Politicky nekorektne o téme IQ. 4. časť: IQ Rómov

Vo verejnej diskusii o Rómskej otázke zostáva absolútnym tabu fakt, že Rómovia majú výrazne nižšie IQ než majoritná populácia. S tým súvisia všetky problémy, ktoré s nimi majorita zažíva: od ich výrazne horších výsledkov v školách, cez problémy so správaním, až po žalostné výsledky v práci.

Pokiaľ sa chceme pohnúť niekam ďalej v debate, je nutné tento fakt akceptovať a tomu prispôsobiť všetky aspekty fungovania: od špeciálne prispôsobenej školskej výuky až po vyčlenenie jednoduchých profesií špeciálne pre Rómov, aby mohli robiť aspoň nejakú platenú prácu.

Najprv rôzne čísla zo štatistík:

————————————————————

General mental ability in South Asians: Data from three Roma (Gypsy) communities in Serbia
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289606001097

stručne zhrnuté:

…testy rómskej populácie v Srbsku

…výsledky udávali, že priemerné IQ z testov vyšlo 70.

…ak som to správne pochopil, tak inteligencia rómov v srbsku bola približne podobná ako inteligencia 10 ročných srbských detí.

Pre zdôraznenie výsledkov:

Typické IQ v Európe sa pohybuje okolo 94-100 bodov. IQ na blízkom východe je okolo 90 bodov. IQ v Severnej Afrike sa pohybuje okolo 70-80 bodov. IQ amerických černochov (mixnutých bielymi génmi) sa pohybuje okolo 85 bodov, výrazne viac, než typické IQ černochov. IQ černochov zo Strednej Afriky sa pohybuje okolo 65-75 bodov. IQ číňanov je 109 bodov.

IQ 70 je považované v európskych podmienkach za hranicu mentálnej retardácie.

—————————————-

Z iného zdroja:

Petr Bakalar: The IQ of Gypsies in Central Europe

https://archive.org/stream/TheIQOfGypsiesInCentralEurope/The%20IQ%20of%20Gypsies%20in%20Central%20Europe#page/n5/mode/2up

Test IQ rómov z Českej republiky, zhrnuté výsledky rôznych starších štúdií: Výsledky udávajú IQ 72-84 bodov pre Rómov a 101 bodov pre českú „nerómsku“ populáciu. Zaujímavé sú veľmi nízke hodnoty IQ u rómskych detí z detských domovov, okolo 71-73 bodov v porovnaní s cca 80 bodmi priemernej rómskej detskej populácie.

Štúdia má v sebe množstvo ďalších zaujímavých vecí. Napríklad sa v nej rozoberá otázka, prečo vlastne majú Rómovia tak extrémne nízku inteligenciu, dokonca aj v porovnaní s domovskou indickou populáciou, odkiaľ pochádzajú:

– jedna hypotéza predpokladá, že Rómovia sú pozostatkom veľmi starej indickej domorodej prapopulácie, z ktorej zbytky dodnes v Indii prežívajú.

– ďalšia hypotéza prepokladá, že Rómovia pochádzali zo spoločensky nízkej kasty v Indii, ktorá primigrovala do Európy, kde sa stali obeťou otrokárstva. Otrokári údajne preferovali jedincov s nižšou inteligenciou a inteligentnejšiu a potenciálne vzdorovitejšiu časť populácie preventívne zabili.

– ďalšia hypotéza predpokladá, že inteligentnejšia časť rómskej populácie sa asimilovala do väčšinovej populácie, zatiaľ čo tá najmenej inteligentná skupina zostávala trvalo bokom a stratami inteligencie postupne ďalej hlúpla.

– ďalšia hypotéza pripisuje veľmi nízke IQ častému výskytu incestu v rómskych komunitách, ktorý, ako je známe, má negatívny vplyv na IQ potomkov.

Ďalej je tam ešte rozobraná reprodukčná stratégia Rómov, ktorí uprodnostňujú r-stratégiu (t.j. mať čo najviac detí s minimom následnej starostlivosti o ne. Jedným z prejavov tejto stratégie je aj veľmi časté odkladanie rómskych detí do detských domovov).

——————————

A ešte jeden zdroj:

Several studies of the IQ of Gypsies have found average IQs ranging from 70 to 83.[9]

The average IQs of Gypsies in different countries have been stated to be 85 in Slovenia, 83 in Slovakia, 70 in Serbia, and 60 in Romania.[7]

A 2015 meta-analysis stated an average IQ of 74.[10]

During a Slovak study in the 90s, 23 510 children in the age of 6 – 14 years in the district of Banská Bystrica, Slovakia, were given a Wechsler Scale test. A total of 510 children (2,16 %) were diagnosed as mentally retarded (with an IQ 70 or less). 0,9 % of the non-Gypsies were diagnosed as mentally retarded, as opposed to 21,5 % Gypsies. Although the Gypsy children constituted only 6 % of the testing sample, they counted for 60,7 % of the mentally retarded. [11]

http://en.metapedia.org/wiki/Gypsies#Intelligence

Pre anglicky nehovoriacich: IQ testy Rómov v rôznych krajinách udávali výsledky 85 v Slovinsku, 83 na Slovensku, 70 v Srbsku a 60 v Rumunsku.

V rámci štúdie v Banskej Bystrici z 90tych rokov vyšlo, že 0,9% percenta „nerómov“ dosahuje IQ hraničiace s mentálnou retardáciou, ale až 21,5% Rómov. A napriek tomu, že rómske deti tvorili iba 6% testovacej vzorky, predstavovali až 60,7% mentálne retardovaných detí.

—–——————-

Zhrnutie

Zo všetkých týchto článkov je zrejmé, že rozdiely medzi bielou populáciou a rómskym etnikom sú priepastné a že úvahy o „rovnosti šancí“ a integrácii do spoločnosti sú odtrhnuté od reality.

IQ totiž nie je len o schopnosti riešiť grafické a matematické hlavolamy IQ testov. IQ je všeobecná inteligencia schopnosti riešiť problémy okolo seba, či už v podobe učenia sa, dlhodobého plánovania, improvizácie pri neočakávaných udalostiach, manuálnej zručnosti až po komunikačné schopnosti. Je jasné, že pokiaľ má niekto IQ nižšie o viac než 20 bodov, než priemer populácie, bude mať veľké problémy s uplatnením a zaradením sa do spoločnosti, bez ohľadu na jeho vôľu, vzdelanie alebo krik mimovládok.

Situácia je však v skutočnosti ešte horšia, než len samotný rozdiel medzi genetickým IQ.

Udáva sa, že praktická životná inteligencia je tvorená z 50% vrodenou inteligenciou a 50% vzdelaním a životnými podmienkami.

Rómovia s IQ 80 by v prípade správne prispôsobeného školského vzdelávania (špeciálne školy, špeciálny výukový program) dokázali nabrať toľko vzdelania a skúseností, aby aspoň trochu zapadli do spoločnosti, napríklad ako remeselníci alebo montážni robotníci do fabrík.

Tu však prichádzajú k slovu faktory, ktoré geneticky podmienenú inteligenciu ďalej znižujú: alkoholizmus matky počas tehotenstva, deti počaté z incestu, alkoholizmus a fetovanie počas puberty, špinavé životné prostredie, kde nachytajú rôzne infekcie poškodzujúce inteligenciu (akákoľvek chronická infekcia zhorší intelekt). Vo výsledku tak Róm s vrodeným IQ 80 má v dospelosti praktické IQ 60 a je v spoločnosti absolútne nepoužiteľný.

A potom je tu vzdelanie ako ďalší faktor prehlbujúci priepasť medzi uplatnením Rómov a bielej mojority v spoločnosti. U našich detí je vrodené IQ 100 ďalej silne zosilnené kvalitným školským vzdelaním, zdravým prostredím a podporou zo strany rodičov. Naopak u rómskych detí je ich vrodené IQ nielenže nepodporené vzdelaním, ale ešte ďalej umelo zdegradované alkoholom a drogami. Výsledkom tak vzniká skutočne obrovská priepasť medzi praktickou inteligenciou bielej populácie a najproblémovejšími Rómami z osád.

Doteraz bola táto téma totálne tabu, pritom je veľmi dôležitá k tomu, aby sa aspoň niečo dalo riešiť.

Riešením nie je samozrejme dávanie sociálnych dávok zadarmo, aby sa problém umlčal podplácaním sociálnymi výhodami.

Ešte horší nápad je násilné zavádzanie inkluzívneho školského vzdelania, aké sa plánuje v ČR, to jest zrušenie špeciálnych škôl a zamiešanie týchto problémových a zaostávajúcich žiakov do normálnych tried.

Takýto experiment bude zničujúci pre obe strany. Pre biele deti bude škola stratou času, pretože učiteľka sa bude musieť venovať primárne zaostávajúcim žiakom a na normálne deti nebude mať čas. Deti tak budú od malička odkázané iba na samoštúdium.

Pre rómske deti bude podobný experiment taktiež frustrujúci, pretože v konkurencii normálnych žiakov nebudú mať nikdy šancu uspieť a vždy budú s najhoršími známkami v triede. Svoju frustráciu si tak veľmi rýchlo začnú vyvíjať v podobe šikany a násilia voči ostatným spolužiakom. Samozrejme, že to nezostane bez dôsledkov, pretože tie biele deti na tú šikanu nezabudnú a v budúcnosti to oplatia Rómom iným spôsobom, napríklad formou celoživotného bojkotu spolupráce.

Jediné zmysluplné riešenie bude akceptovať realitu rozdielnosti bielej a rómskej populácie a nastaviť podľa toho pravidlá spolužitia tak, aby aspoň trochu uspokojili životné požiadavky oboch strán.

To značí, že by sa museli zriadiť špecializované rómske školy/triedy, kde by bola výuka prispôsobená ich schopnostiam. Samozrejme by existovala možnosť u najlepších žiakov z triedy k prestupu do normálnych škôl. Popri tom by museli byť výrazne zredukované sociálne dávky a výhody pre Rómov, aby aj oni pochopili, že jediná cesta k lepšiemu živobytiu je cez vzdelanie a získanie si nejakej práce.

Zároveň by bolo treba premyslieť, ktoré z profesií a činností by sa mohli vyčleniť prioritne pre zamestnávanie Rómov, aby mali aspoň nejakú šancu k zamestnaniu a živobytiu. V tejto oblasti by sa dalo uvažovať o rôznych stavebných prácach, poľnohospodárstve, drobných remeslách, v lepšom prípade práci vo fabrike. Hlavný problém je, že v súčasnosti je výrazne výhodnejšie a bezpečnejšie pre zamestnávateľa na takúto prácu zamestnať Ukrajincov, u ktorých má istotu kvalitne urobenej práce a nehrozí mu rozkradnutie pracovného vybavenia.

.

Doplnené 7.11.2017

Pre prípadných záujemcov:

Petr Bakalář – Psychologie Romú (celá štúdia, 180 strán, vydané v roku 2004)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Psychologie_Romu-Petr_Bakalar.pdf

Detailne rozpracované všetky témy súviace s rozdielnosťou života rómskeho a nerómskeho etnika: reprodukčná stratégia, rýchlosť dospievania, stratégie výberu partnera, charakteristiky rodiny, inteligencia, osobnosť, zamestnanosť, kriminalita, sociálna typológia Rómov, rómsky rasizmus a kastovníctvo atď… Drvivá väčšina z týchto tém je v súčasnej dobe vo verejnej diskusii úplné tabu. Knižka sa veľmi dobre a plynulo číta.

Doplnené 8.11.2017

V knižke Petra Bakalára ma zaujala sociálna typizácia Rómov (str. 121). V stručnosti:

I. Socializovaní, resp. asimilovaní Rómovia

1) Rómska elita (1%) – vysokoškolsky vzdelaní Rómovia, rómski podnikatelia, profesionálni hudobníci. Obvykle žijú oddelene od ostatných Rómov a nehlásia sa k nim

2) Bezproblémoví rómovia (40%) – síce bez vyššieho vzdelania, ale pracujúci a slušne spoločensky vychádzajúci s okolím

II. Nesocializovaní

1) Chronicky nezamestnaní (40%) – veľmi nízka kvalifikácia, veľmi zlé pracovné návyky, prakticky nezamestnateľní. Život výlučne zo sociálnych dávok, neplatiči, drobná kriminalita.

2) Rómski kriminálnici (15%) – profesionálni vreckári, zlodeji áut, zlodeji drahých kovov, pasáci, prostitútky, dealeri drog.

3) Špeciálna podskupina: Rómovia z osád.

Môj komentár:

Keď vyjdeme zo základného predpokladu, že IQ slovenských Rómov sa pohybuje niekde okolo hodnoty 80, a zoberieme ako základný distribučný model, že 90% populácie sa nachádza v rozptyle +/- 15 bodov a 99% populácie v rozptyle +/- 30 bodov, dostaneme toto:

Skupina rómskej elity (1%) by zodpovedala hodnote IQ 115 bodov, čo postačuje na úspešné dokončenie vysokej školy, prípadnú podnikateľskú činnosť a v istom zmysle nadpriemerné výsledky v porovnaní s mnohými ľuďmi z majority.

Bezproblémoví rómovia (40%) by spadali do kategórie IQ 85-110 bodov, čo je tiež pásmo, kde sa bez problémov dokážu zaradiť do bežnej majoritnej spoločnosti.

Chronicky nezamestnaní Rómovia a kriminálnici (s výnimkou Rómov z osád) môžu spadať do kategórie IQ 65 až 85 bodov. Hodnota IQ 70 je vnímaná ako hraničný bod mentálnej retardácie.

Najproblémovejší Rómovia z osád a zdevastovaných sídlisk (odhadom 10% z celkovej rómskej populácie) sú na úplne najspodnejšej hrane krivky rozloženia s hodnotami IQ 50 až 65. Takto príšerne nízke IQ by vysvetľovalo, prečo nie sú žiadnym spôsobom integrovateľní a nie sú schopní sa postarať ani o svoje vlastné bývanie (zničené domy, neporiadok v okolí), ani o svoje deti (hladné špinavé deti) a často ani o svoje základné fyziologické potreby (výkaly všade po okolí). Kontrolné porovnanie tohto odhadu: IQ testy Rómov z Rumunska, kde žijú prevaždne Olašskí rómovia udávali priemernú hodnotu IQ 60. Rómovia žijúci v osadách sú tiež prevažne olašského pôvodu. Takže toto číslo je realistické.

Obvykle keď sa hovorí o konfliktoch medzi rómskou a bielou populáciou, sú porovnávané tieto dva extrémy: rómovia z osád s IQ 50-65 a proti nim stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní ľudia z majority (IQ 100-115). Práve preto ten spoločenský rozdiel vyznieva pri bežnom porovnaní tak priepastne.

.

Pokračovanie: 5. časť: Ako globalisti úmyselne znižujú inteligenciu svetovej populácie

Všetky súvisiace články: https://diskuter.wordpress.com/category/politicky-nekorektne-o-teme-iq/

This entry was posted in Politicky nekorektne o téme IQ. Bookmark the permalink.

1 Response to Politicky nekorektne o téme IQ. 4. časť: IQ Rómov

  1. Peter says:

    Zaujímavý Článok

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s