Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 2. časť

Sumarizácia prvej knihy je tu: 1. časť

Druhá kniha bola vydaná v roku 2008. Sú v nej rôzne doplnenia informácií k predošlej knihe. Niektoré historické témy sú tam spracované do väčších detailov (Haawara dohoda o presídlení Židov z Nemecka do Palestíny, história vzostupu a financovania Hitlera, Židovské dejiny…). Ďalšie témy sa venujú novým udalostiam a aktualizáciam informácií z prvej knihy.

Nasledujú poznámky z jednotlivých kapitol.

.

Úvodní slovo editora českého překladu
===========================

…nič zásadne dôležité.

…Spomínajú zhoršovanie spoločenskej, ekonomickej a bezpečnostnej situácie vo svete. Zľahka pripomenú niektoré informácie o pôvode 13 satanských dynastií. Trochu sa kriticky vymedzujú k autorovmu tvrdeniu, že Židia nie sú nevyhnutne dominantnou hybnou silou týchto satanistických hnutí. A rôzne ďalšie drobné poznámky k témam knihy

.

.

Předmluva
========

…úvodné slovo nemeckého vydavateľa. Ešte menej dôležité.

…je zaujímavé, že texty písané autorom knihy pôsobia silne charizmaticky, neutrálne a dôveryhodne, ale predhovory českého aj nemeckého prekladateľa pôsobia buď dojmom príliš nábožensky motivovaného textu alebo naopak ako nedôveryhodná konšpirácia. A to napriek tomu, že presne reprodukujú myšlienky samotného autora.

…spomínajú, že na knihe spolu s autorom spolupracovali rôzni historici, prírodovedci a iní profesionáli. Taktiež mnohé informácie pochádzajú z rozhovorov autora s insidermi, ktorí pre vlastnú bezpečnosť musia zostať v prísnej anonymite.

.

.

Poděkování
=========

…poďakovanie autora svojej rodine a iným spolupracovníkom (napríklad advokátovi Miloševiča zo súdneho procesu v Haagu)

.

.

1. Za kulisami světové scény
=====================

…kapitola sumarizuje množstvo vyjadrení vysokých politikov (prezidenti, generáli atď), ktorí pri niektorom z verejných vystúpení povedali, že vlády v skutočnosti nevládnu, ale že vládne z pozadia niekto úplne iný, superbohaté rodiny vlastniace veľké svetové korporácie. Niektoré citáty dokonca priamo hovorili o plánoch týchto rodín na zavedenie centralizovanej svetovej totalitnej vlády.

.

.

2. Novus Ordo Seclorum (pomerne dlhá kapitola) (náhľad textu)
=================================

…zaujímavá kapitola popisujúca historický vývoj predstáv svetových elít o tom, ako má vyzerať Nový svetový poriadok

…v prvej tretine spomínajú vyhlásenia Georga H. W. Busha z rokov 1989-1990 v súvislosti s vojnou proti Iraku, kedy sa po prvý raz začalo masovo vyskytovať slovné spojenie Nový svetový poriadok vo vyjadreniach svetových politikov.

…v druhej tretine sa však venujú detailne tomu, že táto myšlienka nepochádza z roku 1990, ale v rôznych podobách kolovala vo vyjadreniach svetových politikov už dlhé desaťročia predtým, pričom sa postupne vyvíjala a pridávali sa k nej ďalšie a ďalšie detaily a tézy. Kapitola vymenováva najmenej 20 rôznych udalostí, kedy zaznela táto téma z úst politikov, od roku 1931 až po nedávne roky.

…sú tam vymenovávané rôzne témy, ako postupne pribúdali:

– myšlienka “nového svetového poriadku”, ktorý má nahradiť starý monarchisticko-vojenský systém sveta
– myšlienka jednej svetovej vlády (one world gouvernment)
– príprava verejnosti na to, aby takúto myšlienku prijala (založenie London School of Economics and Political Science)
– zriadenie “svetového koncilu” s silovými zložkami k presadzovaniu celosvetovo platných zákonov
– predbežný koncept svetovej ústavy (moja poznámka: listina základných práv a slobôd občana schválená zo strany čerstvo založenej OSN mohla byť prvým pokusom)
– myšlienka násilného zriadenia svetovej vlády, bez ohľadu na názor ľudí
– myšlienka USA ako štátu povereného na zriadenie a realizáciu svetovej vlády
– myšlienka malých krokov k zavádzaniu svetovej vlády (dva kroky vpred, jeden krok vzad). Myšlienka budovania svetového poriadku “zospodu” namiesto násilného zavedenia “zhora”
– myšlienka použitia postupného utlmovania národnej nezávislosti štátov sveta, namiesto frontálneho násilného útoku
– myšlienka svetovej federácie ako medzistupňa k svetovej vláde. Snaha o potláčanie nacionalizmu (národného cítenia). Úvahy o tom, že “starý svetový poriadok” už zanikol, ale “nový” sa stále zmieta v pôrodných bolestiach
– nový svetový poriadok má mať nadnárodné právomoci riadiť svetový obchod, priemysel, ťažbu a spotrebu surovín a ropy, jednotnú svetovú menu a medzinárodné policajné sily k presadzovaniu novovydaných svetových zákonov
– prvým krokom k NWO sa mali stať rôzne ekonomické medzinárodné dohody ako NAFTA (severoeurópska obdoba EU), EHS (európske hospodárske spoločenstvo, základ budúcej EU)
– pridáva sa myšlienka zastavenia rastu a regulácie počtu svetovej populácie ako nástroja k celosvetovému blahobytu
– objavuje sa myšlienka vyvolania drastickej celosvetovej krízy, aby obyvateľstvo dobrovoľne žiadalo prechod k novému svetovému poriadku
– myšlienka potláčania nezávislého správania akéhokoľvek štátu sveta.
– myšlienka silnej Európy ako základu NWO
– koncept NWO je verejnosti predkladaný ako záruka celosvetového mieru, stability, prosperity a vyriešenia všetkých historických konfliktov

…posledná tretina kapitoly sa venuje temným stránkam NWO, ktoré sa verejnosti nezdôrazňujú:
– svetová vláda má byť zostavená zo samozvaných elít z najbohatších rodín sveta, vzájomne príbuzensky previazaných (vrcholoví politici, hospodárski magnáti až po európsku čiernu šľachtu)
– absolútna autorita svetovej vlády a vynucovanie plnenia jej príkazov
– absolútne ovládnutie svetovej verejnosti
– drastická redukcia svetovej populácie o najmenej 5,5 miliardy ľudí prostredníctvom obmedzenia povoleného počtu detí, chorôb, vojen a hladomorov
– zavedenie svetovej vlády v podobe dedičnej monarchie, akási moderná karikatúra feudalizmu
– ľudia, ktorí prežijú redukciu budú v pozícii služobníctva, resp. otrokov, pracujúcich celý život pre vrcholovú elitu
– jednotné svetové policajné sily a svetová armáda na vynucovanie poslušnosti
– tí, ktorí sa postavia týmto plánom na odpor budú odstavení na okraj spoločnosti, ponechaní smrti hladom alebo bude na nich vyhlásený celosvetový hon s možnosťou ich beztrestne zabiť
– prísny zákaz vlastníctva zbraní občanmi, predovšetkým strelných
– nebudú žiadne nezávislé štáty, republiky ani monarchie.
– všetky finančné a ekonomické toky na svete budú riadiť najvyššie centrálne banky a najväčšie svetové korporácie
– cieľom je dostať pod kontrolu VŠETKY štáty sveta. Štáty, ktoré sa budú snažiť o nezávislosť, budú bezohľadne ničené (hospodársky alebo vojensky)

…záverečná časť kapitoly vymenováva ešte niektoré zaujímavé body:
• Zřízení internacionálního světového parlamentu
• Vytvoření internacionálního hospodářského řádu
• Potlačení všeho národního ve prospěch diktátorské světové vlády
• Naprostá kontrola všech potravin „Světovou potravinářskou autoritou“
• Úplná kontrola všech světových zásob ropy, plynu a ostatních surovin
• Vytvoření světové armády sloučením ozbrojených sil USA, NATO i ostatních zá-
padních zemí.
• Vzájemné přizpůsobení a sloučení všech vyznání do humanistického světového
náboženství.
• Vytvoření počítačové sítě, kontrolující všechny aspekty života všech lidí světa
• Vyhlášení jednosvětového hlavního města
• Provolání jednosvětového vůdce

.

.

3. Spiknutí proti Bohu
=================

…nevýrazná kapitola. Základnou témou je odkaz na proroctvá z Biblie, že k tzv. “koncu času” sa chystá séria spiknutí, ktoré budú silne zamerané proti Bohu. Popisuje citáty z Biblie, ktoré predpovedajú, že pred “koncom času” bude svet vystavený bezprecedentnej sérii problémov v podobe nárastu zločinnosti, rozvodovosti, mravného úpadku, rozpadu morálky ľudí, prírodných katastrof, vojne, hladomorov, bezzákonnosti a bezcitnosti, zúfalstva a strachu.

.

.

4. Neviditelná světová elita (krátka kapitola, ale plná mien a veľmi zaujímavých informácií. Oplatí sa prečítať celú kapitolu) (náhľad textu)
============================

…odkazujú sa na svoju prvú knihu o tom, že svetu vládne 13 rodín, od ktorých pochádza plán svetovej vlády. Týchto 13 rodín je dávaných do súvislosti s 13 stupňami pyramídy zobrazenej na jednodolárovej bankovke

…vymenovávajú mená daných najmocnejších rodín sveta (zoznam mien sa mierne líši od predošlej knihy a líši sa v detailoch aj od iných zdrojov. Presná štruktúra zrejme ešte stále nie je úplne známa)

“Většina badatelů, kteří nejmocnější rodiny světa intenzivně zkoumali, uvádí mezi
jinými následující jména: Warburg, Rothschild, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis,
Collins, Morgan, Kennedy, Habsburg, Li, Bundy a Astor.

Následující rodiny s nimi velmi úzce spolupracují: Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Oppenheim, Grey, Sinclair, Schiff, Solvay, Oppenheimer, Sassoon, Wheeler, Todd, Clinton, Taft, Goldschmidt, Wallenberg, Guggenheim, Bush, Van Duyn a mnoho dalších.”

…všetky tieto rodiny sú nejakým spôsobom napojené na záhadné hnutie označované pojmom “ilumináti”

…ako najstarší základ tejto spoločnosti sa udáva rok 1530 v Španielsku, kde bolo toto spoločenstvo založené na základe tzv. “Toledského dopisu” (niekedy tiež označovaný ako “Konštantinopolský dopis”), ktorý radí Židom, ako reagovať na stupňujúci sa tlak zo strany španielskej monarchie. List je datovaný z 21. decembra 1489, a obsahuje prvé plány na dobytie svetovlády.

…tieto plány boli údajne v roku 1773 prepracované, zmodernizované a rozvíjané s aktívnou pomocou bankárskej rodiny Rothschild. Konečný cieľ je dosiahnutie svetovlády s jedným celosvetovým vládcom. Text popisuje, ako ovládať ľudstvo formou odopierania prístupu k informáciam a odopierania osobnej slobody. Cieľom je oslabiť vôľu a silu ľudstva tak, aby akceptovalo ustanovenie svetovej vlády.

…následne bol Adam Weishaupt poverený vypracovať plán vychádzajúci z Konštantinopolského dopisu

…Weishaupt bol poverený sústrediť svetovú moc do rúk skupiny iluminátov. Od neho pochádza heslo “Účel svätí prostriedky”. Zároveň pohŕdal všetkými civilizačnými cnosťami: čestnosť, česť, slušnosť, morálku, etiku a ľudskosť označoval ako slabosti, vďaka čomu budú schopní ovládnuť svojich odporcov. Naopak si cenil lož, klam, lstivosť, nečestnosť, brutalitu, bezohľadnosť, vraždy.

…jeden z jeho zámerov bol zničiť prospešný vplyv rodičov na deti a vystaviť tak nechránené deti vplyvu iluminátskeho spiknutia.

…potom kapitola spomína účasť iluminátov na riadení udalostí francúzskej revolúcie a jej brutalít.

…cenia si utajenie svojho hnutia a na jeho zabezpečenie majú šíriť do sveta falošné mená a falošné zámery

…v súčasnosti sú hlavnými piliermi iluminátskej moci nad svetom spoločnosti CFR (Rada pre zahraničné vzťahy), RIIA (Royal Institute of International Affairs), Trilaterálna komisia a Bilderbergská skupina. Hoci sú to najvplyvnejšie skupiny vo svete, v oficiálnych médiach o nich nezaznie ani slovo

.

.

5. Koncentrační tábory v USA před II. světovou válkou a po ní
=============================================

…až do relatívne nedávnej doby nebolo verejnosti nič známe o tom, že v dobe druhej svetovej vojny existovali v USA internačné tábory, kam americká vláda umiestnila Japoncov žijúcich na svojom území. Na verejnosť sa dostala táto informácia až v posledných desaťročiach, keď na ňu náhodou narazil jeden kanadský historik

…ešte menej sa však vie o tom, že Američania podobným spôsobom internovali aj občanov Nemecka a Talianska a to dokonca tak, že ich nechali pozatýkať v krajinách Latinskej Ameriky, doviezť do USA, kde potom slúžili ako rukojemníci na výmenu za zajatých amerických vojakov.

…potom kapitola pokračuje témou spojeneckých zajateckých táborov, kam boli po skončení vojny internovaní nemeckí vojaci. V týchto táboroch bol úmyselne vyvolaný hladomor a viac ako 3 milióny zajatých vojakov tam zomrelo v dôsledku hladu a chorôb.

…vo Francúzsku dlhé roky fungovali zajatí nemeckí vojaci ako novodobí otroci, predávaní na trhu farmárom a používaní na najhoršie priemyselné práce (odmínovanie, ťažba v uhoľných baniach…)

…v amerických zajateckých táboroch skončili dokonca aj nemeckí komunisti, ktorí za vojny bojovali proti Hitlerovi a boli väznení v nemeckých koncentračných táboroch. Jeden z pamätníkov sa vyjadril, že podmienky a brutalita v amerických zajateckých táboroch bola ešte horšia, než v nacistických koncentrákoch. V amerických zajateckých táboroch skončili aj viacerí nemeckí židia.

…celkovo bola v období rokov 1945-1948 vedená proti občanom Nemecka (zajatcom aj civilistom) hladomorová genocída, v dôsledku ktorej zahynulo možno viac než 6 miliónov ľudí. (mimochodom, túto informáciu som zaregistroval aj z iných zdrojov, ako tzv. Plán Morgenthau)

.

.

6. NATO (krátka kapitola)
=======

…NATO bolo verejnosti prezentované ako obranný pakt proti údajnej agresii Sovietskeho zväzu, ale jeho hlavná úloha bola od počiatku ako útočný pakt a základ budúcej svetovej armády.

…strach a teror počas Studenej vojny bol úspešne využívaný na pretláčanie myšlienky nutnosti “nového svetového poriadku” medzi ľudí. Sovietske nebezpečenstvo bolo úmyselne zveličované a démonizované, aby ospravedlnilo zriadenie a posilňovanie armád NATO. Príliš sa nezdôrazňuje, že “obranný” pakt NATO bol zriadený v roku 1949, ale jeho hlavný “rival” Varšavská zmluva vznikol až o 6 rokov neskôr v roku 1955.

…spočiatku sa NATO prezentovalo ako výhradne obranný pakt, ktorý príde na pomoc napadnutému členovi na základe článku 5 zmluvy o NATO.

…po páde východného bloku stratilo NATO svoje opodstatnenie a začalo urýchlene hľadať argumenty na ospravedlnenie svojej ďalšej existencie.

…v roku 1998 sa začalo otvorene hovoriť, že by sily NATO mohli byť používané v roli “svetového policajta” nielen v rámci obranných vojen, ale aj v rámci “humanitárnych zásahov” na riešenie kríz vo svete. Tento koncept vstúpil do platnosti 25.4.1999. Nový strategický koncept vyžadoval solidaritu členských krajín aj v prípade týchto “humanitárnych” vojenských zásahov. (moja poznámka: len pár mesiacov po schválení tohto nového konceptu NATO zaútočilo pod vymyslenou zámienkou na Juhosláviu)

…v roku 1999 sa ešte stále pracovalo s predstavou, že nasadenie armád NATO vo svete by sa dialo iba na základe výslovného súhlasu Rady bezpečnosti OSN, inak nie.

…od doby 19.5.2000 smie NATO zasahovať aj mimo oblasti definované v svojej pôvodnej zmluve, ak to uzná za vhodné. Dokonca má schválené v rámci týchto operácií použitie jadrových zbraní. Schválené to bolo v tajnom dokumente NC-400Y/2, ktorý bol schválený v tichosti bez verejne debaty.

…od roku 1992 má NATO upravenú vojenskú doktrínu, ktorá mu pridáva do úloh pôsobnosti zaisťovanie dodávok surovín priemyslovým štátom (moja poznámka: to jest vojny o surovinové zdroje)

…v súčasnosti sú plány zlúčenia armád štátov NATO, americkej armády, prípadnej armády EU a ďalších krajín do podoby svetovej armády, ktorá by mala oprávnenie zasiahnuť silou proti každému odporcovi nového svetového poriadku.

…ako prvá časť týchto vytváraných síl má slúžiť “zásahová jednotka NATO” (NRF), ktorá by slúžila ako pohotovostná, mobilná a flexibilná útočná jednotka kdekoľvek by bola potreba nasadenia.

.

.

7. Jugoslávie (krátka kapitola)
===========

…nevýrazná kapitola

…základnou myšlienkou bolo, že vojna proti Juhoslávii bola prvým krokom, kedy NATO definitívne odhodilo svoju masku obrannej aliancie a stalo sa útočným zväzom.

…kapitola naznačuje, že jeden z dôvodov, prečo NATO potrebovalo získať kontrolu nad Juhosláviou bol fakt, že sa cez ňu križovali tri dôležité trasy, ktorými mala v budúcnosti prúdiť ropa do Európy

.

.

8. Záhadná smrt Slobodana Miloševiče (dlhá kapitola)
============================

(todo)

…nečítal som to celé, ale pointa záverečnej časti bola v tom, že Miloševičovi sa až príliš dobre darila obhajoba a hrozilo, že zmení celý Haagsky tribunál na frašku a obráti ju nielen proti samotným sudcom, ale mohol by dokonca hnať k zodpovednosti štáty NATO, ktoré organizovali vojnu proti Juhoslávii.

…sudcom sa nedarilo Miloševiča umlčať ani pomocou prideleného advokáta ani zastrašovaním a práve v dobe, keď začal Miloševič svoju obhajobu a začal predvolávať svedkov, tak náhle “spáchal samovraždu”, v dobe, keď sa celý súdny proces začal vyvíjať veľmi dobre v jeho prospech.

.

.

9. “Převýchova” zvaná ohlupování lidu (veľmi dlhá kapitola)
============================

…táto veľmi dlhá kapitola sa venuje rôznym témam, ako ilumináti ovládli vzdelávací systém a snažia sa z detí vychovávať “priemerných”, nie moc vzdelaných, poddajných a správne indoktrinovaných otrokov

…základom ovládnutia myslenia obyvateľstva bolo odobratie výchovy detí rodičom a jej zverenie do rúk “štátu”.

…začiatok kapitoly vysvetľuje základy hegeliánskej dialektiky nemeckého filozofa Friedricha Hegela. Základom všetkých udalostí je údajne konflikt protichodných síl (nazývaných téza a antitéza), ktoré v rámci svojho boja rozdrvia pôvodný systém a vytvoria úplne nový. Je tam detailnejšie vysvetlené, že ilumináti využívajú systém vytvorenia problému a následne ponúknu verejnosti jeho riešenie, ktoré však situáciu ešte viac zhorší a vytvorí nové problémy. Týmto spôsobom nekonečného chaosu umelo vytváraných konfliktov je možné postupne demontovať aj veľmi stabilný systém.

…tento proces sa aplikuje aj v školstve, pomocou umelo vytváraných problémov a následného hľadania kompromisov a zhody názorov.

…ilumináti si neželajú nezávisle uvažujúcich ľudí, naopak potrebujú aby fungovali v systéme ako roboti a dosahujú to tak, že vychovávajú deti občanov podľa svojich požiadaviek

…ovládanie verejnosti sa realizuje cez tri hlavné piliere: politický systém, masmédia a školy. Vďaka tomu sú schopní mať pod kontrolou celú populáciu, bez možnosti, že by sa niekomu podarilo uniknúť všetkým trom stratégiam ovládania.

…aby sa eliminoval vplyv rodičov na formovanie detí, tak je im odobrané vzdelávanie a prenesené na školy a univerzity. V minulosti o vzdelaní rozhodovali rodičia, či už formou domácej výuky, cirkevných škôl alebo súkromných učiteľov

…štátne školy sú často veľmi nevyhovujúce, preplnené, s nekvalifikovanými učiteľmi. Cieľom nie je niečo deti naučiť, ale naopak ich prinútiť, aby sa podriadili tlaku systému. Iba zhlúpnutá a apatická verejnosť môže prijať chystaný “nový svetový poriadok”.

…prvé plány na zavedenie štátneho školstva pochádzajú z roku 1779 a realizované Pierrom Samuelom DuPont. Postupne sa štátny vzdelávací systém rozvíjal a rozširoval. Univerzita v Yale sa stala priekopníkom presadzovania Hegelovej dialektiky v školstve. Súčasný moderný systém vzdelávania je založený práve na tomto systéme:
– hegeliánska dialektika
– stupňovitosť (dva kroky vpred, jeden naspäť)
– sémantické klamanie (predefinovanie významu pojmov k získaniu súhlasu bez pochopenia skutočného pozadia)

…na presadenie týchto téz do školstva sa úmyselne vyvolávali krízy vzdelávacieho systému, ktoré následne umožnili presadiť rôzne “reformy” so súhlasom nedostatočne informovanej verejnosti.

…sú tu spomínané rôzne ďalšie tézy, aké sa razili v školstve:

– človek je tu iba pre štát
– trénovanie detí v školách pomocou stimulov aby sa dosiahla požadovaná reakcia, podobne ako tréning psov
– školy majú byť ako továrne, ktoré vyrábajú zo suroviny (detí) konečný produkt, potrebný pre vládu a priemysel
– žiaci si majú zvykať na to, že budú v budúcnosti vykonávať ťažkú manuálnu prácu, individualizmus je nežiadúci
– premena vzdelávacieho systému v prísny systém, používajúci donucovacie prostriedky a potenciálne deštruktívny
– žiak má v škole dostať iba toľko vedomostí, aby mohol správne pracovať, ale nie aby sa orientoval vo svete a spochybňoval spoločenský či politický systém. Zo žiakov majú byť vychované poslušné pracovné zvieratá.

…v aktivitách “predefinovania” školstva v USA bola v rokoch 1913-1914 významne angažovaná Rockefellerova nadácia

…v roku 1928 Rockefellerom založená spoločnosť CFR (Council of Foreign Relations) sa angažovala v zavedení “novej matematiky”, ktorá urobí študentov hlúpejšími. Cieľom nebolo zlepšiť vzdelávanie, ale naopak dosiahnuť, aby študenti z matematiky získali iba minimum praktických znalostí. Jednou zo stratégií bolo namiesto rozvíjania logického myslenia tlačiť študentov do memorovania rozsiahlych blokov zbytočných informácií. V roku 1928 si napokon elita netrúfla stratégiu pretlačiť, nebola na to ešte dostatočne pripravená doba. Do praxe vstúpila “nová matematika” až v roku 1952 a učí sa na amerických školách dodnes.

.

Odstraňovanie všetkého kresťanského z učebných osnôv
——————————————————————

…táto podkapitola sa venuje téme, že bola zo školskej výuky postupne úplne odstránená kresťanská náuka a nahradená ideami humanizmu, “New age”, teosofismom, gnosticizmom až po rôzne spiritistické a okultistické smery.

…je tam zmienka, že súčasná moderná psychológia v školstve má silné prvky okultizmu.

.
Likvidácia slobodnej vôle
—————————–

…okrem likvidácie kresťanstva bolo ďalším dôležitým cieľom zlomiť slobodnú vôľu detí a nanútiť im názory zvonka.

…v tomto smere sa masovo využívali výskumy z oblasti psychológie. Cieľom bolo predefinovať postoje študentov, vyvolať v nich spochybňovanie tradičných hodnôt a pripraviť ich na dobrovoľné akceptovanie totalitných vládnych foriem. (moja poznámka: ano, súčasné školstvo naozaj funguje na báze zlomiť individualizmus a nezávislé myslenie žiaka a prinútiť ho zmieriť sa s tvrdými plošne platiacimi pravidlami výuky, ktoré nemôže ovplyvniť, aj keď sa mu nepáčia)

…cieľom je u žiakov úplne potlačiť slobodné myslenie, aby až do konca života konali poslušne to, čo sa im prikáže

…indoktrinácia žiakov musí začať pred 10 rokom veku, inak je neskoro

…vplyv rodičovského domu tomuto plánu škodí

…veľmi účinné na indoktrináciu sú zhudobnené texty

…ďalší výskumníci majú tieto stratégie ďalej zdokonaľovať z pohľadu nákladovej efektivity. Cieľom je cenovo efektívne presvedčiť žiakov, že sneh je čierny alebo aspoň že je tmavo šedý.

…znalosti o tejto stratégii ovládania žiakov musia zostať v úzkom okruhu vládnucej elity, ľudia nesmú ani tušiť, že sú manipulovaní

…pokiaľ bude daný systém uplatňovaný po viac než jednu generáciu, bude vláda schopná ovládať svojich ľudí bez použitia zbraní.

…stratégia formovania poddajného človeka musí začať už v škôlkach

…je nutné odstrániť z výuky všetky slová, pojmy, popisy, obrázky, mapy a iné metódy, ktoré by vyvolávali v žiakoch pocit sympatie k svojej vlasti

…deti, ktoré prejavujú národné cítenia na základe výchovy z rodiny, musia byť čo najrýchlejšie vystavené kontrapropagande (hovorí sa o deťoch v škôlke!)

…škôlky a základné školy majú ako hlavný účel “napraviť” chyby spôsobené rodinnou výchovou detí. Od veku 7 rokov je dieťa pripravované na jeho členstvo “v skupine”, v závislosti od konkrétneho veku. (moja poznámka: toto mi silne pripomína indoktrináciu, ktorú som zažíval za socializmu v škôlke a škole)

…študenti majú získať pocit, že vzdelaním si zabezpečujú budúce dobre platené miesto na pracovnom trhu. Zo študentov sa tak automaticky vychovávajú vazali systému.

…deti, ktoré sa nechcú podriadiť tlaku systému, sú nálepkované psychiatrickými diagnózami ako syndróm hyperaktivity (ADHS) a “liečené” utlmujúcimi psychofarmakami.

…v súčasnosti už je viditeľný efekt hlúpnutia mladej generácie, ktorá zvláda v škole oveľa menej úloh, než generácie z minulosti. A presne to je cieľ, školstvo má vychovať “priemerne vzdelaných” ľudí. Úroveň znalostí amerických detí je veľmi nízka v porovnaní s deťmi inde vo svete. Aj to je jeden z výsledkov iluminátskych “reforiem” školstva.

…žiaci sú predefinovávaní na “ľudské zdroje” pre potreby priemyslu.

…kto sa odmietne podriadiť vládou zavedeným pravidlám, bude potrestaný dramatickým obmedzením možností budúcej kariéry.

.
Mravnosť a hodnotový systém
———————————–

…ďalšia zákerná stratégia je plíživá indoktrinácia detí homosexualitou na školách. Rodičia obyvkle o tom vôbec nevedia.

…v Anglicku sa o homosexualite učia už 5ročné deti v škôlkach

…deťom je vsugerovávané, že existujú “rôzne typy rodín” a že heterosexuálna rodina nie je štandard

…v rámci sexuálnej výchovy na školách majú deti často za úlohu písať slohové práce s tematikou homosexuálnych rodín

…aby sa predišlo odporu rodičov, príručka pre učiteľov doporučuje zabudovávať homosexuálnu tematiku do všetkých ostatných predmetov, aby sa tak predišlo, že rodičia cielene dieťa odhlásia z predmetu sexuálnej výchovy. O homosexualite tak budú deti vyučované v rámci hodín angličtiny, umenia, dejepisu, hudby a hodín tzv. “zdravotnej prevencie”. Vyslovene je doporučovaná sexuálna výchova zaradená v hodinách vlastivedy.

…13ročné deti na školách musia sledovať vzdelávacie filmy o homosexuálnom správaní a následne hrať pred triedou divadelné scénky s rolami homosexuála, bisexuála, transvestitu, prostitútky, sadomasochistu.

…učitelia majú rôznymi podprahovými otázkami zneisťovať sexuálnu identitu žiakov. Napr. “ako si sa naučil byť heterosexuálom?”, “je pohlavie nezmeniteľné?”, “si si istý svojim pohlavím/rodom?”

…atď.

…jeden z účelov presadzovania homosexuálnej výchovy do škôl je vyvolať konflikty s tradične orientovanými rodičmi a narušiť tak stabilitu starého systému.

…v súčasnosti je homosexualita maskovaná nálepkou ľudských práv a pod touto stratégiou je silne pretláčaná do spoločnosti, vrátane “homosexuálnych manželstiev” atď.

…ilumináti v súčasnosti majú pod kontrolou pornografický priemysel, ktorý je ďalšou zo stratégií, ako zničiť význam manželstva a rodiny.

…v dôsledku všetkých týchto trendov dramaticky narastá počet rozvodov, nevery a polygamie.

.

.

10. Ptačí chřipka
=============

…nadväzuje na predošlú knihu a jej kapitolu “17. Redukce lidstva”

…v úvode je stručne pripomenuté základné info z predošlej knihy. O plánoch svetovej elity zredukovať svetovú populáciu, pretože príliš veľký počet ľudí ohrozuje ich plány vlády nad svetom.

…je tam spomenuté, že v roku 2007 sa dostalo na verejnosť zhrnutie zo zasadania Bilderbergu z roku 1973, ktorého hlavnou témou bola redukcia svetovej populácie o minimálne 2/3. Redukcia svetovej populácie patrí údajne medzi najdôležitejšie úlohy z plánov iluminátov.

…ďalej stručne pripomenuli z minulej knihy kontroverzie ohľadom šírenia HIV a rakoviny formou látok v očkovaní. Tiež stručne pripomenuli kontroverzie ohľadom zákonom nariadeného povinného očkovania novorodencov proti žltačke (chorobe narkomanov, prostitútiek a homosexuálov)

…potom pokračujú novou témou a to kontroverziami sprevádzanými mediálnu hystériu okolo vtáčej chrípky.

…autor knihy tvrdí, že v skutočnosti vlastne žiadna epidémia nikdy neexistovala a hystéria bola úmyselne nafukovaná médiami pomocou falošných obrázkov (obrázky údajne zobrazujúce H5N1 vírus vtáčej chrípky v skutočnosti zobrazovali všetko možné iné od obyčajných zhlukov proteínov až po normálne bunky, ako môžu potvrdiť odborníci mikrobiológovia)

…ďalej sa tam tvrdí, že médiami propagovaný liek Tamiflu v skutočnosti mal viac vedľajších účinkov než samotná chrípka a že mnohé obete, pripisované vírusu vtáčej chrípky zomreli na následky Tamiflu.

…tiež sa tam spomenulo médiami intenzívne propagované očkovanie proti chrípke, čo v lepšom prípade znamená, že sa farmaceutické spoločnosti chceli nabaliť na umelo vyvolanej hystérii.

.

.

11. Ekonomický zabiják (relatívne krátka kapitola)
==================

…krátka ale zaujímavá kapitola

…je tam v stručnosti popisované, ako sú krajiny s cennými nerastnými zdrojmi drancované iluminátmi.

…keď to ide ideálnym spôsobom, do vedenia krajiny sú dosadení ľudia s vymytým mozgom pomocou projektov Monarch a podobne. Tí následne v mene krajiny vezmú pôžičky, ktoré nemôžu nikdy splatiť. Peniaze z pôžičiek sa smú použiť prakticky výlučne na nákupy služieb a produktov od firiem vlastnených iluminátmi. Tí v krajine zrealizujú rôzne megalomanské investičné projekty (stavby letísk, diaľnic, prístavov, elektrární). Po nejakej dobe krajina väčšinu svojich peňazí vynakladá na splácanie úrokov z týchto zbytočných pôžičiek.

…ak v niektorej krajine neuspeje stratégia s otrokmi vymytými programom Monarch, pristupuje sa k sérii násilných riešení:
– diskreditácia vedúceho predstaviteľa krajiny
– prevrat alebo revolúcia zinscenovaná v réžii CIA
– ak to zlyhá, prichádza na rad fyzická likvidácia panovníka krajiny, obvykle v podobe infarktu alebo nejakej nehody
– ak aj to zlyhá, nasleduje nasadenie vojsk svetovej armády na zvrhnutie vlády (viď príklady Juhoslávia, Irak alebo Líbya)

..zostávajúce dve tretiny kapitoly sú venované príkladu Ekvádoru. Má jedny z najväčších ložísk ropy na svete. Kým vláda dovoľovala zahraničným nadáciam a ropným korporáciam (obvykle napojených na Rockefellerove zdroje) drancovať krajinu, všetko bolo v poriadku. Potom nastúpil prezident Jaime Roldós, ktorý sa rozhodol obmedziť zahraničiu prístup k ekvádorskej rope, chcel vyhostiť Rockefellerove neziskovky a dokonca chcel vyhnať z krajiny všetky zahraničné firmy ktoré profitujú z ekvádorského ľudu. Po tomto prejave nastúpil do vrtuľníka, ktorý vzápätí havaroval.

…na jeho miesto nastúpil nový prezident Osvaldo Hurtado, ktorý zrušil všetky pôvodné plány, znovu otvoril krajinu zahraničnému drancovaniu a momentálne je krajina zničená obrovskými dlhmi, pričom všetky zisky z ropy odchádzajú do vreciek zahraničných ropných firiem. Ekvádoru zostáva akurát zničené životné prostredie a otrávená pitná voda, pretože na ekológiu v podmienkach rozpadu štátu žiadna zahraničná korporácia neberie ohľad.

.

.

12. Velké bílé bratrstvo (krátka kapitola)
=================

…krátka, ale veľmi zaujímavá a šokujúca kapitola, popisujúca vrchol okultisticko-satanistickej hierarchie

…na začiatku je obrázok tzv. satanistickej pyramídy moci. Táto pyramída zahŕňa viaceré známe štruktúry (napríklad CFR, RIAA, templárskych rytierov, Skull and Bones) a tiež rôzne vyslovene satanistické stupne (rôzne úrovne ženského a mužského čarodejníctva…). Na vrchole štruktúry sa nachádza tzv. Veľké biele bratstvo, čo je neviditeľná a nehmotná okultistická štruktúra zložená zo Satana a jemu podriadených démonov.

…kapitola spomína, že účinkovanie v satanistickej hierarchii vyžaduje zvieracie a ľudské obete. Pri zabití človeka sa údajne uvoľní ohromné množstvo energie.

…Satan a jeho démoni sa prepájajú s najvyššími fyzickými predstaviteľmi tejto hierarchie prostredníctom okultistických rituálov, kedy je vybraný veľkňaz prepojený s daným démonom a stane sa ním plne ovládaný. Únik je prakticky vylúčený, pokiaľ sa v niekom predsa ozve svedomie, démon ho prinúti k samovražde. Démoni sa často vydávajú za anjelov svetla, pokiaľ ich človek poslúcha.

…k procesu prenosu schopností medzi démonmi a človekom je vyžadovaná krvavá obeť.

…kapitola odkazuje na knihu 334% Lüge, ktorú vydal anonymne jeden z bývalých veľmajstrov satanistickej organizácie.

.

.

13. Izrael alebo Juda?
================

…kapitola sa venuje rozdielu medzi biblickými pojmami Židia (Juda) a Izraelci (Israel). Hoci v súčasnosti sú tieto dva pojmy používané ako synonymum, v skutočnosti sú Židia (potomkovia kmeňa Juda, Benjamin a Levi) iba podskupinou Izraelcov (potomkovia 12 biblických kmeňov)

…autor zdôrazňuje, že staré biblické osobnosti neboli Židia. Abrahám bol semita (potomok Séma a Hebera) a jeho potomkovia sú teda semiti a hebrejci. Postavy ako Izák, Jakob, Mojžiš, Jošua, Gideon a Samuel, Mordechaj a Ester tiež neboli Židia (Juda) ale potomkovia kmeňa Benjamin. Atď.

…autor píše, že zatiaľ čo kmene Juda boli odvlečené do Babylonského zajatia, Izraelské kmene boli odvlečené do Asýrskeho zajatia. Neskôr sa z babylonského zajatia vrátili do Palestíny niektorí členovia kmeňa Juda, zatiaľ čo izraelské kmene v Asýrii nemali o návrat záujem a boli postupne asimilované v asýrskom etniku.

…autor zdôrazňuje, že podľa Biblie je treba veľmi dôsledne rozlišovať medzi rodom Židov a rodom Izrael. Rodu Izrael je totiž podľa proroctiev predpovedaná pozitívna budúcnosť a pozitívny vplyv na ľudstvo. Rodu Juda je naopak priradená silne negatívna rola.

…autor hovorí, že rod Izrael sa už úplne rozpustil v európskych národoch a nie je dohľadateľný, prejavuje sa iba jeho (pozitívny) vplyv na spoločnosť.

.

.

14. Antikrist
==========

…prvá tretina kapitoly píše o iluminátoch a ich bazírovaní na význame pokrvných línií. Veria, že krvou sa dedia okultistické sily človeka a že iba ľudia, ktorí majú tieto sily v krvi, smú patriť k vedúcim iluminátskym rodinám. Ďalej je tam spomenuté, že iluminátske rodiny sa snažili v minulosti priženiť do rôznych austrálskych, afrických a severoamerických domorodých kmeňov, aby do svojej rodiny získali aj ich okultistické sily. Je známe, že mnohé pradávne národy majú v sebe rôzne spiritistické schopnosti (typicky šamani kmeňov). Autor spomína aj to, že mnohé indiánske rezervácie sa v súčasnosti využívajú k iluminátskym rituálom.

…druhá tretina kapitoly píše o ďalšej satansko-iluminátskej dynastii, ktorou sú biblickí farizeji. V priebehu histórie prešli farizeji rôznymi názvami: farizejstvo sa stalo talmudizmom, neskôr stredovekým rabínizmom, neskôr moderným rabínizmom. Ich duch, mentalita a prístup k okoliu sa však stále nezmenil.

…Talmud, vychádzajúci z farizejských myšlienok, je silne protikresťanský

…záverečná strana sa venuje viacerým citátom z Biblie, ktoré údajne popisujú éru vlády desiatich kráľov, ktorá bude predchádzať “koncu časov”, t.j. dobe, kedy má vládu nad svetom prevziať Antikrist. Autor hovorí, že títo 10 králi nemusia byť vnímaní ako 10 reálnych historických osobností/kráľov, ale že sa môže jednať o 10 správcov 10 svetových regiónov, na ktoré bol svet podelený iluminátskymi rodinami. Autor spomína, že z pôvodných 13 iluminátskych rodín boli medzičasom 3 rodiny zbavené moci: rodiny Kennedy, Onassis a tretia neznáma rodina.

…na záver vymenováva 10 ríší, na ktoré je rozdelený súčasný svet z pohľadu iluminátov:

• Spojené státy, Kanada a Mexiko
• Západní Evropa
• Japonsko
• Austrálie a Nový Zéland
• Východní Evropa
• Latinská Amerika
• Severní Afrika a Střední Východ
• Střední a jižní Afrika
• Jižní a jihovýchodní Asie
• Centrální Asie

.

.

15. Putování třinácté pokrevní dynastie
============================

…toto je pokračovanie a rozšírenie niektorých tém z predošlej knihy, kapitola 7 a 8

…detailnejšie popisujú migračné pohyby Izraelského rodu Dan po tom, čo boli zajatí Asýriou a Babylonom a neskôr prepustení zo zajatia. Tvrdia, že z rodu Dan pochádza tzv. trinásta pokrvná dynastia, nesúca v sebe gény pochádzajúce zo spojenia so Satanom a že z nej má v budúcnosti prísť Antikrist, ktorý sa bude verejnosti prezentovať ako potomok Krista

…aj táto kapitola je zložitá a veľmi kompaktná, pre detaily si treba pozrieť celý text

…je tam spomínané proroctvo o 3,5 ročnom chystanom panovaní Antikrista

…sú tam spomínané migračné trasy a názvy vyhnaných Izraelitov po Blízkom Východe a ich rôzne historické názvy: Iacea, Sace, Saca-sunna, Scotti, Getea, Kymbri, Beth-Kumari, Kummiri, Khumari. Majú údajne spojenie na grécky národ Skýtov. Tiež sú spájaní s Merovejskou dynastiou v Európe, spájanou s okultistickými (satanistickými?) schopnosťami, ktorá vedie až k Gottfriedovi z Bouillonu, ktorý v roku 1090 dobyl Jeruzalém. Od Merovejskej dynastie sa odvíja pôvod mnohých súčasných monarchií: Blanchfort, Giro, Saint-Clair (v Anlgicku Sinclair), Montesquieu, Montzépant, Plantard, Habsburg-Lorraine, Stuart a De Medici.

…ich symbolom je orol, ktorý sa nachádza u Grékov, Trójanov, Sugambrijcov a Merovejcov.

…sú tam rôzne ďalšie zmienky o výraznom vplyve tejto dynastie v Írsku, sú tiež zmienky na ich prepojenie na antickú grécku ríšu Arkádcov, Trójanov a iné.

…spomínané je tiež, že Sagambrijci podobne ako súčasní satanisti obetovávali rituálne deti a rovnako to robili aj starovekí Asýrčania.

…v závere spomínajú, že Antikrist sa svetu predstaví ako Kristus a že za hlavné mesto svojej ríše si zvolí Jeruzalem.

.

.

16. Hitler a založení státu Izrael (dlhá kapitola, 9 str)
========================

…venuje sa podobne ako v predošlej knihe téme Haawara zmluvy, t.j. zmluvy medzi nacistickým Nemeckom a zástupcami sionistickej organizácie o vysťahovaní nemeckých Židov do Palestíny. Oproti predošlej knihe je tentoraz téma rozobraná veľmi podrobne.

…spomínajú, že zmluva bola podpísaná už v roku 1933, len pár mesiacov po nástupe nacistov k moci. Jej podmienky umožňovali preplatenie majetku emigrovaných Židov v Palestíne formou medzinárodných transferov peňazí a výrobkov medzi Treťou ríšou a sionistickou agentúrou Haawara v Palestíne. Špecifikom tejto zmluvy bolo, že náhrada majetku prislúchala výlučne Židom, ktorí z Nemecka emigrujú do Palestíny. Ostatní Židia po opustení Nemecka o svoj majetok bez náhrady prišli.

…peniaze a výrobky posielané do Palestíny umožnili prvým osadníkom postupne vybudovať infraštruktúru potrebnú na rozsiahlejšie osídlenie (napríklad sa vybudovala veľká čistička pitnej vody).

…táto zmluva fungovala dlhú dobu, až do roku 1942, pričom sionisti si pochvaľovali stupňujúci sa útlak Židov v Nemecku, pretože ich to viac motivovalo k vysťahovaniu do Palestíny. V Nemecku tak prebiehala paradoxná situácia, kedy štátne úrady na jednej strane šikanovali miestnych Židov, ale na druhej strane im ochotne zaručovali ochranu a pomoc počas príprav na vysťahovanie.

…po roku 1938 po tzv. Krištáľovej noci, kedy sa o útlaku Židov v Nemecku začalo viac mediálne hovoriť, začali mať Sionisti obavy, že by okolité štáty mohli začať poskytovať nemeckým Židom humanitárny azyl, čo by hatilo ich plány.

…v prvých rokoch fungovania zmluvy sa do Palestíny vysťahovávali hlavne bohatí Židia. Spolu so stupňujúcim sa útlakom sa napokon na útek do Palestíny vydávali aj čoraz chudobnejšie skupiny, o ktoré nemali Sionisti záujem. Utečenci, ktorí boli bez peňazí, deti a starí, boli pred brehmi Palestíny odmietaní. Dve lode (Patria a Struna) boli podľa všetkého úmyselne potopené, aby sa na jednej strane sionisti zbavili nepotrebných utečencov a zároveň aby vyvolali mediálnu odozvu na svoju podporu.

…sú citované rôzne vyjadrenia vrchných Sionistov, z ktorých bolo jasné, že majú záujem o záchranu iba určitých konkrétnych nemeckých Židov (bohatí, mladí, inteligentní) a o zbytok populácie sa nezaujímali a dokonca sa o nich vyjadrovali s maximálnym pohŕdaním.

…kapitola končí tým, že po skončení druhej svetovej vojny, svet pod dojmom udalostí z Osvienčimu a rozsiahleho útlaku Židov Treťou ríšou súhlasil s vytvorením štátu Izrael na britskom mandátnom území v Palestíne. Následne Izraelci pomocou moderných zbraní v krátkej vojne vyhnali z daného územia všetko pôvodné obyvateľstvo.

…Izrael s hlavným mestom Jeruzalemom je iluminátmi považovaný za budúce sídlo svetovej vlády.

.

.

17. Nový antisemitismus
==================

…autor píše, že ilumináti/sionisti začali využívať tému antisemitizmu k tomu, aby umlčali všetku kritiku k svojim aktivitám

…akákoľvek kritika politiky Izraela je označovaná za antisemitizmus

…akákoľvek kritika sionizmu je označovaná za antisemitizmus. Pritom antisionizmus a antisemitizmus sú dve veľmi odlišné témy

…sionisti v skutočnosti po celom svete rozdúchavajú nepriateľské nálady proti Židom, pretože tak jednak môžu každého umlčovať nálepkou antisemitizmu a navyše vyvolávajú v Židoch pocit ohrozenia, vďaka čomu Židia držia pokope a podporujú tézy sionistov aj v prípade, že s nimi nie úplne súhlasia.

…záverečná časť kapitoly sa venuje otázke, či sú alebo nie sú Židia “rasa”. V skutočnosti údajne Židia z rôznych končín sveta sa medzi sebou fyzicky natoľko líšia, že ich nemožno označovať ako príslušníkov jednej rasy. Židov po svete v skutočnosti spája iba náboženstvo. Jediný, kto Židov tvrdohlavo definoval podľa rasy bol Hitler a sionisti.

…autor dokonca tvrdí, že z genetického hľadiska je minimum rozdielov medzi Židmi a Palenstínčanmi žijúcimi na území Izraela a že ich neustávajúca rivalita je čisto kultúrno-nábožensky vyvolaná. Toto tvrdenie sa objavilo v práci istého španielskeho profesora. Následne Izrael vyvíjal silný nátlak, aby jeho štúdia bola stiahnutá z obehu, vyhrážali sa nakladateľstvu a dokonca vyzývali knižnice a vlastníkov daného časopisu, aby príslušné stránky z časopisu fyzicky vytrhli a zničili.

.

.

18. Adolf Hitler: Rodinná záležitosť (veľmi dlhá kapitola, 10 str) (náhľad textu)
====================================

…vracia sa k téme spracovanej spracovanej v knihe 1, kapitole 14, tentoraz však výrazne detailnejšie rozpracované

Pôvod Hitlera (str. 76-77) (náhľad textu)

…prvá časť kapitoly sa venuje rodinnému pôvodu Hitlera. Detailnejšie než v prvej knihe opisuje jeho predkov, ktorí zrejme sú nevlastným dieťaťom baróna Edmunda Rothshilda. Hitlerov otec Alojz Hitler je údajne nemanželským dieťaťom Márie Schickelgruberovej a syna Rothschildovcov, u ktorých Mária Schickelgruberová istú dobu vo Viedni slúžila.

Hitlerova mladosť (str. 77-78) (náhľad textu)

…text potom pokračuje prvými rokmi Hitlera po smrti jeho matky, kedy sa údajne ako tulák pretĺkal životom vo Viedni, pričom pravdepodobne rok žil u svojich nevlastných rodičov Rothschildovcov a aj neskôr dostával od nich sporadicky peniaze na živobytie. Tieto roky jeho života sú vo všetkých jeho životopisoch a historických knihách biele miesta bez informácií, fotografií a svedkov

…tiež spomínajú ďalšie záhadné obdobie z rokov 1911-1912, kedy sa údajne na dva roky nachádzal v Británii a tam podstúpil nejaké podivné školenie, ktoré dramaticky zmenilo jeho psychiku.

Cesta k moci s pomocou komunistov (str 79) (náhľad textu)

…spomínajú podivné okolnosti jeho zvolenia za kancelára v roku 1933, kedy síce NSDAP bola víťazom volieb, ale ani zďaleka nemala dosť mandátov na zostavenie vlády. Na ceste k moci ho nepochopiteľne podporili politici jeho úhlavných nepriateľov: komunistickej strany a sociálni demokrati.

Podpora zo strany západných mocností (str. 79,80) (náhľad textu)

…tiež spomínajú podivné správanie Chamberlaina a Daladiera v rokoch tesne pred začiatkom vojny, kedy robili Hitlerovi donekonečna ústupky, dláždiace mu cestu k čoraz väčšej moci. Autor knihy tvrdí, že niekto v pozadí vyvíjal tlak na britskú a francúzsku vládu, aby s Hitlerom nenápadne spolupracovali, hoci pred verejnosťou sa tvárili, že ho odsudzujú.

Podpora zo strany globálnej elity (str. 80-85) (náhľad textu)

…v tejto časti je veľmi detailne rozpísaná zložitá sieť amerických korporácií, ktoré finančne alebo organizačne podporovali Hitlerovu cestu k moci, vyzbrojovanie Nemecka ako aj dodávky zbraní a paliva počas prvých rokov vojny. Pre záujemcov o detaily doporučujem prečítať originálny text, tu sa pokúsim vytiahnuť iba základné body:

…napriek tomu, že oficiálna verzia histórie tvrdí, že Hitlerovu cestu k moci financovali nemecké priemyselné korporácie, rozhodujúci finančný vplyv pochádzal zo zámorských zdrojov. Väčšina najvýznamnejších firiem ako I.G.Farben, AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) a DAPAG (Deutsch-amerikanische Petroleums AG) boli vybudované z amerických finančných zdrojov a boli ovládané americkými vlastníkmi.

…niekoľko veľkých finančných darov od Rothschildovcov odovzdaných prostredníctvom organizácie Royal Dutsch Shell

…príspevky od Rotschildovej banky American Chase National Bank

…rodina DuPont sa podieľala sa na dodávkach zbraní

…rodina Rockefeller prostredníctvom firiem Standard Oil Company dodávala pohonné hmoty pred vojnou a neskôr cez španielske prístavy aj počas vojny

…v 1930tych rokoch si pozorovatelia všimli, že americké korporácie ako Standard Oil, Krupp, General Motors a Ford v Nemecku dosahujú miliardové obraty, ale nevyvážajú z krajiny žiaden zisk.

…Rockefellerova nadácia financovala Inštitút cisára Wilhelma, kde pôvodne pracoval dr. Mengele, pracujúci na výskume ovládania mysle. Neskôr v tomto projekte Mengele pokračoval v tábore Osvienčim.

…Rockefellerov Standard Oil v spolupráci s kartelom I.G.Farben prevádzkoval v Osvienčime továreň na výrobu syntetického kaučuku na výrobu umelej gumy životne potrebnej pre nemecké bojové vozidlá. V továrni pracovali väzni z Osvienčimu.

…okrem toho Standard Oil dodával olovnaté kvapaliny potrebné pre pohonné hmoty pre letecké a automobilové motory, potrebné pre vojnové zariadenia

…dcérska spoločnosť Standard Oil – Deutsch-Amerikanische Petroleum AG (DAPAG) mala pobočky po celom Nemecku.

…americké spoločnosti General Electric Company, AEG (Allgemenine Elektrizitätsgesellschaft) a Osram financovali Hitlera

…rodina DuPont dodávala Nemecku zbrane, ovládala koncern General Motors, prispievala finančne dcérskej spoločnosti I.G.Farben, ako aj veľkými darmi pre NSDAP.

…General Motors bol v Nemecku najväčším výrobcom pancierovaných vozidiel, vojenských kamiónov a ďalšej mobilnej výzbroje.

…firma Opel (prepojená na skupinu J.P.Morgan) vyrábala tanky a pancierové vozidlá, pomáhala pri stavbe lietadiel a dieslových motorov.

…spoločnosť Shell vystavala pozdĺž všetkých nemeckých diaľnic čerpacie stanice.

…spomínaná je tiež účasť firmy Coca Cola (bez detailov)

…spomínaná je firma IBM, ktorá Nemecku dodala diernoštítkové sčítacie stroje na evidenciu obyvateľstva, na základe ktorých bol urobený zoznam nemeckých Židov a neskôr boli robené zoznamy väzňov v koncentračných táboroch.

…potom je venovaná dlhšia časť podielu rodiny Bush na obchodoch s Treťou ríšou (Prescott Bush, starý otec prezidenta Georga W. Busha). Je spomínané, že rodina Bushov zbohatla práve vďaka obchodovaniu s Nemeckom a dokonca priamo vďaka práci otrokov z koncentračného tábora v Osvienčime. Spomínaná je oceliareň v Osvienčime, patriaca Sliezsko-americkej korporácii (SAC). Spomínaná je tiež spoločnosť Union Banking corporation (UBC) obchodujúca s nemeckým priemyselníkom Fritzom Thyssenom. V Thyssenových baniach taktiež pracovali židovskí otroci, v štýle práce nazývanej “opotrebovávacia”. Zatiaľ čo iné korporácie je možné obviniť z toho, že financovali vzostup Hitlera a jeho prípravu na vojnu, Bushovci priamo profitovali z vojnového obchodu a z práce židovských otrokov.

…podiel amerického kapitalizmu na vzostupe a vyzbrojení nemeckej Tretej ríše je nesporný, mohutný a bol jednoznačne rozhodujúci pre daný výsledok. Je tiež zrejmé, že americký priemysel si bol plne vedomý, že pracuje na vyzbrojení Nemecka, a že daný stav v blízkej budúcnosti povedie k vojne v Európe a že do vojny bude zatiahnutá aj samotná Amerika.

…pri neskoršom vyšetrovaní príčin druhej svetovej vojny a trestaní vinníkov bola dôsledne ignorovaná a cenzurovaná rola amerického priemyslu pri týchto udalostiach.

…záverečná časť kapitoly sa venuje krátkej úvahe, prečo Hitler nevysvetliteľne zastavil útok proti Británii a prečo sa namiesto toho pustil do rovnako nezmyselného a nerealistického útoku na Sovietsky zväz. A uvažuje, že Hitlerovi niekto proste dával príkazy, ktoré musel plniť, vrátane toho, že ho poslali do vojny proti ZSSR, v ktorej mal prehrať. (Moja poznámka: Na základe iných textov sa domnievam, že pôvodným plánom nebola porážka Hitlera v boji so ZSSR, ale naopak Hitler mal pre svojich sponzorov dobyť Rusko a mal na to všetky potrebné predpoklady: najmocnejšiu a najmodernejšiu armádu sveta, proti ktorej stál početne slabší a nedávnou občianskou vojnou personálne oslabený Sovietsky zväz. Plánom pravdepodobne bolo buď ovládnutie ZSSR v prospech iluminátov, alebo aspoň vykrvácanie oboch súperiacich krajín v dlhotrvajúcej vojne. Porážka Hitlera nebola pôvodne v pláne a až nečakané víťazstvo Stalina v druhej svetovej vojne prinútilo iluminátov pozmeniť svoje pôvodné plány)

…v závere ešte autor spomína, že v Hitlerovom tesnom okolí pôsobili infiltrovaní ľudia pracujúci pre iluminátov, či už sa jednalo o jeho osobných strážcov alebo poradcov. Konkrétne spomína mená: Rudolf Hess, Martin L. Bormann, Gustav a Alfred Krupp.

.

.

19. 11. září 2001
=============

…zatiaľ neprečítané

…rozoberajú tam podivnosti okolo pádu budovy WTC-7, ktoré pôsobia dojmom, že bola profesionálne odstrelená termitovými náložami, umiestnenými do budovy dávno pred udalosťami samotného 11. septembra

TODO

.

.

20. Stínová vláda George W. Bushe (krátka kapitola)
==========================

…stručná ale nie moc zrozumiteľná kapitola

…píše o tom, že Bush využil situáciu z 11.9.2001 k tomu, že menoval z nikým nevolených úradníkov akúsi tieňovú vládu, ktorá dostala na starosť boj proti terorizmu a množstvo právomocí obchádzajúcich demokratickú kontrolu a ústavu.

…táto skupina anonymných ľudí, zasadajúcich na utajenom mieste v USA získala faktickú vládu nad krajinou

…v závere kapitoly autor píše, že si čitatelia nemajú robiť nádeje, že by sa s prípadným zvolením Obamu situácia zmenila a vrátila do normálu (kniha bola napísaná v roku 2008), pretože aj Obama je spriaznený s iluminátmi a to je dôvod, prečo sa objavil “odnikiaľ” a v krátkej dobe urobil takú strmú kariéru, že ide kandidovať na prezidenta.

.

.

21. Evropa  (náhľad textu)
=========

…kapitola bola napísaná v dobe, keď v EU prebiehala snaha o prijatie tzv. Európskej ústavy. V dobe písania knihy bola táto ústava zablokovaná odmietavými postojmi Holandska a Francúzska a autor predpovedal, že bude schválená obkľukou pod iným menom. (Čo sa naozaj stalo a bola schválená v podobe Lisabonskej zmluvy a pre istotu po predošlých skúsenostiach tentoraz bez schvaľovania občanmi v referendách, moja pozn.)

…autor poukazuje na to, že EU vykazuje všetky znaky skrytej totalitnej krajiny.

…jej jednotlivé nové vlastnosti sú zavádzané bez potrebnej diskusie s občanmi, často doslova potajomky. Euro väčšinu krajín EU ekonomicky poškodí.

…EU porušuje mnoho princípov demokracie:

– sú schvaľované zákony obmedzujúce prístup občanov k textom schvaľovanej a schválenej legislatívy
– niektoré schválené dokumenty nie sú vôbec verejne publikované a nie je možné do nich ani na požiadanie nahliadnuť. A to ani pomocou súdnej žaloby (moja poznámka: ukážkovým príkladom tohto prístupu bolo utajované schvaľovanie kontroverznej zmluvy TTIP)
– zákony sú v EU prijímané v tak rýchlom tempe a v takom množstve, že o nich nemajú prehľad dokonca ani europoslanci
– demokraticky volený europarlament nemá takmer žiadne právomoci, iba poradné a deklaratívne (schvaľovanie rôznych nezáväzných výziev)
– celá moc v EU je v rukách občanmi nevolených samozvaných inštitúcií: Európska komisia, Európska centrálna banka, Európsky súdny dvor.
– neexistuje trojpilierová deľba moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tie isté osoby majú v EU všetky tri právomoci.
– mnohé zákony sa pretláčajú v tichosti. Ak si ich verejnosť nevšimne, tak začnú platiť, ak sa verejnosť ozve, stiahnu sa a po čase v tichosti schvália nanovo.

…potom sa kapitola venuje téme chystanej Európskej ústavy a upozorňuje na niektoré úplne absurdné špecifiká:

– mnohé texty nie sú v euroústave vôbec definované, budú určené až neskôr pomocou vykonávacích vyhlášok. Tie tak môžu mnohé honosne znejúce pasáže z textu euroústavy obrátiť na úplný opak.
– oslabuje sa zákonodarstvo v oblasti sociálnej solidarity a ochrany bežných občanov a naopak posilňujú sa práva veľkých korporácií
– umožňuje použitie trestu smrti v prípade mimoriadnych udalostí (vzbury, povstania). Zároveň povoľuje neobmedzené zatýkanie, vrátane nezletilých a duševne chorých
– možnosť zadržiavať ľudí vo vyšetrovacej väzbe až 9 mesiacov bez vznesenia obvinenia
– obmedzenie práva na informácie a na prejavenie názoru
– povinnosť pre štáty financovať sa pomocou úverov od súkromných bánk (!!!)
– oslabuje sociálnu ochranu zamestnancov, umožňuje zvyšovanie pracovného času až na 65 hodín týždenne…
– zavádza “právo” na prácu už pre 13-ročné deti

…v závere kapitoly autor píše, že v trezoroch vlád EU sú už pripravené hotové plány na nastolenie nového svetového poriadku a iba sa čaká na vhodnú zámienku, kedy bude možné začať tieto plány realizovať (moja poznámka: kniha bola napísaná v roku 2008. V súčasnosti tu máme imigračnú vlnu moslimských džihádistov, rastúcu hrozbu terorizmu a “extrémizmu”, čo sú zrejme práve tie zámienky, ktoré vlády EU potrebujú na začatie realizácie projektu NWO v EU)

…v závere autor poznamenáva, že EU bude mať krátku budúcnosť, pretože v rámci budovania NWO budú v dohľadnej dobe EU a USA demontované a v súčasnej podobe prestanú existovať. (čo je tiež vcelku vizionársky odhad na rok 2008, ktorého realizáciu vidíme v súčasnosti v podobe stupňujúceho sa politického chaosu v EU aj v USA)

.

.

22. Manipulace počasí
=================

…na to, že kapitolu písal človek bez odborného vzdelania v tejto téme, je napísaná prekvapivo kvalitne a s množstvom správne používaných odborných pojmov. Niektoré tvrdenia ohľadom existencie či neexistenice globálneho otepľovania sú kontroverzné, ale celkovo je táto kapitola na značne vysokej úrovni, na výrazne vyššej než býva bežný článok o chemtrails z internetu.

…v prvej tretine kapitoly sa venuje témam vojenských zariadení HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) a IRI (Ionospheric Research Instrument), ktoré sú používané americkou armádou k experimentom s radarmi a zemskou ionosférou. Stručne sú spomenuté čiary chemtrails.

…je spomínané tiež to, že žiarenie HAARP narušuje migračné správanie zvierat, hlavne veľrýb.

…Taktiež spomínajú, že môže mať vplyv na psychiku a zdravie ľudí a spôsobovať pocity silnej nervozity, strachu, zápaly očí, žalúdkové a črevné problémy, bolesti hlavy, migrény, depresie

…druhá tretina sa venuje špekulácii, že pomocou žiarenia HAARP je vytváraný fenomén globálneho otepľovania (k tomuto tvrdeniu som osobne skeptický, ale je to vec názoru)

…ďalšia časť sa venuje témam ovládania počasia pomocou zariadenia HAARP a jeho využívania na vojenské účely (sucho, búrky, hurikány, povodne, umelý ľad na poškodenie vojenskej techniky nepriateľa).

…je tam spomínané, že manipulovanie počasia sa dá používať ako zbraň proti neposlušným krajinám (nepriateľom aj spojencom). Ideálne príklady sú destabilizácia poľnohospodárstva vo vzdorovitých krajinách ako je Severná Kórea alebo Kuba. Manipulovanie počasia sa tiež dá využiť na špekulácie na burze a burzové stávky na živelné katastrofy

…ďalej je tam spomínaná štúdia amerického Air Force z roku 1996 (Weather as a Force multiplier: Owning the weather in 2025), ktorá priamo popisuje plány na ovládanie počasia na vojenské účely a ako nástroj k svetovej nadvláde. (moja poznámka: táto štúdia je dodnes verejne dostupná na internete)

…potom je tak v krátkosti spomenuté zariadenie EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association), ktoré je prevádzkované množstvom európskych krajín a funguje ako európska verzia HAARPu.

…záverečná časť spomína špekulatívnu úvahu o tom, že podľa modelov Slnka a slnečných škvŕn vstupuje svet nie do éry globálneho otepľovania ale do niekoľko desaťročí trvajúcej chladnej epochy (moja poznámka: ako znalec tejto témy hodnotím toto tvrdenie za špekuláciu nedostatočne podloženú vedeckými podkladmi. Znalosti slnečných cyklov nie sú na takej úrovni, aby bolo možné z nich urobiť takéto predpovede do vzdialenej budúcnosti)

.

.

23. Může nás zachránit jen víra
=======================

…prvá polovica kapitoly sa venuje téme povinného čipovania obyvateľstva sveta.

…Začína to v podobe čipov na bankových kartách a občianskych preukazoch. Tieto čipy by mali byť v budúcnosti schopné komunikovať so satelitmi GPS a umožňovať monitoring pohybu každého obyvateľa. (moja poznámka: túto úlohu zrejme namiesto toho v súčasnosti realizujú smartfóny s GPS modulmi)

…neskôr sa má presadiť povinné implantovanie čipov každému občanovi, pričom na tieto čipy bude naviazaná možnosť platiť a nakupovať (kto odmietne čip/číslo šelmy, tak nebude môcť predávať a nakupovať a bude vyradený z funkčnej ekonomiky). Finálnym cieľom je dosiahnuť čipovanie detí hneď po narodení. (moja poznámka: tento plán zrejme tiež nepostupuje tak rýchlo, ako by si elita predstavovala. Namiesto povinného čipovania ľudí sa zatiaľ skúša salámová metóda pomocou povinného čipovania psov a dobrovoľného čipovania zamestnancov niektorých firiem)

…knižka spomenula, že počítače so systémom Windows v sebe majú zabudované backdoory umožňujúce kompletne sledovať aktivity užívateľa a cez superpočítač ich zhromažďovať a vyhodnocovať (knižka napísaná v roku 2008, päť rokov predtým, než bývalý agent CIA Edward Snowden zverejnil dokumenty o sledovacích aktivítách americkej tajnej služby NSA)

…druhá polovica kapitoly sa venuje náboženskému pohľadu, že kresťanstvo je už vopred predurčené poraziť satanove plány ovládnutia sveta.

.

.

Bibliografia
========

…cca 150 citovaných zdrojov, väčšina z toho knihy

.

.

Zdroje:

1. kniha: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf

2. kniha: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf

.

Copyleft: Pokiaľ sa to niekomu bude hodiť, je možné kopírovať a zdieľať ľubovoľnú časť z textu alebo celý text.

This entry was posted in História, Recenzie kníh, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s