Knihy Nidala Saleha o izraelsko-palestínskom konflikte. Proč se vraždí v Izraeli? (2002) Nedotknutelní (2003). Stručné zhrnutia informácií

Dve knižky od palestínskeho spisovateľa Nidala Saleha, v ktorých popisuje príčiny a priebeh izraelsko-palestínskeho konfliktu z pohľadu miestneho Palestínčana.

Nidal Saleh emigroval z Palestíny a získal na Slovensku azyl. V roku 2002 vydal svoju prvú knihu “Proč se vraždí v Izraeli?” v ktorej otvoril viaceré tabuizované témy ohľadom biblického pôvodu Izraelcov, textov z Talmudu a ne-izraelský pohľad na súčasný prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Stredisko Simona Wiesenthala protestovalo kvôli vydaniu knihy oficiálnym listom ministrovi spravodlivosti Jánovi Čarnogurskému. Ten následne požiadal prokurátora, aby knihu prešetril. Vydavateľ knihy v dôsledku toho čelil trestnému stíhaniu za údajné šírenie antisemitizmu. Podľa neoficiálnych zdrojov vyvíjal Izrael intenzívny nátlak na Slovenskú republiku, aby zabránila distribúcii knihy.

Približne v rovnakej dobe ako sa rozpútali snahy o kriminalizáziu Salehovej knihy zastrelila izraelská armáda možno náhodou, možno úmyselne v Izraeli Salehovu sestru a jej manžela.

V roku 2003 vydal Nidal Saleh voľné pokračovanie svojej prvej knihy pod názvom “Nedotknuteľní”.

Hoci knihy oficiálne vyšli na slovenskom a knižnom trhu (a trestné stíhanie vydavateľa napokon bolo zastavené), dnes sa nedajú vo fyzickej podobe zohnať. Kníhkupectvá ich vedú ako “vypredané” a v knižniciach sú vedené v katalógoch s poznámkou “fyzicky nedostupné”. Vysvetlivka píše, že kniha bola pravdepodobne vyradená v dôsledku opotrebovania alebo bola ukradnutá. Takže aj takýmto spôsobom sa umlčujú nepohodlné knihy.

Jediné dostupné verzie sú ručne naskenované kópie preložené OCR prekladačom do textovej podoby, umiestnené na niektorých nezávislých weboch.

.
(pozámka: z dôvodu nedostatku času a množstva ďalších študovaných textov bude nasledujúca sumarizácia spracovaná trochu fragmentovite, pretože niektoré menej zaujímavé časti som skrátka nemal čas prečítať celé)

 

Miniobsah:

* Proč se vraždí v Izreaeli? (2002)
* Nedotknutelní (2003)
* Prednáška dr. Nidala Saleha, Praha 2005
* Zpověď Nidala Saleha

——————————————————————————

1. kniha

Proč se vraždí v Izraeli anebo Kdo jsou oběti a kdo teroristé?

Vydané v r. 2002
Dĺžka: 64 strán textu mikropísmom na A4.

Kniha sa delí do troch tematicky ucelených častí:

1) falšovanie tém z Biblie, udalosti neprebehli tak, ako tvrdí Starý zákon
2) talmudský židovský pohľad na svet
3) história izraelsko-palestínskeho konfliktu

Obsah:

Úvod                  1

 

KAPITOLA PRVNÍ. STARÝ ZÁKON – LEGENDA NEBO HISTORIE?

…na základe rôznych argumentov a citátov dokladuje, že nie všetky udalosti sa odohrali tak, ako ich interpretuje Starý zákon z Biblie. Ťažisko argumentácie je okrem iného na fakte, že hoci Biblia zdôrazňuje významnosť Izraelského kráľovstva a jeho kráľov (Dávid, Šalamún, Saul,…), tak v historických textoch okolitých štátoch je o nich sotva nejaká zmienka, čo naznačuje, že význam Izraelitov v regióne bol veľmi malý a v žiadnom prípade neboli v danej dobe výlučnými panovníkmi nad územím Palestíny.

l. Jsou izraelité Semité?                           3

2. Kdo byl vlastně Mojžíš?                      9

3. Historická fakta nebo legendy a falzifikáty? 14

4. Kdo jsou dnešní židé?                         20

Doslov                                                         23

 

KAPITOLA DRUHÁ. IZRAELSKÁ POLITIKA A ŽIDOVSKÁ IDEOLOGIE: SVĚDECTVÍ ANTISIONISTICKÉHO ŽIDA

…ťažiskom kapitoly sú informácie prevzaté z knihy židovského spisovateľa Izraela Shahaka, ktorý pôvodne prežil nemecký holocaust, prisťahoval sa po vojne do Izraela, zúčastnil sa vojenských akcií proti palestínskym arabom, ale neskôr začal verejne kritizovať násilnú a rasistickú politiku sionistov v Izraeli, v dôsledku čoho sa dostal do nemilosti židovstva.

…Nidal Saleh zdôrazňuje, že keby nasledujúce kapitoly napísal on sám, bol by automaticky obvinený z antisemitizmu, preto si dal záležať na tom, aby ich citoval zo zdroja pochádzajúceho od židovského autora.

1. Uzavřená utopie                                         24

…židovská utopická predstava, že majú historické a morálne právo na územie biblickej Palestíny, bez ohľadu na to, kto v Palestíne žije dnes

2. Předsudky a kličkování                           25

…židom nebolo v minulosti rabínmi povolené čítať nežidovské knihy, naopak bola pre radových židov falšovaná história, aby vyhovovala pohľadu a prestavám rabínov.

…taktiež nebolo nežidom povolené čítať židovské knihy (predovšetkým talmud), pretože sa židia oprávnene obávali výbuchu hnevu okolitého obyvateľstva, hlavne kresťanov, proti ktorým talmud píše mimoriadne nenávistne

…niečo o hnutí Habbad

3. Cílená interpretace a podvádění                  27

A. Starý zákon (tóra)

…súčasná židovská verzia starého zákona sa mierne líši od jeho pôvodnej verzie, niektoré texty boli upravené tak, aby sa týkali explicitne a výlučne židov (napríklad 10 mojžišových prikázaní)

B. Talmud

…pre židov nie je základným náboženským textom Tóra, ale Talmud, ktorý predstavuje akúsi komentárovú nadstavbu nad Starým zákonom a mnohé pôvodné myšlienky kompletne prekrúca iným významom. Pre židov sú texty Talmudu nedotknuteľným zákonom, ktorý občas robí absurdné komplikácie pri praktickom živote (absolútny zákaz akejkoľvek práce v sobotu, atď)

4. Rasistický a šovinistický postoj k nežidům (gójům)             29

…talmudské texty a ich interpretácia do praxe. Táto kapitola dáva stručný prehľad do najvýznamnejších tém, autor knihy tému následne výrazne podrobnejšie rozpísal v svojej druhej knihe, vrátane podloženia množstvom citátov z Talmudu.

A. Vraždění a vyhubení

…židia majú právo a dokonca povinnosť vyvraždiť všetky konkurenčné národy

B. Zákaz zachránit nežidům život

…židia majú podľa talmudu zakázané zachraňovať životy nežidov. Nemajú ich síce úmyselne zabíjať, ale zároveň sa má využiť akákoľvek zámienka, kedy môžu prísť nežidia k životnej ujme vplyvom nepomoci od židov

C. Záchrana životů v sobotu (šábes)!?

D. Sexuální zločiny

…pokiaľ má žid sex. styk s nežidovkou (dobrovoľný, znásilnenie, zneužitie malého dieťaťa), potrestaná bude smrťou nežidovská žena, bez ohľadu na mieru zavinenia zo strany žida

E. Postavení nežidů v židovské společnosti

…židia sa majú maximálne snažiť, aby sa do významných spoločenských pozícií v krajine nedostali nežidia

F. Finance a majetek (dary, úroky, ztracené věci, obchodní podvody, krádež)

…okradnúť a podviesť žida je zakázané, naopak okradnutie nežida je povolené

G. Gójové v Izraeli

…palestínčania v Izraeli ako občania nie druhej, ale n-tej kategórie, s explicitne obmedzenými občianskymi právami (napríklad zákaz predať gójom v Izraeli nehnuteľnosť, povolený je maximálne prenájom, pretože všetci gójovia sú v Izraeli údajne iba dočasne)

H. Postoj židovství ke křesťanství a islámu

…napriek tomu, že talmud dáva moslimským “gójom” o trochu vyšší spoločenský status ako kresťanským “gójom”, v praxi Izraela sú arabovia na presne rovnakej úrovni “podľudí” ako miestni kresťania.

…talmud pestuje mimoriadne extrémnu nenávisť židovstva ku kresťanstvu.

5. Politické následky                          33

Doslov                                                    34

…autor ešte raz zdôrazňuje, že vyššie uvedené informácie a citáty zámerne čerpal z knihy židovského autora, aby sa tak vyhol automatickej nálepke, že je “antisemita”.

 

KAPITOLA TŘETÍ. ZAČÁTEK BEZ KONCE                         35

…táto kapitola je najrozsiahlejšia z celej knihy a podáva pohľad na počiatky izraelsko-arabského konfliktu z pohľadu pôvodného Palestínčana. Pri niektorých častiach textu človek len neveriacky krúti hlavou, ako je možné, že takéto činy sa podarilo Izraelu úspešne utajiť na dlhé desaťročia pred celým svetom a ešte popri tom sa Izrael dokázal pred svetom prezentovať v roli obete a Palestínčanov postaviť do role agresorov a teroristov. Po prečítaní človek výrazne lepšie pochopí frustráciu a bezmocnosť, v ktorej sa ocitli Palestínčania na územiach vojensky okupovaných Izraelom. Občas sa pri čítaní človeku automaticky vynárala paralela so správaním nacistickej okupačnej správy.

1. Jak to všechno začalo? Kořeny konfliktu.                   35

…historický pôvod obyvateľstva palestíny.

…Theodor Herzl a počiatky sionizmu s cieľom založiť etnický židovský štát na území biblickej Palestíny

…spolupráca sionistov a Britov počas prvej svetovej vojny s cieľom vyvolať arabské povstanie v Osmanskej ríši, ktoré by prispelo k jej pádu. Briti prisľúbili miestnym arabom po skončení vojny nezávislosť, akonáhle však vojna skončila, na svoje sľuby zabudli a rozdelili si územie osmanskej ríše medzi seba a Francúzsko.

…Balfourova deklarácia, ktorou Briti prisľúbili sionistom zriadenie židovského štátu v Palestíne, ale ani tú nesplnili.

…po skončení prvej svetovej vojny prevzala Británia Palestínu pod svoju mandátnu správu, zároveň však do istej miery tolerovala židovské prisťahovalectvo do pôvodne čisto arabsky osídleného územia. V medzivojnovom období tvorili židia iba 7% obyvateľstva palestíny, zbytok boli moslimskí a kresťanskí arabovia.

2. Vznik Izraelského státu                                             39

…sionistické aktivity a výboje na území Palestíny v medzivojnovom období, pod formálnou mandátnou vládou Britov.

…židovské teroristické organizácie Haganah, Irgun a Stern, ktoré pomocou teroru zastrašovali a utláčali miestnych palestínskych roľníkov

…Baltimorský program, v ktorom sionisti požadovali od Británie neobmedzené právo na imigráciu židov do Palestíny

…židovské potopenie lode Patricia s židovskými imigrantmi na palube, ktoré bolo pre svetové média prezentované ako akt hrdej samovraždy, po tom, čo im briti odmietli povoliť vylodenie v Palestíne. Útok zrealizovala židovská teroristická organizácia Haganah.

…židovská teroristická organizácia Stern, ktorá podnikala teroristické akcie proti britským miestnym úradníkom s cieľom vyhnať Britov z Palestíny. V októbri 1945 Haganah, Irgun a Stern koordinovane zaútočili na desiatky objektov britskej ekonomickej a administratívnej infraštruktúry v Palestíne a zabili desiatky Britov.

…v roku 1947 Briti rezignovali a prehodili zodpovednosť za Palestínu na novovzniknutú OSN a sami sa pripravili na stiahnutie z územia. OSN následne odsúhlasila rozdelenie Palestíny medzi Židov (56% územia) a palestínčanov (43% územia) s tým, že Jeruzalem zostane nezávislým slobodným mestom.

…v období medzi odchodom Britov (1947) a formálnym vznikom štátu Izrael (1948) podnikli izraelské teroristické skupiny dlhú sériu teroristických útokov proti miestnym arabským roľníckym osadám, pričom početné osady boli kompletne vyvraždené a zbytok osád bezostyšne zastrašovaných hrozbou vyvraždenia. Nasledoval masívny exodus palestínskych rodín z izraelu prisúdeného územia do zahraničia, hlavne na územie palestínskej časti Palestíny. Str. 41-42 popisuje detailne sériu najvýznamnejších incidentov

3. Palestinský exodus                                    42

…v nasledujúcich rokoch až do roku 1953 opustili Izraelský štát stovky tisíc Palestínčanov, pričom museli za sebou zanechať všetok svoj majetok, domy a pôdu. Dočasný azyl dostali v utečeneckých táboroch v susedných štátoch, kde prežívali po celé nasledujúce desaťročia v extrémne biednych podmienkach.

…napriek tomu, že OSN vydala množstvo rezolúcií, v ktorých Izrael odsudzovala za dané činy a vyzývala ho k umožneniu návratu palestínskych vyhnancov, Izrael všetky rezolúcie ignoroval.

…politickým cieľom bolo dosiahnuť etnicky čistý židovský štát bez akýchkoľvek palestínčanov.

…sionisti od začiatku plánovali ďalšie zväčšovanie územia Izraela formou výbojných vojen proti svojim susedom. Cieľom bolo zriadenie tzv. “Veľkého izraela” zahŕňajúceho celé územie medzi riekami Níl a Eufrat.

4. Izraelská expanxe                                         43

…v roku 1967 Izrael napadol susedné štáty Egypt a Sýriu a anektoval pri tej príležitosti palestínske územia pásma Gazy, západného brehu Jordánu, egyptský sinajský polostrov a Sýrske golanské výšiny. Palestínski utečenci, ktorí v predošlých rokoch utiekli z Izraela do Palestínskeho štátu, sa znovu ocitli pod izraelskou okupačnou vládou.

…od tej doby prebieha pomalá genocída palestínčanov na izraelom okupovaných územiach, s oprávneniami izraelských vojakov kohokoľvek zastreliť, zatknúť, zabaviť mu majetok, zbúrať dom atď.

…praktiky, ktoré izraelská okupačná správa používa proti palestínčanom sa len málo líšia od praktík, ktoré používali na okupovaných územiach nacisti

5. Dvojí metr: volný pro Izrael, přísný pro Araby                     46

…izraelu sa vďaka jeho kontrole nad svetovými spravodajskými prostriedkami podarilo vo svetovej verejnej mienke seba situovať do role obete a palestínčanov do role agresorov.

…kapitola popisuje Izraelské vojenské útoky proti Libanonu, kde sa snažili pozabíjať palestínčanov v utečeneckých táboroch. Taktiež je popisovaná prax, kedy Mossad pomocou cielených atentátov zabíjal Palestínčanov v zahraničí, ktorí by mohli v budúcnosti organizovať proti Izraelu odboj alebo medzinárodný odpor. Spomínaná je aj teroristická prax zabíjania v zahraničí žijúcich Palestínčanov pomocou balíkových bômb doručených poštou adresátovi.

…izrael okupuje palestínske územia a desiatky rokov ignoruje desiatky vydaných rezolúcií OSN a nikto to nerieši. Autor knihy to dáva do kontrastu s bleskovou americkou inváziou do Iraku, ktorý obsadil Kuvajt a odmietol ho na základe rezolúcie OSN okamžite opustiť. Tiež dáva do kontrastu, ako sa svetová a americká verejná mienka dojemne starala o záchranu a bezpečnosť arabov v Kuvajte a Saudskej arábii, ale bola úplne ľahostajná k osudu palestínskych Arabov.

6. Židé ve světě a jejich spojení s Izraelem                       49

7. Vliv židovských nátlakových skupin na americkou politiku      51

a) Politická oblast                                                               51

b) Oblast hromadných sdělovacích prostředků           55

EPILOG . DNEŠNÍ STÁT IZRAEL: LEGENDY VE SLUŽBÁCH KOLONIÁLNÍ POLITIKY 58

zdroj: Nidal Saleh: Proč se vraždí v Izraeli? (2002)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Proc_se_vrazdi_v_Izraeli-Nidal_Saleh.pdf

——————————————————————————————————

Kniha č. 2

Nedotknutelní

Vydané v r. 2003
Dĺžka: 51 strán mikrotextu na A4.

Obsah:

Úvod                                      2

…tu popisuje problémy, ktoré sprevádzali vydanie jeho prvej knihy “Proč se vraždí v izraeli”. V rovnaký deň zavraždili izraelskí vojaci jeho sestru a pokúsili sa zabiť jej synov a v rovnaký deň stredisko Simona Wiesenthala spustilo na Slovensku kampaň za zakázanie jeho knihy a trestné stíhanie jej vydavateľa. Saleh následne cituje dva články, ktoré vyšli v slovenských novinách, ktoré pomocou poloprávd vyzývali ministerstvo spravodlivosti k prísnemu potrestaniu šírenia knihy. Saleh sa následne zamýšľa nad tým, prečo Izraelu tak vadí jedna malá kniha a zamýšľa sa nad otázkami, prečo židia sfalšovali históriu a boja sa zverejnenia knihy s opačným názorom. Tieto otázky sú následne detailne rozpísané v nasledujúcich kapitolách knihy.

 

Proč zfalšovali historii?                            6

…k téme Palestína verzus Izrael, podľa biblických textov

 

Proč tají chazarský původ východoevropských židů?                 9

…je tam spomínaná chazarská ríša a chazari ako tzv. “trinásty židovský kmeň”

…pointa je, že chazari nemajú s biblickými židmi geneticky nič spoločné, sú to turko-mongoloidné kmene, ktoré judaizmus prijali v 8. storočí ako štátne náboženstvo. Východoeurópski židia sú genetickí potomkovia chazarov, pričom ich komunikačný jazyk jidiš vychádza z chazarčiny obohatenej o množstvo nemeckých slov, ale nemá nič spoločné s hebrejčinou.

…súčasní sionisti svoj chazarský pôvod zúrivo taja, pretože ich to úplne pozbavuje morálneho práva na územie biblickej palestíny.

…v závere kapitoly je ešte spomínaný rozdiel medzi aškenázskymi židmi a sefardskými židmi v izraeli. Sefardi majú geneticky bližšie k orientálno-arabským kmeňom (hlavne k turkom, peržanom a kurdom), zatiaľ čo aškenázovia sú potomkovia chazarov. Sefardi sú v Izraeli občanmi druhej kategórie a čelia širokej škále diskriminácie.

…na str. 14 je v stručnosti spomenutá história čiernych židov (farsi), ktorí sú potomkovia obyvateľov Jemenu, ktorí boli svojím kráľom násilne konvertovaní k judaizmu

 

Kdo je žid, judaista a judejec?                                 14

…judejec, obyvateľ judey. Bol ježiš kristus žid alebo judejec?

…história vývoja slova “Jew” v priebehu storočí a pravdepodobný pôvod tohto slova (táto časť je zaujímavá, udáva, že slovo “Jew” vzniklo silne skomoleným aglickým spôsobom pôvodného latinského slova Iudaeus, ktoré v 18. storočí preniklo do anglického jazyka a postupne zmenilo výslovnosť z “j” na “dž”. V nemčine sa zachovala pôvodná podoba slova v podobe skrátenej verzie “Jude”.)

 

Proč tají skutečný obsah Talmudu?                       21

…je tam hromada citátov z talmudu, dokumentujúca úchylnú a nenávistnú povahu talmudských textov

…rýchly náhľad do tých citátov ukazuje, že sa jedná o citáty popisujúce témy pedofílie (sex mužov s malými chlapcami), incestu (sex syna s matkou), sex malými dievčatami, beštialita (sex so psom)

…sú spomínané praktiky falošnej prísahy, ktorú talmud povoľje

…vysoko urážlivé vyjadrenia na adresu Ježiša a Márie (s. 31)

…nenávistné vyjadrenia proti kresťanom (s.31-33)

 

USA ovládají svět – kdo ovládá USA?                    33

– kto ovláda média v USA?                                      34

– kto kontroluje politické nástroje?                       35

…hromada mien (s.37)

– kto kontroluje ekonomické nástroje?                  37

 

Jaký je stát Izrael? Demokratický nebo teokratický a rasistický?                42

 

Antisemisizmus: sionistický nástroj k zastrašování protivníka                  45

…antisemitizmus, liga proti ohováraniu (ADL)

…izraelské prípady útokov a zabití Palestínčanov (s.49)

 

Závěr                                                   50

zdroj:
Nidal Saleh: Nedotknutelní (2003)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Nedotknutelni-Nidal_Saleh.pdf

 

———————————————————————————————

Přepis přednášky RNDr. Nidala Saleha CSc., Praha, 26.11.2005

Je to zostručnená verzia jeho dvoch kníh, hlavne jeho prvej knihy “Proč se vraždí v Izraeli”.

Základné témy prednášky sú dve:

– První otázka zní: Tvoří dnes židé skutečně jeden etnický národ a etnický celek? Jsou židé potomci biblických Izraelitů, nebo starodávných národů Palestiny?

– Druhá otázka zní: Jsou biblické příběhy o Izraelitech a o izraelských nebo židovských králích a královstvích historické?

Otázky z publika:

– ako môžu slováci a češi pomôcť palestínčanom v ich boji?

– delenie židov na sefardov, aškenázov a čiernych židov farsi

– 15-20% palestínčanov sú kresťania. O izraelských zločinoch proti palestínskym kresťanom média aj vatikán úplne mlčia

– spomína, ako mu izraelská armáda zavraždila sestru a jej manžela

– príbeh, ako izraelci ničia palestínčanom domy

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Prednaska_Dr._Nidala_Saleha.pdf

—————————————————————————————–

Zpověď Nidala Saleha

…rozhovor s Nidalom Salehom v rámci prípravy na publikáciu jeho novej knihy.

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zpoved_Nidala_Saleha.pdf

—————————————————————————————-

Užitočné online knižnice

Ako som už písal vyššie, niektoré knihy, aj keď nie sú oficiálne zakázané, tak sa v praxi nedajú fyzicky zohnať. Buď ich vydavateľstvá stiahnu z predaja, alebo ich “niekto” cielene vykúpi, poprípade niekto “ukradne” z knižníc archívne výtlačky. Nasledujúce amatérke online knižnice sú tak často jediným miestom, kde sa dajú takéto knihy zohnať.

 

This entry was posted in História, Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s