Technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku

Toto je sumarizácia informácií z rôznych dokumentov, ktoré som študoval v poslednej dobe. Posnažím sa nezachádzať zbytočne hlboko do technických detailov, záujemcovia si ich môžu naštudovať na konci článku v citovaných zdrojoch. Tento text by mal dať každému potrebné základy, ktoré môže použiť pri ďalšom štúdiu.

Obsah


História:

Americká armáda sa téme výskumov ovládania mysle venovala už od konca druhej svetovej vojny, pričom na výskumoch spolupracovali okrem iného aj zajatí nacistickí vedci, dopravení do USA po vojne v rámci projektu Paper Clip. Ciele týchto projektov zahŕňali všetko možné od „umelej telepatie“, cez nástroje programovania mysle atentátnikov až po nástroje na paralyzáciu a pasivizáciu verejnosti, vrátane techník blokovania a vymazávania pamäte obetí.

V 1970tych rokoch sa mnohé projekty dostali na verejnosť v rámci aféry spojenej s vyšetrovaním projektu MK-Ultra (projekt programovania diaľkovo aktivovaných atentátnikov, programovaných pomocou kombinácie drog a intenzívneho mučenia). V dôsledku obrovského rozhorčenia verejnosti Kongres ukončil financovanie projektov kontroly mysle, avšak tie následne iba pod inými názvami prešli do zóny „čiernych projektov“ financovaných z peňazí z drogových biznisov CIA.

Z rôznych známejších a menej známych projektov možno spomenúť projekty:

 • CHATTER a PAPERCLIP (zbieranie materiálov ohľadom projektov ovládania mysle vykonávaných nacistami v období Tretej ríše)
 • Moonstruck (1952) – elektronické implantáty do mozgu a zubov. Alternatívne názvy: Electronic Stimulation of the Brain, E.S.B.
 • MK-UltraMKULTRA (1953) – výroba umelých atentátnikov pomocou vymývania mozgu, hypnózy a mučenia elektrošokmi. Podprogramy: E.D.O.M. (Electronic Dissolution of Memory, Elektronické rozpustenie pamäte)
 • Project Orion (1958) – drogy a hypnóza kombinované s elektromagnetickými vlnami. Alternatívny názov: “Dreamland”
 • MKDELTA (1960) – elektromagnetické diaľkové programovanie pomocou televíznych a rádiových vysielačov a drátov vysokého napätia. (alternatívne názvy: “Deep Sleep”, R.H.I.C. , Radio Hypnotic Intra-Cerebral Control)
 • PANDORA (1965-1970) – Výskum vplyvu nízkointenzívnych nízkofrekvenčných rádiových signálov na psychiku a náladu ľudí. Základom projektu bola analýza tzv. “Moskovského signálu”, ktorým sovieti ožarovali americkú ambasádu v Moskve a ktorý americkým diplomatom spôsobil vážne zdravotné problémy. Po zistení situácie sa CIA rozhodla nezasahovať, ale využila amerických diplomatov ako pokusné morčatá pre výskum efektov, plus sa rozhodli výskum duplikovať na americkom území. Vo výsledku sa jednalo o veľmi rozsiahly projekt, v rámci ktorého vznikli kompletné knižnice frekvenčných signálov, pomocou ktorých bolo možné najrôznejších spôsobom ovplyvňovať náladu ľudí, uviesť ich do stavu spánku, spôsobiť infarkt, poškodiť krvno-mozgovú bariéru, vytvárať halucinácie atď. Väčšina technológií ovládania mysle nadväzuje práve na výsledky tohto projektu.
 • PHOENIX II (1983) (projekty elektromagnetického ožarovania populácie v určitom regióne, projekty vytvárania celoplanetárnych geologických fyzikálnych efektov ako napr. bodovo lokalizované zemetrasenia atď . Alternatívne názvy: “Rainbow”, ZAP
 • TRIDENT (1989) veľkoplošné projekty snahy ovládania americkej populácie a predchádzania nepokojom, spolupracujúcou organizáciou bola nechvalne známa agentúra FEMA, ktorá na území USA spravuje sieť trestaneckých „koncentračných“ táborov). Alternatívne názvy: “Black Triad” A.E.M.C
 • TOWER (1990) – veľkoplošný projekt ožarovania populácie pomocou žiarení z mobilných telefónov, vrátane testovania účinkov kumulovaného vplyvu slabého žiarenia. Alternatívne názvy: “Wedding Bells”
 • GRILL-FLAME (1992) – jeden z mála amerických projektov, ktorý sa zaoberal témami telepatie a “diaľkového videnia” (“remote viewers”). Zamestnávaní boli agenti so špeciálnymi psychickými schopnosťami a cieľom projektu bola diaľková špionáž. Americká vláda sa obávala zlého obrazu v očiach verejnosti a tak projekt relatívne rýchlo ukončila. Kľúčové osoby projektu sa následne presunuli do súkromného sektora. V oblasti telepatickej špionáže mali rozsiahle skúsenosti Sovieti.
 • Acoustic Psycho-correction“ (1970-1993) – výsledky ruského výskumu, kedy pomocou nepočuteľných zvukov vnímaných osobou iba ako tzv. “biely šum” bolo možné prenášať cieľovým osobám do podvedomia informácie, ktorými sa následne dané osoby spontánne riadili. Primárnym cieľom bolo potláčanie domácich nepokojov a ovládanie a demoralizovanie disidentov. V roku 1993 ruská vláda odovzala výsledky projektu do rúk Američanov.
 • Less Than Lethal” Weapons (1994) – vývoj tzv. “nesmrtiacich zbraní” využívajúcich mix elektromagnetických a akustických vysielačov k paralýze davov
 • HAARP (1995) – masové nasadenie vysielačov o gigawattových výkonoch. Snaha o zmeny správania populácie, plus snahy o modifikáciu fungovania ľudskej DNA pomocou správne nastavených frekvencií
 • CLEAN SWEEP (1997-1998) – masové nasadenie, modifikácia správania davov pomocou mobilných vysielacích veží)
 • SLEEPING BEUTY (použitie elektromagnetických zbraní meniacich náladu na bojisku)
 • MONARCH (výroba atentátnikov prostredníctvom brutálneho mučenia a mnohonásobného rozpoltenia osobnosti)

Medzi významné mená spojené s výskumami ovládania mysle patria:

 • Ross Adey (veľmi dôležité meno, zistil, že pomocou pulzovaných rádiových frekvencií v rozsahu 4-30 Hz je možné pokusným osobám vnútiť zmenu nálady a zostavil celú knižnicu takýchto frekvencií a ich účinkov. Jeho výskumy sú spájané s projektom Pandora, od ktorého sa odvíjajú moderné mikrovlnné zbrane)
 • Ewen Cameron (zistil, že pomocou elektrošokov je možné obetiam vymazať pamäť a následne nanovo naprogramovať podľa predstáv výskumníka)
 • Milton Zarat (prepojený na projekt Pandora. Analyzoval sovietsku literatúru o účinkoch mikrovlnných frekvencií na ľudí a v spoluprácii so CIA pracoval na transformácií týchto informácií do zbraňovej podoby)
 • Edward Dames,
 • Eldon Byrd (pracoval pre americké námorníctvo na vývoji mikrovlnných zbraní určených na paralyzáciu protestujúcich davov. Okrem iného identifikoval frekvencie, ktorých použitie uvedie pokusné zvieratá alebo ľudí okamžite do stavu spánku),
 • Bob Beck,
 • Allen Frey (známy tým, že prezentoval spôsob, akým je možné pomocou modulovaného mikrovlnného signálu posielať do hlavy pokusnej osoby najrôznejšie zvuky, vrátane hovoreného slova. Tento fenomén je na jeho počesť pomenovaný “Frey effect”, alebo tiež “microvawe hearing” (počutie zvuku mikrovĺn)
 • Jose Delgado (výskum venovaný vyvolávaniu ľudských emócií pomocou rádiových signálov. Dokázal takto vyvolať u ľudí stavy únavy, sexuálnej túžby, zúrivosti a tiež farebné halucinácie),
 • John C. Lilly, atď.

Podrobnosti ku všetkým vymenovaným projektom a menám sa dajú prečítať tu: http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/

Zopár technických pojmov a kódových označení:

E.D.O.M. (Electronic Dissolution of Memory)
E.E.O.M. (Electronic Enhancement of Memory)
R.H.I.C. (Radio Hypnotic Intra-Cerebral Control)
U.S.I.C. (Ultrasonic Intra-Cerebral Control)
C.B.C.B. (Chemical and Biological Control Base)

ďalšie technické kódy:
EBS (Electric Brain Stimulation),
RNM (Remote Neural Monitoring),
EBL (Electronic Brain Link),
RMC (Remote Mind Control)
RBM (Remote Brain Mapping)
Voice to Skull (V2K)

Významné angažované projekty:

M.K. ULTRA
M.K. DRACO (únosy, tzv. abdukcie, kedy boli obetiam nedobrovoľne implatnované do mozgu mikročipy)
HATTER (podobné ako Draco, snaha o ovládanie mysle pomocou implantovaných mikročipov)
MKNAOMI (vývoj paralyzujúcich bakteriologických zbraní, ktoré človeka nezabijú ale iba trvalo vyradia z bežného ekonomického života)
BLUEBIRD (podprogram projektu ULTRA, predchodca programu ARTICHOKE)
ARTICHOKE (ovládanie mysle pomocou chemických drog (morfín, LSD) a vymazávanie pamäte obetí)
M.K. XENO  (vývoj technológií vysielacích veží s 800 MHz signálom, základ súčasných mobilných vysielačov)
HIGH TONE
WATCHTOWER
a ďalšie…

Za zmienku tiež stojí oblasť testovania technológií.

V prvopočiatku sa na testovanie využívali neinformovaní pacienti v nemocniciach a psychiatrických klinikách. Na nich boli v 1950tych rokoch testované praktiky hypnózy a rôzne psychotropné drogy. Neskôr bolo posunuté testovanie technológií na vyššiu úroveň v podobe zriadenia “náboženskej sekty”, ideálne ďaleko od územia USA, kde na izolovanej skupine “ne-dobrovoľníkov” boli testované výskumy v praxi. Nechvalne známy je v tejto súvislosti “Jonestown“, sekta Jima Jonesa v Zimbabwe, kde americké tajné služby po skončení projektu povraždili všetkých členov sekty a pred verejnosťou to prezentovali ako hromadnú samovraždu. V modernej dobe spolu s prechodom na “rádio-hypnotické” technológie ovládania populácie (veže mobilných operátorov) sa testy robili na náhodných civilistoch, ktorí boli vystavení tzv. “mikrovlnnému teroru” (ožarovanie jedinca v jeho domácnosti z neidentifikovaných vysielacích zdrojov v jeho blízkosti)

Ešte by som poznamenal, že veľký záujem zo strany amerických tajných služieb bol o techniky vymazávania pamäte. Používali sa hlavne na umlčiavanie nepotrebných bývalých agentov. Vymazávanie pamäte obnášalo kombináciu rôznych stratégií: vymazávanie pamäte pomocou hypnózy, pomocou rôznych psychotropných drog, s využitím silných elektrošokov atď. V prípade, že vymazávanie pamäte zlyhalo, osoba bola fyzicky zlikvidovaná (resp.diaľkovo inštruovaná, aby spáchala samovraždu). V prípade, že bolo vymazávanie úspešné, objavil sa človek s totálnou amnéziou, ktorý si nepamätal nič zo svojho predošlého života a obvykle skončil natrvalo uzavretý v psychiatrickej liečebni.

 

Základné fyzikálne stratégie

Techniky ovládania mysle sa dajú rozdeliť do niekoľkých samostatných tematických skupín:


1) Ovládanie správania, nálady a názorov davu pomocou propagandy

Táto téma je dostatočne podchytená v množstve iných zdrojoch, takže sa jej budem venovať iba veľmi stručne.

Patrí sem:

 • propaganda mediálna (televízia, internet, politická agitácia, komerčné reklamy) a
 • propaganda cielená na deti (indoktrinácia počas školskej dochádzky)

Prvou časťou stratégie je zahltiť ľudí záplavou zbytočných alebo negatívnych správ, aby sa ľudia psychicky a emotívne vyčerpali a stratili záujem o dianie okolo seba. Typickou aplikáciou tejto stratégie sú “bulvárne” spravodajstvá, kde hlavnú náplň večerných správ tvorí kolotoč správ o automobilových haváriach, rozvrátených rodinách, občas preložených nejakou “oddychovou” správou o čerstvo narodenej gorile v ZOO z opačného konca planéty.

Druhou časťou stratégie je tzv. “hlboká indoktrinácia” smerovaná na čo najmladšie deti s cieľom vštiepiť im do podvedomia nejaké nespochybniteľné pravdy ako napríklad o “dobrotivom impériu USA”, o verejnoprospešnom význame mimovládnych nadácií, o “zastupiteľskej demokracii” ako jedinom a najlepšom spôsobe vlády vo svete, o prospešnosti miešania farebných rás, o výhodách sexuálnej promiskuity, o spoločenskej škodlivosti rasizmu, prepisovanie učebníc dejepisu atď. Jedno čínske príslovie hovorí: “Ak chceš ovládnuť nepriateľa, vychovaj jeho deti”.

2) ovládanie mysle pomocou halucinogénnych a psychofarmaceutických drog.

Sem patria:

 • látky používané na navodenie stavu hypnózy (napríklad amytal sodný),
 • „droga pravdy“ (thiopental sodný) ,
 • rôzne halucinogény (napr. LSD),
 • drogy posilňujúce fyzickú výdrž a otupujúce empatiu (Pervitín používali nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny, Captagon bol populárny u arabských bojovníkov v Sýrskej občianskej vojne),
 • drogy vytvárajúce rôzne stavy eufórie (napríklad MDMA, hlavná zložka drogy Extáza)
 • robili sa dokonca experimenty s oxytocínom (hormón lásky) s cieľom “potlačiť v Nemcoch rasizmus a zvýšiť mieru tolerancie voči moslimským utečencom”
 • vykonaný bol tiež pokus s drogou propranolol , pomocou ktorého u pokusných osôb potláčali sklony k rasizmu.

Voľne sa dá predpokladať, že súčasný svetový drogový biznis vychádza v mnohých produktoch práve z amerického výskumu psycho-manipulačných drog, pričom príliš drastické produkty boli hodené na čierny drogový trh ako nástroj redukcie svetovej populácie a sofistikované látky sú používané na vojenské a spravodajské účely.

Veľmi okrajovo sa do tejto skupiny stratégií dá zaradiť americké fluórovanie pitnej vody, keďže fluór znižuje u ľudí inteligenciu a robí ľudí pasívnymi.

Z modernej doby sa dajú spomenúť napríklad správy, že na Ukrajine v dobe rozbiehajúceho sa Majdanu v roku 2014 bola použitá neznáma chemická látka, pridávaná ako „čistiaci prostriedok“ do pitnej vody. Taktiež sú správy o tom, že agresívnym demonštrantom na námestí Majdan bol podávaný čaj s prímesou nejakej drogy, ktorá zvyšovala ich bojovnosť, spomína sa v tejto súvislosti Captagon.

Súčasťou projektu MK-Ultra v 1950tych rokoch bol projekt vývoja psychomanipulačných drog.

Bol požadovaný vývoj drog:
– ktoré budú stimulovať nelogické myslenie, aby sa cieľová osoba verejne zdiskreditovala
– látky na zvyšovanie výkonu rozmýšľania a vnímania
– látky rušiace toxické účinky alkoholu
– látky zvyšujúce toxické účinky alkoholu
– látky vyvolávajúce príznaky známych chorôb, použiteľné na simulovanie nejakej choroby
– látky umožňujúce jednoduché zavádzanie hypnózy, látky na zvyšovanie účinnosti hypnózy
– látky zvyšujúce odolnosť jedincov voči mučeniu a nátlaku
– látky, ktoré spôsobia po užití u jedinca amnéziu (vymazanie pamäte). Tieto látky mali byť použité na umlčiavanie informátorov, snažiacich sa vyniesť nejaké informácie na verejnosť
– látky, ktoré u danej osoby vyvolajú stavy šoku a zmätenosti
– látky, ktoré u osoby vyvolajú fyzickú indispozíciu, napríklad ochrnutie nôh
– látky vyvolávajúce silnú eufóriu bez následnej depresie
– látky meniace osobnosť, aby človek mal sklon sa stať závislým na inej osobe
– látky spôsobujúce mentálnu zmätenosť, aby osoba nedokázala pri výsluchu klamať (fabulovať)
– látky, ktoré v nezistiteľných koncentráciach výrazne oslabia pracovný výkon ľudí
– látky, ktoré dokážu dočasne poškodiť osobe zrak alebo sluch, bez trvalých následkov
– uspávacie prostriedky, ktoré sa dajú skryte podávať v nápojoch, jedle, cigaretách, rozprašovať ako aerosol a ktoré zároveň u osoby vyvolajú silnú amnéziu.

Článok poznamenáva, že mnohé moderné psychiatrické lieky a antidepresíva môžu byť výsledkom vyššie citovaného programu, pričom skutočným účelom týchto liekov nie je pomoc pacientovi, ale postupný rozklad jeho osobnosti a vytvorenie jeho maximálnej závislosti na systéme.

Existovali (a všetko naznačuje, že aj boli masovo realizované) plány distribuovať psychotropné látky masovo medzi civilnú populáciu v podobe prímesí do pitnej vody distribovanej vodárenskými spoločnosťami, prímesí do potravín, chemické látky primiešavané do paliva áut a lietadiel, látky pridávané do očkovacích vakcín atď.

Vojenský výskum v 1960tych rokoch kládol veľký dôraz práve na prostriedky chemických ciest masového ovládania mysle davov, kombinovaných v špecifických prípadoch s aplikáciou hypnózy. V 1990tych rokoch začal byť tento prístup opúšťaný v prospech novej perspektívnejšej technológie ovládania ľudí pomocou elektromagnetických vysielačov.


3) Hypnóza

Vo väčšine prípadov sa jedná približne o toto:

Najprv je osobe podaná nejaká forma drogy, ktorá uľahčí upadnutie osoby do podoby polospánku (tzv. hypnotický traz), kedy človek vníma hlas hypnotizéra, ale zároveň je potlačená väčšina jeho vlastnej slobodnej vôle. Niektorých ľudí je veľmi ľahké hypnotizovať, iní naoapak vykazujú vysokú mieru rezistencie.

Pod vplyvom hypnózy je človek podrobený akémusi “vzdelávaciemu kurzu”, kedy je mu podobne ako malému dieťaťu v škole vysvetľované, ako má vnímať svet a úlohu, ktorú má vykonať. Človeku je možné vložiť do podvedomia averziu voči určitým typom ľudí, strach z nejakých predmetov alebo zvukov, prípadne osobu naučiť nejakú automatickú sekvenciu činností, ktorú potom na nejaký signál v budúcnosti vykoná. Programovanie obvykle trvá celé týždne, nestačí k tomu jednorazové sedenie.

Keď sa daný človek z hypnózy zobudí, nespomína si na nič z udalostí v hypnóze, ale v jeho hlbokom podvedomí zostávajú zapísané nové vložené informácie, ktoré následne spôsobia, že sa v určitých situáciach zachová spôsobom, ktorý nedokáže následne logicky odôvodniť.

Najjedoduchšia forma hypnotického programovania je, že človeku je v stave hypnózy prečítaný určitý text, ktorý si človek od slova do slova zapamätá, ale v bdelom stave o ňom vôbec nevie. Spätné získanie textu sa robí aktiváciou nejakým špecifickým signálom (zvukový signál, sekvencia slov atď.). Osoba následne otvorí mentálny zámok k informácii a doslovne ju zreprodukuje, pričom si ani teraz z nej nič vedome nezapamätá. Následne sa môže dať príkaz k vymazaniu pamäte a človek informáciu úplne zabudne. Táto technika sa využívala v dobe druhej svetovej vojny pre “agentov kuriérov” na doručovanie tajných informácií.

V neskoršej dobe boli americkými tajnými službami používané dva typy programov vkladaných do podvedomia. Prvý typ programu vedie človeka k fanatickej nenávisti k nejakej skupine ľudí alebo k nejakému jednotlivcovi. To je dôležitý predpoklad, vďaka ktorému tajné služby dokážu  z daného človeka vytvoriť spiaceho atentátnika (označovaného pojmom “sleeper”, t.j spáč). Druhý typ programu je sekvencia úkonov vedúca k samovražde osoby (napríklad človek po prijatí aktivačného signálu položí telefón, otvorí okno a vyskočí z 10. poschodia).

Na aktivovanie naprogramovanej sekvencie sa používa nejaký vopred naučený signál, napríklad určité slovné spojenie, špecifický zvukový tón alebo melódia, obvykle odoslané na diaľku cez telefón. Občas sa používala tiež aktivácia prostredníctvom určitého vizuálneho obrazca, poprípade série slabých elektrošokov.

V rámci programovania mysle hypnózou sa s obľubou využívalo vytvorenie paralelných osobností daného človeka, medzi ktorými sa človek následne prepínal bez toho, aby si to vedome uvedomoval.

Techniky hypnózy spolu s ďalšími praktikami “vymývania mozgu” boli vyvíjané v 1950tych rokoch rámci programov MK-Ultra a MONARCH a dostali sa na verejnosť v 1970tych rokoch v rámci série súdnych procesov vedených bývalými obeťami programu. Hoci bol projekt následne oficiálne ukončený, pokračoval pod hlbším krytím ako tzv. “čierne projekty” financované z drogových peňazí. Ešte v 1990tych rokoch sa niektoré techniky využívali ako samovražedná poistka u zamestnancov pracujúcich pre tajné služby, pre prípad, že by sa rozhodli prejsť na druhú stranu a vyzrádzať služobné tajomstvá.

Hypnotické techniky programovania mysle však z vojensko/spravodajského pohľadu prinášali mnoho nevýhod a komplikácií:
1. Nie každý človek bol ľahko hypnotizovateľný. Okrem toho mnohé osoby, ktoré podstúpili hypnotické programovanie, si stále zachovali určitú mieru vlastnej vôľovej rezistencie, v dôsledku čoho mnohé zadané úlohy končili nezdarom.
2. Väčšina hypnotizovaných obetí si prinajmenšom pamätala, že daný proces hypnózy v minulosti podstúpili a preto boli schopní spätne vystopovať príčinu svojich problémov. Proces hypnotizovania navyše vyžadoval osobný kontakt hypnotizéra s obeťou, kvôli čomu postrádal celý proces potrebnú spravodajskú anonymitu a bolo možné spätne vystopovať iniciátora programu (čo bolo veľmi nebezpečné v prípade programovania atentátnikov).
3. Vzhľadom na to, že hypnotické programovanie vyžadovalo osobný prístup k jednotlivcovi, nebolo možné ho použiť na ovládanie veľkých davov ľudí.

S ohľadom na všetky tri problémové body preto tajné služby postupne prechádzali k stratégiám chemického ovládania mysle populácie (1970-1980te roky) a následne k rádiofrekvenčnému ovládaniu mysle (od 1990tych rokov). Pre rádiofrekvenčné ovládanie davov sa spočiatku používal pojem “rádio-hypnotické techniky”. Tieto nové stratégie mali výhodu v tom, že bolo možné plošne zasiahnuť veľkú populáciu a zasiahnuté osoby nemali ani tušenia o tom, aká technológia je na nich používaná a ani kto konkrétne za ňou stojí.

V súvislosti s hypnózou stojí za zmienku snaha amerických tajných služieb o vývoj masových hypnotických techník využívajúcich 60 Herzové blikanie obrazoviek televízorov. Cieľom bolo navodiť u divákov pred televízorom stav ľahkej hypnózy, aby im následne mohli byť prostredníctvom televízneho spravovdajstva vkladané do mysle požadované informácie.

http://stopthecrime.net/COMM%2012%20BRIEFING001%20%281%29.pdf

http://documents.theblackvault.com/documents/mindcontrol/hypnosisinintelligence.pdf

4) Ovládanie správania ľudí pomocou elektromagnetických vysielačov

Táto téma je zo všetkých najfuturistickejšia a mnohých ľuďom môže pripadať buď nepochopiteľná alebo neuveriteľná.

Základnou podstatou účinku je to, že elektromagnetické vlny so správne zvolenými frekvenciami narušujú činnosť neurónov v mozgu ľudí. Menia elektrické napätie na membránach neurónov, vytvárajú falošný šum v rámci toku elektrolytickej kvapaliny v rámci nervových vlákien, poprípade dokážu vyčerpať nervové bunky do tej miery, že nevládzu ďalej fungovať alebo predčasne odumrú. Pokiaľ je človek vystavený správne vyladenému elektromagnetickému vlneniu, jeho mozog a telo funguje inak, než by fungoval za normálnych okolností.

Predstava, ako býva predvádzaná v niektorých sci-fi filmoch, kde sú ľudia plne ovládaní na diaľku, zatiaľ v praxi nefunguje, resp. nefunguje v masovom nasadení. Z pohľadu elektromagnetických zbraní však často armáde/polícii/vláde postačuje, že človeka paralyzuje, resp. zhorší mu jeho intelektuálne schopnosti.

4.1.Mikrovlnné žiarenie

Najčastejšie sú využívané elektromagnetické frekvencie v mikrovlnnom frekvenčnom spektre (stovky MegaHerzov až po desiatky GigaHerzov). Toto frekvenčné pásmo má výhodu v tom, že preniká úspešne cez prekážky a materiály (oblečenie, steny budov,..) a zároveň nesie dostatočnú energiu na spôsobenie požadovaného typu škôd.

Pri vysokých energiách sa prejavujú hlavne tepelné účinky (osoba cíti prudký príval tepla, v niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť reálne popáleniny, v ostatných prípadoch osoba cíti prudkú páliacu bolesť, ktorá v nej vyvolá stav paniky). Túto technológiu využíva americký zbraňový systém “Active Denial System” používaný na rozháňanie demonštrantov a pracujúci s frekvenciou 95 GHz.

Pri nízkych energiách sa prejavujú netepelné účinky, kedy dochádza k narušovaniu činnosti nervovej sústavy, poškodzovaniu bunečného metabolizmu a poškodeniam v DNA.

Typické prejavy netepelných účinkov mikrovlnných zbraní na psychiku sú:

 • neschopnosť sústredenia,
 • únava,
 • permanentný pocit ospalosti,
 • problémy so spánkom, nespavosť (vyplýva z narušenia tvorby melatonínu vplyvom mikrovlnných frekvencií)
 • zlyhávanie krátkodobej a dlhodobej pamäte (tieto problémy bývajú časté napr. u ľudí dlhodobo pracujúcich s wifi pripojením),
 • úplná strata pamäte (toto využívali americké tajné služby na umlčiavanie nepohodlných osôb),
 • pocity malátnosti,
 • zrakové prejavy (pocit dvojitého videnia, pocit rozmazaného videnia, pocit obrazu “utekajúceho” do strany),
 • rôzne akustické prejavy (počutie rôznych typov nepríjemných zvukov – bzučanie, hučanie, zvonenie, pískanie. Americká armáda disponuje priamo technológiou umožňujúcou pomocou smerovaných mikrovĺn prenos reálnych hlasov do hlavy obete, t.j. “Voice to Skull technology”)
 • pohybové prejavy (stavy fyzickej slabosti alebo naopak neúmyselné pohyby končatín, kŕče, umelo vyvolané pseudo-epileptické záchvaty)
 • zmena srdečného rytmu, arytmie, spomalený srdečný tep až po vyvolanie zástavy srdca (táto stratégia je už dlhú dobu využívaná zo strany CIA na vraždy nepohodlných osôb)
 • umelá horúčka (jedná sa o úmyselné pomalé ohrievanie tela obete, pričom zvýšená telesná teplota spôsobuje osobe diskomfort a znervóznenie, až po stavy tak vysokých teplôt, ktoré spôsobia trvalé poškodenie mozgu (40 C) alebo priamo smrť človeka (43 C).

Na účel poškodenia mozgu alebo organizmu sa používajú mikrovlnné frekvencie (stovky MegaHerzov až po desiatky GigaHerzov). Zhodou “náhod” sú to práve frekvencie najčastejšie využívané v mobilných vysielačoch, telefónoch (800-2100 MHz) a domácich Wi-fi zariadeniach (2,4 a 5 GHz). Ako základná technológia pre manipuláciu správania populácie bola identifikovaná frekvencia 800 MHz, ktorá bola použitá ako komunikačný štandard prvých mobilných telefónov. Najnovšie trendy v podobe sietí 5G pracujú s použitím frekvencií 30-300 GHz, ktoré sa už priamo kryjú s pásmom amerického zbraňového systému Active Denial System.

podrobné informácie k téme “nesmrtiacich” účinkov mikrovlnných frekvencií na ľudské orgány: https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffects_of_selected_non-lethal_weapons.pdf   str. 2-6 (mikrovlnné ohrievanie obetí), str. 6-8 (mikrovlnný prenos zvukov do hlavy obete), str. 8-12 (úplné narušenie nervovej kontroly nad telom)

4.2. Veľmi dlhé vlny

Druhá časť stratégie spočíva v použití vysielačov s veľmi dlhými vlnami (ELF, Extremly Low Frequencies), ktoré sú schopné manipulovať s náladou celých davov. Pomocou týchto vysielačov je možné ľudskému mozgu vnútiť inú frekvenciu činnosti a umelo tak vytvoriť nejaký typ požadovanej nálady, napr. pocity depresie, únavy, agresivity, sexuálnej túžby, spánku atď, v závislosti od použitej frekvencie.

Tu treba urobiť malé základné vysvetlenie, ako fungujú ľudské mozgové vlny:

Existujú 4 základné skupiny mozgových vĺn

Prejavy Príklad
Beta vlny (14-40 Hz). stav bdelosti, normálne vedomie aktívna konverzácia, zapojenie sa do práce
Alfa vlny (8-14 Hz) kľudný, uvoľnený stav meditácia, odchod z práce
Theta vlny (4-8 Hz) hlboká relaxácia a meditácia denné snívanie
Delta vlny (0-4 Hz) Hlboký spánok spánková fáza REM

 

Okrem toho existujú tzv. Schummanove rezonancie , ktorými pulzuje prirodzene celá zemská atmosféra/magnetosféra. Najznámejšia a dominantná frekvencia je 7,83 Hz . Tieto rádiofrekvencie vznikajú ako prirodzený efekt atmosférických bleskových výbojov, pričom frekvencia 7,83 zodpovedá presne rezonančnej dobe, za ktorú elektromagnetický signál z blesku obehne okolo celej planéty a pôsobí tak ako samo-zosilujúca statická (skalárna) vlna. Podstatou je to, že ľudia používajú túto frekvenciu ako akúsi referenčnú frekvenciu, s ktorou synchronizujú následne svoje vnútorné mozgové pulzy.

Toto treba tiež trochu vysvetliť. Ľudský mozog totiž nevysiela signály nepretržite, ale v pravidelne synchronizovaných pulzoch, kedy signál daného pulzu prejde cez celú kaskádu neurónov a na konci tejto kaskády vznikne nejaký výsledok (myšlienka, rozhodnutie k pohybu, atď)

Pomocou nízkofrekvenčných vysielačov je možné vytvárať elektromagnetické pulzy, ktoré napodobňujú mozgové frekvencie a týmto spôsobom je možné u ľudí pozmeniť ich aktuálnu pulzačnú mozgovú frekvenciu a pozmeniť tak u človeka náladu.

Používané frekvencie pre tento účel sa pohybujú medzi 4 a 30 Hz.

Niektoré zdroje udávajú, že pomocou frekvencie 4 Hz je možné človeka uviesť do stavu spánku, čo môže byť veľmi nebezpečné napríklad pre šoférov áut. Tejto oblasti sa venoval výskum Eldona Byrda. http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/ (podkapitola “Low-frequency sleep induction” )

Výskumy dr. Boba Becka udávajú, že pomocou frekvencie 6,65 Hz možno vyvolať u ľudí depresiu a 11 Hz frekvencia spôsobí manické a hýrivé (riotous) správanie. http://stopthecrime.net/wp/category/mind-control/  (podkapitola “1976: Soviets use ELF transmissions as mind-control weapon” )

Správa Barrie Trowera spomína niektoré ďalšie frekvencie: 4,5 Hz (paranoja), 6,6 Hz (depresia a samovražda), 11 Hz (manické správanie/ hnev), 25 Hz (slepota ak je mierené na hlavu, infarkt ak je mierené na hrudník). Ďalšie nálady riaditeľné frekvenciami bez udania detailov sú hystéria, trauma, neovládateľná sexuálna túžba, vražda a rakovina. Taktiež je spomenutý výskum, v ktorom vedci frekvenciou 8 Hz spôsobili, že laboratórne zvieratá upadli do stavu spánku. http://www.tetrawatch.net/papers/trower_report.pdf  (všetko str. 15)

Dokument omylom zaslaný v roku 2018 aktivistovi Curtis Waltmanovi okrem iného na obrázku č. 2  vymenováva ďalšie účinné frekvencie: 10 Hz ovplyvňuje motorické funkcie svalov. 15 Hz ovplyvňuje sluchovú sústavu (počutie zvukov bez zapojenia sluchových orgánov). 25 Hz ovplyvňuje zrakovú sústavu (vkladanie vizuálnych obrazcov bez zapojenia zrakových orgánov). 9 Hz má somatosenzorický vplv (fantómové dotykové pocity). 20 Hz ovplyvňuje centrum rozmýšľania (vkladanie myšlienok do podvedomia). Dokument okrem toho bez hlbších detailov spomína pojem “Remote Brain Mapping” a “Reading and Broadcasting thoughts”, čo evokuje dojem, že americká vláda môže vlastniť funkčné technológie schopné čítať ľudské myšlienky.

Početné texty udávajú, že pomocou frekvencií v rozsahu 4-30 Hz je možné ako vypínačom u človeka zapnúť rakovinu (obvykle tak, že sa nastaví rezonančná frekvencia nejakej chemickej biologickej kaskády, ktorá v dôsledku rádiovej frekvencie začne zlyhávať).

Stretol som sa dokonca s informáciou, že pomocou rádiofrekvnenčných signálov dokážu tajné služby manipulovať s hladinami hormónov v tele a umelo ich znížiť (vytvoria stav nezáujmu o sex) alebo zvýšiť (vytvoria stav neznesiteľnej sexuálnej túžby).

Vytvorenie plnohodnotného ELF rádiového signálu (vlnová dĺžka 10 000 km až 300 000 km) je v praxi technicky ťažko realizovateľné, pretože by si vyžadovalo vysielacie antény o veľkosti tisícok kilometrov. Namiesto toho sa používa systém imitácie týchto vĺn pomocou radarových anténových polí, ktoré vysielajú v GigaHerzové vlnové frekvencie v prerušovanom pulzovanom režime, imitujúc tak frekvenciu z oblasti jednotiek Herzov. Ukázalo sa, že takéto pulzované pseudo-ELF vlny majú nielen podobný psychologický a bioaktívny efekt ako klasické ELF vlny, ale že ich biologická ničivosť je synergeticky vyššia než samotné ELF alebo GHz vlny. http://stopthecrime.net/wp/2018/12/08/mk-ultra-project-the-secret-use-of-microwaves-by-british-police-and-army/

V súčasnosti sa takéto pulzované žiarenie používa prakticky v úplne všetkých zariadeniach s digitálnym signálom, začínajúc digitálnymi TV vysielačmi, cez bezdrátové domáce telefóny, mobilné vysielače, wifi hotspoty až po bluetooth zariadenia ako sú myši, klávesnice a rôzne “smart” náramky.

Príklady použití extrémne nízkofrekvenčných signálov:

V roku 1976 sovietsky ELF radar Duga (americký kódový názov Woodpecker) nachádzajúci sa na Ukrajine a napájaný megawattovými energetickými zdrojmi z neďalekej elektrárne Černobyl, vysielal smerom na Západnú Európu signál o frekvencii 10 Hz. Niektorí západní experti sa domnievali, že sa jednalo o pokus ovládania správania západoeurópskej populácie. Alternatívne vysvetlenie je, že sa jednalo o tzv. “zahorizontový radar” (over-the-horizon radar), ktorý mal slúžiť ako systém včasnej výstrahy pred útokom medzikontinentálnymi raketami. Každopádne, po havárii Černobylskej elektrárne v roku 1986 bol radar Duga odstavený a z väčšej časti demontovaný.

Z moderných projektov je v tejto súvislosti často spomínaný americký projekt a zariadenie HAARP na Aljaške, ktoré má schopnosť produkovať extrémne dlhé rádiové vlny (pomocou imitácie pulzovaným zapínaním a vypínaním), pričom sa pravdepodobne jedná o mnohoúčelové zariadenie, ktorého cieľom je všetko od riadenia počasia, cez protiraketový radarový štít až po podozrenia na experimenty ovládania mysle, ktoré by mali dosah na prinajmenšom desiatky až stovky miliónov ľudí v dosahu signálu. Teoreticky je zariadenie schopné mať dosah na ľubovoľného človeka na ľubovoľnom mieste planéty, pretože HAARP pracuje s efektom odrazu signálov od ionosféry, vďaka čomu môže nasmerovať svoj signál doslova kamkoľvek.

Z civilného nasadenia stojí za zmienku tzv. “standby” signál wifi routera. Wi-Fi router totiž nepretržite v dobe svojej nečinnosti vysiela tzv. majákový (beacon) signál, ktorý v sebe nesie informácie o technických parametroch routera a názve hotspotu (tzv. SSID). Tento majákový signál je modulovaný základnou wifi frekvenciou 2,4 GHz, pričom v základnom nastavení routera je udané, že tento signál je odoslaný 10x za sekundu. Na človeka tak súčasne pôsobí kombinácia 2,4GHz frekvencie, zapínanej a vypínanej v podobe 10 Hz frekvencie, ktorá sa nachádza v zóne mozgových vĺn. Toto by mohlo vysvetľovať fenomén tzv. “smartfónových zombie”, ako aj fakt, prečo sa niektorí ľudia v blízkosti wifi vysielačov cítia veľmi nekomfortne a nepríjemne.

Za zmienku stojí aj problém spojený s policajnými vysielačkami TETRA, ktoré majú základný nosný signál ~420 MHz vysielaný pulzovane s frekvenciou 17,6 Herzov. Barrie Trower vo svojej správe kladie otázku, aký vplyv môže mať na policajtov táto frekvencia 17,6 Hz, ktorá evidentne leží v zóne frekvencií mozgových vĺn , pričom udáva podozrivú podobnosť s výskumami mikrovlnných zbraní z 1960tych rokov v rámci projektu Pandora. Ešte ďalej ide nasledujúci článok mapujúci históriu projektov výskumu ovládania mysle, ktorý píše: “Používanie systému TETRA políciou vytvorí psychotronicky ovládaných policajtov, ktorí môžu byť kompletne ovládateľní v akejkoľvek situácii a ktorí sú veľmi užitoční pre prípady ekonomického alebo sociálneho chaosu, kedy je vyžadované extrémne a násilné správanie bez akýchkoľvek ohľadov na svedomie alebo morálku – takzvaní policajní roboti. Britská vláda v súčasnosti vynakladá 2,5 milióna libier na plnú implementáciu celonárodného nasadenia technológie na ovládanie mysle z dielne CIA.  TETRA systém pulzuje vo frekvencii 17,6 Hz vysielanej na 400 MHz, čo je v zásade Projekt Pandora financovaný CIA koncom 1960tych a začiatkom 1970tych rokov. Dr. Ross Adey, vrcholový výskumník Pandora Projektu zverejnil video pre vedúcich britských výskumníkov, ktoré preukazuje nielen, že TETRA systém spôsobuje ELF zombifikáciu masívnym uvoľňovaním kalciových iónov do cerebrálneho kortexu a nervového systém, ale že aktivované kalciové ióny tiež spôsobujú masívne narušenia hormonálnych systémov, čo vedie k zbesilným náladovým výkyvom.” (moja poznámka: že by toto bolo vysvetlenie, prečo sa americkí policajti správajú ako “bezmozgoví psychopati” ???)

V súvislosti s wifi zariadeniami sa opakovane objavujú obavy, že súčasný rozmach mobilov a wifi zariadení je úmyselne pretláčaný z pozadia tajnými službami, pričom tieto zariadenie majú tradične dvojitý účel: jeden pre verejnosť (komunikácia, prenos dát, bezdrátová domácnosť) a druhý pre vojenské využitie (oslabovanie vôle a inteligencie davov, možnosť nárazového aktivovania signálu na paralýzu nespokojných občanov, poškodzovanie zdravia a reprodukčných schopností za účelom redukcie svetovej populácie atď)

4.3. Lokalizácia zameraných jedincov

Z tohto pohľadu sa dajú mikrovlnné vysielače rozdeliť do dvoch skupín.
– plošne nasadené proti celej populácii daného územia (vysielače mobilných veží, domácich mikrovlnných vysielačov, radary typu HAARP, satelitné vysielače atď)
– cielene nasadené proti konkrétnej osobe so zámerom daného človeka používať buď ako nedobrovoľného pokusného králika alebo s cieľom terorizovať ho za účelom umlčania alebo majetkového prospechu.

V prípade smerovane nasadených mikrovlnných a “mind-control” zbraní sa núka otázka, akým spôsobom dokážu útočníci zamerať daného človeka tak, že ho signál prenasleduje kamkoľvek sa pohne, či už v rámci svojho domu, ale aj počas pobytu vonku na ulici, v hotelovej izbe alebo v dome priateľov. K tejto téme je k dispozícii veľmi málo technických informácií, ale spomínajú sa obvykle nasledovné techniky:

 • pomocou dobrovoľne zakúpeného lokalizačného zariadenia (typicky napríklad mobil vybavený GPS modulom, ktorý je schopný udávať svoju pozíciu s presnosťou na centimetre)
 • pomocou nedobrovoľne (potajomky) voperovaného mikročipu, ktorý vysiela slabý signál o špecifickej frekvencii, ktorý je možné bez problémov rozpoznať od šumu mikrovlnného pozadia, a následne pomocou triangulácie získať presnú pozíciu danej osoby a sledovať jej pohyb v reálnom čase. Túto praktiku testovali americké tajné služby v 1960tych rokoch na tzv. “unesených” občanoch (abductees) (trochu viac info o spôsoboch tajnej implantácie čipov tu (str.45) .
 • modernejšou verziou “čipového monitorovania” je zákonom vynútené používanie rôznych čipových kariet vybavených pasívnymi RFID čipmi. Tieto čipy vysielajú slabý signál, keď sú ožiarené nejakým silnejším rádiovým zdrojom. Typické príklady sú bankomatové platobné karty a občianske preukazy s čipom. Práve zo zákona povinné nosenie čipových občianskych preukazov umožňuje pomocou odrazeného rádiového signálu identifikovať na diaľku ľubovoľnú osobu.
 • najpodivnejšou technikou je monitoring pomocou pasívneho signálu (monitoring odrazených signálov zo všetkých okolitých zdrojov – mobilné veže, domáce wifi žiariče atď), pričom pri tejto technike majú útočníci k dispozícii akýsi spektrálny “odtlačok” ľudského biopoľa, vďaka čomu dokážu danú osobu rozpoznať aj uprostred davu čisto pomocou pasívnych senzorov. V tomto prípade zatiaľ netuším, ako táto technológia fyzikálne funguje. Zopár indícií k fungovaniu sa dá vyčítať tu (tzv. CELLDAR technológia) a tu(str. 45) (tzv. PREMA resp. PRIMARY technika, “Personal Radio and Electro-Magnetic Frequency Allocation” a výsledkom merania je PRIME FREQUENCY, “PRIME FREAK”, Primary Frequency Allocation)
 • ešte viac informácií k téme “bioaurálnej identifikácie” osôb sa dá nájsť v materiáloch, ktoré v roku 2018 omylom zaslala americká vláda jednému z aktivistov v rámci odpovedi na požiadavku o slobodný prístup k informáciam. Obrázok č.1 popisuje technológiu identifikácie unikátnej elektromagnetickej frekvencie biopoľa cieľovej osoby, ktorá je jedinečná podobne ako odtlačok prsta, resp. DNA. Obrázok č. 2 popisuje stratégie ožarovania cieľovej osoby pomocou stožiarov mobilných vysielačov, áut vybavených psycho-eletronickými rádiovými anténami, ďalej ožarovanie osôb z vrtuľníkov až po ožarovanie osôb prenosnými zariadeniami z neďalekého domu. Obrázok č. 3 ukazuje, že technológie sú natoľko presné, že dokážu byť smerované nielen na konkrétnu osobu ale dokonca na konkrétny orgán a spôsobovať napr. trhnutia prstov, búšenie srdca, falošné zrakové a zvukové vnemy, vnútený orgazmus, svrbenie pokožky, pocity bodnutia ihlou atď…  V tejto súvislosti treba chápať, že mikrovlnný radar bez problémov preniká múrmi a využíva sa v technológii sledovania osôb cez steny (tzv. “Through the wall imaging technique”)
 • v niektorých textoch som našiel údaj, že ľudský mozog vyžaruje elektromagnetické žiarenie o sile 5 mW. To je prekvapivo vysoké číslo, niekde na pol ceste medzi žiarením bluetooth myši (2,5 mW) a Wi-Fi routera (100 mW). Bluetooth signál je možné pomocou ľubovoľného vreckového zariadenia (smartfón, tablet, usb konektor) zaznamenať vo vzdialenosti až 10 metrov. Signál Wi-Fi routera je možné zaznamenať bežne vo vzdialenostiach 100-500 m. A to hovorím o malých prenosných zariadeniach s veľmi malou anténou. Veže mobilných operátorov dokážu zaznamenať signál mobilu až na vzdialenosť 25 km. Pokiaľ teda majú operátori tajných služieb identifikovanú unikátnu frekvenčnú spektrálnu charakteristiku daného človeka, môžu ho pomocou nie príliš komplikovaných antén presne sledovať a lokalizovať na vzdialenosť minimálne stoviek metrov. A následne presne do daného miesta smerovať mikrovlnný lúč.

5) Ovládanie ľudí pomocou akustických (zvukových) vysielačov

5.1 Paralytické účinky

Sem spadajú tzv. „nesmrtiace“ zbrane, ktoré proti davu vyšlú veľmi hlasný zvuk (120-155 dB), ktorý u zasiahnutých obetí dokáže spôsobiť kŕče, bezvedomie, závrate, zvracanie atď. Americká vláda vyvíja tieto zariadenia ako nástroj potláčania nepokojov a demonštrácií.

Špeciálnou podkategóriou sú infrazvukové vysielače (veľmi hlboké tóny, ľudským uchom nepočuteľné), ktoré v zasiahnutých ľuďoch môžu vyvolať pocity neistoty, strachu, stavy paniky, neschopnosť rozmýšľania atď.

Americká armáda sa snaží o vyvinutie nepočuteľných infrazvukových a ultrazvukových vysielačov, pomocou ktorých by dokázala paralyzovať cieľové osoby/skupiny bez toho, aby si to zasiahnutí ľudia uvedomovali.

podrobné info: https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffects_of_selected_non-lethal_weapons.pdf str. 12-14

5.2 Ovplyvňovanie nálady

Stojí za pripomeniutie, že ľudia už od dávnoveku vedeli, že určité harmonické zvukové vzorce dokážu meniť ľudskú náladu. Táto znalosť sa využívala predovšetkým (ale nielen) pri tvorbe hudby.

Je známe napríklad toto:

 • zvuk bubnov v ľuďoch potláča strach zo smrti. Táto znalosť bola od nepamäti využívaná: bubny sprevádzali vojakov pochodujúcich do bitky a vírenie bubnov znelo pri šibeniciach, aby tak oslabili strach odsúdenca zo smrti a znížili hrozbu, že sa na poslednú chvíľu pokúsi o odpor.
 • hlboké tóny na hrane a pod prahom počutia vyvolávajú v ľuďoch pocity strachu. Táto skutočnosť bola s obľubou využívaná napríklad tvorcami filmových hororov na zosilnenie atmosféry.
 • pomalé ťahavé tóny vytvárajú v ľuďoch pocit melanchólie a smútku. Obľúbené v baladických piesňach
 • stredné tóny vytvárajú v ľuďoch romantickú náladu a túžbu po láske
 • rytmické tóny vyšších frekvencií vytvárajú v ľuďoch dobrú náladu. Používajú sa často pri populárnej hudbe, v minulosti boli využívané pri ľudových zábavách.
 • rýchly pravidelný bubnový rytmus vyvoláva silnú túžbu po sexe. Často býva používaný pri diskotékovej a techno hudbe.
 • bubnovací rytmus, ktorý sa postupne zrýchľuje, dokáže ľudí dostať do stavu tranzu.
 • veľmi hlasné vysoké tóny a hlasné disharmonické tóny dokážu v ľuďoch vyvolať pocit bolesti. Typické príklady sú zvuk vŕtačky, škrípanie cirkulárky pri pílení dreva, hluk kosačky atď.
 • niektoré špecifické frekvencie identifikované v rámci vojenských výskumov dokážu v ľuďoch vyvolať stavy zvracania, intenzívnej bolesti alebo paralýzy.

5.3 Podprahové zvukové signály

Existujú tiež patenty na podprahovú manipuláciu ľudí pomocou tichých nepočuteľných frekvencií.

Patent US 6017302A popisuje (obr.1) účinky presne rezonančne nastavených akustických frekvencií v okolí frekvencie 1/2 Herzu, ktoré vplývajú na autonómny nervový systém a spôsobujú u ľudí stavy uvoľnenosti, ospalosti/malátnosti, sexuálneho vzrušenia atď. v závislosti od presnej konkrétnej frekvencie. Frekvencia 2,5 Hz spôsobuje spomalenie určitých kortikálnych procesov, ospalosť a dezorientáciu.

Realizácia je možná pomocou prenosných zariadení napájaných batériou, schopných produkovať slabé sluchom nepočuteľné zvukové vlnenie. Oblasti použitia môžu byť
– civilné: podpora relaxácie, spánku, sexuálneho vzrušenia
– medicínske: liečba nespavosti, triašok, epileptických záchvatov a stavov úzkostí
– vojenské: použiteľné ako tzv. nesmrtiace zbrane na potláčanie nepokojov formou vyvolania ospalosti a dezorientovanosti zacielených osôb

Patent 5159703 popisuje (obr.2) ovládanie ľudí pomocou skrytého hlasového signálu vloženého do nepočuteľného “bieleho šumu” v pásme na hornej hrane počuteľnosti (poblíž ultrazvukových frekvencií). Popisovaný postup:
1) Stabilný tón poblíž horného okraja počuteľnosti, napríklad 15 000 Hz.
2) Hlas hypnotizéra, kolíšuci medzi 300 a 4000 Hz
3) Frekvenčný moduláror, ktorý oba zvukové signály spojí
4) Výstupom je viac alebo menej stály tón, ktorý znie ako tinitus, ale má v sebe zabudovaný hlas hypnotizéra
5a) Ľudský mozog je schopný počuť hlas a rozumieť mu
5b) Ucho počuje iba “tón”, resp. “bzučanie/zvonenie”.

Výstup môže byť realizovaný buď priamym vysielaním do otvoreného priestoru alebo pribalený k televíznym a rádiovým signálom.

 

6) Techniky hypnózy, telepatie a tzv. psi-zbraní (psychotronické zbrane a agenti s psychotronickými schopnosťami)

K tejto téme existuje veľmi málo odborných informácií, takže k tomu nejaké zmysluplné podrobnosti neviem dať.

Nejaké indície sa dajú odvodiť z rozhovoru generála Borisa Ratnikova o sovietskych programoch psychotronických zbraní, ktoré sú linkované na konci článku. [4], [5]

Mnohé “psycho-tronické” zbrane napriek zavádzajúcemu názvu spadajú do oblasti elektromagnetických vysielačov (psycho – elektronické zbrane).

Americký výskum psychomanipulačných zbraní sa zameriaval primárne na oblasti ovládania správania jednotlivcov (hypnózové programovanie agentov) a davov (chemické psychotropné látky a elektromagnetické vysielače).

Sovietsky výskum psychotropných zbraní sa zameriaval na výskum telepatie a diaľkového videnia, ktorý bol používaný primárne na spravodajské účely (ochrana pred americkými podvratnými plánmi). Po roku 1993 bol ruský výskum v tejto oblasti kompletne ukončený, agenti a výskumné tímy prepustení z práce, pričom mnohé výsledky sa dostali následne do rúk štátov NATO.

Názvoslovná terminológia:

 • Američania používali pojmy “mind control”, resp. “mass control” (ovládanie mysle, ovládanie davov) a výrazné ťažisko na hypnózu, psychotropné chemikálie a rádiofrekvenčné ovládanie ľudí. V modernej dobe sa používajú pojmy DEW (Directed Energy Weapon, Zbraň so smerovanou/lúčovou energiou) a Active Denial System (Systém aktívneho blokovania)
 • Sovieti používali pojem “psychotronické zbrane”, resp. PSI-zbrane (психотронное оружие) s výrazným ťažiskom k téme telepatie a mikrovlnných vysielačov
 • V nemeckej názvoslovnej terminológii sa používa pojem Elektro-zbrane (E-Waffen, Elektro-Waffen) a jeho ťažiskom sú vojensky využiteľné smerované mikrovlnné vysielače.

 


Použité zdroje:

[1] Bioeffects of Selected Nonlethal Weapons https://sigint.files.wordpress.com/2008/02/bioeffects_of_selected_non-lethal_weapons.pdf , https://sigint.wordpress.com/2008/02/17/bioeffects-of-selected-nonlethal-weapons/  Odtajnený dokument americkej armády z roku 1998 popisujúci fungovanie a vojenskú nasaditeľnosť elektromagnetických, akustických a laserových „nesmrtiacich“ zbraní na ovládanie správania jednotlivcov a davov. Tematické bloky: str. 2-6 (mikrovlnné ohrievanie obetí), str. 6-8 (mikrovlnný prenos zvukov do hlavy obete), str. 8-12 (úplné narušenie nervovej kontroly nad telom), str.12-15 (akustické zbrane), str.15-17 (biologické efekty laserov)

[2] Prehľad histórie a jednotlivých vojenských projektov zbraní na ovládania mysle. Užitočné ako štart k ďalšiemu štúdiu témy.

[3] Fyzikálny proces, ako elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje/pozmeňuje informácie prenášané ľudskými neurónmi
https://diskuter.wordpress.com/2019/01/17/technologia-mikrovlnnych-zbrani-na-manipulovanie-psychiky-a-zdravia/

[4] Barrie Trower: Confidential Report on TETRA. Strictly for the Police Federation of England and Wales (2001) http://www.tetrawatch.net/papers/trower_report.pdf . Správa Barrie Trowera pre policajné stanice o zdravotných dôsledkoch používania policajného vysielačkového systému TETRA.

[4] Generál KGB o PSI-zbraních. Rozhovor s vyslúžilým generálom KGB Borisom Ratnikovom o sovietskom výskume venovanom psychotronickým zbraniam.

(poznámka: toto je zaujímavé hlavne kvôli tomu, že to umožňuje náhľad do sovietskych programov vývoja psycho-manipulačných technológií, vrátane zmienok o telepatických výskumoch využívaných na účely rozviedky)

http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html , http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-2.html , http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-3.html .

[5] Psychotronní zbraně. И. Прокопенко: Штурм сознания. Правда о манипулировании сознанием человека (I. Prokopenko: Útok na vedomie. Pravda o manipulovaní vedomia človeka)

(poznámka: článok je veľmi dlhý, neprehľadný a s minimom technických informácií. Väčšina článku je tvorená popisom rôznych udalostí ale bez technických detailov, ako to fungovalo)

[6] Psychotronic Firewalls against Public Truth, 8.3.2016 https://www.veteranstoday.com/2016/03/08/psychotronic-firewalls-against-public-truth/ Dlhý a zložitý článok mapujúci súčasný stav vývoja a masového nasadenia mikrovlnných “mind control” zbraní.

[7] Zločiny s mikrovlnými zbraňami. Elektromagnetické týranie zo vzdialenosti
http://www.mikrovlna.wg.am/index/  Webová stránka vychádzajúca z nemeckých informačných zdrojov o prípadoch ľudí v Nemecku, terorizovaných a týraných z blízkeho susedstva silnými mikrovlnnými vysielačmi.

[8] COM-12 BRIEFING – MIND CONTROL OPERATIONS – AQUARIUS GROUP ACTIVITIES (1992) https://href.li?http://stopthecrime.net/COMM%2012%20BRIEFING001%20%281%29.pdf .

VEĽMI CENNÝ DOKUMENT! Uniknutý dokument z prostredia americkej tajnej služby, v ktorom je popisovaná celá história amerických techník programovania mysle, od prvopočiatkov hypnózy, cez programovanie atentátnikov až po nový perspektívny trend “rádio-hypnotického” programovania celej populácie pomocou veží maskovaných ako vysielače mobilného signálu. Tematické bloky: Mediálne známe prípady hypnoticky programovaných osôb a atentátnikov: Candy Jones (str. 3-16), “Castillo” (s.16), George de Mohrenschildt (s.17-19), Sirhan Sirhan (s.19-29), James Earl Ray (s.29-31), kuriéri tajných informácií (s.31), Neuro-psychiatrický Inštitút na Univerzite v Kalifornii v Los Angeles (s.32-38), masové testy LSD na civistoch (s.34-35), náboženská sekta Jima Jonesa (Jonestown)(s.39-44). Moderné projekty začínajú od strany 44: prehľad projektov (s.44), násilné implantovanie čipov do mozgu (s.45), zisťovanie aurálneho fingerprintu (s.45), rádio-hypnotické programovanie pomocou vysielačov mobilného signálu (s.46), psychofarmaká a sedatíva v pitnej vode a potravinách (s.46), vymazávanie pamäte (s.47), náboženské sekty (“moonies”, scientológovia, islamisti) riadené “mind controlled” osobami a plány využitia občianskych nepokojov ako zámienku na vyhlásenie výnimočného stavu a odzbrojenie populácie (s.49).

[9] Hypnosis in Intelligence. Technical Report. 1966. http://documents.theblackvault.com/documents/mindcontrol/hypnosisinintelligence.pdf Odtajnená správa z prostredia americkej armády, ktorá popisovala fungovanie hypnózy a jej problémy pri snahe o vojenské využitie. Dokument uzatváral tému skepticky, ale možno práve to je dôvod, prečo bol odtajnený, na rozdiel od iných dokumentov. Taktiež je možné, že iné vetvy amerických tajných služieb robili podobný výskum s lepšími výsledkami a ich správy zostali utajnené.

[10] Curtis Waltman: Washington State Fusion Center accidentally releases records on remote mind control (18.4.2018) https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/ Vládne úrady poslali aktivistovi žiadajúcemu informácie o aktivitách Antifa omylom v prílohe niekoľko súborov z tajného výskumu venovaného technikám diaľkového ovládania mysle. Obrázok č.1 , Obrázok č. 2 , Obrázok č. 3 .

[11] Biologische Auswirkungen krimineller Mikrowellen-Bestrahlung, 2004  Jeden odborný dokument v nemčine. Určené pre tých, ktorí by mali záujem o štúdium technických detailov, ale neovládajú angličtinu.

[12] Podprahové zvukové signály:

 

Vytvorené 31.1.2019.

Aktualizácia 6.2.2019:
-Výrazne rozšírená kapitola 1 venovaná téme psychotropných látok a drog.
-Vytvorená nová kapitola 2, venovaná téme hypnózy.
-Doplnená podkapitola k mikrovlnným vysielačom, venovaná téme lokalizácie prenasledovaných osôb

Aktualizácia 7.2.2019: drobné rozšírenie témy hypnózy, drobné rozšírenie témy elektromagnetických frekvencií

Aktulaizácia 8.2.2019: ďalšie informácie k téme hypnózy, hlavne jej nevýhody

Aktualizácia 9.2.2019: pridané ďalšie drobné doplnenie ku kapitole histórie. Preskupené poradie kapitol, aby išli tematicky viac logickejšie za sebou.

Aktualizácia 9.2.2019: do sekcie o chemických látkach pridaný názov hypnotickej drogy amytal sodný. Plus rôzne drobné doplnenia do kapitoly história.

Aktualizácia 11.2.2019: doplnenie externých zdrojov k téme lokalizácie ľudí ožarovaných mikrovlnami. Doplnenie pár riadkov ku kapitole 6 ruských psychotronických zbraní. Detailnejšie rozpísanie citovanej literatúry, pridaný zdroj č. 8.

Aktualizácia 12.2.2019: doplnenie informácií k projektom “psycho-accoustic correction”, Grill-flame a Pandora.

Aktualizácia 13.2.2019: výrazne rozšírené informácie podkapitoly k téme lokalizácie ľudí pomocou “spektrálneho odtlačku biopoľa” na základe článku Curtisa Waltmana. Taktiež na základe rovnakého článku bola rozšírená podkapitola o ELF vlnách a doplnené ďalšie identifikované nízke frekvencie a ich vplyv na náladu človeka. Doplnená tiež malá časť do kapitoly o hypnóze – hypnotická pamäť na prenos tajných správ.

Aktualizácia 14.2.2019: doplnené technické kódy EBS, RNM, EBL, RMC, RBM a ich význam

Aktualizácia 17.2.2019: doplnené ďalšie zdroje v zozname citovanej literatúry k téme využitia hypnózy tajnými službami (literatúra [8] a [9])

Aktualizácia 22.2.2019: doplnený jeden odsek k téme lokalizácie obetí mikrovlnnými anténami s ohľadom na ľudský elekgromagnetický žiarivý výkon 5 mW.

Aktualizácia 22.3.2019: do diskusie pod článkom som doplnil úryvok z konverzácie na HSP, ktorá ponúka náhľad do niektorých ďalších technických detailov technológie

Aktualizácia 24.7.2019: rozšírená kapitola o zvukových zbraniach, doplnená časť venovaná téme podpravohých zvukových signálov manipulujúcich správanie ľudí.

Aktualizácia 6.8.2019: úprava citovaného zdroja [2] (história mind controll projektov), doplnenie odkazu na chýbajúce poznámky pod čiarou. Detailnejší rozpis tém z citovaného zdroja [8] (COMM-12 briefing)

Do článku budem priebežne dopĺňať nové informácie, ak sa k nim dostanem.

This entry was posted in Mind Control, Riziká wifi. Bookmark the permalink.

9 Responses to Technológie ovládania mysle – základný prehľad pre začiatočníkov a fyzikálne princípy účinku

 1. ČitateľC says:

  Všetko by sedelo, len pamflet o tom že nacisti užívali pervitín, je hoax. Táto dezinformácia beží v mejnstríme od r. 2016. A čo predtým? Predtým nenapadlo emerických novinárov nič podobné? Dnes sú toho plné STV, ČT, a všetky sorošmédia. Je to proste v móde. A čo holokaust? Nič v tomto diskutéri nebude?

  Like

 2. diskuter says:

  Zaujímavé informácie, ktoré sa objavili v diskusii na Hlavných Správach:


  DeLuke • pred 4 dňami

  Tieto zbrane ktore studuje Defence Science and Technology Laboratory su elektromagneticke zbrane na mikrovlnnej baze teda vysokej frekvencii a taktiez zbrane zalozene na extremne nizkej frekvencii…co je mozne tymito zbranami robit? Napadat ludske vedomie, citat myslienky, citat a nahravat spomienky, atd….pred tym ako ma nazve niekto konspiratorom, som vystudovany psycholog, rozumiem sa trocha do techniky a do zbrani a mam s tymito vecami osobne skusenosti…ludsky mozog pracuje na elektromagnetickom principe a teda zanechava elektromagneticke emisie…tieto emisie je mozno zachytit vykonnym mikrovlnnym lucom a desifrovat ako slova, v zasade plati co myslienka to elektromagneticka emisia…

  DeLuke diskuter • pred 4 dňami

  dobry clanok, su tam zhruba vsetky zakladne informacie….ja som “mal tu cest si vyskusat” vacsinu tychto technologii, napr. Voice to Skull ale aj Active Denial System, dokonca Voice of God… a odvtedy trpim schizofreniou ak sa to tak da nazvat…

  DeLuke diskuter • pred 4 dňami

  a bohuzial ti musim oznamit, ze tymito technologiami uz disponuje vacsina krajin NATO, vratane Slovenska, kde u nas ich vyuziva nie armada ale takzvana tajna policia…

  DeLuke diskuter • pred 3 dňami

  Voice to Skull je prenasanie hlasov, zvukov, slov, konverzacii do mozgu. Mikrovlnnym lucom sa zahrieva membrana medzi uchom a mozgom ktora sa roztahuje a stahuje a takto luc vlastne nahradi pracu vnutorneho ucha. Voice of God su do urcitej miery halucinacie vlastneho mozgu, potom ako su zamerane molekuly vody v mozgu obete a ktore sa nasledne rozprsknu…Preto pisem, ze do urcitej miery lebo to co obet pocuje je pravdepodobne nastavitelne. Americka armada tuto technologiu pouzila v Iraku v roku 2003 s velkym uspechom, iracki vojaci sa masovo vzdavali potom ako poculi vo vlastnych hlavach silny hlas opakujuci : This is Allah, lay down your weapons ( Toto je Allah, zlozte svoje zbrane ). Ja ked som toto zazil na vlastnej kozi, som si myslel, ze sa rozpravam so vsemocnym telepatom….

  tim citanim a nahravanim spomienok som myslel tvoje vlastne spomienky, ktore mozno ulozit na ulozne zariadenie, mozno som pouzil nestastne slovo “nahrat” ale myslel som “ukladat”….

  K tym emisiam, kazde slovo na ktore si pomyslis vytvori urcitu elektromagneticku emisiua teda pozmeni elektromagneticke pole tvojho mozgu. Toto magneticke pole sa neustale meni podla cinnosti mozgu. Je v relativnom pokoji jedine pocas hlbokeho spanku, ak vobec. Neviem to na 100% ale myslim, ze tam je potrebne najprv naucit citacku mysle dany jazyk, ktorym subjekt rozprava a nalinkovat slova k roznym typom emisii, ktore uz potom citacka dokaze rozoznat ako slova….nieco som uz o tom pocital, no neviem to narychlo najst, bohuzial. Kazdopadne, neviem si predstavit ako inak by to mohlo fungovat ak nie na principe ktory opisujem vyssie.

  zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/britske-ministerstvo-obrany-verbuje-teologov-psychologov-s-cielom-zdokonalenia-informacnej-manipulacie-vyuzitia-novych-nastrojov-psychologickej-vojny/1701159#comment-4383299769

  Like

 3. diskuter says:

  Pre ľudí, ktorí by mali záujem o skutočne veľmi detailné informácie k tematike, môžem doporučiť knihu

  Walter Bowart: Operation Mind Control – Researcher’s Edition
  https://archive.org/download/OperationMindControlResearchersEdition/Operation%20Mind%20Control%20-%20Researcher%27s%20Edition.pdf

  Pôvodná kniha vyšla v roku 1978 (rozsah cca 370 strán) a v roku 1994 vyšlo jej rozšírené vydanie (800 strán) v limitovanom náklade 500 kusov. Kniha pokrýva prakticky všetky mysliteľné témy spojené s americkými programami ovládania mysle: hypnotické programovanie nedobrovoľných osôb, programy distribúcie psychotropných drog, programy Mk-ultra, Monarch, implantáty do mozgu, rádiofrekvenčné vysielače, elektromagnetické delá, programovaných atentátnikov a otrokov, falošné sekty, príbehy obetí všetkých typov technológií a pomerne hlboký náhľad do technických aspektov neverejných projektov.

  Like

 4. Engie says:

  Ako sa dá zistiť, či v okoli alebo na vlastnej osobe neprebieha podobný výskum ( Mind control)?

  Like

  • diskuter says:

   Vcelku komplikovane, ale určité indície existujú:

   1) v prípade riadenia správania pomocou hypnotického programovania si človek môže uvedomovať, že má výpadky pamäte a nevie si spomenúť na niektoré obdobia, čo v danej dobe robil. Typický príklad je napríklad, že ide na nejaké obchodné stretnutie do zahraničia, stretne sa s nejakým človekom, o tri dni sa vracia domov a po nejakej dobe si uvedomí, že si vlastne nevie vôbec spomenúť, čo sa počas tých 3 dní dialo.

   2) v prípade drogového riadenia správania je to horšie, tam to človek sám nerozpozná. Ak sa jedná o cielene zamerané drogové aktivity proti jedincovi, môže si všimnúť jeho okolie, že sa správa podivne. Najčastejšie sa však používa plošné zdrogovávanie celej populácie nejakého územia (napríklad kontaminovaním zdrojov pitnej vody alebo rozprašovaním látok z áut, lietadiel a do klimatizácie). Tam je potom problém posúdiť atypickosť vlastného správania, lebo podivne sa vtedy správajú všetci.

   3) v prípade selektívne cielených mikrovlnných zbraní je možné rozpoznať rozdiel v pocitoch, keď človek nečakane zmení miesto pobytu (napríklad neplánovane odíde z domu a prenocuje jeden deň niekde v narýchlo objednanom hoteli). Obsluhovači mikrovlnného vysielača nemusia stihnúť na danú zmenu plánu zareagovať a premiestniť zariadenie na nové miesto a prenasledovaný človek si náhle uvedomí, že mimo dom sa cíti dobre a mizerný stav sa vráti akonáhle sa vráti domov. Mnohé mikrovlnné žiariče však spôsobujú človeku priamo rôzne typy bolestí, pálenia a popáleniny, a vtedy daný človek stopercentne vie, že je zameraný, len nevie, ako sa tomu brániť.

   Like

 5. diskuter says:

  Odložím si sem iba link, aby som ho nemusel v budúcnosti hľadať.

  U.S. Senate Report on CIA MKULTRA Behavioral Modification Program 1977. August 3, 1977, 178 pages
  https://info.publicintelligence.net/SSCI-MKULTRA-1977.pdf

  Podľa všetkého záverečná vyšetrovacia správa americého senátu ohľadom programu MK-ULTRA. Nepreštudované, v dnešnej dobe zrejme už aj neaktuálne.

  Like

  • diskuter says:

   No, až tak zaujímavý dokument to nie je. Väčšina textu sa točí iba okolo drogových programov spojených s MK-Ultra – sérum pravdy, narko-hypnóza, drogové testy CIA na neinformovaných dobrovoľníkoch aj nedobrovoľníkoch, LSD a množstvo iných drog, ktorých chemické zloženie CIA dodnes odmieta odtajniť.

   Like

 6. diskuter says:

  Nemám čas to spracovať a zabudovať do článku, tak iba pre prípad, že by niekto mal záujem o veľmi odborné detaily:

  1) Mental Telepathy System (MTS). Technológia umelého vysielania hlasov do hlavy obete a zároveň technológia schopná čítať ľuďom myšlienky pomocou analýzy šumu v elektrických rozvodoch bytu. Technické informácie v článku sú zvýraznené žltou farbou, zbytok textu je hlavne kontext.

  https://diskuter.files.wordpress.com/2019/12/mental-telepathy-system.pdf

  2) Rozhovor s inžinierom vyrábajúcim elektromagnetické zbrane. V rozhovore je veľké množstvo technologických detailov, ako aj hrozivé popisy toho, čo dokážu elektromagnetické zbrane pri použití s plným výkonom (napríklad roztrhanie vnútorných orgánov obete a kŕče také silné, že krv striekala pokusným zvieratám zo všetkých telesných otvorov). Str. 528 popisuje ďalšie detaily k technológii čítania myšlienok ľudí pomocou implantovaného mikročipu fungujúceho ako obojsmerný rádio prijímač.

  https://diskuter.files.wordpress.com/2019/12/rozhovor-s-technikom-vyrabajucim-mw-zbrane.pdf

  Like

 7. diskuter says:

  Iba si sem odložím link na neskoršie použitie:

  Vyžutie 20 GHz mikrovlnného signálu ako zbrane s devastačnými účinkami na psychiku obyvateľov.
  https://uploads.disquscdn.com/images/bf23f4eeec6373e54661e4e1bb147bc8541854ecdcd2f0854e8f138a89f4ccd7.jpg

  Zdroj: Walter Bowart: Operation Mind Control – Researcher’s Edition
  https://archive.org/download/OperationMindControlResearchersEdition/Operation%20Mind%20Control%20-%20Researcher%27s%20Edition.pdf , kapitola 33 The Fire in Waco, str. 503

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s