Prof. Martin L.Pall: Vedecký pohľad na riziká 5G. Kapitola 1 – Osem mimoriadne dobre zdokumentovaných efektov netepelných expozícií elektromagnetickými poliami. Pulzované signály a ďalšie faktory

(poznámka prekladateľa: prinášam čiastočný preklad knihy amerického emeritného profesora biológie Martina L.Palla, v ktorej sumarizuje vedecké štúdie a dôkazy o tom, že mikrovlnné frekvencie a predovšetkým prichádzajúce 5G siete budú mať devastujúci vplyv na ľudské zdravie. Nie je v mojich silách preložiť celú knihu, ale dávam k dispozícii aspoň niektoré kapitoly)

———————————————————————-

Kapitola 1 – Osem mimoriadne dobre zdokumentovaných efektov netepelných expozícií elektromagnetickými poliami. Pulzované signály a ďalšie faktory.

Aké sú teda zdravotné účinky spôsobované netepelnými expozíciami mikrovlnnými elektromagnetickými poliami (EMF), ku ktorým máme už dnes k dispozícii rozsiahlu vedeckú literatúru? Každý z nasledujúcich efektov bol zdokumentovaný v podobe 12-34 štúdií vypísaných na konci prvej kapitoly.

1. Tri rôzne typy poškodenia bunečnej DNA, ktoré vytvárajú jednovláknové zlomy, dvojvláknové zlomy a oxidované bázy v molekulách DNA.

Každá z týchto zmien v DNA hrá rolu v príčinách vzniku rakoviny a pri vytváraní najvýznamnejších mutačných zmien u ľudí a zvierat. Dvojvláknové zlomy v DNA produkujú chromozomálne zlomy, preskupenia, vymazania, duplikácie a spôsobujú množstvo mutácií. Taktiež spôsobujú amplifikáciu (zosilnenie účinku) génov, dôležitý mechanizmus v príčinách rakoviny. Jednovláknové zlomy v bunečnej DNA spôsobujú udalosti aberantných rekombinácií, ktoré vedú k vzniku množstva mutácií. Oxidované DNA bázy spôsobujú bodové mutácie. Keď k týmto zmenám dôjde u bežných buniek, každý z týchto procesov má svoju rolu vo vyvolávaní rakoviny. Keď tieto zmeny nastanú u pohlavných buniek (a bolo preukázané, že sa objavujú u spermií po vystavení EMF poliam), tak spôsobujú tri najvýznamnejšie typy mutácií v budúcich generáciach: chromozomálne mutácie, kopírovacie mutácie a bodové mutácie. (21 rôznych štúdií dokumentujúcich tieto typy bunečného poškodenia DNA)

2. Široká škála zmien vedúca k zníženej mužskej plodnosti, zníženej ženskej plodnosti, nárastu spontánnych potratov, zníženým hladinám estrogénu, progesterónu, testosterónu a zníženému libidu (18 štúdií).

Počet spermií u mužov v technologicky vyspelých krajinách sveta poklesol pod 50% hodnoty, korá bývala v minulosti považovaná za normálnu. [1]. Až na jednu výnimku v každej technologicky vyspelej krajine sveta sa reprodukčné úrovne populácie prepadli pod záchovnú úroveň. Medzi tieto vyspelé krajiny patria úplne všetky členské krajiny EU, ďalej USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, Singapur, Austrália a Nový Zéland. Podľa dát z rokov 2015-2016 je priemerná reprodukčná úroveň v týchto krajinách približne 73% z nutnej reprodukčnej úrovne pre udržanie populácie.

Štúdia ohľadom reprodukcie myší [2] preukázala, že rádiové a mikrovlnné EMF expozície v dávkach plne v rozsahu súčasných bezpečnostných smerníc spôsobili hneď v rámci prvého vrhu významný pokles reprodukcie závislý od dávky prijatého žiarenia . Nasledujúca expozícia spôsobila v závislosti od prijatej dávky úplnú alebo takmer úplnú sterilitu, ktorá sa ukázala z prevažnej časti nevratná.

Ak tu máme technológiu, ktorá je univerzálne prítomná vo všetkých technologicky vyspelých krajinách a o ktorej vieme, že má negatívny vplyv na reprodukciu a že reprodukcia už medzičasom poklesla výrazne pod úroveň zachovania populácie a že môžeme čeliť katastrofickému a nevratnému poklesu v reprodukcii, pričom existujú stále ďalšie a ďalšie plány na zvyšovanie tejto expozície, nemyslíte si, že by sme mali v tomto ohľade začať brať do úvahy zistenia vedy? (Všimnite si prosím, že americké úrady FCC a FDA kompletne ignorujú túto existenciálnu hrozbu)

3. Neurologické a neuropsychiatrické efekty (25 štúdií).

Moja vlastná štúdia [3] a dve ďalšie štúdie v nej citované zistili, že existuje celá séria často sa vyskytujúcich EMF efektov, ktoré sa v poslednej dobe stali mimoriadne rozšírené v našich technologicky vyspelých krajinách. Konkrétne:
poruchy spánku alebo nespavosť;
únava;
bolesti hlavy;
depresie a depresívne symptómy;
neschopnosť sústredenia a kognitívne disfunkcie;
malátnosť, závrate a vetigo;
zhoršenie pamäte;
nepokojnosť/napätosť/úzkosť/stres/podráždenosť;
sklon k podráždenosti.

Tieto zistenia nie sú založené iba na epidemiologických zisteniach, ale aj na znalosti výrazných účinkov EMF polí na štruktúru mozgu a jeho fungovanie pri intenzitách, ktoré sú spoľahlivo v norme našich bezpečnostných smerníc, a taktiež na základe pôsobenia netepelných EMF mechanizmov popísaných nižšie. Ak sa tieto neuropsychiatrické efekty stávajú stále viac časté v technologicky vyspelých krajinách po celom svete a *my vieme, že každý z týchto prejavov býva spôsobený EMF expozíciami* , nemali by sme si začať všímať túto súvislosť?

4. Apoptóza/bunečná smrť (13 štúdií).

Dva najvýznamnejšie následky veľkého nárastu apoptózy (programovanej bunečnej smrti) sú vznik neurodegeneratívnych ochorení a znížená reprodukcia, ale existujú aj početné ďalšie následky.

5. Oxidačný stres/poškodenia voľnými radikálmi (19 štúdií).

Oxidačný stres hrá rolu vo všetkých alebo v takmer všetkých chronických ochoreniach. Je zistené, že oxidačný stres produkovaný EMF expozíciami má zásadnú rolu pri vytváraní vplyvov na reprodukciu a poškodeniach bunečnej DNA a môže tiež hrať rolu pri spôsobovaní neurologických efektov a niektorých rakovinotvorných efektov.

6. Široko rozšírené endokrinné (t.j. hormonálne) efekty (12 štúdií).

V dôsledku EMF expozície klesajú hladiny steroidných hormónov, naopak hladiny iných hormónov po expozícii narastajú. Neuroendokrinné hormóny a hladiny inzulínu často klesajú v podmienkach dlhotrvajúcej EMF expozície, pravdepodobne v dôsledku vyčerpania endokrinných žliaz.

7. Nárast hladín vnútrobunkového vápnika ([Ca2+]i) po vystavení EMF expozícii (15 štúdií).

Taktiež stúpa po vystavení EMF expozícii vápniková vnútrobunečná signalizácia.

8. Rakovinotvorný účinok (35 štúdií).

Výskyt rakoviny mozgu, rakoviny slinných žliaz, rakovín sluchových orgánov a dvoch ďalších typov rakovín narastá spolu s používaním mobilných telefónov. Ľudia žijúci v blízkosti veží mobilných vysielačov majú zvýšený výskyt rakoviny. Účinky ďalších typov EMF sa dajú odvodiť. Operátori krátkovlnných rádiových a ham vysielačiek a ľudia vystavení radarom vykazujú zvýšený výskyt rakoviny. Azda najviac výpovedným faktom je, že ľudia dlhodobo a intenzívne využívajúci mobilné telefóny majú najvyšší výskyt rakoviny mozgu a tiež majú nadpriemerný výskyt rakoviny na ipsilaterálnej strane hlavy (strana hlavy, na ktorej používajú svoje mobilné telefóny), na rozdiel od contralaterálnej strany. Moja štúdia [7] je zameraná nie na tému, či EMF môže spôsobiť rakovinu, ale AKO môže spôsobiť rakovinu. Štúdia ukazuje, že kaskádové sekundárne efekty (downstream effect) môžu spôsobiť rakovinu 15 rôznymi spôsobmi, vrátane nárastu spúšťačov rakoviny, predpokladov pre jej šírenie a podporou jej rastu. Všetky tieto príčinné rakovinové efekty sú vytvárané mechanizmom, ktorý je dôsledkom kaskádových sekundárnych efektov hlavného netermálneho EMF mechanizmu, tak ako je popísaný v Kapitole 2.

(poznámka prekl: odborný popis v Kap.2 popisuje, že EMF žiarenie spôsobuje hromadenie vápnikových iónov vnútri buniek, ktoré tam spôsobujú zložitú kaskádu chemických reakcií vedúcich k tvorbe najrôznejších oxidačných radikálových molekúl, ktoré následne poškodzujú celé vnútro bunky. Veľmi zjednodušene povedané, samotné EMF žiarenie nespôsobuje rakovinu, ale vytvára podmienky pre vznik sekundárnych metabolických zlúčenín, ktoré už rakovinotvorný účinok majú.)

9. Terapeutické efekty EMF polí.

EMF polia môžu mať terapeutické účinky, ak sú zacielené na nejaký špecifický región tela, kde je nejaká disfunkcia a ak sú použité s určitou špecifickou intenzitou. V mojej štúdii z roku 2013 [4] citujem 12 rôznych štúdií, kde bola terapeuticky použitá EMF stimulácia rastu kostí. Existuje približne 4000 štúdií ohľadom rôznych terapeutických účinkov. Je veľmi zvláštne, že telekomunikačný priemysel neuznáva tieto terapeutické účinky, a radšej dáva prednosť zachovaniu ilúzie, že neexistujú absolútne žiadne netermálne efekty EMF polí.

Pulzované signály a ďalšie faktory.

Okrem vyššie vymenovaných príkladov existuje ešte ďalšia sada 13 štúdií, ktoré ukazujú, že pulzované EMF polia sú vo väčšine prípadov výrazne viac biologicky aktívne než nepulzované EMF polia. To je veľmi dôležité zistenie, pretože všekty bezdrátové komunikačné zariadenia komunikujú prostredníctvom pulzovaného signálu (zapínanie a vypínanie vysielaného signálu desiatky-krát za sekundu, pozn. prekl), čo ich robí potenciálne oveľa nebezpečnejšími. Dôsledok tejto situácie je, že ak chcete študovať efekty signálov Wi-Fi, mobilných telefónov, domácich bezdrátových telefónov, veží mobilného signálu, smart-meračov alebo 5G sietí, tak musíte skúmať reálne podmienky alebo aspoň niečo, čo vysiela pulzovaný signál, ktorý je čo najviac podobný skutočným vysielačom. Mnohé štúdie práve toto nerobia a chybne sa tvária ako reálne štúdie Wi-Fi, mobilných a bezdrátových telefónov.

Ďalšie faktory, ktoré ovyplyvňujú výskyt netepelných EMF efektov zahŕňajú použitú frekvenciu, polarizáciu EMF a typ buniek, ktorý je študovaný [4,5,8-11]. Okrem toho existujú “okná” intenzít, ktoré produkujú maximum biologických efektov, pričom *nižšie aj vyššie intenzity* produkjú menší efekt [5,8,9]. Tieto štúdie efektu “okna” zreteľne ukazujú, že krivky závislosti od absorbovanej dávky sú ne-lineárne a ne-monotónne, takže je veľmi zložité až nemožné vopred predpovedať efekty v závislosti na konkrétnej intenzite signálu, dokonca aj keď všetky ostatné faktory zostanú rovnaké.

Význam každého z týchto faktorov je stále kompletne ignorovaný inštitúciami ICNIRP, SCENIHR, FCC, FDA a Národným inštitútom pre výskum rakoviny, rovnako ako je ignorovovaný mnohými ďalšími výskumnými skupinami spriatelenými s telekomunikačným priemyslom. Keď ktorákoľvek z týchto organizácií dôjde k záveru, že “výsledky sú nekonzistentné”, znamená to iba toľko, že porovnávajú štúdie založené na povrchných podobnostiach, ale nie tých, ktoré pôsobia ako skutočné príčinné faktory. To, čo v skutočnosti vidia, je prirozdená biologická heterogenita a nie nekonzistencia. Bolo známe už od začiatku modernej vedy v 16. storočí, že spôsob, akým robíte svoj výskum, je rozhodujúci pre to, aké výsledky z neho následne dostanete. Ako je možné, že ICNIRP, SCENIHR, FCC, FDA a Národný Inštitút pre výskum rakoviny zabudli na tento dôležitý fakt?

Primárna odborná literatúra, ktorá preukazuje vplyvy pulzácie, frekvencie, polarizácie, bunečného typu a okien intenzity na biologické účinky, je kompletne závislá na tom, že študovala reálne efekty. Žiadna z týchto štúdií by nemohla byť urobená bez toho, aby nejaký takýto efekt študovala. Z toho dôvodu sú nezmyslom všetky tvrdenia o tom, že neexistujú žiadne dobre zdokumentované EMF vplyvy na zdravie, pretože dôkazom je nielen vyššie zosumarizovaných osem mimoriadne dobre zdokumentovaných efektov, ale taktiež existencia všetkej tej literatúry popisujúcej účinky pulzácie, frekvencie, polarizácie, bunečného typu a okien intenzity.

(pozn. prekl: Kapitola ďalej pokračuje dlhým zoznamom odbornej literatúry k jednotlivým vymenovaným bodom EMF účinkov. Kto má záujem, môže si nalistovať jednotlivé odkazy v originálnom texte. V nasledujúcej Kapitole 2 v knihe je veľmi detailne a odborne popísaný proces, akým hromadenie vápnikových iónov v bunkách vplyvom EMF polí vyvoláva kaskády sekundárnych procesov vedúcich k zdravotným problémom spôsobovaným EMF žiarením. Je mimo mojich možností to preložiť, takže preklad pokračuje kapitolou 3)

Citovaná literatúra

[1] Levine H, Jorgensen N, Martino-Andrade A, Mendiola J, Weksler-Derri D, Mindlis I, Pinotti R, Swan SH. 2017 Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-analysis.
Human Reproduction Update, https://doi.org/10.1093/humupd/dmx022
[2] Magras IN, Xenos TD. 1997 RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.
[3] Pall ML. 2016 Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi:
10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
[4] Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
[5] Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce
biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-
2015-0001.
[6] Pall ML. 2016 Electromagnetic fields act similarly in plants as in animals: Probable activation of calcium channels via their voltage sensor. Curr Chem Biol 10: 74-82.
[7] Pall, M. L., 2018. How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer
including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in Markov, M. S., (Ed.), Mobile Communications and Public Health, CRC Press, Boca Raton, FL,
in press.
[8] Belyaev, I., 2005. Non-thermal biological effects of microwaves. Microwave Rev. 11, 13-29.
[9] Belyaev, I., 2015. Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. In: Markov M.S. (Ed), Electromagnetic Fields in Biology and Medicine, CRC Press, New York, pp 49-67.
[10] Panagopoulos, D. J., Johansson, O., Carlo, G. L., 2015. Polarization: a key difference between man-made and natural electromagnetic fields, in regard to biological activity. Sci. Rep.
2015 Oct 12;5:14914. doi: 10.1038/srep14914.
[11] Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:405-416. doi: 10.1016/j.envres.2018.01.035.

Zdroj:

Marin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sicences: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence
for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them. Chapter 1. (p.4-17)
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3.pdf

.

Pokračovanie: (kapitola 3)

Všetky preložené kapitoly budú tu: https://diskuter.wordpress.com/category/martil-l-pall-rizika-5g-kniha/

.

Copyleft: Text prekladu je voľne šíriteľný

This entry was posted in Martil L.Pall - Riziká 5G - kniha, Riziká wifi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s