. Waves Foster, Designer Diseases: Who murdred Afrika?, Clayton 1986.

247Jim Keith, Casebook of Alternative 3-UFOs, Secret Societes, and Mind Control, Lilburn 1994, str. 93.

83

 

Jsou zde i spolehlivé údaje, že virus na způsob AIDS již dlouho nedával spát mnoha vědcům. V roce 1969 bylo zjištěno, že americké ministerstvo obrany požadovalo dodatečných deset milionů dolarů na vyvinutí nové epidemie s účinkem na imunitní systém.248

Dr. MacArthur, jeden ze tří vědců, vypovídajících před kongresovým výborem, tehdy mj. prohlásil, že přední biologové budou během pěti až deseti let schopni vytvořit mikroorganismus, který by byl zcela odolný proti imunologickému a terapeutickému obrannému mechanismu. Tyto mikroorganismy se kromě toho výrazně liší od všech dosud známých organických původců chorob a v přírodě se nevyskytují.249

Může to být jenom náhoda, že MacArthur podle všeho již tehdy mluvil o původci choroby, který byl identický s pozdějším virem AIDS?

Experti na výzkum v oblasti AIDS psali, že virus je složen z různých genů, majících souvislost se dvěma známými retroviry, vyskytujícími se u krav a ovcí. Další z nich se nazývá „visna“. Má se za to, že zmíněné viry byly laboratorně zkříženy, čímž vznikl „virus bovinevisna“, který je identický s virem AIDS.

V proslulé dokumentaci „Monkey Bussines“ má slovo jistý profesor, který na vývoji viru AIDS spolupracoval, protože byl přesvědčen o jeho použití jen v případě války. Podle něj to byli Američané, kteří si vymysleli historku o přenosu AIDS africkými opicemi.

Roku 1985 experti na virologii a mikrobiologii, Jacob a Lili Segalovi, vydali drobnou brožuru o 52 stranách s titulem „AIDS jako v USA vyrobená a nikoli z Afriky dovezená choroba“, která byla rozšiřována hlavně v anglicky mluvících afrických zemích. Jakob Segal později prohlásil, že jej 10. října 1986 navštívili dva agenti CIA, protože státní department byl velice znepokojen možností, že by mohla být odhalena lež o původu AIDS. Oficiálně ovšem státní department poslal zmíněné agenty k Segalovi proto, aby jej upozornili na (údajné) omyly v jeho informační brožuře.250

Je dosti podezřelé, že tentýž dr. Robert Gallo, který sám pustil do oběhu oficiální verzi, pouhý rok po začátku pátrání po původu AIDS objevil jako příčinu choroby zcela zvláštní virus HIV (Human Immunosuppresive Virus). Je třeba dodat, že dr. Gallo spolupracoval s „Biological Warfare Labor“ ve Fort Detricku, tedy právě s institutem, který byl velmi pravděpodobně skutečnou kolébkou AIDS.251

Ve Spojených státech je nyní AIDS hlavní příčinou úmrtí mezi muži ve věku od 25 do 44 let! – Na 10. mezinárodní konferenci o AIDS v Japonsku (srpen 1994) dr. James Curran z „Centres of Diseae Control and Prevention“ v Atlantě prohlásil: „Epidemie HIV teprve pořádně začíná.“

Očkovanie ako nástroj šírenia chorôb a poškodzovania zdravia. Rakovina ako ďalšia úmyselne šírená epidémia.

Možná, že zde řečné někomu pořád ještě nestačí. Nuže, pak by měl vědět, že „Iluminátské protokoly“ z roku 1897 také mluví o plánovitém očkování nakažlivými cho-

————————————–

248David Ecke, The Robot’s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, str. 306.

249Srv. US. Goverment Printing Office, Washington 1969: Department of Defense Appropriations for 1970, Hearings Before a Subcommittee of the Committee of Appropriations, House of Representatives, Ninety-first Congress, first Session, Part 6, Chemical and Biological Warfare, Monday, 9. june 1969, 104.

250Robert Lederer, Precedents for AIDS?: Chemical-Biological Warfare. Medical Experiments and Population Control, v Covert Action Information Bulletin č. 28 (1987), str. 38 ad.

251Poté, co americký prezident r. 1969 oficiálně zakázal produkci chemických a biologických zbraní, změnil si institut jméno na „Frederick Cancer Research Facility“ (Frederickův ústav pro výzkum prostředků proti rakovině)!

84

 

robami! Protokol 10 doslova říká: „Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou chudobou, musíme vyvolávat hladomor a    o č k o v a t   c h o r o b y , takže Nežidům potom jako cesta z toho zůstane jediné východisko: touha po našich penězích, to jest po naší vládě.“

Jsme neustále vystavováni vymývání mozků, když se nám sugeruje, že náš vychvalovaný a pokročilý lékařský establishment usiluje výhradně o naše zdraví. Jsme vychováváni k důvěře v naše lékaře a vlády, a jsme většinou také skutečně přesvědčeni, že se o nás dobře starají. A stejně tak se mnozí lidé skálopevně domnívají, že masmédia jsou na naší straně! Skutečností však je, že    v e   v š e c h   t ě c h t o    b o d e c h    p o d l é h á m e    o b r o v s k é m u   o m y l u !

Medicínský establishment neustále propaguje očkování. Politici na této kampani ze všech sil spolupracují a neustále zdůrazňují, že epidemie představují pro lidské tělo velké nebezpečí. Temná stránka „očkovací kampaně“ se už ovšem veřejnosti nepředkládá! Očkování totiž slouží také k vyvolávání chorob a to je (kompetentní stranou!) potvrzený skutečný důvod pro jeho užívání! Očkování se tak dnes stalo hlavní příčinou chorob a utrpení lidstva. Nemoci jako rakovina, syfilis a mnoho dalších jsou často přímým důsledkem kontaminovaného očkování.252 N e j č a s t ě j š í    p ř í č i n o u    v z n i k u    r a k o v i n y   j s o u    r ů z n é   r a k o v i n o t v o r n é   l á t k y , k t e r é    s e   o č k o v á n í m    d o s t á v a j í   d o    k r e v n í h o o b ě h u .253

Roku 1991 „Americká společnost proti rakovině“ předpověděla, že kolem r. 2000 již každý třetí člověk onemocní rakovinou. Roku 1901 to byl ještě jeden člověk z dvaceti pěti, což znamená, že dnes zažíváme nárůst případů rakoviny o plných 800 procent!

Nucené očkování, otravování krevního oběhu lidského těla zvířecí lymfou pod záminkou, že se tím zabrání šíření neštovic, bylo ve skutečnosti jedno z nejtemnějších míst v historii posledního století! Na základě důkladného prozkoumání věrohodných zpráv a mnoha faktů, která jsou v souladu s pozorováními a zkušenostmi lékařů, lze tedy spolehlivě konstatovat, že místo ochrany dotyčných osob před neštovicemi vyvolává očkování naopak nejrůznější vážné choroby.

Vlády celého světa dnes požadují povinné očkování všech dětí sérem hepatitis B. To je pouze jeden z příkladů medicínské kontroly iluminátů. Zmíněné očkování je právem považováno za krajně kontroverzní a nebezpečné. V y b r a n í    l é k a ř i    se starají o to, aby očkovací látka mohla být kontaminována mikroorganismem, který je původcem AIDS. Vlády však přesto (resp. právě proto) chystají příslušné kroky, aby každé nově narozené dítě bylo nejpozději do dvanácti hodin očkováno touto látkou!

Automaticky vyvstává otázka: Proč? Hepatitis B je přece virus, který převážně napadá prostitutky, homosexuály a nitrožilní narkomany.

Dalšími prostředky k redukci obyvatelstva je mj. používání pesticidů, herbicidů, antibiotik, hormonů, nejrůznějších přísad do potravin a ostatních drog. Všechny velké chemické koncerny jsou ovládány ilumináty. Daly by se popsat tuny papíru o všech možných kontaktech v tomto sektoru, o jeho kontrole i vzájemných provázáních.

————————————–

252Eustace Mullins, Murder by Injection – The Story of medical Conspiracy Against America, La Porte 1990, str. 145.

253Eleonor McBeam, The Poisoned Needle, Sandpoint 1990, str. 7.

85

 

Víme snad, jaké látky se používají k výrobě medikamentů? Mnohé z nich mají mnohem více vedlejších účinků a škodí lidem silněji, než kolik jim přinášejí prospěchu. J e n   v e   S p o j e n ý c h    s t á t e c h    u m í r á    r o č n ě   n a   v e d l e j š í   ú č i n k y   l é k ů    k o l e m    1 6 0 0 0 0   l i d í   a dalších 1,6 milionu jich musí být ze stejného důvodu ošetřováno v nemocnicích!

Iluminátům vůbec nejde o způsoby léčení rakoviny nebo jiných takových chorob a nákaz. Ve skutečnosti jim naopak znamenitě slouží k redukování lidstva a současně jsou pro ně zdrojem pohádkových zisků z používaných drog.

Fluorovanie pitnej vody

Roku 1944 ilumináti prostřednictvím „Federal Security Agency“ zahájili kampaň za přidávání fluoru do veřejných vodních zdrojů. Jen velmi málo lidí ví, že fluor, používaný údajně k boji se zubním kazem, byl více než padesát let užíván jako jed na krysy – dnes se po celém světě v nižší koncentraci přidává do pitné vody!

Kromě toho, že fluor může vyvolat ještě jiné choroby, má pro ilumináty další velmi žádoucí efekt:    o t u p u j e    a   z a t e m ň u j e   l i d s k ý    r o z u m !

Úmyselné degradovanie výživovej hodnoty potravín

Naše zdraví závisí do značné míry na kvalitě přijímaných potravin. Opravdu by nás vyděsilo, kdybychom věděli, jak „jednosvětové síly“ z á m ě r n ě    d ě l a j í   n a š í    p o t r a v u    š p a t n o u    a    z d r a v í    v y s l o v e n ě   š k o d l i v o u .

Naprostá většina toho, s čím se dnes setkáváme v obchodech, už dávno není skutečnou potravinou! V š e c h n y    n a š e   p o t r a v i n y    j s o u    z p r a c o v á n y    t a k ,    a b y    j e j i c h   v ý ž i v n á    h o d n o t a   b y l a   z n i č e n a . Přesto se nám namlouvá, že smyslem zvláštního zpracování je naopak zlepšení výživné hodnoty potravin… Nejde však o nic jiného, než o nehoráznou lež! Záměrně zničené přirozené vitamíny našich potravin jsou nahrazovány syntetickými anorganickými vitamíny, které naše zažívací ústrojí nesnáší. Asi 68 % všech chorob je dnes důsledkem zfalšované a nezdravé výživy!

Nejnovějším krokem iluminátů k naprostému zničení hodnoty našich potravin je jejich ozařování.

Používá se k tomu izotopů jako např. kobalt 60, které jsou stejně jako ostatní radioaktivní látky schopné vyvolávat genetické změny a mutace v lidském těle. Je nesporně prokázáno, že ozařování potravin ničí všechny výživné látky a může vyvolat rakovinu.

Některá domácí zvířata, živená ozářeným krmivem, vykazují vážné změny bílých krvinek, poškození ledvin a nepříznivé účinky na imunitní systém. Důkladné studie kromě toho prokazují, že různé druhy rakoviny u lidí jsou přímým důsledkem změněné skladby naší stravy. Dlouhodobý konzum takových „potravin“ vyvolává u lidí stále častější výskyt rakoviny.

Aby ilumináti umlčeli hlasy proti ozařování potravin, úmyslně je zamořují. Současně s tím ve veřejnosti posilují strach z nakažených potravin, především salmonelózou, a rovněž vytvořili tzv. „problém“ E-Coli. A jako vždy    s a m i   s p i k l e n c i    v y t v o ř í   p r o b l é m    a    p a k    n a b í d n o u    ( j i m   v y h o v u j í c í )    ř e š e n í . Vzhledem k ignoranci i nevědomosti obyvatelstva mají bohužel s touto prastarou metodou stále znovu úspěch!

Stratégia depopulácie pomocou rozvratu sexuality ľudí

„Federace plánovaného rodičovství“254 byla roku 1932 ilumináty zřízena hned z několika důvodů.255 Samotnou organizací uváděný důvod své existence je již sám o sobě velice výmluvný: „Získání kontroly a vedoucího postavení v dané oblasti; prostřednic-

————————————–

254V originále „Plannend Parennthood Federation“.

255„Plannend Parennthood Federation“ propaguje svůj program po celém světě.

86

 

tvím dobrovolné regulace porodnosti včetně antikoncepce, potratů a sterilizace, které mají být všem přístupné; iniciování a financování rozhodujících biomedicínských, so cioekonomických a demografických výzkumů; vývoj odpovídajících informačních, osvětových a školních programů, zabývajících se lidskou sexualitou.“

Ilumináti všemi prostředky včetně těch nejdrastičtějších přesvědčovali nezávislé experty, že potraty, sterilizace, sexuální chaos a kontrola populace jsou nezbytné pro přežití celého lidstva. N a k o n e c   s e   j i m    p o d a ř i l o   d o k á z a t , ž e   l i d s t v o    j e j i c h   z r ů d n é    l ž i   s k u t e č n ě    u v ě ř i l o   a    v ý š e   z m í n ě n ý c h   p r o g r a m ů    s e   d o b r o v o l n ě    ú č a s t n í !

Počet „legálně“ provedených potratů se ve světě každoročně pohybuje kolem 35 milionů a spolu s nelegálními je to zhruba 60 milionů. P o č e t   t a k t o    z m a ř e n ý c h   ž i v o t ů   t e d y    k a ž d ý    r o k    p ř e v y š u j e    m n o ž s t v í    o b ě t í    z a    c e l ý c h    š e s t i   l e t   I I . s v ě t o v é    v á l k y , k t e r ý   s e    o d h a d u j e    n a   5 0    m i l i o n ů !

.

Súvisiace texty:

Doporučený tematicky súvisaci text:

  • Riziká očkovania 3. Infekcie, epidémie a biologické zbrane šírené očkovaním (ďalšie doplňujúce informácie ohľadom šírenia epidémií prostredníctvom očkovania: HIV/Aids, rakovina/SV40, pandemické chrípky, Mykoplazmy/Chronický únavový syndróm, DNA vakcíny. Tiež je spomenutá firma Merck, súčasný popradný výrobca vakcín, ktorá sa v minulosti zúčastňovala ako významný vývojár na amerických bakteriologických programov.