Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ (1927). Stručné poznámky z knihy

Toto knižka je veľmi detailnou príručkou popisujúcou organizačnú a hierarchickú štruktúru rôznych slobodomurárskych skupín, ich spoznávacie znamenia a účel jednotlivých stupňov zasvätenia. Detailne sú popísané rôzne často morbidné iniciačné rituály (prísaha s dýkou na srdci, prísaha s obeseneckou oprátkou na krku, symbolický pohreb, symbolické vyrezanie srdca, podpis vlastnou krvou)

Tematickou líniou knihy je, že slobodomurárske rituály slúžia na akúsi formu konverzie pôvodných kresťanov všetkých európskych národností (knižka píše o Nemecku), z ktorých sa po iniciačnom rituále stávajú syntetickí (umelo vytvorení, nepraví) Židia, ktorí následne pomáhajú realizovať rýdzo židovské ciele vedúce k nastoleniu židovskej svetovej vlády.

Typickým znakom všetkých iniciačných rituálov je, že “čakateľ” sa musí dopredu rozhodnúť, či chce postúpiť o úroveň vyššie a musí zložiť prísahu vernosti plnenia úloh, ktoré mu ale v danej chvíli ešte nie sú ani náznakom známe. A akonáhle prísahu zloží, neexistuje cesta späť a za odmietnutie poslušnosti alebo vyzradenie tajomstiev rádu platí automaticky trest smrti.

Celé slobodomurárstvo je pretkané židovskými symbolmi odkazujúcimi na Starý zákon (symbolická obriezka, obnova Šalamúnovho chrámu, židovské a kabalistické tajné symboly). Slobodomurári v istom zmysle vystupujú v roli užitoných idiotov, ktorí vstúpili do niečoho, o čom nič nevedia a zaviazali sa plniť úlohy v prospech ľudí, ktorých nikdy nespoznajú.

Táto knižka sa v tejto chvíli javí ako najpodrobnejší prehľad celej témy slobodomurárstva.

Stručný prehľad tém jednotlivých kapitol v knihe:

Miniobsah:

 • I. Úvod
 • II. Zednářstvo v Německu …organizačná štruktúra slobodomurárstva v Nemecku
  • Židovské lóže
  • „Humanitární“ velkolóže
  • Tak zvaně „křesťanské“ staropruské velkolóže
  • Ostatní velkolóže a pod.
  • Rozčlenění stupňů
  • Počet členů velkolóží a okruh jejich působnosti
  • Německé zednářstvo jako článek světového zednářstva
 • III. Výcvik na syntetické Židy …slobodomurárska symbolika, pseudomorálka, iniciačné rituály, symbolická obriezka (najdôležitejšia časť knihy)
  • Základ ideológie (starý zákon, talmud, kabbala, nový zákon)
  • Slobodomurárska pseudomorálka
  • Slobomurárka symbolika a iniciačné rituály
 • IV. O vysokých a ostatních stupních …špecifiká vysokých stupňov
 • V. Místo Šalamounova chrámu Německý dóm …aktualizovaný dodatok o tom, ako sa slobodomurári vyrovnali s nástupom nacizmu v Nemecku

Doplňujúce zdroje:

 

 

—————————————————————————————–

Úvodná poznámka editora

…je tu písané, že kniha je napriek dobe svojho vzniku (1930te roky) dodnes stále aktuálna a zrejme jej platnosť pretrvá aj po dlhé roky v budúcnosti.

…zdôrazňuje, že knižka je považovaná za jeden z najkvalitnejšie spracovaných zdrojov k téme slobodomurárstva.

…nasledujú rôzne citáty z knihy, ktoré dokladujú dodnes platnú aktuálnosť tvrdení z knihy.

…v závere prekladateľ píše, že v dobe komunizmu boli slobodomurárske hnutia zakázané, ale potajomky fungovali ďalej, zúčastnili sa na založenia Charty 77, do ktorej boli nabrané židovsko-slobodomurárske kádre určené k prevzatiu kontroly nad republikou. Po roku 1989 boli slobodomurárske lóže v Československu verejne obnovené.

I. Úvod

…faktický predhovor autora, ktorý popisuje svoju cestu k zisteniu slobodomurárskych tajomstiev a dôsledky jeho kníh na slobodomurársku hierarchiu v Nemecku.

…ako základné tvrdenie hneď zdôrazňuje, že slobodomurárstvo je od základov židovské hnutie, pracujúce so židovskou starozákonnou symbolikou a mnohé židovské zdroje sa k slobodomurárstvu verejne priznávajú.

…základná slobodomurárska symbolika sa vzťahuje na zborený Šalamúnov chrám, ktorý má byť pomocou slobodomurárov symbolicky znovu obnovený, vďaka čomu sa má do rúk židov dostať  kontrola nad svetom

…na str.10 je stručné ohliadnutie za prastarou históriou slobodomurárstva. Základ slobodomurárstva priniesli do Európy Židia z Egypta, prvé pevnejšie miesto získali slobodomurári v 17. storočí v Anglicku. Odtiaľ sa šírili v 18. storočí do Európy a Nemecka. Konečným cieľom slobodomurárstva je židovská svetovláda, ako dokladajú všetky zdroje.

…drvivá väčšina lóží je hierarchicky prepojená do jedinej veľkej organizácie, s výnimkou zopár špecifických “pokútnych” lóží. Napriek tomu navonok pôsobí ich štruktúra chaoticky a rôznorodo, aby zmiatla vonkajších pozorovateľov a prilákala do svojich radov aj ľudí, ktorí majú výrazne protižidovský svetonázor.

…pri iniciačných rituáloch sú žiadatelia o vstup konvertovaní na “syntetických židov” a zaviazaní zložitými prísahami, ktoré im znemožňujú z rádu uniknúť. Iní sa tvrdohlavo snažia pochopiť zámerne utajované významy rádu a vytrvalo postupujú iniciačnými rituálmi vyššie a vyššie a tak sa ešte viac nechávajú previazať so spoločenstvom a znemožňujú si cestu úniku.

…na str. 11 autor píše, že cieľom jeho kníh je otvoriť oči tým slobodomurárom, ktorí sa ešte nedostali v hierarchii príliš vysoko a umožniť im cestu naspäť do spoločnosti. Pre tých, ktorí sa už nemôžu vyslobodiť, jeho knihy aspoň komplikujú ich slobodomurársku podvratnú činnosť.

…píše, že informácie získaval z najrôznejších spisov v knižniciach, archívoch a zo slobodomurárskych obežníkov. Niektoré knihy boli spísané bývalými slobodomurármi, ktorí sa rozhodli združenie opustiť a takto sa mu pomstiť.

…na str. 12 píše, že slobodomuráske iniciačné rituály sú natoľko komické, ponižujúce, ale zároveň zastrašujúce, že nikto z účastníkov o nich nechce dodatočne hovoriť. Tiež spomína používanie hypnózy a rôznych typov sugestívnej manipulácie. Slobodomurár, ktorý raz zložil prísahu, je automaticky odsúdený k trestu smrti, ak by vyniesol na verejnosť slobodomurárske tajomstvá.

…dokonca aj po vystúpení z lóže pre slobodomurára ďalej platia všetky jeho príkazy. Oslobodený je od vykonávania príkazov, ale mlčanlivosťou je viazaný doživotne (str. 12)

…str. 12-15 popisujú nevôľu a problémy, ktoré Ludendorfove knihy narobili nemeckým slobodomurárom. Odhalenie ich tajomstiev dramaticky znížilo atraktivitu združení v očiach naivných Nemcov a hnutiu dramaticky poklesol počet nových uchádzačov o členstvo.

…v rámci toho nemeckí slobodomurári začali rozmýšľať nad novými spôsobmi maskovania, pomocou zmien názvov a prepracovania verejnosti prezentovanej agendy.

II. Zednářstvo v Německu

…organizačná štruktúra slobodomurárstva v Nemecku

…autor poznamenáva, že v iných krajinách sveta majú slobodomurárske lóže jednoduchšiu, v zásade hierarchickú, štruktúru podliehajúcu jednej veľkolóži daného štátu. V USA má každý štát únie samotnú veľkolóžu.

…naproti tomu Nemecký slobodomurársky systém je značne chaotický

1. Židovské lóže (minikapitola)

…B’nai B’rith. Najvyšší vodcovský židovský tajný rád, ktorému podliehajú všetky nižšie úrovne. Založený v 1840tych rokoch v USA. Je súčasťou “Výboru 300”.

…Odd Fellov

2. “Humanitárne” veľkolóže (minikapitola)

…tieto lóže prijímajú všetkých záujemcov, bez ohľadu na rasu, t.j. prijímajú Nemcov aj židov a tiež členov iných slobodomurárskych lóži.

…z veľkej časti sú lóže združené do “Nemeckého veľkolóžového zväzu”. Patria sem:

-Velkolóže Hamburk,
-Velkolóže Saska v Drážďanech,
-Velkolóže U slunce v Bayreuthu,
-Velká zednářská lóže U svornosti v Darmstadtu,
-Velká mateřská lóže Eklektického svazu ve Frankfurtu,
-Velkolóže Německý bratrský řetězec v Lipsku.

…pojem “humanitas” a všetky z toho odvodené pojmy (napríklad ľudstvo, ľudské práva atď) je typický slobodomurársky pojem.

3. Takzvane „kresťanské“ staropruské veľkolóže.

…oddelili sa od Nemeckého veľkolóžového zväzu a snažia sa lákať medzi svojich členov vplyvných ľudí, ktorí spoluprácu s Židmi odmietajú a lákať ich na “všeľudsky prospešné ciele”. S obľubou si pridávajú prívlastky “národný”.

…združené v „Staropruské velmistrovské jednotě“ (zal. 1872). Patria sem:

– Velká lóže Pruska U přátelství,
– Velká národní mateřská lóže U tří zeměkoulí,
– Velká zemská lóže zednářů Německa.

…potom nasledujú rôzne citáty zo slobodomurárskych dokumentov a slobodomurárskej internej novinovej tlače.

4. Ostatné veľkolóže atď.

…veľkolóže, ktoré sa oficiálne nehlásia k spolupráci s ostatnými nemeckými veľkolóžami, ale spolupracujú s veľkolóžami cudzích, Nemecku nepriateľských štátov.

– Zednářský svaz U vycházejícího slunce v Orientu Hamburku (spolupráca s francúzskom)
– Symbolická Velkolóže Německa

…iné špecifické zoskupenia:

-Druidský řád,
-Světový svaz iluminátů,
-Řád Schlaraffia ( V doslovném překladu řád „povalečů, budižkničemů“)
-Řád dobrých templářů.

…špecifické:

-Rotaryáni (Rotary Club) (založení po ww1, špecializujúci sa na financie)

5. Rozčlenenie stupňov

…autor knihy píše, že medzi jednotlivými lóžami prebieha ideologické súperenie o ich pohľad na svet a tomu zodpovedá aj rozdielnosť štruktúr jednotlivých veľkolóží.

…na najnižších stupňoch je lóžovým bratom vštepované všetko potrebné pre ich ďalšiu prácu. Židovské lóže môžu so svojimi členmi pracovať plne otvorene, nežidovské lóže musia svojich členov nízkych úrovní zavádzať falošnými vysvetleniami.

…niektoré lóže majú až 33 stupňov.

…špecifický je stupeň 30 (Kadoš) (tzv. stupeň pomstiteľa “na všetkých nepriateľoch Izraela”).(str. 26). (moja pozn: niektoré zdroje spomínajú, že napr. Václav Havel bol zasvätený na stupeň Kadoša.)

…”humanitárne” a “kresťanské” veľkolóže majú tri základné stupne:
– johanitský učednícky,
– johanitský tovarišský a
– johanitský majstrovský stupeň.

…v niektorých lóžach vystupuje špecifická úroveň “Vnútorný Orient”.

…Veľká zemská lóža Nemecka má nad týmto ďalšie stupne:

“Ve Velké zemské lóži Německa následují po johanitských stupních ještě ondřejské, tj. ondřejský učednický, ondřejský tovaryšský a ondřejský mistrovský stupeň, a dále pak tzv. kapitulní stupně Rytíř východu, Rytíř západu, Důvěrník sv. Jana a stupeň Vyvolených.”

…spomínaný je titul „Rytíř rudého kříže“ (rozenkruciáni ?) (10-12 stupeň rádu)

…všetky úrovne majú vždy rovnakú typickú vlastnosť, že ich členovia sú udržovaní v nevedomosti o dôležitých informáciach a ani členovia veľmi vysokých stupňov nevedia všetky informácie.

…v niektorých prípadoch práve získanie pravdivých informácií vo vysokých stupňoch vedie niektorých členov k precitnutiu a stávajú sa z nich zarytí nepriatelia slobodomurárstva.

…skutočne plne zasvätení slobodomurári nevystupujú vôbec na verejnosti a obvykle nie sú známi ani členom nižších úrovní.

…slobodomurári sa ďalej z výkonového vplyvu delia na dve skupiny:
– “pracujúci” …to sú obvykle slobodomurári na nižších úrovniach, ktorí vykonávajú pridelené úlohy. Môže sa jednať napríklad vydávanie zmanipulovaných súdnych rozsudkov, presadzovanie politických tém v parlamente atď.
– “skutoční slobodomurári” – sú obsadení na úrady vysokých funkcií a starajú sa o “ochranu” slobodomurárov na nižších politických pozíciach.

6. Počet členov veľkolóží a okruh ich pôsobnosti

…počty aktívnych členov slobodomurárskych lóží sú obrovské. V dobe publikovania knihy (1927) udáva autor toto:

– v USA – 3 milióny členov
– Anglicko – niekoľko stoviek tisíc členov (cca 500 000 v roku 1940, moja pozn.)
– Nemecko – 80 000 členov

…slobodomurári sú umiestnení vo všetkých významnejších štátnych úradoch, v politických stranách, v hospodárskych štuktúrach, medzi právnikmi, lekármi, učiteľmi na univerzitách, v novinách, v kníhkupectvách (!), vydavateľstvách a medzi protestantskými duchovnými (!).

…akonáhle sa do inštitúcie dostane jeden slobodomurár, postupne pritiahne do inštitúcie ďalších členov až celú inštitúciu plne ovládnu.

…samozrejmosťou je infiltrácia pozícií sudcov.

7. Německé zednářstvo jako článek světového zednářstva

…kapitola argumentuje, že hoci sa slobodomurárske lóže v jednotlivých štátoch sveta snažia navonok tváriť nezávisle, vnútorné dokumenty jasne preukazujú, že sú všetky organizačne prepojené do jediného veľkolóžového celku s identickými záujmami a cieľmi.

…tieto dokumenty napríklad píšu o spolupráci lóžových bratov z rôznych krajín alebo vyzývajú lóžových bratov, aby pomohli každému inému lóžovému bratovi, ktorý by sa ocitol v nebezpečí a to bez ohľadu na jeho národnosť alebo rasu. To v praxi napríklad znamená, že slobodomurársky člen má ušetriť život vojakovi znepriatelenej strany, ak sa ten prezentoval pomocou nejakého tajného slobodomuráskeho gesta.

…autor zdôrazňuje, že tieto lóže otvorene vyjadrujú spolupatričnosť a spoluprácu so slobodomuráskymi lóžami Nemecku znepriatelených štátov ako je Francúzsko, USA alebo Taliansko.

…taktiež zdôrazňuje, že hoci lóže verejne prezentujú svoju nepolitickosť a neangažovanosť v politike, ich reálne činy jednoznačne nasvedčujú, že sa o politiku snažia.

III. Výcvik na syntetické Židy

…táto časť knihy je najzaujímavejšia a má v sebe vysvetlenie všetkej dostupnej slobodomurárskej symboliky, jej ideologického základu, popisy slobodomurárskych rituálov atď…

1. „Mýtus“

…ideologický základ slobodomurárskej symboliky.

A) Král Šalamún a Starý zákon

…súčasné slobodomurárstvo sa odkazuje na tému Šalamúnovho chrámu, jeho budovania, obnovy atď.

…kapitola popisuje mýtus o architektovi Šalamúnovho chrámu Adoniramovi (str. 37-38) , ktorý chránil tajné heslo staviteľského cechu a bol preto zavraždený. Táto legenda a jej príbehové detaily sú základom mnohých dodnes používaných slobodomuráskych symbolov, iniciačných rituálov, kódových hesiel atď…

…pôvodné tajné heslo bolo J.H.V.H. (čítané Jehovah)

…kapitola tiež popisuje ďalšie príbehy zo Starého zákona, ktoré sú základom slobodomurárskej symboliky.

B) Talmud

…oproti Starému zákonu je Talmud špecifický svojou explicitnou nenávisťou k ostatným národom a snahou o ich absolútne podmanenie (a vytvorenie svetovej židovskej vlády)

…talmud explicitne píše, že majú byť zabití všetci ľudia, ktorí v budúcnosti neprijmú judaizmus. (s. 41)

…taktiež niektoré príbehy z Talmudu sú základom slobodomurárskej symboliky, napríklad akáciová vetvička (s. 41-42)

C) Kabbala

…autor sa venuje téme iba veľmi stručne.

…kaballa je knihou židovskej mágie, astrológie, putovania duší, zaklínadiel a predovšetkým numerickou mágiou (gematria)

…práve numerická mágia (gematria, niekedy tiež označovaná aj pojmom gemara) je základom záhadného symbolu “G”, ktorý majú slobodomurári v mnohých znakoch.

…numerická mágia vychádza zo špecifík židovského písma, kedy sú písmená abecedy zároveň využívané aj ako čísla. Každé slovo sa tak dá zároveň interpretovať aj v podobe čísla.

…autor dáva príklad na slove J.H.W.H., ktoré dáva v súčte výsledok 10+5=15.

…moja poznámka na okraj témy: trochu to zaváňa podozrením, že údajný typický neonacistický symbol 88 (HH alias Heil Hitler) nie je vôbec výmysel neonacistov, ale že to vymysleli infiltrovaní židovskí podvracači.

…spomínané sú rôzne grafické kabbalistické symboly využívané v slobodomurárstve:

– “Šalamúnova pečať” (rovnostranný trojuholník s pravouhlou rukoväťou) (s.42)

– Šesťcípa Dávidova hviezda (s.43)

– “Gematria” alias “G” (s.43)

– “pravouhlý krok”, “pravouhlý postoj” (s.43)

…rôzne iné príklady kabbalistickej numerickej mágie, napríklad Magický štvorec (s.44 poznámka pod čiarou). V tejto súvislosti ma zarazila vizuálna podobnosť medzi krížovkami Sudoku a Kabbalistickými numerickými maticami.

– kabbalistický “stom života” (s. 44, s.45) z ktorého čerpá názvoslovná slobodomurárska symbolika: múdrosť, krása, sila…

– špecifický dôraz kabbaly na pojem “rozum”. Ten v praxi slobodomurári rozlišujú na dve časti: teoretický rozum a praktický rozum (svedomie)

D) Nový zákon

…terminológia z Nového zákona sa používa v “humanitárnych” a “kresťanských” veľkolóžach, ale namiesto odkazov na Ježiša, Petra, Pavla a štyroch evanjelistov sa odkazuje výlučne na Jánovo evangélium.

“Obyčej otvírání Bible u první kapitoly Janova evangelia má ještě další důvod. Mlu-
ví se v ní totiž také o Janu Křtitelovi a Ondřejovi, bratru Petra a žáku prvně jmeno-
vaného, který se stal učedníkem Ježíše Nazaretského. ”

…z týchto základov potom vychádza štruktúra tzv. johanitských a ondrejských slobodomurárskych stupňov

…pre židovských organizátorov má táto téma výhodu, pretože stavia Jána krstiteľa do pozície spojovníka medzi Starým a Novým zákonom a môžu tak nadpojiť “kresťanské” slobodomurárske lóže na židovskú tematiku.

2. „Morálka“

…autor píše, že navzdory oficiálne deklarovaným hláškam slobodomurárov o “zušľachťovaní” svojich členov, v skutočnosti im ide predovšetkým o ich požidovštenie a vštepenie židovskej morálky (vrátane židovskej nemravnosti)

…nasledujú citáty zo spisov rôznych slobodomurárov, ktorí sa vzbúrili svojmu osudu a začali slobodomurárstvo verejne kritizovať. Popisujú slobodomurársku mániu pre tajnostkársto, vyžadovanie slepej poslušnosti, mocichtivosť, klamstvá, ziskuchtivosť atď…

…vysvetľované sú pokrútené slobodomuráske pojmy o morálke ako “milosrdenstvo” (iba k slobodomuráskym bratom, ich vdovám a sirotám), “dobročinnosť” (výmysel iba pre verejnosť), “mlčanlivosť” a “opatrnosť” (čo vlastne v kontexte slobodomurárskych tajomstiev žiadne morálne pozitívum nie je)

…ďalšie slobodomurárske cnosti: poslušnosť, pracovitosť, vytrvalosť.

…typický jav zákernosti je, že keď slobodomurári jednajú s bežnými ľuďmi, predstierajú priateľstvo a dôveru, ale nepovedia im o svojej skutočnej príslušnosti a že v skutočnosti sledujú slobodomurárske ciele.

…najväčším pokrytectvom slobodomurárskej morálky (okrem trapných alebo desivých iniciačných rituálov) je fakt, že od svojich členov vyžadujú zloženie sľubov bezpodmienečnej poslušnosti a mlčanlivosti skôr, než sú im povedané akékoľvek informácie o ich budúcich úlohách a o ich skrytej vrchnosti.

…verejne prezentovaná “ľudomilnosť” slobodomurárov je vnútorne vytváraná hrozbami trestu smrti za akúkoľvek neposlušnosť alebo prezradenie tajomstiev.

Polní lóže jako příklad zednářské „morálky“

…malá podkapitola k téme, ako pôsobili slobodomurárske lóže počas bojov prvej svetovej vojny (1914-1918)

…v zásade išlo o to, že aj počas prebiehajúcej vojny sa členovia slobodomurárskych lóží znepriatelených strán (Nemecko, Francúzsko, neutrálne krajiny) bežne stretávali a vymieňali si informácie.

3. Puncování neboli symbolická obřízka

…v tejto kapitole sú podrobne popísané všetky iniciačné rituály prvých 5 stupňov lóží.

…sú často veľmi bizarné, ponižujúce, občas morbidné a desivé. V niektorých prípadoch skladá “hľadajúci” prísahu so zaviazanými očami a polonahý, v iných prípadoch skladá prísahu s dýkou na hrudi, oprátkou na krku a v ďalších rituáloch pre zmenu musí absolvovať vlastný symbolický pohreb.

…iniciačné rituály v sebe kombinujú prvky poníženia, zastrašovania a hypnózy a vytvárajú z prijatého člena poslušnú bábku. V mnohých prípadoch už samotný zahanbujúci priebeh rituálu bráni členovi, aby o tom neskôr rozprával na verejnosti.

A) Poznávacie znamenia slobodomurára:

– zástera
– rukavice
– poklepy, znamenia, hmaty (pri podávaní rúk), slová a heslá (viď tiež príloha str.109 na konci knihy)

B) Lóža a „pracovná tabuľa“ alias koberec

…prijímacie rituály sú vykonávané na špeciálnej šachovnicovej štruktúre plnej rôznej slobodomurárskej symboliky.

…rôzne symboly využívajú znakovú mágiu z kabbaly a odkazujú sa na rôzne udalosti zo Starého Zákona, Talmudu a Kabbaly.

…knižka vysvetľuje mnohé z týchto obrazových symbolov.

C) Vypálení cejchu

…jedná sa o detailný popis jednotlivých iniciačných rituálov

– iniciačný rituál na johanitského učedníka (s. 73)

– iniciačný rituál na johanitského tovariša (s. 75)

– iniciačný rituál v johanitskom majstrovskov stupni (s. 76) s veľmi morbidným priebehom

– iniciačný rituál ondrejskej učedníckej lóže (s. 78)

– prijímanie ondrejského tovariša (s.81)

– prijímanie ondrejského majstrovského stupňa (s.81)

D) Symbolická obriezka

…toto je rituál, ktorým vyrábajú slobodomurári zo svojich členov tzv. “syntetických židov”. Títo sú povinní vykonávať všetko v prospech židovstva, ale zároveň nemajú nárok na privilégia židovského posmrtného života (cesta do raja). Modernými slovami povedané z nich robia “užitočných idiotov”.

…oproti skutočnej obriezke je v prípade symbolickej obriezky použitý symbol slobodomurárskej zástery, ktorá je v rámci rituálu čakateľovi “strhnutá” a tým je puncovaný na syntetického žida.

…knižka popisuje rôznu ďalšiu symboliku používanú pri rituáli.

IV. O vysokých a ostatních stupních

Na rozdiel od zbytku knihy, ktorý je veľmi prehľadne štrukturovaný, je táto kapitola silne chaotická, pôsobiaca dojmom, že bola písaná narýchlo bez vopred premyslenej štruktúry. Má v sebe zaujímavé myšlienky, ale ťažko sa v nich orientuje.

V stručnosti:

Základné slobodomurárske stupne sú prvé tri stupne (učedník, tovariš, majster). Nad nimi bola potom vybudovaná hierarchia dokopy 33 stupňov, medzi ktorými je len minimum rozdielov a ktoré sú vyhradené iba skutočne zasväteným členom. Tieto stupne sú vyhradené výlučne židom. Nežidia konvertovaní na syntetických židov z prvých 3 stupňov slúžia ako užitoční idioti, pričom slobodomurárski organizátori poverčivo veria, že duše “syntetických židov” sa kvôli tejto konverzii nedostanú ani do neba ani do židovského raja, ale že budú pre svojich pánov realizovať ich plány aj po svojej smrti v podobe “démonov”. (s.87)

Základný dôvod vzniku slobodomurárskej hierarchie bol v tom, že židia riešili spôsob, ako vybudovať hierarchiu organizácie, ktorá v budúcnosti revolúciami zvrhne európske monarchie, bez toho, aby to vzbudilo v monarchoch podozrenie a protiakciu. Preto sa rozhodli vybudovať zdanlivo verejnú organizáciu s formálne prospešnými cieľmi, ktorá k sebe bude priťahovať vzdelaných ľudí z daných krajín. Títo ľudia mali slúžiť ako zásobáreň nových kádrov pre vyššie stupne. Samotné riadenie a výber cieľov sa realizoval v máločlennej skupine zasvätencov z vyšších stupňov, ku ktorým nemali monarchistické tajné polície prístup. (s.87-88)

Hlavný cieľ bol dosiahnutie “svetovej vlády”, zvrhnutie monarchov a ich potenciálne zabitie alebo vyhnanie z krajiny. Monarchovia urobili strategickú chybu, keď si mysleli, že ovládnu slobodomurárske lóže tým, že ich podriadia kontrole vysokých štátnikov. (s.88)

Pre bežných členov sú slobodomurármi prezentované falošné vysvetlenia rituálov a predkladané falošné ciele. Naopak sa od týchto neinformovaných členov vyžaduje slepá poslušnosť. (s.88-89)

Str.89 spomína, že cieľom slobodomurárskeho Veľkého orientu Uhorska bolo pripraviť všetky inteligentné kádre k príprave revolúcie proti Rakúsku (v štýle bolševickej revolúcie, aká sa zrealizovala napokon v Rusku)

Kapitola spomína, že napriek 33 stupňom “škótskej” slobodomurárskej hierarchie, je väčšina stupňov nevýznamná, s výnimkami stupňa 18. (Knieža Jeruzalemský) a stupňa 30. (Rytier Kadoš)

Str.94-95 obsahuje popisy niektorých vysokých iniciačných rituálov (“Při obřadu přijímání se kandidát podpisuje krví, aniž by sám poznal některého z členů spolku. … Byli oblečeni do dlouhých černých plášťů, každý měl na hrudi pověšenou dýku…”, s.94). Spomínané je aj zdrogovanie účastníka rituálu narkotickým dymom (“„Když kandidát přijal toto čisté učení, které někdy ještě bylo zamořeno mnohými doplňky a příměsemi, je omámen narkotickým dýmem. … Když se probere z narkózy, leží v posteli.“) “(s.94,s.95)

Je tam tiež zmienka o tom, že vysoké lóže aktívne učia svojich členov okultizmus a vystavujú svojich členov jeho vplyvu (s.95,96). Tým sa z členov stávajú doslova bábky bez vlastnej vôle, plniace v správnom čase správne príkazy. Napríklad vojenský veliteľ pošle svojich vojakov do zjavne bezperspektívneho masakru. Okultistické učenie vychádza z náuky židovskej Kabbaly.

S okultizmom je výrazne spájaný predovšetkým rád Rozenkruciánov (s.96)

V stručnosti je spomenutý rád O.T.O. (Ordo Templi Orientis) a jeho manifest Mysteria Mystika Maxima. (s.97). Tieto vysoké tajné rády už priamo pracujú so satanizmom a čiernou mágiou k ovládaniu a zastrašovaniu svojich členov. Súčasťou kabbalistickej náuky o čiernej mágii je aj astrológia (výklad budúcnosti z hviezd)

Str. 99 dáva príklad inverzných slov, ktoré používajú slobodomurári k dezorientácii verejnosti: “vojnové reparácie”, “poľský koridor”, “dobrý skutok”, “byť opatrný”, “byť milosrdný”, “pravda”, “zušľachťovanie človeka”, “humanizmus, tolerancia a bratstvo”, “pacifizmus”, “sloboda”, “politikárčenie”, “dobrá a zlá politika, dobrý a zlý politik”, “nezaoberať sa politikou”, “robiť vysokú politiku”.

V. Namiesto Šalamúnovho chrámu Nemecký dóm

Táto krátka doplňujúca kapitola bola napísaná v roku 1933 a popisuje, ako sa nemeckí slobodomurári vysporiadali s nástupom nacistov. Národní socialisti okamžite po svojom nástupe zakázali činnosť registrovaných slobodomurárskych lóží a u novozaložených sa snažili získať ich pod svoj dohľad. Slobodomurári to jednoducho vyriešili tak, že formálne zrušili všetky existujúce slobodomurárske lóže a založili nové, s podobným názvom, obohatené o typicky nemecké názvy a kultúrne prvky, premenovali kľúčové slová vo svojich iniciačných rituáloch a nahradili odkazy na starozákonné témy modernejšími nemeckými pojmami. Šalamúnov chrám premenovali na “Nemecký Dóm” a pokračovali ďalej v jeho “výstavbe”. Pozmenené stanovy poslali na schválenie nacistom a prizvali významných nacistických predákov k účasti na rituáloch.

Znamenia slobodomurárskych skupín (str. 109)

…jedná sa o prílohu ku kapitole III. 3. A)

…popísané sú znamenia johanitských stupňov a ondrejských stupňov,

…znamenia, poklepy, heslá, hmaty, slová

Zdroj:

Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ (publikované v roku 1927 s rozšírením v r.1933)
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Eliminace_zednarstva_odhalenim_jeho_tajemstvi.pdf

Pre zaujímavosť: naskenovaný originál knihy z roku 1927 v dobovej archaickej nemčine:
verzia1 , verzia2

O autorovi:

Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff bol pruský a nemecký generál a politik. Zúčastnil sa ako veliteľ bojov prvej svetovej vojny na západnom fronte. V časoch Weimarskej republiky sa angažoval v politike, v rokoch 1924-1928 bol poslancom ríšskeho snemu, v roku 1925 kandidoval na post prezidenta proti Paulovi von Hindenburgovi.

—————————————————————————————

Zaujímavé doplnenie k zdroju od Ludendorfa.

Forces occultes (Skryté síly, 1943) – Jak svobodní zednáři manipulují svět z pozadí (sk titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=NcwhT91wehA

Film natočený bývalým členom francúzskej slobodomurárskej lóže a dá sa v mnohých ohľadoch považovať za autentický a blízky realite. Je cenný okrem iného aj tým, že veľmi presne rekonštruuje niektoré slobodomurárske prijímacie rituály, ich tajné symboly v podobe klepania, podávaní rúk, hesiel atď.

Film popisuje príbeh naivného francúzskeho politika, ktorý v rámci zvedavosti vstúpil do lóže Grand Orient a následne s Damoklovým mečom prísahy a trestu za jej porušenie sa stal nástrojom židovských slobodomurárov pri realizácii ich politických cieľov.

Príbeh je datovaný do obdobia približne 1930-1939, pričom sa viackrát odvoláva sa na reálne historické politické udalosti.

Je to zaujímavý film, ktorý dobre dokumentuje, akým spôsobom slobodomurári infiltrujú vlády v jednotlivých krajinách.

Za zmienku stojí aj to, že podľa tohto filmu bola koncom 1930tych rokov (v dobe blížiacej sa vojny s Nemeckom) väčšina členov francúzskej vlády členmi slobodomurárskych lóží a tzv. “demokracia” vo Francúzsku bola iba hra pre verejnosť.

Po skončení vojny bol autor filmu uväznený a scenárista v neprítomnosti odsúdený k trestu smrti.

Zdroje:
– youtube verzia, české titulky (zmazané)
– youtube verzia, sk titulky https://www.youtube.com/watch?v=NcwhT91wehA
– verzia na uloz.to
– verzia na webe spiknuti-proti-lidstvu: (.rar) používajte iba ak všetky ostatné zdroje zlyhajú
– poprípade sa dá na youtube nájsť čisto francúzska verzia bez titulkov

———————————————————————————–

Ďalšie doplňujúce zdroje:

Slobodomurárska štruktúra (detailný článok)
https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/29/pyramida-satana-illuminati-slobodomurari/
Body obsahu:
– Pozadie histórie vzniku Spojených štátov amerických
– USA – prvý slobodomurársky štát sveta
– Jednodolárová bankovka USA (vysvetlenie symboliky)
– Veľká pečať USA (vysvetlenie symboliky)
– Slobodomurárska pyramída
– KOMUNIZMUS
– ŠKÓTSKY RÍTUS (a všetkých jeho 33 úrovní spolu s vysvetlením ich špecifík)
– Yorský rítus (10 úrovní)
– Rotariáni, Lionský klub
– Modré lóže
– Slobodomurári bez zástery
– Humanizmus
– Dohoda v Maastrichte znie (udalosti po roku 1990)
– Infiltrácia

Slobodomurárske symboly a rituály (krátky článok, obrázky, rozcestník)
https://href.li?http://www.humanizmus.sk/symboly.html

Séria podrobných článkov o slobodomurároch v Československu (Adam B.Bartoš, 2011)

1. Československo a svobodní zednáři
https://www.freeglobe.cz/Articles/1074-ceskoslovensko-a-svobodni-zednari.aspx
(provorepublikoví slobodomurári, obdobie ww2, slobodomurári po roku 1989)

2. Česká republika a svobodní zednáři
https://www.freeglobe.cz/Articles/1282-ceska-republika-a-svobodni-zednari.aspx
(slodobomurárstvo v dobe ČSSR, obnovenie lóží po roku 1990) (prehľad názvov lóží) (veľmi dlhý článok)

3. B´nai B´rith a Česko(slovensko)
http://www.zvedavec.org/komentare/2011/12/4753-bnai-brith-a-ceskoslovensko.htm
(História B´nai B´rith vo svete, v Európe, v Československu, názvy lóží, obnovenie po roku 1990, mená členov, vzťahy k politkom, B´nai B´rith na Slovensku…) (veľmi dlhý článok)

4. B´nai B´rith na Slovensku
http://www.protiprud.sk/politika/2102.htm
(História vzniku, fungovanie počas vojny za Slovenského štátu, fungovanie po roku 1994, menné zoznamy členov a politikov)

This entry was posted in Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s