New World Order. Novus Ordo Seclorum. Nový svetový poriadok. Čo to bude znamenať v praxi?

One ring to rule them all
one ring to find them
one ring to bring them all
and in the darkness bind them
Jeden prsteň aby im všetkým vládol
jeden prsteň aby ich našiel
jeden prsteň aby ich všetkých priviedol
a do temnoty pripútal
J. R. R. Tolkien, úryvok z románu Pán prsteňov (napísaný v rokoch 1937-1949)

Keď sa spomenú pojmy NWO, Nový svetový poriadok, New World Order, väčšina ľudí má iba veľmi hmlistú predstavu, čo presne táto chystaná vízia svetovej vlády v praxi obnáša. Najčastejšie sa ľuďom vynorí v hlave predstava jednej svetovej vlády, jednej svetovej meny, jedného svetového náboženstva a spojená s tvrdou orwellovskou totalitou. Niektorým sa vynorí v mysli Orwellov román 1984, iných napadnú témy plánov Rímskeho klubu na redukciu svetovej populácie do podoby „zlatej miliardy“.

V skutočnosti sú plány, ako má vyzerať NWO, výrazne zložitejšie a mnohotematickejšie. Rôzne texty obvykle prinášajú iba časť mozaiky, takže nie je na škodu poskladať texty z viacerých zdrojov, ktoré až spolu na jednom mieste ukážu skutočne mrazivú obludnosť plánov, ktoré sa na nás chystajú.

Nasledujúce texty sa snažia zachovávať približný chronologický sled, ako sa plány na Svetový poriadok objavovali, vyvíjali a s postupom desaťročí dopĺňali o nové programové body…

.

Obsah:

 1. Protokoly Sionských mudrcov
 2. Nový svetový poriadok a jedna svetová vláda.
 3. Redukcia svetovej populácie. Americké memorandum NSSM-200
 4. Informácie z prednášky doktora Richarda Daya z roku 1969.
 5. Neomarxisti. Frankfurtská škola a spoločenský rozvrat krajiny
 6. 21 cieľov iluminátov a Komisie 300
 7. Agenda 21, prijatá na konferencii OSN v Rio de Janeiro v roku 1992
 8. Agenda 2030

 

————————————————————————-


Protokoly Sionských mudrcov

Ako jeden z najstarších verejne známych základov myšlienok vybudovania nového svetového poriadku bývajú udávané Protokoly sionských mudrcov. Jedná sa o stenografické zápisy z prvej sionistickej konferencie, ktorá sa konala v Bazileji v roku 1897. Text unikol do rúk ruskej tajnej služby a neskôr sa dostal na verejnosť.

Tieto protokoly obsahujú plán na ovládnutie sveta, veľmi podrobne popisujú budúce udalosti, vrátane detailného popisu, ako má byť nad občanmi sveta nastolená centralizovaná vláda. Keď v roku 1917 vypukla v Rusku bolševická revolúcia, upútala pozornosť až šokujúca podobnosť medzi udalosťami v Rusku a textami zo Sionských protokolov. Protokoly popisujú trendy, ktoré dnes vidíme všade okolo seba: rozpad morálky, sexuálnu výchovu detí, deštruktívne politické hnutia (liberalizmus, socializmus), priemyslovú výrobu pornografie, terorizmus v každodennom živote, štátnu kontrolu nad vzdelávaním, legalizáciu potratov, otrávené potraviny… Pritom texty boli napísané na konci 19.storočia. Popisovali tiež budúci pád monarchií v Rusku, Rakúsku a Nemecku.

Celý text protokolov aj s úvodným komentárom o histórii ich objavenia je k dispozícii tu:

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

——————————————————————————-


Nový svetový poriadok a jedna svetová vláda.

Poznámky z knihy Robin de Ruiter & Fritz Springmeier: Třináct satanských pokrevních dynastií. I a II. diel. Vydané v rokoch 1999 a 2008.

Kapitola 3. Chystaná světová vláda

…umelo rozdúchavané problémy a konflikty po celom svete sú prezentované ako dôkaz zlyhania národných vlád s nutnosťou ich nahradenia centrálnou svetovou vládou.

…základom pre túto vládu sa má stať iluminátmi vytvorené a ovládané OSN.

Kapitola 2: Novus Ordo Seclorum  (celý text kapitoly tu)

…zaujímavá kapitola popisujúca historický vývoj predstáv svetových elít o tom, ako má vyzerať Nový svetový poriadok

…v prvej tretine spomínajú vyhlásenia Georga H Busha z rokov 1989-1990 v súvislosti s vojnou proti Iraku, kedy sa po prvý raz začalo slovné spojenie Nový svetový poriadok vyskytovať masovo vo vyjadreniach svetových politikov.

…v druhej tretine kapitoly sa však venujú detailne tomu, že táto myšlienka nepochádza z roku 1990, ale v rôznych podobách kolovala vo vyjadreniach svetových politikov už dlhé desaťročia predtým, pričom sa postupne vyvíjala a pridávali sa k nej ďalšie a ďalšie detaily a tézy. Kapitola vymenováva najmenej 20 rôznych udalostí, kedy zaznela táto téma z úst politikov, od roku 1931 až po nedávne roky.

…sú tam spomínané rôzne témy, ako chronologicky pribúdali:

– vzniká myšlienka “nového svetového poriadku”, ktorý má nahradiť starý monarchisticko-vojenský systém sveta

– vzniká myšlienka jednej svetovej vlády (one world gouvernment)

– príprava verejnosti na to, aby takúto myšlienku prijala (založenie London School of Economics and Political Science)

– zriadenie “svetového koncilu” s silovými zložkami k presadzovaniu celosvetovo platných zákonov

– predbežný koncept svetovej ústavy (moja poznámka: listina základných práv a slobôd občana schválená zo strany čerstvo založenej OSN mohla byť prvým pokusom)

– myšlienka násilného zriadenia svetovej vlády, bez ohľadu na názor ľudí

– myšlienka USA ako štátu povereného na zriadenie a realizáciu svetovej vlády

– myšlienka malých krokov k zavádzaniu svetovej vlády (dva kroky vpred, jeden krok vzad). Myšlienka budovania svetového poriadku “zospodu” namiesto násilného zavedenia “zhora”

– myšlienka použitia postupného utlmovania národnej nezávislosti štátov sveta, namiesto frontálneho násilného útoku

– myšlienka svetovej federácie ako medzistupňa k svetovej vláde. Snaha o potláčanie nacionalizmu (národného cítenia). Úvahy elít o tom, že “starý svetový poriadok” už zanikol, ale “nový” sa stále zmieta v pôrodných bolestiach

– nový svetový poriadok má mať nadnárodné právomoci riadiť svetový obchod, priemysel, ťažbu a spotrebu surovín a ropy, jednotnú svetovú menu a medzinárodné policajné sily k presadzovaniu novovydaných svetových zákonov

– prvým krokom k NWO sa mali stať rôzne ekonomické medzinárodné dohody ako NAFTA (severoamerická obdoba EU), EHS (európske hospodárske spoločenstvo, základ budúcej EU)

– pridáva sa myšlienka zastavenia rastu a regulácie počtu svetovej populácie ako nástroja k celosvetovému blahobytu

– objavuje sa myšlienka vyvolania drastickej celosvetovej krízy, aby obyvateľstvo dobrovoľne žiadalo prechod k novému svetovému poriadku

– myšlienka potláčania nezávislého správania akéhokoľvek štátu sveta.

– myšlienka silnej Európy ako základu NWO

– koncept NWO je verejnosti predkladaný ako záruka celosvetového mieru, stability, prosperity a vyriešenia všetkých historických konfliktov

…posledná tretina kapitoly sa venuje temným stránkam NWO, ktoré sa verejnosti nezdôrazňujú:

– svetová vláda má byť zostavená zo samozvaných elít z najbohatších rodín sveta, vzájomne príbuzensky previazaných (vrcholoví politici, hospodárski magnáti až po európsku čiernu šľachtu)

– absolútna autorita svetovej vlády a vynucovanie plnenia jej príkazov

– absolútne ovládnutie svetovej verejnosti

– drastická redukcia svetovej populácie o najmenej 5,5 miliardy ľudí prostredníctvom obmedzenia povoleného počtu detí, chorôb, vojen a hladomorov

– zavedenie svetovej vlády v podobe dedičnej monarchie, akejsi modernej karikatúry feudalizmu

– ľudia, ktorí prežijú redukciu budú v pozícii služobníctva, resp. otrokov, pracujúcich celý život pre vrcholovú elitu

– zriadené jednotné svetové policajné sily a svetová armáda na vynucovanie poslušnosti

– tí, ktorí sa postavia týmto plánom na odpor budú odstavení na okraj spoločnosti, ponechaní smrti hladom alebo bude na nich vyhlásený celosvetový hon s možnosťou ich beztrestne zabiť

– prísny zákaz vlastníctva zbraní občanmi, predovšetkým strelných zbraní

– nebudú žiadne nezávislé štáty, republiky ani monarchie.

– všetky finančné a ekonomické toky na svete budú riadiť najvyššie centrálne banky a najväčšie svetové korporácie

– cieľom je dostať pod kontrolu VŠETKY štáty sveta. Štáty, ktoré sa budú snažiť o nezávislosť, budú bezohľadne ničené (hospodársky alebo vojensky)

…záverečná časť kapitoly vymenováva ešte niektoré zaujímavé body:

 • Zřízení internacionálního světového parlamentu
 • Vytvoření internacionálního hospodářského řádu
 • Potlačení všeho národního ve prospěch diktátorské světové vlády
 • Naprostá kontrola všech potravin „Světovou potravinářskou autoritou“
 • Úplná kontrola všech světových zásob ropy, plynu a ostatních surovin
 • Vytvoření světové armády sloučením ozbrojených sil USA, NATO i ostatních západních zemí.
 • Vzájemné přizpůsobení a sloučení všech vyznání do humanistického světového náboženství.
 • Vytvoření počítačové sítě, kontrolující všechny aspekty života všech lidí světa
 • Vyhlášení jednosvětového hlavního města
 • Provolání jednosvětového vůdce

Kapitola 6. NATO (krátka kapitola)

…NATO bolo pred verejnosťou prezentované ako obranný pakt proti údajnej agresii Sovietskeho zväzu, ale jeho hlavná úloha bola od počiatku ako útočný pakt a základ budúcej svetovej armády.

…strach a teror počas studenej vojny bol úspešne využívaný na pretláčanie myšlienky nutnosti “nového svetového poriadku” medzi ľudí. Sovietske nebezpečenstvo bolo úmyselne zveličované a démonizované, aby ospravedlnilo zriadenie a posilňovanie armád NATO. Príliš sa nezdôrazňuje, že “obranný” pakt NATO bol zriadený v roku 1949, ale jeho hlavný “rival” Varšavská zmluva vznikol až o 6 rokov neskôr v roku 1955.

…spočiatku sa NATO prezentovalo ako výhradne obranný pakt, ktorý príde na pomoc napadnutému členovi na základe článku 5 zmluvy o NATO.

…po páde východného bloku stratilo NATO svoje opodstatnenie a začalo urýchlene hľadať argumenty na ospravedlnenie svojej ďalšej existencie.

…v roku 1998 sa začalo otvorene hovoriť, že by sily NATO mohli byť používané v roli “svetového policajta” nielen v rámci obranných vojen, ale aj v rámci “humanitárnych zásahov” na riešenie kríz vo svete. Tento koncept vstúpil do platnosti 25.4.1999. Nový strategický koncept vyžadoval solidaritu členských krajín aj v prípade týchto “humanitárnych” vojenských zásahov. (moja poznámka: len pár mesiacov po schválení tohto nového konceptu NATO zaútočilo pod vymyslenou zámienkou na Juhosláviu)

…v roku 1999 sa ešte stále pracovalo s predstavou, že nasadenie armád NATO vo svete by sa dialo iba na základe výslovného súhlasu Rady bezpečnosti OSN, inak nie.

…od roku 19.5.2000 smie NATO zasahovať aj mimo oblasti definované v svojej pôvodnej zmluve, ak to uzná za vhodné. Dokonca má schválené v rámci týchto operácií použitie jadrových zbraní. Schválené to bolo v tajnom dokumente NC-400Y/2, ktorý bol schválený v tichosti bez verejne debaty.

…od roku 1992 má NATO upravenú vojenskú doktrínu, ktorá mu pridáva do úloh pôsobnosti zaisťovanie dodávok surovín priemyslovým štátom (moja poznámka: to jest vojny o surovinové zdroje)

…v súčasnosti sú plány zlúčenia armád štátov NATO, americkej armády, prípadnej armády EU a ďalších krajín do podoby svetovej armády, ktorá by mala oprávnenie zasiahnuť silou proti každému odporcovi nového svetového poriadku.

…ako prvá časť týchto vytváraných síl má slúžiť “zásahová jednotka NATO” (NRF), ktorá by slúžila ako pohotovostná, mobilná a flexibilná útočná jednotka kdekoľvek by bola potreba nasadenia.

Kapitola 7. Jugoslávie

…základnou myšlienkou kapitoly bolo, že vojna proti Juhoslávii bola prvým krokom, kedy NATO definitívne odhodilo svoju masku obrannej aliancie a stalo sa útočným zväzom.

…kapitola naznačuje, že jeden z dôvodov, prečo NATO potrebovalo získať kontrolu nad Juhosláviou bol fakt, že sa cez ňu križovali tri dôležité trasy, ktorými mala v budúcnosti prúdiť ropa do európy

zdroje:

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf

—————————————————————

Redukcia svetovej populácie. Americké memorandum NSSM-200

Jednou z najhlavnejších tém, ktoré svetové elity riešia od 1970tych rokov je otázka redukcie svetovej populácie. V tejto dobe si nechali interne vypracovať tri štúdie, ktoré mali posúdiť, či môže pokračujúci strmý rast svetovej populácie ohroziť ich pozíciu vo svete. Všetky tri štúdie dospeli k rovnakému záveru a preto bolo samozvaným think-tankom Rímsky klub prijaté rozhodnutie o nutnosti zredukovať svetovú populáciu na 500 miliónov až 1 miliardu ľudí. Ostatní ľudia sú označení ako nadbytoční „darmožráči“, ktorí „elitám“ ujedajú z „ich“ zdrojov a preto majú byť eliminovaní. Ako argument v prospech redukcie ľudstva bola vybraná ochrana životného prostredia.

Zaujímavé informácie o zainteresovaní americkej vlády na depopulačných plánoch prináša tento článok: http://www.nwoo.org/2016/12/06/nssm-200-americky-plan-globalniho-demografickeho-rizeni/

…Popisuje pravdepodobný začiatok plánov svetovej depopulácie.

…Základom je správa NSSM-200 (National Security Study Memorandum nr. 200), ktorú nechal vypracovať pre prezidenta Forda poradca pre národnú bezpečnosť Henry Kissinger 26. novembra 1975

…Motiváciou za týmto plánom bol fakt, že USA v tej dobe využívalo 30% svetových zdrojov, hoci tvorili iba 6% svetovej populácie. Americké elity mali obavy, že rýchly rast populácie v rozvojových krajinách by ich mohol pripraviť o prístup k týmto zdrojom. Práve preto sa rozhodli pomocou skrytých stratégií zabrániť pokračovaniu populačného rastu v týchto krajinách.

…Memorandum bolo utajené až do začiatku 90.rokov, po páde sovietskeho zväzu už necítili potrebu ho ďalej držať v tajnosti.

…”Americké zájmy byly nejvíce ohroženy ve 13 zemích: v Indii, Bangladéši, Pákistánu, Indonésii, Thajsku, Filipínách, Turecku, Nigérii, Egyptě, Etiopii, Mexiku, Kolumbii a Brazílii. Některé z nich se již dnes přestávají reprodukovat (Thajsko), některé jsou už na pokraji (Indonésie, Turecko, Mexiko, Kolumbie a Brazílie).”

…Stratégie redukcie populácie boli veľmi široké:

– ekonomické ničenie života krajín pomocou medzinárodných organizácií ako WHO, UNICEF, UNESCO, Svetová banka, Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo atď

– látky poškodzujúce plodnosť pridávané do vakcín

– vydieranie rozvojových krajín, že dostanú ekonomickú pomoc iba v prípade zapojenia sa do programov riadenej reprodukcie

– “plánované rodičovstvo” a presvedčenie mladej generácie o “práve” na bezpečný sex, antikoncepciu, potraty, plánovanie rodiny ako aj o “práve” na bezdetnosť.

…Neskôr sa k stratégii pridalo obviňovanie ľudí zo zodpovednosti za devastáciu prírody a za globálne otepľovanie.

…Vytvorila sa tiež idea “udržateľného rozvoja”

…Na príprave stratégie sa spolupodieľal Rímsky klub a Trilaterálna komisia

…Dôsledky vidieť už teraz. Pôrodnosť mnohých krajín klesla pod 2 deti na ženu a súčasný rast populácie je iba optický v dôsledku predlžovania doby dožitia. Niektoré krajiny sveta už dokonca nezakryte vymierajú, hlavne v Európe. Veľmi nízka pôrodnosť je ale po celom svete, vrátane väčšiny rozvojových krajín (s výnimkou Afriky a Indie)

…Jedným z vedľajších dôsledkov starnutia a vymierania obyvateľstva bude krach dôchodkového systému, kedy bude v krajine čoraz viac dôchodcov a čoraz menej pracujúcich.

.

———————————————————————–

Informácie z prednášky doktora Richarda Daya z roku 1969.

[…] Velmi zajímavá byla v této souvislosti přednáška doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované rodinou Rockefellerů (byl prý nositelem vysokých zednářských stupňů). Tato přednáška zazněla na setkání amerických pediatrů v roce 1969. Byl při ní popsán nový globální systém, jenž už je prý zaveden (!) a bude mít za následek postupnou proměnu lidstva. Richard Day při ní varoval posluchače před plánem světové elity zavést diktaturu a jednotné světové náboženství. Vyzval je ale také k tomu, aby si nedělali při přednášce žádné poznámky a vypnuli všechna nahrávací zařízení. Než začal, zmínil se, že dříve musel mlčet, ale v roce 1969 už o tajném plánu mluvit prý mohl, neboť vše už prý „je připraveno a nikdo to už nezastaví“.

Zajímavé je, že uvedl dlouhou řadu hesel, která popisovala to, co s sebou nastolení nového řádu přinese, i to, co mu bude předcházet. Jelikož je jich několik desítek, ParlamentníListy.cz vybraly jen některé.

 •  Snížení počtu obyvatel Země
 •  Povolenky k rození dětí
 •  Nové pojetí sexu, sex bez reprodukce
 •  Sexuální osvěta mládeže jako nástroj světové vlády
 •  Podpora potratů jako nástroj ke snížení počtu obyvatel Země
 •  Podpora homosexuality
 •  Nové technologie reprodukce bez pohlavního spojení
 •  Zánik rodiny
 •  Ulehčení umírání a zavedení pilulky smrti
 •  Omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči a tím vyloučení starších lidí ze systému
 •  Přísně kontrolovaný přístup k lékům
 •  Úmyslně se zkomplikuje diagnostika nových nevyléčitelných nemocí
 •  Potlačování léčby rakoviny
 •  Vyvolávání srdečních infarktů
 •  Sloučení náboženství a zánik starých náboženství
 •  Školní docházka jako nástroj indoktrinace – úsilí zaměřené k slepému a odevzdanému přijetí určitého učení názorů či postojů, které nepřipouští diskusi ani kritiku
 •  Odstranění některých knih z knihoven
 •  Změny zákonů, jež vyvolají sociální a morální chaos
 •  Podpora spotřeby alkoholu a užívání drog
 •  Větší počet věznic
 •  Nulová psychologická a fyzická jistota
 •  Kriminalita jako nástroj ovládání společnosti
 •  Sex a násilí jako součást zábavných programů
 •  Ovládání a kontrola lidí
 •  Terorismus za účelem větší kontroly

[…]

zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Zasveceny-muz-vypovida-Mocni-maji-velky-plan-Uz-je-nikdo-nezastavi-271231

celý prepis rozhovoru v angličtine: http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf  (32 strán drobného textu)

preklad celého rozhovoru do slovenčiny: https://diskuter.wordpress.com/2019/10/15/the-new-order-of-barbarians-prednaska-dr-richarda-daya-z-roku-1969-o-pripravovanom-novom-svetovom-poriadku-1-cast-uvod-prednasky/

.

————————————————————————-

Frankfurtská škola a spoločenský rozvrat krajiny

Jednou zo skupín poverených realizáciou morálneho rozvratu spoločnosti ako nástroja oslabenia odporu krajín bolo hnutie označované Frankfurtská škola, ľudovo verejnosťou označované ako neomarxisti, kultúrni marxisti alebo Nová ľavica. Podrobnosti o ich programe a stratégiach sú v odkazoch na konci kapitoly, tu iba krátky výber. Frankfurtská škola bola založená v roku 1923 pod názvom Inštitút marxizmu na univerzite vo Frankfurte. Naplno rozpracovala svoju agendu v 1960tych rokoch.

Zopár úryvkov:

“Východiska frankfurtské školy můžeme v podstatě shrnout následovně: dokud je jedinec přesvědčen, nebo alespoň pociťuje naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, pak společnost nikdy nedosáhne stavu beznaděje a odcizení, které jsou nezbytné k vyvolání socialistické revoluce. Jejich snahou je tedy podkopat dědictví západní civilizace. Proto její stoupenci prosazují co nejničivější kritiku každé myslitelné oblasti života, která by mohla narušit společnost a rozložit to, co považují za řád „útisku“. Doufají, že se jejich myšlenky a postupy rozšíří jako virus, aby, jak to vyjádřil jeden z nich, „dílo západních marxistů pokračovalo jinými prostředky“[2].

Frankfurtská škola, aniž by ostatním blíže odkrývala své záměry, prosazuje pro zdárný postup „sametové“ kulturní revoluce mezi jinými následující věci:

 1. zvláštní trestnost rasových zločinů;
 2. zavádění nového jazyka a změnu obsahu a vnímání pojmů;
 3. sexuální výchovu a šíření homosexuality mezi dětmi;
 4. podkopávání autority učitelů a školy;
 5. podporu přistěhovalectví ke zničení kulturního rázu země;
 6. rozšíření užívání drog;
 7. útok na náboženství;
 8. nejistý právní systém nastavený proti obětem zločinů;
 9. závislost na státu nebo státních příspěvcích;
 10. ovládnutí sdělovacích prostředků;
 11. oslabování role rodiny a její rozbití.

Jedna z hlavních myšlenek frankfurtské školy navazuje na Freudovo pojetí sexuality a vykládá jej ve smyslu „pansexuality“ zahrnující nevázané ukájení pohlavního pudu, stírání rozdílů mezi pohlavími a překonání tradičních vztahů mezi muži a ženami. Proto jsou jejími dalšími záměry:

 1. útok na autoritu otce, odmítání rozdílných rolí otce a matky a uzmutí rodičům jejich práv jakožto hlavním vychovatelům dětí;
 2. odstranění rozdílů ve výchově chlapců a dívek;
 3. odstranění veškerých projevů zvláštního postavení muže, např. přítomností žen v ozbrojených složkách;
 4. prohlášení žen za „vykořisťovanou třídu“ a mužů za „vykořisťovatele“.

Münzenberg shrnul úsilí frankfurtské školy následovně: „Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“

Škola rozlišuje dva druhy revoluce: politickou a kulturní. Kulturní revoluci, která rozkládá řád zevnitř, považují za dlouhodobý plán zaměřený zejména na rodinu, školství, sdělovací prostředky, oblast pohlavního života a populární kulturu.”

“Jednou z podstatných zásad zmíněné kritické teorie je nutnost rozložit současnou rodinu. Stoupenci frankfurtské školy učí, že „dokonce i částečné zhroucení rodičovské autority v rodině může vést ke vzrůstu připravenosti následujících pokolení přijmout společenskou změnu“”

” Sociální psychologové zítřka budou mít několik školních tříd, na nichž budou zkoušet různé metody, jak navodit neotřesitelné přesvědčení, že sníh je černý. Brzy se dostaví řada výsledků. Za prvé, že vliv domova narušuje kýžený výsledek. Za druhé, že toho nelze tak docela dosáhnout, pokud indoktrinace nezačne už před věkem desíti let. Za třetí, že velmi účinné je opakované odříkávání veršů doprovázených hudbou. Za čtvrté, že přesvědčení o bílé barvě sněhu je nutné představit jako chorobný sklon k výstřednosti. Teď ale předbíhám. Je na budoucích vědcích tyto zásady upřesnit a zjistit, na kolik přijde, aby děti uvěřily, že sníh je černý, a o kolik bude levnější, uvěří-li, že je tmavě šedý. […] Až se tyto postupy podaří dovést k dokonalosti, pak jakákoli vláda, která bude mít po generaci na starosti vzdělávání, bude schopna ovládat své občany bez nutnosti armády či policie.“”

zdroje:

Frankfurtská škola a jej homosexuálna a feministická agenda: https://diskuter.wordpress.com/2015/07/07/frankfurtska-skola-feminizmus-a-lgbt-hnutie-v-sirsom-kontexte/

Frankfurtská škola, história jej vzniku a multikultúrna agenda: http://romanprazak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=95274 (toto je zaujímavý článok, ale v rámci rozsahu sa sem citáty z neho nezmestia. Vysvetľuje zrozumiteľne základné pojmy a stretégie neomarxizmu: kritickú teóriu, teóriu kultúrneho pesimizmu, represívnu toleranciu, politickú korektnosť, predefinovávanie významu slov, nálepkovanie oponentov s cieľom ich umlčania, uplatňovanie presumpcie viny atď. )

Pre veľmi odhodlaných je k dispozícii tiež tento prehľadný článok popisujúci rozdiely medzi klasickým ekonomickým marxizmom a novým kultúrnym marxizmom frankfurtskej školy: https://web.archive.org/web/20171227193826/http://www.white-media.info/stara_vs_nova_levice.html

————————————————————————-

21 cieľov iluminátov a Komisie 300

(technická poznámka: pojmy „ilumináti“, Komisia 300, Council on Foreign Relations, Bilderberg, Čierna šľachta atď. sa dajú vnímať ako synonymá, ktoré v zásade popisujú stále rovnakú skupinu ľudí a názvy sa líšia hlavne dobou ich vzniku: ilumináti pôsobili v 18. storočí, neskôr sa postupne transformovali do spoločenstiev slobodomurárov, spoločnosti Okrúhleho stola, CFR, Bilderbergu, Rímskeho klubu až do dnešnej podoby globalistov a najbohatšieho 1% . Jednotlivé spoločnosti sú podrobnejšie vysvetlené tu: https://diskuter.wordpress.com/2017/05/11/pyramida-hierarchie-svetovej-moci-strucny-prehlad-pre-zaciatocnikov/ )

Výňatek z knihy Conspirators Hierarchy: The Story of the Commitee of 300 , z roku 1992

1. Ustanovit jednu světovou vládu / Nový světový řád s jedním náboženským a finančním systémem. Představitelé světové vlády začali připravovat sjednocení všech náboženství ve 20. a 30. letech XX. století, když si uvědomili, že hluboké náboženské cítění je lidem vrozené, a že je mu třeba dát průchod. Proto se rozhodli založit „církev“, aby mohly být tyto potřeby ventilovány a řízeny žádoucím směrem.

2. Zapříčinit úplné zničení jakékoli národní identity a národní hrdosti, což je primárním předpokladem pro to, aby mohl být funkční koncept jedné světové vlády.

3. Dosáhnout toho, že dojde ke zničení všech náboženství, se zvláštním zřetelem na křesťanství. Jedinou výjimkou z tohoto konceptu je vlastní výtvor představitelů světové vlády, jenž byl zmíněn výše.

4. Vybudovat systém řízení každé jednotlivé osoby prostřednictvím kontroly mysli, tedy systém, jemuž dal Zbignew Brzezinski název technotronika. Tato technika má za účel stvořit lidi, kteří by se podobali robotům a vytvořit takový systém, vedle něhož by teror Felixe Dzeržinského působil jako dětská hra.

5. Zapříčinit ukončení veškeré industrializace a zničení výroby elektrické energie, jež se zakládá na užití nukleární energie a zajistit, jak představitelé světové vlády sami říkají, „přechod k postindustriální společnosti s nulovým růstem“. Výjimku z tohoto systému by mělo dostat odvětví, jež se zabývá počítači a dále odvětví služeb. Výroba v Americe, která ještě poté v zemi zbude, by měla být vyvezena do zemí jako je Mexiko, kde je možné v hojné míře využívat otrocké pracovní síly. Toto se stalo skutečností díky přijetí smlouvy o volném trhu v Severní Americe, která je známá pod zkratkou NAFTA. Nezaměstnatelní lidé v USA se poté díky zničení průmyslu stanou buď závislí na opiu-heroinu/či na kokainu, či se z nich stanou „statistické položky“ v rámci procesu eliminace „nadbytečné populace“, procesu, jenž je dnes známý pod názvem Global 2000.

6. Podporovat a případně legalizovat užívání drog a z pornografie učinit „uměleckou formu“, jež by byla akceptována širokou veřejností a stala by se nakonec něčím zcela běžným.

7. Způsobit vylidnění velkých měst podobným způsobem jakým to učinil PolPotův zkušební režim v Kambodže. Zajímavým faktem je to, že PolPotovy plány na genocidu byly vypracovány v USA jednou z výzkumných nadací Římského klubu. Nad těmito plány měl dohled Thomas Enders, vysoce postavený úředník amerického Ministerstva zahraničí.

8. Potlačit jakýkoli vědecký rozvoj s výjimkou takového, jenž by byl přínosem pro ilumináty. Obzvláště důležitým cílem iluminátů je potlačení jaderné energetiky pro mírové účely. Ilumináty obzvláště nenáviděné jsou experimenty s fúzí, o nichž se ilumináti a jejich šakalové v tisku vyjadřují s posměchem a pohrdáním. Vývoj fúzního reaktoru by měl za následek úplné zničení celého iluminátského konceptu „omezených přírodních zdrojů“. Fúzní reaktor, pokud by byl použit správným způsobem, by mohl vytvářet neomezené množství energie z ještě nevyužívaných přírodních zdrojů, dokonce z úplně obyčejných substancí. Použití fúzního reaktoru by lidstvu prospělo takovým způsobem, jaký si lidé dnes ani nedokáží představit.

9. Způsobit prostřednictvím omezených válek v rozvinutých zemích a prostřednictvím hladomorů a nemocí v zemích třetího světa smrt tří miliard lidí do roku 2050. Lidí, pro které ilumináti užívají termín „zbyteční jedlíci“ (tento termín pochází z nacistické terminologie –p.p.). Výbor 300 (ilumináti) pověřil Cyruse Vance, aby sepsal zprávu, jakým způsobem by takováto genocida mohla být uskutečněna. Tato zpráva nese název „Zpráva Global 2000“ a byla akceptována a odsouhlasena pro uskutečnění bývalým prezidentem USA Jamesem Earlem Carterem a Edvinem Muskiem, sekretářem Spojených států v zastoupení americké vlády. Podle této zprávy by měla být populace USA zredukována do roku 2050 o 100 milionů lidí.

10. Aby bylo možné oslabit morální základ země a demoralizovat pracující, je zapotřebí vytvořit masovou nezaměstnanost. Jak budou pracovní příležitosti mizet díky politice postindustriálního nulového růstu, která byla zavedena Římským klubem, zpráva předpovídá, že pracující budou demoralizováni a propadnou pesimismu. Mládež v zemi by měla být podporována v rebelii vůči stávajícímu řádu prostřednictvím rockové hudby a drog, aby tak podkopávala a případně zcela zničila jednotku rodiny. V tomto ohledu pověřil Výbor 300 Tavistock Institute, aby připravil projekt, jakým způsobem by toho mohlo být dosaženo. Stanfordský výzkumný ústav, který je řízený Tavistock Institutem, vykonal tuto práci pod vedením profesora Willise Harmona. Tato práce později vešla ve známost pod pojmem „Vodnářské spiknutí“.

11. Aby mohlo být lidem všude na světě zabráněno v tom, aby sami rozhodovali o svých vlastních osudech, je třeba vytvářet jednu krizi za druhou a následně tyto krize „řídit“. Tímto způsobem dojde k tomu, že se pozornost obyvatelstva zaměří určitým směrem a obyvatelstvo bude zároveň v masovém měřítku demoralizované a apatické. V případě USA na tuto činnost již existuje agentura pro řízení krizí. Nazývá se Federal Management Agency (FEMA). O existenci této agentury jsem poprvé informoval v roce 1980.

12. Zavádět nové kulty a pokračovat v prosazování těch, které již fungují. Toto zahrnuje i rockové hudební gangstery jako jsou např. Rolling Stones (gangsterská skupina, která je ve velké oblibě u evropské černé šlechty) /černá šlechta –evropské aristokratické rodiny původem z románských zemí – p.p./ a všechny další Tavistock Institutem vytvořené rockové skupiny počínaje Beatles.

13. Pokračovat v prosazování kultu křesťanského fundamentalismu, který byl započat prostřednictvím Johna Darbyho (John Nelson Darby – anglo-irský kazatel –p.p.), jenž pracoval pro British East India Company. Tento kult byl zneužit pro posílení sionistického státu Izraele takovým způsobem, že byli v jeho rámci Židé ztotožněni s mýtem o „Bohem vyvoleném lidu“. Dále dochází v rámci tohoto kultu k posílení Izraele rovněž prostřednictvím darování velkých finančních částek, kdy se lidé mylně domnívají, že jde o náboženskou podporu křesťanství.

14. Tlačit na vytváření náboženských kultů jako je například Muslimské bratrstvo, muslimský fundamentalismus, sikhové a provozovat experimenty s kontrolou mysli. Je zajímavé v tomto kontextu poznamenat, že pozdní Chomejní byl výtvorem Britské vojenské služby, Div 6, MI6. Detainí práce této služby přesně popsala proces, jakým poté americká vláda dosadila Chomejního k moci.

15. Vyvážet do celého světa ideje týkající se „náboženské svobody“, aby bylo takovýmto způsobem možné podkopat všechna stávající náboženství, především křesťanství.

16. Způsobit úplné zhroucení světových ekonomik a vytvořit totální politický chaos.

17. Kontrolovat veškerou zahraniční a domácí politiku Spojených států.

18. Co nejvíce podpořit nadnárodní instituce jako jsou Spojené národy, Mezinárodní měnový fond (MMF), Banka pro mezinárodní vyrovnání, Mezinárodní soudní dvůr a zbavit lokální intituce efektivity takovým způsobem, že dojde buď k jejich postupnému zastavení anebo k převedení pod kontrolu OSN.

19. Infiltrovat a podvracet všechny vlády a pracovat zevnitř tak, aby bylo možné zničit suverenitu zemí, pro které tyto vlády pracují.

20. Organizovat celosvětový teroristický aparát a vyjednávat s teroristy, jakmile dojde k teroristickým aktivitám. Je třeba připomenout, že to byl Bettino Craxi, který přesvědčil americkou a italskou vládu, aby vyjednávaly s únosci ministerského předsedy Mora a generála Doziera. Jen tak na okraj, Dozierovy bylo nařízeno mlčet o tom, co se mu přihodilo. Pokud by kdy porušil toto mlčení, bylo by s ním bezesporu naloženo stejným způsobem, jakým se Henry Kissinger vypořádal s Aldo Morem, Ali Bhuttem či s generálem Zia-ul- Haqem.

21. Převzít kontrolu nad vzdělávacím systémem v Americe za účelem jeho úplného a absolutního zničení.

/Autor textu, Dr. John Coleman, je bývalým pracovníkem britské tajné služby MI6 -p.p./.

zdroj: http://www.freeglobe.cz/Articles/1958-21-cilu-iluminatu-a-vyboru-300.aspx

celý text knihy v angličtine je tu: https://archive.org/stream/TheStoryOfTheCommitteeOf300/TheStoryOfTheCommitteeOf300_djvu.txt (textová verzia)

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf (formátovaná pdf verzia)

.

——————————————————————————

Agenda 21, prijatá na konferencii OSN v Rio de Janeiro v roku 1992

Agenda 21 – Agenda smrti

(krátené)

Agenda 21 je hlavným nástrojom Nového svetového poriadku, predstaveným v roku 1992 v Rio De Janeiro na “Summite Zeme”.

Agenda 21 je trojským koňom svetového fašizmu. Jej pôvodný názov bol “Udržateľný rozvoj”. Je silno propagovaná na verejnosti ako spása tejto planéty a každého človeka. V skutočnosti je všetkým možným, len nie spásou.

Dokument vtedy podpísalo 178 krajín. V čele stál Maurice Strong, priateľ Al Gorea, miliardár ropného priemyslu, ktorý povedal: “Nie je vlastne jedinou nádejou pre planétu kolaps priemyselnej civilizácie? Nie je našou povinnosťou toto privodiť?” Za Spojené štáty ju podpísal prezident George Bush, neskôr prezident Bill Clinton podpísal nariadenie vyžadujúce súhlas každého štátu a komunity pre plnenie cieľov a plánov Agendy 21, ktorá sa rýchlo stáva súčasťou oficiálnej politiky každej dediny, mesta a štátu.

Autority chcú využiť záchranu životného prostredia, ktoré sami ničia, ako zámienku odpriemyselnenia a koniec demokracie. Agendou 21 chcú dosiahnuť:

1.) Koniec národnej suverenity (ospravedlňovaný záchranou sveta).
2.) Centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, ekosystémov, púští, lesov, hôr, oceánov a pitnej vody, poľnohospodárstva, biotechnológií a zaistenie tzv. “rovnosti” (čiže otroctva).
3.) Centrálna vláda má definovať úlohu biznisu a finančných zdrojov.
4.) Zrušenie súkromného vlastníctva.
5.) Reštruktúra rodinnej jednotky (rozbitie rodiny – dôležitý cieľ).
6.) Deti budú vychovávané štátom.
7.) Ľuďom bude povedané, akú prácu majú vykonávať.
8.) Veľké obmedzenia v cestovaní.
9.) Vytvorenie ľudských “obývaných zón”.
10.) Masívne presťahovanie ľudí do zón z rôznych území, ktoré obývajú.
11.) Globálna edukácia založená na ohlupovaní ľudí (to už dosiahli).
12.) Globálna depopulácia ľudstva.

V odtajnenom dokumente zvanom “Tiché zbrane pre tiché vojny” (1979), ktorý je manuálom autorít na kontrolu ľudského vnímania, sú vymedzené tieto oblasti kontroly a ich vplyv:

–   MÉDIÁ: udržiavať pozornosť populácie ďaleko od skutočných sociálnych problémov, upútavať ľudskú pozornosť na nedôležité veci.
–   ŠKOLY: držať mladých ľudí v nevedomosti, preč od skutočnej matematiky, skutočnej ekonomiky, skutočného práva a skutočnej histórie.
–   ZÁBAVA: udržiavať verejnosť v zabávaní sa pod úrovňou šiestej triedy základnej školy.
–   PRÁCA: udržiavať verejnosť zaneprázdnenú, aby nemala čas premýšľať.

ĎALEJ:
– držať verejnosť v ignorancii, aby mala menšiu schopnosť organizovať sa,
– vytvoriť predsudky, aby sa človek mohol horšie brániť,
– znižovať dôležitosť rodín a kontrolovať edukačný systém mladých,
– vytvoriť menej hotovosti a viac dlhov,
– podporovať sociálnu prispôsobivosť kvôli ľahšiemu programovaniu,
– minimalizovať protesty proti daniam a maximalizovať prístup k osobným ekon. dátam,
– stabilizovať súhlas, aby bola stabilizovaná kontrola verejnosti,
– väčšia kontrola individuality, aby bola vytvorená predvídateľnosť populácie,
– maximalizácia kontroly, aby bol minimalizovaný vzdor voči kontrole,
– vytvoriť kolaps meny, aby bola zničená dôvera v krajinu a vo všetkých ostatných.

Robia to preto, aby mohlo 1 % (elita) vládnuť. Hovorili o tom Aldous Huxley a George Orwell , ktorí boli do plánov Nového svetového poriadku zasvätení skrz tajnú spoločnosť Fabiánov, ktorej členom bol aj britský politik Tony Blair.

celý článok je veľmi dlhý, pre záujemcov jeho pokračovanie je tu:

Mário Oláh: Agenda 21 – Agenda smrti http://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=460698

Článok podrobnejšie popisuje témy ako “svet regiónov”, rozbitie národných hraníc a zavádzanie multikulturalizmu, redukcia svetovej populácie, pokles plodnosti ľudstva, ovládnutie trhu s potravinami a GMO osivami, likvidácia nezávislých poľnohospodárov, zákaz pestovania potravín, ničenie zásob pitnej vody pomocou ropného frakovania, rozpredaj lesov korporáciam, manipulácia volieb, násilné presťahovanie obyvateľstva do vládou kontrolovaných sídiel, znemožnenie cestovania, riadenie počasia technológiami HAARP a chemtrails, používanie sucha a hladomorov ako zbrane, vytváranie hladomorov, vytváranie chudoby, podpora parazitického bankového systému, zadlžovanie ľudí už od mladého veku, potláčanie rozmýšľania ľudí prostredníctvom vyčerpávajúcej práce, “smart” technológie na ovládanie myslenia, pridávanie fluóru a lítia do pitnej vody na otupenie vôle k odporu, zákaz predaja liekov a liečivých byliniek, posilnenie právomocí polície a nábor násilných psychopatických policajtov, mikročipová agenda, transhumanizmus.

.

Agenda 21 z iného článku:

(skrátené)

Odporcovia Agendy 21 tvrdia, že ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj či stabilizácia populácie sú len pekne znejúce zásterky pre diabolský plán nastolenia Nového svetového poriadku. Agenda 21 je nástroj, ktorý pomáha dosiahnuť koniec národnej suverenity, nastoliť centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, docieliť odovzdanie pôdy do rúk svetovej vlády, zrušiť súkromné vlastníctvo, rozbiť rodinu a vyvlastniť deti.

A čo príde potom? Naše deti bude vychovávať štát, prácu si nebudeme vyberať, ale bude nám určená, cestovanie bude obmedzené (opäť), vytvoria sa tzv. obývané zóny, do ktorých sa ľudia budú masívne sťahovať, no nastolí sa globálna edukácia založená na ohlupovaní a globálna depopulácia ľudstva.

Stratégiou Agendy 21 je ísť z globálnej do lokálnej podoby a zasiahnuť týmto programom každý štát a komunitu. Na tom sa podieľa asociácia lokálnych vlád a národných a regionálnych lokálnych vládnych organizácií zvaná ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). Miestna agenda je zavádzaná bez účasti a vedomia ľudí, navonok to však vyzerá, akoby ju ľudia chceli.

Súčasťou Agendy 21 je postupné vytvorenie nedostatku jedla a nasadenie vysokých cien. Čoraz prísnejšie predpisy majú položiť malých pestovateľov na kolená, časom si ľudia nebudú môcť pestovať jedlo ani doma, oficiálne v mene ich bezpečnosti, a všetka produkcia potravín bude v moci korporácií. A napokon budú dodávky a distribúcia jedla monitorované, aby nikto nemohol predať jedlo tomu, kto zo systému utečie.

celý článok: Agenda 21: celosvetová tyrania, alebo trvalo udržateľný rozvoj? USA sú za depopuláciu planéty. Akú úlohu zohráva Slovensko? Koho vyhodíme z kola von? Prví pôjdu chudobníhttp://www.protiprud.sk/politika/1899.htm

.

——————————————————————————

Agenda 2030

Agenda 2030 bola prijatá v roku 2015 a stavia na základoch Agendy 21. Na prvý pohľad ľudomilne znejúce témy majú jeden základný problém. Nie je ich možné realizovať bez zavedenia silnej centrálnej svetovej vlády a systému vynucovania jej rozhodnutí.

Úryvok z článku: http://www.nwoo.org/2016/10/03/zapomente-na-agendu-21-osn-agenda-2030-zmeni-svet/

Zde je několik relevantních bodů:

– Totální vymýcení hladu na planetě.
– Totální vymýcení rasové nerovnosti na planetě.
– Totální vymýcení chudoby na planetě.
– Totální vymýcení války na planetě.
– Totální vymýcení malárie a jiných komáry přenášených nemocí na planetě.
– Totální vymýcení tuberkulózy na planetě.
– Ustálený standard vzdělání pro každou osobu na planetě.
– Čistá voda a hygienická zařízení pro každou osobu na planetě.
– Řádnou práci pro každého pracujícího na planetě.
– Udržitelný hospodářský růst v každé zemi na planetě.
– Udržitelné zemědělství na planetě.
– Udržitelná produkce dobytka na planetě.
– Redukce využívání přírodních zdrojů v každé zemi na planetě.
– Redukce emisí skleníkových plynů v každém industrializovaném národě na planetě.
– Redukce případů povodní a sucha v náchylných oblastech na světě.

(moja sarkastická poznámka: najjednoduchší spôsob, ako zredukovať na svete hlad a chudobu, je zlikvidovať všetkých hladných a chudobných. A obávam sa, že práve pre túto cestu sa rozhodli tí bohatí, ktorí predtým chudobných a hladných obrali o všetko živobytie)

Ďalší článok: http://www.zvedavec.org/komentare/2016/07/6968-endgame-po-cesku.htm

Najvýraznejším novým tematickým bodom v porovnaní s Agendou 21 je globálna migrácia riadená prostredníctvom svetovej migračnej agentúry spadajúcej pod kontrolu OSN. Národné štáty stratia možnosť rozhodovať o svojom území, hraniciach a migračných pohyboch. Migranti budú do krajiny umiestňovaní direktívne rozhodnutiami byrokratov v komisiách OSN.

Predzvesťou týchto zmien je súčasný tlak EU na uzákonenie automatických kvót na prerozdeľovanie imigrantov v rámci EU. Národné štáty v rámci EU stratia právo rozhodovať o tom, kto sa smie usadiť na ich území a budú o tom rozhodovať úradníci v Bruseli. Ako prvý krok bola snaha pretlačiť záväzné a automatické kvóty na prerozdeľovanie “utečencov”, ktorí nelegálne prekročili (za výdatnej finančnej pomoci Sorosa a amerických mimovládok) Európske hranice. Najnovšie sa však už hovorí aj o nábore ekonomických migrantov priamo v Afrike a ich automatickom prerozdeľovaní v EU podľa rovnakých kvót ako v prípade azylantov. Na jeseň roku 2018 sa má v OSN schváliť zákon („Global Compact for Migration“ / “Comprehensive Refugee Response Framework”) umožňujúci OSN určovať distribúciu migrantov po celom svete.

Detailné články o migračnej súčasni Agendy 2030:

Migračná agenda sa stala súčasťou agendy OSN a bola zaradená ako súčasť plánu Agenda 2030 http://www.zvedavec.org/komentare/2016/09/7020-nova-agenda-osn-nastoleni-diktatury-a-genocida-evropskych-narodu.htm

Jak se stal pro bandu zločinců sen o migraci skutečností (agenda 2030, zákon o globálnej migrácii…)

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/07/7310-jak-se-stal-pro-bandu-zlocincu-sen-o-migraci-skutecnosti.htm

Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na naše sociální dávky
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14466/

OSN naléhá na EU, aby pomohla Itálii – má urychleně aktivovat kvóty
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14464/

Největší množství migrantů, kteří až dosud dorazili do Itálie, bylo z Nigérie a Bangladéše – a víme proč
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14463/

EU vytvořila další fond, přes který budou evropští daňoví poplatníci hradit realizaci Agendy 2030 ve světě
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14479/

Najnovší článok:

Juncker: Otevřeme legální cesty pro migranty z Afriky – pro začátek jich přijmete 40.000 (25.9.2017)
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14674/

A široké zhrnutie udalostí spojených s pretláčaním migračnej vlny do EU, ktorej bola predurčená úloha testovacej krajiny pre prvú vlnu migrácie:
http://www.zvedavec.org/komentare/2017/09/7383-nahaneni-migrantu-do-eu-se-presouva-do-afriky-tam-to-nebude-tak-na-ocich-cast-3.htm

Jeden úryvok: “Z výroku mluvčího UNHCR a mluvčího Merkelové si můžeme odvodit, že UNHCR nebude migrantům přiznávat azyl v EU jen z důvodů pronásledování či válečného utrpení. Schöffl se zmiňuje o nemocných lidech a lidech bez perspektivy. Seibert hovoří o lepším klimatu a lepších životních podmínkách. Takové důvody by mohly do EU přivést celou Afriku.”

——————

Klobúk dole pred každým, kto sa dočítal až sem…

 

This entry was posted in Svetová vláda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s