Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí

Predošlé kapitoly sú tu: (kapitola 1)

————————————————————–

Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí

.

# KUMULOVANÉ A NEVRATNÉ EFEKTY (str. 23)

Dve otázky, ktoré je nutné si položiť ohľadom účinkov nízko-intenzívnych EMF polí znejú: sú tieto účinky kumulatívne a sú vratné? Je mi známych niekoľko rôznych typov dôkazov dokumentujúcich kumulatívne účinky a taktiež nevratnosť týchto účinkov.

Tri štúdie zamestnaneckých expozícií z 1970tych rokov, sumarizované v štúdii Rainesa z Národného Úradu pre Vesmír a Letectvo (NASA) [26] ukázali, že efekty u zamestnancov výrazne narastali s narastajúcim časom expozície a s intenzitou EMF. Aj keď každá z týchto troch štúdií preukazuje kumulatívne efekty, neposkytujú žiadne dáta ohľadom možnej nevratnosti týchto neulologických/neuropsychiatrických efektov. Najväčšia sumarizačná štúdia takýchto pracovných expozícií (Hecht [28]) však poskytuje zásadné dôkazy ohľadom kumulatívnosti a zároveň nevratnosti týchto neurologických/neuropsychiatrických účinkov.

Hecht [28] porovnal 60 rôznych štúdií zamestnaneckých expozícií, ktoré boli uskutočnené v období 1960 až 1990 v Sovietskom Zväze a Východnom Nemecku. Jednalo sa o štúdie pracovných expozícií viac než 3500 ľudí, ktorí boli vystavený mikrovlnným frekvenciám EMF polí v intenzitách menej než 1/1000 našich bezpečnostných štandardov. Tieto štúdie [28] zistili, že tieto EMF polia spôsobovali ľuďom neuropsychiatrické problémy podobné tým, ktoré boli zistené v mojej najnovšej štúdii [3] spomenutej v Kapitole 1, a tiež srdcové problémy. Ani neuropsychiatrické ani srdcové zistenia však neboli v tomto smere unikátne. Aj ďalšie štúdie [27,29-34] zistili, že nízko intenzívne EMF polia spôsobovali podobné neuropsychiatrické efekty. Taktiež aj v ďalších štúdiach [26,29,30,32,34,35] boli u ľudí zistené rovnaké srdcové prejavy podobné tým, ktoré zistil Hecht [28].

Hecht [28] uvádza, že expozície v týchto veľmi nízkych intenzitách, ktoré trvali po dobu 3 rokov, spôsobili zvýšenú aktivitu sympatického nervového systému, zjavne v reakcii na EMF stres, postupujúc podľa klasickej stresovej sekvencie, ako bola popísaná Hansom Selyeom v roku 1953. Žiadne ďalšie efekty neboli zreteľné počas tohto približne 3-ročného obdobia. Dlhšie trvajúce expozície však spôsobili pozorovateľné neurologické/neuropsychiatrické a srdcové efekty, a tiež ďalšie efekty, ktoré boli spočiatku mierne. Expozície v trvaní 3 až 5 rokov typicky spôsobili efekty, ktoré bolo možné z veľkej časti zvrátiť po 2 až 3 rockoch strávených v prostredí bez EMF expozícií. Hecht píše, že “ak je problém odhalený včas, je možná účinná liečba”. Expozície trvajúce dlhšie než 4 až 5 rokov však spôsobili výrazne vážnejšie efekty, ktoré sa už nevrátili do pôvodného stavu ani u osôb, ktoré boli následne umiestnené do prostredia bez EMF expozície. Tieto a ďalšie prejavy pokračovali v zhoršovaní pri expozíciach trvajúcich 10 a viac rokov. Táto kumulatívna povaha takýchto EMF expozícií bola spomenutá v dvoch starších prehľadových štúdiach citovaných Hechtom a spol. [36,37]. Tieto štúdie poskytujú veľké množstvo dôkazov nielen o kumulatívnej povahe týchto neuropsychiatrických efektov, ale aj zjavnú nevratnosť týchto efektov, keď sa dostanú do pokročilejšej fázy. Hecht tiež poznamenáva, že “zhoršovanie zdravotného stavu výrazne zosilňuje EMF účinky.” Tento vzorec narastajúcej citlivosti na EMF žiarenie spôsobený predošlými EMF expozíciami je podobný tomu, čo je popisované v Západnej literatúre v súvislosti s témou elektromagnetickej hypersenzitivity (EHS), čo uznáva aj Hecht [28]. Elektro-hypersenzitivita bude stručne popísaná v texte nižšie.

Existuje výrazná podobnosť medzi zisteniami Hechta o vplyve mikrovlnných frekvencií na ľudí [28] a vplyvom EMF frekvencií na bunečnú a orgánovú histológiu u hlodavcov, ako boli spracované u Tolgskayovej a Gordona [38] a rozobrané u Palla [3]. U hlodavcov spočiatku netermálne expozície trvajúce 1 až 2 mesiace spôsobili mierne zmeny v štruktúre ich mozgu a neurónov. Keď tieto expozície prestali, väčšina štrukturálnych zmien sa stratila, to jest zmeny boli z veľkej časti odstránené, akonáhle boli zvieratá vrátené späť do ne-EMF prostredia. Expozície trvajúce viac mesiacov však spôsobili výrazne závažnejšie dopady na mozog a neuronálnu štruktúru, ktoré boli nevratné [38,3]. Nedávne štúdie západných a iných krajín citované v [3] poskytujú mnoho ďalších podporných dôkazov ohľadom dopadu na mozog podobných tým, ktoré boli zistené v starších štúdiach výskumu zvieracích mozgov v Sovietskom zväze a iných krajinách, zosumarizované Tolgskayovou a Gordonom [38]. Tolgskayová a Gordon [38,3] tiež zistili prostedníctvom histologických štúdií, že nervový systém bol najcitlivejší orgán v tele, tesne za ním nasledovali účinky na srdce a semeníky (varlata), avšak aj mnohé ďalšie orgány boli postihnuté. Z tohto dôvodu poskytuje štúdia Tolgskayovej a Gordona [38,3] veľmi dôležitú podporu pre zistenia neurologických/neuropsychiatrických a srdcových efektov, ktoré sú spomínané v texte bezprostredne nad a pod, a vplyvov na reprodukciu diskutovanými v Kapitole 1. Keď porovnáme zvieracie štúdie s ľudskými štúdiami, človek vidí do očí bijúce podobnosti – s jediným veľkým rozdielom – a to že efekty u hlodavcov sú omnoho rýchlejšie než efekty u ľudí. Vzhľadom na výrazne rýchlejšie metabolické tempo a výrazne kratšiu dobu života u hlodavcov nie je tento rozdiel v načasovaní prekvapujúci. Čo sa týka kumulatívnosti a nevratnosti, poskytujú štúdie hlodavcov aj ľudí silné dôkazy o neurologických a neuropsychiatrických efektoch, ktoré zároveň vykazujú kumulatívnu povahu aj nevratnosť, a vykazujú tiež podobnú schému kumulatívnych účinkov u srdcových prejavov.

.

# SRDCOVÉ PROBLÉMY (s.24)

Aké sú vplyvy na srdce, spomenuté stručne vyššie, spôsobované netermálnymi expozíciami mikrovlnnými EMF poliami? Medzi prejavy patrí tachykardia (rýchle búšenie srdca), kedy ľudia so zreteľnou elektro-hypersenzitivitou (EHS) majú počas zaslepeného testu vystavenia žiareniu bezdrátových telefónov okamžitú tachykardiu, pričom tento efekt je v zásade okamžite reverzibilný po zastavení expozície [28,35,36]. Takže tachykardia môže byť prakticky okamžitá reakcia na EMF polia a niekedy sa vyskytuje tiež v kombinácii arytmiou. Dlhšia doba expozície produkuje arytmie a tiež bradykardiu (spomalený srdcový tep) [26,30,32]. Podobné srdcové efekty na EMF boli pozorované aj pri zvieracích štúdiach, pričom najstaršie z týchto štúdií pochádzajú už z konca 1960tych rokov.

Niektoré z týchto ranných štúdií ohľadom dlhodobých účinkov EMF na srdce sú vypísané v tabuľke 2 nižšie. Ukazujú, že chronické EMF expozície vyvolávajú bradykardiu a niekedy tiež arytmiu. Ranné sovietske štúdie (označené USSR) hlásili podobné zistenia ako výsledky západných štúdií (Tabuľka 2)

Tabuľka 2. Efekty chronickej expozície netermálnymi úrovňami EMF na srdcové prejavy. Z prehľadovej štúdie NASA [26]

Štúdia Efekty

Schwann 1977          Zmeny v srdcovom rytme
Dwyer 1978             Bradykardia, hypotenzia
Sadicikova (USSR) Bradykardia, hypo a hypertenzia, srdcová bolesť, systolický šum
Kalyada (USSR)     “kardiovaskulárne zmeny”
Sadichikova (USSR) Zmeny v kardiovaskulárnom systéme
Pressmaan 1970      Zvýšený QRS interval v ECG (bradykardia), taktiež arytmia
Domanski (USSR) Bradykardia, hypotenzia, ECG zmeny (ukazujú bradykardiu aj arytmiu)
Lerner (1980)         Bradycardia
Stuchley (1978)      Bradykardia (meraná 2 rôznymi spôsobmi), hyper a hypotenzia, srdcová bolesť, systolický šum

Arytmie, špeciálne ak sa vyskytujú v kombinácii s bradykardiou, sú často spájané s náhlym zlyhaním srdca. Máme tu epidémiu mladých, zjavne zdravých športovcov, ktorí umierajú uprostred športového zápasu na náhle zlyhanie srdca, ktoré môže byť spôsobené EMF expozíciami [39]. Niektorí z týchto športovcov boli zachránení [39] a následne bolo u nich zistené, že trpia bradykardiou a arytmiami. Iný typ účinku na srdce je taký, že keď ľudia zjavne trpiaci elektrohypersenzitivitou (EHS) sú vystavení žiareniam Wi-Fi, mobilných telefónov, veží mobilného signálu alebo žiareniu inteligentných meračov (smart meters), tak sa u nich objavujú srdcové palpitácie. Každý z týchto štyroch typov srdcových efektov – tachykardia, arytmie, bradykardia a srdcové palpitácie – v sebe obnáša aberácie v elektrickej kontrole srdcového tepu. Ako k nim môže dochádzať?

Srdcový tep je kontrolovaný bunkami prevodového systému srdca v mieste, ktoré je nazývané sino-atriálny uzol. Bolo preukázané, že tieto bunky prevodového systému majú veľmi vysokú hustotu T-typových VGCCs kanálov, čo môže robiť tieto bunky mimoriadne citlivými na priame efekty EMF polí (spomeňte si, že EMF pôsobia prostredníctvom aktivácie VGCC kanálov). Tieto T-typové a L-typové VGCC kanály hrajú zásadnú rolu pri kontrole srdcového tepu. Z toho vyplýva, že EMF expozície pôsobiace priamo na bunky prevodového systému srdca môžu spôsobiť tachykardické reakcie. Okrem toho môže genetická mutácia vo VGCC géne, ktorá spôsobuje zvýšenú VGCC aktivitu, spôsobiť u malých bábätiek s touto mutáciou tachykardiu aj arytmiu ; tieto malé deti zomierajú vo veľmi mladom veku na náhle zlyhanie srdca. Akým spôsobom vzniká bradykardia? Bradykardia vznikne, keď EMF chronicky vplýva na sino-atriálny uzol spôsobom, že disfunkcia zapojená do zlyhania srdca – čo je veľmi zložitá záležitosť – spôsobí disfunkciu buniek prevodového systému srdca, čo spôsobí bradykardiu [40].

Z toho vyplýva, že bradykardia a chronické arytmie vytvárané EMF poliami sú pravdepodobne spôsobené fyziologickými zmenami pripomínajúcimi infarkt, ktoré zasahujú hlavne sino-atriálny uzol srdca spolu s preformátovaním srdcových tkanív, ktoré bývajú nachádzané u srcových zlyhaní. Tento model bol potvrdený zisteniami Liu a spol [41], ktorý zistil, že pulzované mikrovlnné EMF polia spôsobovali preformovávanie tkanív, ktoré špecificky postihovali sino-atriálny uzol srdca s preformovávanými zmenami podobnými tým, ktoré bývali nachádzané u srdcovým zlyhaní [40]. Zlyhanie srdca sa vyvíja kumulatívnym (postupným) spôsobom a v podmienkach súčasnej medicíny je to nevratný proces, ktorý zahŕňa preformovanie srdcového tkaniva a veľké množstvo ďalších biochemických a fyziologických zmien [41]. Z toho dôvodu sa javí pravdepodobným, že EMF účinky na srdce sú zároveň kumulatívne a nevratné.

.

# REPRODUKCIA (s.25)

Ak si spomínate z textu na začiatku kapitoly 1, existuje 18 prehľadových štúdií, ktoré dokumentujú, že EMF spôsobuje zníženú plodnosť. Tá vzniká prostredníctvom rôznorodých mechanizmov. Sem patria zmeny preformátovaním tkanív semeníkov, znížený počet spermií, zhoršená kvalita spermií, znížená ženská plodnosť zahŕňajúca preformátovanie vaječníkov a apoptózu oocytov (odumieranie buniek vajíčok), znížené hladiny estrogénu, progesterónu a testosterónu (t.j. znížené hladiny pohlavných hormónov), zvýšený výskyt spontánnych potratov a znížené libido. V súčasnosti máme v každej technologicky vyspelej krajine na svete počty spermií, ktoré sa nachádzajú pod 50% normálnej hodnoty [1]. Taktiež máme až na jednu výnimku v každej technologicky vyspelej krajine sveta pokles plodnosti výrazne pod úroveň záchovnej obnovy. Klinické pozorovania ukazujú, že aj keď niekedy existujú technické spôsoby pomoci umožňujúce určitú mieru reprodukcie, neplodnosť sa zdá byť v zásade nevratná. Výskm Magrasa a Xenosa [2] u myší, taktiež spomínaný v kapitole 1, ukazuje, že expozícia rádiofrekvenčným žiarením hlboko pod našimi bezpečnostnými limitami spôsobuje okamžitý pokles v reprodukcii myší hneď v prvom vrhu. Ďalšie expozície rovnakými EMF úrovňami spôsobili prepad reprodukcie prakticky na nulu, prepad, ktorý sa ukazoval byť v zásade nezvratný.

Nevieme, či efekty u ľudí budú veľmi podobné tým u myší. Vieme však, že EMF polia spôsobujú rôzne účinky na ľudskú reprodukciu, vypísané v predošlom odstavci. Moja predpoveď je, že dokonca aj ak sa úrovne expozície zastavia na dnešných hodnotách, tak v priebehu približne 5 rokov začneme pozorovať strmé prepady v reprodukcii. Ak budeme pokračovať v zavádzaní 5G, prepad reprodukcie môže byť prakticky okamžitý.

Hromadenie mutácií spôsobených poškodením bunečnej DNA je s veľkou pravdepodobnosťou zároveň kumulatívne aj nevratné, pretože novovzniknuté mutácie len veľmi nepravdepodobne nahradia už predtným vzniknuté existujúce mutácie. Odhaduje sa, že 2.5 až 3-násobný vzostup výskytu mutácií v pohlavných bunkách je plne postačujúci na to, aby sme po nejakom čase vyhynuli v dôsledku príliš vysokého výskytu mutácií u novorodencov. Z pohľadu vysokej miery poškodení DNA v ľudských spermiách zo súčasnej bežnej EMF expozície, už môžeme byť dokonca nad touto úrovňou.

.

# EXISTENCIÁLNA HROZBA DO BUDÚCNOSTI (s.26)

Z toho vyplýva, že už v súčasnosti čelíme štyrom existenciálnym hrozbám, ktoré sú spôsobované expozíciami mikrovlnnými EMF poliami, a to v každej technologicky vyspelej krajine na Zemi:

1. Kumulatívne a nevratné neurologické/neuropsychiatrické efekty.
2. Kumulatívne a nevratné efekty na reprodukciu.
3. Kumulatívne a nevratné efekty na srdce, vedúce k náhlemu zlyhaniu srdca.
4. Poškodenie DNA v pohlavných bunkách, vrátane spermií, čo vedie k vážnym dopadom na náš genofond a spôsobuje vysoký výskyt mutácií.

Každý z týchto štyroch faktorov nás môže zničiť sám o sebe a spolu so stále narastajúcimi expozíciami a predovšetkým masívnym nárastom expozície, ktorú nevyhnutne so sebou prinesie štart 5G, bude hrozba nášho zničenia pravdepodobne bezprostredná. Navyše dané scenáre vôbec neberú do úvahy rakovinotvorné efekty, hormonálne efekty a ďalšie efekty spôsobované zvýšený oxidačným stresom a zvýšeným apoptotickým odumieraním buniek. Existujú mimoriadne rozsiahle dôkazy pre každý z týchto účinkov EMF expozície, ktoré boli opakovane zdokumentované v prehľadových štúdiách vypísaných v kapitole 1.

.

# ALZHEIMEROVA CHOROBA (s. 26)

Nasledujúca informácia je odvodená z abstraktu, ktorý som použil pri prejave na konferencii Neuroscience 2016 v Los Angeles, čo bola konferencia zameraná na Alzheimerovu chorobu a podobné typy demencií. Diskusia dáva do pozornosti otázku, či by Alzheimer a ďalšie demencie mohli byť v skutočnosti ďalším typom nevratných chorôb, u ktorých môžu hrať kauzálnu rolu kumulatívne účinky mikrovlnných EMF polí. Demencie a ďalšie typy neurologických úmrtí majú v poslednej dobe nevysvetliteľný strmý nárast výskytu [42-44]. Paralela medzi týmto nárastom a nárastom používania mobilných telefónov a ďalších EMF expozícií naznačuje, že tieto expozície možno vedú k nárastu výskytu demencie [45]. Štatistiky zaznamenávajú ľudí s Alzheimerovou chorobou a ďalšími demenciami už vo veku okolo 30 rokov, s nástupom choroby v rannom veku, a dokonca u ešte mladších ľudí je hlásený rozvoj digitálnych demencií, čo sú demencie spôsobené veľmi intenzívnym používaním digitálnych zariadení [46-48]. Jedna z otázok znie, či môžu byť digitálne demencie spôsobované – prinajmenšom z časti – EMF expozíciami z digitálnych zariadení a Wi-Fi polí, ktoré sú spojené s ich užívaním, a nie iba čisto z dôvodu času stráveného pred monitorom, ako sa obvykle predpokladá. Ako ste už videli v Kapitole 2, mikrovlnné a nízkofrekvenčné EMF polia vplývajú na bunky prostredníctvom aktivácie vápnikových VGCC kanálov, čo následne vedie k nárastu hladín vnútrobunkového vápnika ([Ca2+]i) a kaskádovým sekundárnym efektom, ktoré zahŕňajú zvýšenú Ca2+ signalizáciu, NO, superoxidy, peroxynitrity, voľné radikály, oxidačný stres, zápalové cytokíny NF-kappaB a poškodenie činnosti mitochondrií.

Bolo preukázané, že každý z týchto kaskádových sekundárnych efektov hrá významnú rolu pri spôsobovaní Alzheimerovej choroby a ďalších neurodegeneratívnych chorôb [49-51]. Všetky tieto fakty naznačujú existenciu dôveryhodných mechanizmov, pomocou ktorých môžu EMF vyvolávať Alzhezimerovu chorobu. Navyše amyloid-beta proteín (Aβ), ktorý má špecifickú rolu pri spôsobovaní Alzheimerovej choroby, je produkovaný v zvýšenom množstve prostredníctvom zvýšených úrovní [Ca2+]i , pričom malé Aβ zhluky vytvárajú Ca2+ kanály v plazmovej membráne a tieto zhluky tiež zvyšujú [Ca+2]i prostredníctvom zvýšenej VGCC a RYRr aktivity. To naznačuje existenciu vzájomne sa zhoršujúcej špirály medzi Aβ a [Ca2+]i. Inak povedané, zvýšené vnútrobunečné hladiny vápnika spôsobené EMF žiarením zvyšujú Aβ a zvýšený Aβ zvyšuje vnútrobunečné koncentrácie vápnika, čo by mohlo byť základným mechanizmom, ktorý vedie k vzniku Alzheimerovej choroby.

Štyri štúdie s hlodavcami podporujú rolu EMF v Alzheimerovej chorobe. Séria krátkych EMF pulzov u mladých potkanov spôsobila v ich neskoršom veku nasledovné zmeny: zvýšené hladiny Aβ a oxidačný stres; zhoršené kognitívne schopnosti a pamäť [52,53]. 900 MHz expozície spôsobili u testovaných zvierat oxidačný stres, zvýšené hodnoty Aβ a znížené hodnoty miR-107, pričom všetky tieto parametre sú nachádzané v mozgoch s Alzheimerovou chorobou [52,55]. Množstvo zvieracích štúdií ukazuje rolu [Ca2+]i prostredníctvom VGCC a RYR mechanizmov pri spôsobovaní Alzheimerovej choroby u hlodavcov; vrátane štúdií s blokátormi vápnikových kanálov a štúdií transgenických myší s variabilnou expresiou VGCC a RYR metabolizmu. Zaujímavé je, že veľmi nízke EMF expozície môžu vyvolať ochranné účinky [56,57]; to však nie je úplne prekvapujúce, pretože sa predpokladá, že EMF terapia pôsobí prostredníctvom signalizácie oxidu dusnatého (NO) a protein-kinázy G a výskumy udávajú, že táto metabolická dráha má ochranný účinok pred Alzheimerovou chorobou. Epidemiologické štúdie ukázali, že vystavenia ľudí 50/60 Hz elektromagnetickým poliam – ktoré taktiež pôsobia prostredníctvom aktivácie VGCC kanálov – môžu spôsobiť zvýšenie výskytu Alzheimerovej choroby [58,59]. Zaujímavé je, že článok z roku 1997 v Microwave News, ktorý rozoberá dve takého epidemiologické zistenia ohľadom EMF a Alzheimerovej choroby, zistil, že zamestnanecké expozície EMF spôsobili až štvornásobný nárast výskytu Alzheimerovej choroby [59A]. Ten istý článok [59A] tiež naznačuje podobný mechanizmus ako mechanizmus popísaný tu vyššie, to jest, že zvýšený [Ca2+]i v dôsledku EMF expozície spôsobuje zvýšenie výskytu Aβ. Okrem toho množstvo štúdií podporuje názor, že nízko-intenzívne expozície mikrovlnnými frekvenciami pôsobiacimi prostredníctvom VGCC aktivácie a [Ca2+]i, môžu spôsobiť nárast výskytu Aβ a ďalšie kauzálne faktory pre Alzheimerovu chorobu – a to u ľudí aj u zvierat – a zároveň bolo preukázané, že EMF spôsobuje Alzheimerove efekty u potkanov.

Všetky tieto rôzne zistenia ohľadom EMF a Alzheimerovej choroby, narastaujúci výskyt demencií v čoraz mladšom veku a fenomén digitálnej demencie – naznačujú, že tu môžeme mať ďalšiu veľmi nebezpečnú hrozbu z EMF expozícií, ktorá v sebe obnáša kumulatívne EMF efekty a môže viesť k ťažkému a nevratnému poškodeniu mozgu.

.
Citovaná literatúra

[1] Levine H, Jorgensen N, Martino-Andrade A, Mendiola J, Weksler-Derri D, Mindlis I, Pinotti R, Swan SH. 2017 Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update, https://doi.org/10.1093/humupd/dmx022
[2] Magras IN, Xenos TD. 1997 RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.
[3] Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
[26] Raines JK. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 p.
[27] Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
[28] Hecht Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. http://kompetenzinitiative.net/KIT/wpcontent/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf (accessed Feb. 11, 2018)
[29] Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (Translation). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11).
[30] Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholar?q=Glaser+naval+medical+microwave+radiofrequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)
[31] Bise W. 1978 Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys 10:387-398.
[32] Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016
EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh-2016-0011.j
[33] Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. 2015 Electromagnetic hypersensitivity–an increasing challenge to the medical profession. Rev Environ Health 30:209-215. doi: 10.1515/reveh-2015-0012.
[34] Carpenter DO. 2015 The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Rev Environ Health 30:217-222. doi: 10.1515/reveh-2015-0016
[34] Havas M. 2013 Radiation from wireless technology affects the blood, the heart and the autonomic nervous system. Rev Environ Health 82:75-84.https://doi.org/10.1515/reveh-2013-0004
[35] Havas M, Marrongelle J, Pollmer, Kelley E, Rees C, Tully S. 2010 Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4 GHz cordless phone affects autonomic nervous system. Eur J Oncol 5:273-300.
[36] Gordon, ZV. 1966 [Problems of industrial hygiene and biological effects of super high frequency electromagne c fields.] Medizina, Moscow (in Russian)
[37] Presman, AS. Electromagnetic fields and life. New York: Plenum Press, 1970.
[38] Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 pages.
[39] Siebert DM, Drezner JA. 2018 Sudden cardiac arrest on the field of play: turning tragedy into a survivable event. Neth Heart J 26:115-119. doi: 10.1007/s12471-018-1084-6.
[40] Pall ML. 2013 The NO/ONOO- cycle as the central cause of heart failure. Int J Mol Sci 14:22274-22330. doi: 10.3390/ijms141122274.
[41] Liu YQ, Gao YB, Dong J, Yao BW, Zhao L, Peng RY. 2015 Pathological changes in the sinoatrial node tissues of rats caused by pulsed microwave exposure. Biomed Environ Sci 28:72-75. doi: 10.3967/bes2015.007.
[42] Pritchard C, Mayers A, Baldwin D. 2013 Changing patterns of neurological mortality in the 10 major developed countries–1979-2010. Public Health 127:357-368. doi:10.1016/j.puhe.2012.12.018.
[43] Pritchard C, Rosenorn-Lanng E. 2015 Neurological deaths of American adults (55-74) and the over 75’s by sex compared with 20 Western countries 1989-2010: Cause for concern. Surg Neurol Int 2015 Jul 23;6:123. doi: 10.4103/2152-7806.161420.
[44] Vieira RT, Caixeta L, Machado S, Silva AC, Nardi AE, Arias-Carrión O, Carta MG. 2013 Epidemiology of early-onset dementia: a review of the literature. Clin Pract Epidemiol Ment Health 9:88-95. doi: 10.2174/1745017901309010088.
[45] Hallberg O, Johansson O. 2005 Alzheimer mortality—why does it increase so rapidly in sparsely populated areas? Eur Biol Bioelectromag 1;1-8
[46] [Dossey L. 2014 FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore (NY) 2014 Mar-Apr;10(:69-73. doi: 10.1016/j.explore.2013.12.008.
[47] Moledina S, Khoja A. 2018 Letter to the Editor: Digital Dementia-Is Smart Technology Making Us Dumb? Ochsner J. 2018 Spring;18(1):12.
[48] Spitzer, Manfred. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Droemer Verlag, Munich 2012.
[49] Mattson MP. 2007 Calcium and neurodegeneration. Aging Cell 6:337-350. doi: 10.1111/j.1474-9726.2007.00275.x
[50] Celsi F, Pizzo P, Brini M, Leo S, Fotino C, Pinton P, Rizzuto R. 2009 Mitochondria, calcium and cell death: a deadly triad in neurodegeneration. Biochim Biophys Acta 1787:335-344. doi: 10.1016/j.bbabio.2009.02.021.
[51] Carreiras MC, Mendes E, Perry MJ, Francisco AP, Marco-Contelles J. 2013 The multifactorial nature of Alzheimer’s disease for developing potential therapeutics. Curr Top Med Chem 13:1745-1770.
[52] Jiang DP, Li J, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang YF, An GZ, Li JH, Guo GZ.
2013 Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats. Arch Med Res 44:178-184. doi: 10.1016/j.arcmed.2013.03.005.
[53] Jiang DP, Li JH, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang YF, An GZ, Li J, Guo GZ. 2016 Long-term electromagnetic pulse exposure induces Abeta deposition and cognitive
dysfunction through oxidative stress and overexpression of APP and BACE1. Brain Res. 2016 Jul 1;1642:10-19. doi: 10.1016/j.brainres.2016.02.053.
[54] Dasdag S, Akdag MZ, Kizil G, Kizil M, Cakir DU, Yokus B. 2012 Effect of 900 MHz radio frequency radiation on beta amyloid protein, protein carbonyl, and malondialdehyde in the brain. Electromagn Biol Med. 2012 Mar;31(1):67-74. doi: 10.3109/15368378.2011.624654.
[55] Dasdag S, Akdag MZ, Erdal ME, Erdal N, Ay OI, Ay ME, Yilmaz SG, Tasdelen B, Yegin K. 2015 Long term and excessive use of 900 MHz radiofrequency radiation alter microRNA expression in brain. Int J Radiat Biol 91:306-311. doi: 10.3109/09553002.2015.997896.
[56] Arendash GW, Mori T, Dorsey M, Gonzalez R, Tajiri N, Borlongan C. 2012 Electromagnetic treatment to old Alzheimer’s mice reverses β-amyloid deposition, modifies cerebral blood flow, and provides selected cognitive benefit. PLoS One. 2012;7(4):e35751. doi: 10.1371/journal.pone.0035751.
[57] Arendash GW. 2016 Review of the Evidence that Transcranial Electromagnetic Treatment will be a Safe and Effective Therapeutic Against Alzheimer’s Disease. J Alzheimers Dis 53:753-771.
[58] García AM, Sisternas A, Hoyos SP. 2008 Occupational exposure to extremely low frequency electric and magnetic fields and Alzheimer disease: a meta-analysis. Int J Epidemiol 37:329-340. doi: 10.1093/ije/dym295.
[59] Hug K1, Röösli M, Rapp R. 2006 Magnetic field exposure and neurodegenerative diseases–recent epidemiological studies. Soz Praventivmed 51:210-220.
[59A] No author listed. 1997 Stronger evidence for an Alzheimer’s EMF connection. Microwave News XVII, Jan/Feb 1997, 1,6,7.

.
Zdroj:

Marin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sicences: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence
for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them. Chapter 3. Strong Evidence for Cumulative and Irreversible EMF Effects (p.23-27)
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3.pdf

.

Pokračovanie: (kapitola 4)

Všetky preložené kapitoly budú tu: https://diskuter.wordpress.com/category/martil-l-pall-rizika-5g-kniha/

.

Copyleft: Text prekladu je voľne šíriteľný

This entry was posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi. Bookmark the permalink.

1 Response to Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 3. Silné dôkazy o kumulatívnych a nevratných efektoch EMF polí

  1. Naozaj sa mi váš blog páči.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s