Pyramída hierarchie svetovej moci. Stručný prehľad pre začiatočníkov

Ohľadom tajnej svetovej vlády existuje na internete veľký zmätok a chaos v pojmoch. Jedni ľudia hovoria o globalistoch, iní o iluminátoch, ďalší o sionistoch, ďalší o Židoch, skrytom štáte (Deep State), satanistoch, slobodomurároch, Rothschildovi, Trilaterálnej komisii, Rímskom klube, 13 najbohatších bankárskych rodinách… Nasledujúci blog v stručnosti popíše každú z týchto skupín, spolu s jej históriou vzniku, jej špecifikami a jej vzťahom k ostatným skupinám. Verím, že po prečítaní tohto textu bude mať každý dostatočné základy, aby sa dokázal orientovať v základných pojmoch a mohol pokračovať vo vlastnom výskume.

V súčasnosti okolo témy globalistov a skupín vládnucich svetu panuje na internete chaos. Tento chaos môže byť síce úmyselne vyživovaný, ale jeho príčinou sú nasledovné fakty:

…predstavovať si “globalistov” ako jednoliatu a jednotne konajúcu skupinu je veľmi zjednodušujúce.

…nezávisle na sebe vznikli rôzne hnutia, ktoré majú podobný cieľ, t.j. vládu nad svetom.

…tieto skupiny nie sú vždy názorovo jednotné. Hoci majú spoločný cieľ (ustanovenie centrálnej vlády nad svetom), tak sa rozchádzajú v názoroch, ako tento cieľ realizovať a kto presne by mal stáť v čele tejto hierarchie. Z toho dôvodu v niektorých témach tieto skupiny spolupracujú, v iných témach hľadajú kompromisy a v ďalších témach tvrdo súperia.

…niektoré hnutia (typicky sa to spája s iluminátmi) zásadne vystupujú pod cudzími menami a akonáhle sa nejaký názov príliš “preflákne”, tak začnú fungovať pod novým menom.

…niektoré hnutia postupne splynuli dokopy alebo boli ovládnuté iným hnutím. Ďalšie skupiny vytvorili spoločné konferencie, kde sa stretávajú zástupcovia rôznych názorových smerov a vymieňajú si svoje predstavy o smerovaní sveta a stratégiach na dosiahnutie svojich cieľov.

…je úplne bežné, že jedna osoba môže byť členom viacerých skupín. Rovnako je bežné, že rôzne názvy popisujú tú istú skupinu.

.

Ohľadom štruktúry pyramídy riadenia sveta som narazil zatiaľ na rôzne hierarchické pyramídy, pracovne nazvané ako “iluminátska pyramída”, “sionistická pyramída”, “satanistická pyramída” a “slobodomurárska pyramída”

Nie je dôležité, že sa tieto pyramídy od seba štruktúrou líšia. Ako som už vyššie napísal, historicky vznikli nezávisle na sebe viaceré hnutia za nový svetový poriadok a doteraz majú vlastnú špecifickú štruktúru, bez jednotného vrcholu. Tieto pyramídy sa môžu čiastočne prelínať a čiastočne fungovať nezávisle alebo súperiť medzi sebou.

Iluminátska pyramída

Sionistická pyramída

Satanistická pyramída

Slobodomurárska pyramída

 

V nasledujúcom texte začnem vysvetlením pojmov z obrázku iluminátskej pyramídy, pretože tá je najčastejšie používaná:

Na vrchole tejto pyramídy je symbol oka. Texty sa zhodujú v tom, že toto oko predstavuje Satana, resp. hierarchiu okultistických síl, uctievaných najvplyvnejšími rodinami sveta. V tejto chvíli nie je až tak veľmi podstatné, či Satan alebo okultistické sily naozaj existujú. Podstatné je, že najbohatšie a najvplyvnejšie rodiny tomu VERIA a zároveň veria aj tomu, že jedného dňa bude Satan vládnuť otvorene svetu a chcú sa na tejto vláde podieľať.

Pod symbolom oka sa nachádza položka “World Monarch“, t.j. Vládca/kráľ sveta. Je pravdepodobné, že táto pozícia nie je v súčasnosti obsadená a iluminátsko-globalistické rodiny zatiaľ stále jednajú o tom, komu táto pozícia pripadne. Obvykle sa udáva, že táto pozícia bude niekedy v budúcnosti patriť niektorému (v súčasnosti dôsledne utajovanému) potomkovi rodiny Rothschildov, jeden zdroj spomenul meno Alexander Rothschild. Svetový monarcha má v systéme fungovať ako priame spojenie medzi entitou Satana (ktorý nemôže fyzicky vplývať na dianie vo svete) a preto potrebuje fyzického zástupcu. Pokiaľ by som vzal do úvahy aj veľmi špekulatívne texty, tak sa v nich spomínajú rôzne temné rituály, ktoré majú umožniť posadnutie fyzických osôb démonmi, a následne títo ľudia vykonávajú vôľu vyššej okultistickej úrovne. Je mi jasné, že táto špekulácia je pre mnohých silne kontroverzná a tak to v tejto chvíli stačí uzavrieť tým, že mnoho ľudí na vrchole svetovej pyramídy tomu verí a riadi sa tým.

Čo sa týka samotnej pozície Svetového monarchu, rola zrejme bude plnohodnotne obsadená až vtedy, keď bude dokončený proces globalizácie a centralizácie svetového riadenia pod kontrolu jednej svetovej vlády. Niektoré texty spájajú rolu Svetového monarchu s Britskou kráľovnou, ale to podľa môjho názoru nie je pravda. Britské impérium malo najväčší vplyv nad svetom začiatkom 20. storočia, kedy ovládali 1/4 zemskej súše a 1/4 svetovej populácie, v súčasnosti je vplyv Británie čoraz bezvýznamnejší. V dobe Britského impéria by rola Svetového monarchu teoreticky pripadala Britskému kráľovskému rodu, resp. britskému premiérovi. Na pozíciu skutočného vládcu sveta by to však ešte nestačilo.

Na ďalšej úrovni sa nachádza tzv. “Rada Trinástich“. Udáva sa, že táto skupina je tvorená zástupcami 13 tzv. iluminátskych rodín. Presný zoznam mien sa v rôznych zdrojoch líši, ale obvykle sa spomínajú tieto mená: Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins (a ich rodové vetvy Wheeler a Todd), Astor a Li. Detailnejší popis jednotlivých rodín bude v texte nižšie. Jeden text naznačil, že tri rodiny boli z tejto skupiny medzičasom vylúčené: Kennedy, Onassis a neznáma tretia rodina. Podľa Biblie má údajne pred príchodom Antikrista svetu vládnuť 10 kráľov.

Niektoré zdroje udávajú, že nad Radou Trinástich sa nachádza užšia Rada Deviatich (Council 9), nad ňou Rada Troch (Council 3) a na vrchole hierarchie stojí zástupca rodiny Rothschild.

Pod Radou Trinástich sa nachádza Komisia 300, ktorá združuje 300 najbohatších a najvplyvnejších rodín. Nachádzajú sa tu zástupcovia všetkých globalistických hnutí: od iluminátov, cez sionistov, čiernu šľachtu, satanistov, vplyvných politikov, priemyselníkov a bankárov, atď.

Úroveň Think-tankov sa dá chápať ako výkonná úroveň svetovej vlády, prirovnal by som to k systému ministerstiev a plánovacích oddelení. Jednotlivé think-tanky sa líšia históriou svojho vzniku (rok vzniku, rodina stojaca za jeho založením) a územnou pôsobnosťou (CFR má vplyv hlavne nad územím USA, RIIA má vplyv nad Európou, Trilaterálna komisia zahŕňa Východnú Áziu atď)

Ďalšia úroveň je úroveň finančnej kontroly nad svetom, kde sú najrôznejšie bankové inštitúcie ovplyvňujúce svetovú ekonomiku. Napriek honosne znejúcim názvom “medzinárodný” a podobne, v drvivej väčšine sa jedná o súkromné banky ovládané najbohatšími bankárskymi rodinami a pracujúcimi na centralizácii ekonomiky sveta.

S tým súvisí aj nasledujúca úroveň korporácií, ktorá funguje štýlom ovládania a riadenia priemyselnej produkcie sveta. Tieto skupiny určujú, čo sa bude vyrábať, za aké ceny sa bude predávať a aké jedovaté látky sa do týchto produktov použijú. Nezávislé firmy a malí živnostníci majú byť skôr či neskôr úplne zničení a začlenení do hierarchie globalistických korporácií.

Ďalšia úroveň je úroveň ovládania správania svetového obyvateľstva. Ako vidieť, vlády, parlamenty, polícia, súdy atď. sú v skutočnosti len výkonné orgány vyšších stupňov riadiacej pyramídy a bežná populácia má na ne minimálny vplyv.

Na tejto úrovni je vidieť štruktúru ovládania obyvateľstva pomocou štyroch základných nástrojov:
– náboženstvo
– vláda (hra na demokratické voľby)
– média
– školstvo

Na najnižšej úrovni sa nachádza svetové obyvateľstvo, ktoré celý systém financuje svojou otrockou prácou. Globálne elity už v 70. rokoch dospeli k názoru, že svetová populácia je príliš veľká a že nie sú schopní takto veľkú populáciu ovládať. Navyše predstavuje takýto dav pre vrcholové elity potenciálnu hrozbu. Preto sa začiatkom 70.rokov prijalo rozhodnutie o nutnosti redukcie svetovej populácie na veľkosť vhodnú k ovládaniu (čísla výsledného počtu sa pohybujú od 500 miliónov až po 3 miliardy). Nadbytoční ľudia majú byť eliminovaní zložitou kombináciou depopulačných stratégií:
– regulácia pôrodnosti (antikoncepcia, potraty)
– šírenie neplodnosti (chémiou, vakcínami, GMO potravinami)
– umelo zinscenované vojny
– jedovaté látky v potravinách s cieľom skrátiť ľuďom život
– úmyselné šírenie chorôb (HIV, rakovina, infarkty, laboratórny vývoj nových pandémií)
– rozvrat rodiny (podpora promiskuity, nevery, rozvodov, pornografie, homosexuality)
– šírenie drog
– ekonomické ruinovanie ľudí, aby si nemohli založiť rodinu
– ovládnutie obchodu s potravinami a vyvolanie hladomorov
atď…

——————————————————–

Teraz sa pozrieme podrobne na jednotlivé skupiny, ktorým je pripisovaná vláda nad svetom a historické špecifiká ich vzniku

.

Globalisti

…tento pojem nesmeruje na žiadnu konkrétnu skupinu. Vznikol spontánne ako snaha o pomenovanie vrcholnej svetovej elity, ktorá vlastní väčšinu zdrojov sveta.

…obvykle sú pojmom globalisti označovaní vlastníci nadnárodných korporácií (tzv. najbohatšie 1%), ktorí ovládajú väčšinu svetovej ekonomiky, financií a prírodných zdrojov.

…alternatívne sú pojmom globalisti označovaní ľudia, ktorí sa snažia vybudovať tzv. “nový svetový poriadok” s centralizovanou svetovou vládou.

…treba si uvedomiť, že štruktúra globalistov nie je jednoliata a že v nich existujú rôzne skupiny, ktoré spolu niekedy spolupracujú, niekedy hľadajú kompromisy a inokedy spolu tvrdo súperia.

…niekedy je pojem “globalisti” používaný ako “politicky korektnejšia” alternatíva namiesto príliš zdiskreditovaných pojmov typu “ilumináti” alebo “sionisti”.

.

Slobodomurári (Freemasonry, Masonry)

…pôvod slobodomurárov zrejme siaha do stredoveku, kedy sa jednalo o cechové združenie staviteľov katedrál (slobodní murári). Malo tri stupne (učedník, tovaryš, majster) a prechody medzi nimi boli spájané s určitými cechovými rituálmi. Slobodomurárske symboly ako pravítko, kružidlo a uhlomer pochádzajú z tohto obdobia.

…s ústupom významu staviteľstva začal byť cech dopĺňaný rôznymi spoločensky významnými osobami (šľachtici, mešťania, umelci, politici). Títo ľudia postupne nad združením prebrali kontrolu.

…udáva sa, že pôvodne relatívne otvorené slobodomurárske hnutie sa koncom 18. storočia spojilo s rádom Iluminátov a že v priebehu nasledujúcich rokov ilumináti nad hnutím prevzali plnú kontrolu.

…v súčasnosti je spomínaných 33 stupňov slobodomurárstva:

– 3 základné stupne, tzv. modré stupne: (učedník, tovariš, majster)
– červené stupne (4-18)
– čierne stupne (19-30)
– biele stupne (31-33)

…známy slobodomurár Albert Pike dosahoval 33. stupeň a fungoval ako akýsi čierny pápež.

…rôzne stupne sú zámerne ponechávané v nevedomosti a vo falošných informáciach. Realita je taká, že najvyššie stupne sa venujú uctievaniu luciferiánstva a taktiež rituály povýšenia do vyšších stupňov majú v sebe veľa okultistických a satanistických prvkov

…citovaná kniha ďalej pokračuje tým, ako slobodomurári v 19. a 20. storočí postupne infiltrovali a obsadzovali všetky významné pozície v riadení štátov

…udávajú, že až na rôzne výnimky takmer každý americký prezident posledných 200 rokov bol členom slobodomurárskej lóže

…slobodomurárska lóža je označením miesta, kde mávajú slobodomurári stretnutia (snemy)

…v súčasnosti prebiehajú intenzívne snahy slobodomurárskych lóží o prevzatie kontroly nad cirkevnou hierarchiou a pozíciou pápeža. V tejto súvislosti sa spomína vplyvná lóža P-2

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf , kapitola 6

doplnéné 29.9.2018

…názov slobodomurárov vychádza z dlhšieho pôvodného názvu “Starobylí svobodní a přijatí zednáři” ( http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/POSLEDNI_VAROVANI-dejiny_Noveho_svetoveho_radu.pdf , s.17)

…niektoré zdroje spájajú slobodomurársku symboliku s odkazom na zborený Šalamúnov chrám, pričom “slobodní murári” pracujú na jeho virtuálnej obnove, ktorá následne zabezpečí židovstvu vládu nad svetom. Veľké množstvo slobodomurárskych symbolov je typicky židovské, odkazujúce sa na starý zákon (dúha), talmud a kabbalu (pentagram alias Šalamúnova hviezda, hexagram alias Dávidova hviezda, svetský a duchovný stĺp pred chrámom atď). Tieto zdroje udávajú, že slobodomurárstvo je pôvodom čisto židovské hnutie, sledujúce židovské ciele, avšak na získanie dostatočne širokej základne “užitočných idiotov” prijímajú na najnižšie stupne svojej pyramídy aj množstvo nežidovských schopných ľudí (vedci, spisovatelia, politici), ktorých používajú na oklamanie naivnej verejnosti a zároveň ako základňu pre výber kádrov pre vyššie zasvätené stupne.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Eliminace_zednarstva_odhalenim_jeho_tajemstvi.pdf str.36-42 (symbolika), 65-83 (rituálny), 109 (tajné znamena)

História slobodomurárstva je v niektorých zdrojoch spájaná s potomkami Templárskych rytierov, ktorí utiekli pred popravami a prenasledovaním z Francúzska a uchýlili sa do Británie, kde založili slobodomuráske bratstvo s tzv. Škótskym prijímacím rituálom, ktorý v súčasnosti obsahuje 33 stupňov zasvätenia.

Vysvetlenie niektorých základných slobodomurárskych tajných symbolov:
– písmeno G odkazuje na entitu Great Architect (Veľký Architekt), ktorú slobodomurári uctievajú namiesto Boha.
– mená bratov slobodomurárov sú označované trojbodkovým symbolom br.’.   Symbol trojitej bodky odkazuje na ich prvotné heslo z čias francúzskej revolúcie: sloboda (voľnosť bez pravidiel), rovnosť (emancipácia židovstva s kresťanstvom), bratstvo (slobodomurárske bratstvo)
– typická symbolika je kružidlo, pravítko (uholník) a vodováha, odkazujúce na legendu o stavbe Šalamúnovho chrámu. Medzi ďalšie symboly patrí kladivo (symbol slobodomuráskeho sudcu), rukavice a slobodomurárska zástera (ktorá je podozrivo podobná logu Gmailu). Menej známe symboly sú akáciová vetvička a gestá prstov (dva vztýčené prsty) http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Eliminace_zednarstva_odhalenim_jeho_tajemstvi.pdf str.109
– ďalšia symbolika je v podobe dvoch stĺpov Jachin a Boas, ktoré stáli pred vstupom do Šalamúnovho chrámu. Dvojstĺpová symbolika sa nachádza na mnohých moderných židovských stavbách, okrem iného túto symboliku niesli aj dvojičky budovy WTC centra v New Yorku.
– slobodomurársky symbol je pentagram (niekedy označovaný ako Sovietska alebo Šalamúnova hviezda). Ďalším slobodomurárskym symbolom je dúha (odkazujúca na zmluvu Noeho s Bohom). Hexagram (tzv. Dávidova hviezda) je symbolom Sionistov. Obe hviezdy vychádzajú zo symboliky židovskej kabbaly.

.

Ilumináti (v originále Illuminati, čo značí “osvietení”)

…hnutie bolo založené 1. mája 1776 v Bavorsku pod názvom “Starobylí osvietení vizionári bavorskí”. Hnutie neskôr vstúpilo do histórie pod názvom Rád Iluminátov. Niektoré zdroje udávajú, že súčasné oslavy 1.mája, prezentované ako sviatok práce, sú v skutočnosti skrytou oslavou založenia iluminátskeho hnutia.

…Zakladateľom je Adam Weishaupt, syn židovského rabína, násilne konvertovaný na kresťanstvo, vychovaný jezuitmi, ale vnútorne hlboko nenávidiaci katolícku cirkev. Založenie rádu financovali židovské Domy Rothschildov (a tiež Wesselyov, Mosesov, Mendelsohnov, Itzigov, Friedlanderov a Meyerov). Jeden z najstarších a najzákladnejších cieľov Iluminátskeho rádu bolo zničenie kresťanstva.

…ilumináti sú spájaní so zorganizovaním Americkej revolúcie a tiež z vplyvu na udalosti Francúzskej revolúcie.

…v roku 1782 došlo k vytvoreniu spolku medzi iluminátmi a starým hnutím slobodomurárov, pričom slobodomurárske hnutie bolo zakrátko plne ovládnuté iluminátmi.

…10.júla 1785 náhodne zahynul iluminátsky posol Jacob Lang a polícia u neho našla tajné dokumenty rádu. Následne bol úradmi rád okamžite zakázaný a rozpustený. V reakcii na to sa stiahli do ilegality a utajenia.

…symbolom spolku je sova bohyne Minervy, rímskej bohyne múdrosti.

…ilumináti sú podrozriví z rozpútania a angažovania sa v udalostiach Francúzskej revolúcie, jej teroru a snahe o demontáž pozície katolíckej cirkvi vo Francúzsku.

…v súčasnosti sa udáva, že ilumináti a slobodomurári na svojich najvyšších stupňoch hierarchie uctievajú Satana.

…udáva sa tiež, že väčšina najvyšších politikov a mediálnych celebrít (moderátori, speváci, režiséri, herci) sú členmi spolku iluminátov.

…slovo “illuminati” značí významom “osvietený”, čo je v ezoterických kruhoch spájané s pozitívnymi symbolmi svetla a lásky. V skutočnosti sú však ilumináti temným hnutím a ich názov je ironickým posmešným prekrútením ich skutočných úmyslov. Názov môže mať tiež vzťah k menu Lucifera, ktoré v preklade znamená “Nosič svetla”

http://freeglobe.cz/Articles/617-posledni-varovani-dejiny-noveho-svetoveho-radu-cast-1-iluminati.aspx (história založenia rádu iluminátov)

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/POSLEDNI_VAROVANI-dejiny_Noveho_svetoveho_radu.pdf (celá kniha venovaná detailnej histórii rádu iluminátov od čias ich vzniku až po zriadenie FEDu v USA) (archivna kopia)

.

Satanisti

…zatiaľ si nie som úplne istý, do akej miery sa satanisti odlišujú od hierarchie iluminátov. Je možné, že sa jedná o skupiny s podobnými cieľmi, ale založené nezávisle na sebe rôznymi ľuďmi.

…satanistické hnutia sa veľmi úzko špecializujú na uctievanie Satana a okultistických síl. Za týmto účelom sú praktikované najrôznejšie temné a krvavé rituály a satanistická hierarchia pripomína štruktúru náboženskej organizácie.

…satanistické hnutie je spojené s veľmi brutálnymi okultistickými rituálmi: znásilňovanie detí, brutálne týranie obetí, homosexuálne praktiky, sex s kozami, rituálne vraždy, kanibalizmus zabitých obetí (rituálna konzumácia srdca a pitie krvi obete), únosy potenciálnych obetí, rituálne potraty…

…satanistické hnutie je infiltrované do vysokých spoločenských pozícií (sudcovia, policajti, politici, osobnosti z médií, falošní kňazi, sociálni pracovníci…), čo im umožňuje utajovanie svojich zločinov a zároveň získavanie nových obetí.

…základom je “Satanská biblia” od Antona LaVeya. Ten v roku 1966 založil “Church of Satan”, ktorej členmi boli rôzne významné osoby z Hollywoodu a iné…

…Aleister Crowley je udávaný ako jeden zo zakladateľov “moderného satanizmu”.

…so satanizmom je spájaný tiež rád O.T.O. (Ordo Templi Orientis). Medzi jeho slávnych velkňazov patril práve Alister Crowley. Rád je spájaný s praktikovaním tzv. sexuálnej mágie.

…základná štruktúra satanistickej hierarchie sa delí na mužskú a ženskú časť:

– ženská časť:
1) kňažka temnôt,
2) vysoká matka temnoty,
3) sestry svetla,
4) matriarch,
5) štandardný čarodejnícky krúžok (vedený “kňažkou”)

– mužská časť:
1) kráľovský ipsimus,
2) rada veľkých druidov,
3) vysoký majster,
4) služobník pentacle,
5) štandardný čarodejnícky krúžok (vedený “kňazom”)

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf, kapitola 5

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf, kapitola 12

doplnené 29.9.2018: niektoré zdroje udávajú, že hnutie satanistov vzniklo relatívne nedávno, v 19. storočí vo Francúzsku ako slobodomurárska lóža uctievačov Satana. Podľa tohto zdroja boli prvotní čelní predstavitelia francúzskych satanistov v 19. storočí židia. Faktom je, že satanistický pentagram je len vertikálne prevrátený slobodomurársky symbol Šalamúnovej hviezdy. Nenávisť satanistov ku kresťanstvu je tiež prekvapivo podobná s nenávistnými protikresťanskými myšlienkami v židovskom talmude a kabbale.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Zidovske_krvave_vrazdy_od_prvniho_vyskytu_v_dejinach_az_po_soucasnost.pdf str.92-93

.

B’nai B’rith (Synovia Zmluvy)

…niekedy tiež používaný pojem I.O.B.B (Independend Order of B’nai B’rith)

…rád B’nai B’rith bol založený v roku 1843 v New Yorku, ale jeho symboly a rituály sa veľmi podobajú na slobodomurárske organizácie. Jeden zdroj udáva, že rád bol založený rodinami Warburgov a Schiffov. Iný zdroj udáva, že bol založený rodinou Rotschildovcov. Slobodomurárske lóže “Orienty” sú priamo podriadené vedeniu z B’nai B’rith. BB má v súčasnosti 2 mil. členov a svet rozdelený na 10 distriktov.

…B’nai B’rith býva zaraďovaný ako súčasť hierarchie rádu Iluminátov. 13 stupňov iluminátskej pyramídy údajne sybolizuje nasledovné stupne hnutia:
1) rada 13,
2) rada 33,
3) klub 500,
4) B’nai B’rith,
5) Grand Orient,
6) komunismus,
7) skotský (zednářský) obřad,
8) (zednářský) obřad York,
9) rotaryáni, lioni a YMCA,
10) modré lóže,
11) zednáři bez zástěry,
12) humanismus.

…stupne 1-5 bývajú považované za súčasť iluminátskeho rádu, stupne 6-12 sú súčasti slobodomurárskych rádov

…Rada 13 je zložená z 13 osôb, na ich čele stojí rodina Rothschildov. Rôzne svedectvá údajne udávajú, že Rothschildovci majú priamy kontakt s diablom a môžu sa sním otvorene rozprávať.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf#page=57 (str.57)

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/29/pyramida-satana-illuminati-slobodomurari/ (tu v podkapitole “Pyramída” je síce trochu neprehľadný, ale relatívne podrobný popis významu jednotlivých stupňov od “Rady 13” až po “Humanizmus”)

doplnené 29.9.2018

…niektoré zdroje udávajú, že rád B’nai B’rith je  skutočným autorom tzv. Protokolov sionských mudrcov, ktoré bývajú podľa obvyklej verzie pripisované Sionistom ( http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf , str. 89-100 ) . Podľa tohto tvrdenia sa v rovnakom čase konali v roku 1897 v Bazileji dve konferencie, jedna verejná konferencia “sionistov” a druhá neverejná rádu B’nai B’rith. Členovia oboch skupín sa čiastočne prekrývali.

…členovia rádu BnB sa personálne prelínajú s vrcholnými pozíciami slobodomurárov (stupne 30-33), iluminátov, ako aj rôznych moderných zoskupení typu CFR, Rímsky klub, Sionisti a Bilderberg. Jednoznačné personálne a agendové rozlišovanie týchto skupín je v praxi komplikované až nemožné.

.

Prieuré de Sion

…niekedy okolo roku 1090 sa objavuje “Rád Sionu”, ktorý založil Gottfried z Bouillonu, pochádzajúci z tzv. 13. satanistickej dynastie. Tento Rád Sionu sa postupom vekov pretransformoval do súčasnej podoby Prieuré de Sion a hnutia sionistov.

…jeho meno je odvodené od opátstva “Notre Dame de Mont Sion”, ktoré malo špeciálne poverenie označované “Order of Sion”.

…zrejme títo mnísi boli prvým hnacím motorom snáh o oslobodenie Palestíny a Jeruzaléma od moslimov.

…títo mnísi údajne tiež stáli za založením rádu Templárov, ktorí sa stali prvými európskymi bankármi a ktorí neskôr založili rády rozenkruciánov a slobodomurárov.

…príslušníci Prieuré de Sion sa od počiatku upísali čiernej mágii, tzv. “hermetickej mágii” pochádzajúcej z Egypta a ich Knihy mŕtvych. Všetci členovia rádu sú v kontakte s okultizmom a ezoterikou.

…sú veľmi vplyvní a stáli za množstvom významných udalostí dejín západného sveta.

…v súčasnosti za Prieuré de Sion stoja ilumináti.

…ľudia z organizácie infiltrovali všetky významné inštitúcie po celom svete, vrátane zdrojov financovania (banky).

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf , kapitola 9

.

Sionisti vs. Židia

…Židia sú údajnými potomkami biblického kmeňa Juda. V praxi však biblickí Židia v súčasnosti prakticky neexistujú, pretože boli pod tlakom stredovekej moslimskej invázie do Palestíny násilne konvertovaní na islam alebo boli zabití. Genetickými potomkami biblických Židov sú súčasní Palestínčania.

…súčasní Židia sú v drvivej väčšine potomkovia Chazarskej ríše zo strednej Ázie, ktorá v 8. storočí n.l. oficiálne konvertovala na Judaizmus. Chazarská ríša bola dlhodobo spájaná s množstvom negatívnych javov, od mimoriadnej brutality a zákernosti ich vládcov až po silný príklon k čiernej mágii. Po zničení Chazarskej ríše jej obyvatelia migrovali po celej Európe a väčšina európskych Židov sú práve ich potomkovia.

…hnutie Sionizmu vychádza z myšlienky návratu Židov do ich rodnej zeme v Palestíne. Jedným zo zakladateľov sionistického hnutia bola rodina Rothschildovcov. Sionisti vychádzajú z presvedčenia, že sa Židia z celého sveta majú vrátiť do Palestíny/Izraela a že Izrael sa následne stane centrom vlády Židov nad celým svetom. Nie všetci Židia sa stotožňujú so sionistickými myšlienkami.

…v roku 1897 počas 1. zasadania Sionistického kongresu v Bazileji vznikajú na základe stenografného záznamu prednášok tzv. “Iluminátske protokoly”, známejšie pod názvom “Protokoly múdrych mužov zo Sionu”. Tieto protokoly obsahujú plán na ovládnutie sveta, veľmi podrobne popisujú budúce udalosti, vrátane detailného popisu, ako má byť nad občanmi sveta nastolená centralizovaná vláda.

…keď v roku 1917 vypukla v Rusku bolševická revolúcia, upútala pozornosť až šokujúca podobnosť medzi udalosťami v Rusku a textami zo Sionských protokolov.

…protokoly popisujú trendy, ktoré dnes vidíme všade okolo seba: rozpad morálky, sexuálnu výchovu detí, deštruktívne politické hnutia (liberalizmus, socializmus), priemyslovú výrobu pornografie, terorizmus v každodennom živote, štátnu kontrolu vzdelávania, legalizáciu potratov, otrávené potraviny… Pritom texty boli napísané na konci 19.storočia. Popisovali tiež budúci pád monarchií v Rusku, Rakúsku a Nemecku.

…nástupnickou organizáciou Rádu iluminátov sa stala v roku 1902 spoločnosť Okrúhleho stola (Round table), založená britských politikom Cecilom Rhodesom. Z nej sa do rôznych krajín sveta šírili jej vetvy. V USA bola členmi Okrúhleho stola v roku 1921 založená spoločnosť Council of Foreign Relations (CFR), ktorá má dodnes dominujúci vplyv na najvyšších amerických politikov a štátnych zamestnancov.

…začiatkom 20.storočia iluminátski bankári ovládli bankové systémy v krajinách po celom svete a dostali tak pod svoju kontrolu svetovú ekonomiku. Vďaka bankovému kartelu môžu nútiť vlády k zadlžovaniu a následne krajiny vydierať a vysávať z nich peniaze formou služieb. Môžu krajiny ľubovoľným spôsobom destabilizovať, drancovať až po zavedenie do vojen.

…kniha ďalej zdôrazňuje, že ilumináti majú pod kontrolou všetky krídla politického života (ľavicu, pravicu, stred), takže je im jedno, kto vo voľbách zvíťazí. Zámerne financujú protichodné skupiny, aby zamestnávali spoločnosť v umelých konfliktoch štýlom “rozdeľuj a panuj”.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf , kapitola 2

.

Čierna šľachta (v originále Black Nobility, resp. Aristocrazia nera)

…mnohé európske šľachtické rodiny.

…označenie “čierna” sa vzťahuje jednak k tomu, že tieto šľachtické rodiny sa k svojmu majetku priebehu histórie dopracovali rôznymi špinavými cestami (vojny, vraždy, mučenia, vydierania) a tiež k faktu, že mnohé tieto rodiny majú úzke napojenie na satanizmus a čiernu mágiu. Mnohé rodiny zbohatli na obchodoch s drogami (napr. ópium), zbraňami, ľuďmi.

…Čierna šľachta býva spájaná s mimoriadnou brutalitou voči svojim oponentom, ktorých sa bežne zbavujú vraždami.

…pôvod majú v 11-12. storočí v podobe talianskej šľachty Aristocrazia Nera

…nie každá súčasná európska šľachtická rodina patrí k čiernej šľachte, ale mnohé významné rody áno.

…na udalosti vo svete vplývajú cez Marshallov fond (Marshall fund) a Rímsky klub (Club of Rome)

…najvýznamnejšie rody spájané s čiernou šľachtou:

Finck
Thurn-Taxis (Německo/Bavorsko)
Thyssen-Bornemisza
Guelph (Windsorové) (Anglie)
Wettin (Belgie)
Bernadotte (Švédsko)
Liechtenstein (Lichtenštejnsko)
Oldengurg (Dánsko)
Hohenzoller (Německo)
Bourbon (Francie)
Oranien (Nizozemí)
Grimaldi (Monako)
Wittelsbach (Německo)
Braganza (Portugalsko)
Nassau (Lucembursko)
Habsburg (Rakousko)
Savoy (Itálie)
Karadjordjevis (Jugoslávie)
Wüttemberg (Německo)
Zogu (Albánie)

…v posledných dvoch storočiach mnohé rodiny Čiernej šľachty uzavreli pokrvné rodové vzťahy s iluminátskymi bankárskymi rodinami z Európy a Ameriky, takže sa ich rodové línie v súčasnosti prelínajú.

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf , str. 178-183

http://www.nwoo.org/2017/01/28/teror-cerne-slechty-z-benatek-do-cech-a-do-londyna-kralovske-rody-evropy-bezohledne-odstranuji-vsechny-kteri-se-jim-odvazuji-stat-v-ceste/

.

Okrúhly stôl (Round Table)

…založil ho v roku 1891 Cecil Rhodes

…hlavným cieľom bolo podriadenie celého sveta britskej vláde

…prítomnosťou Rotschildovcov je Okrúhly stôl prepojený tiež s hnutím sionistov a množstvom ďalších organizácií

…skupina Round Table bola základom, z ktorej sa postupne formovali ďalšie vetvy v podobe Think-tankov ako CFR, RIIA, atď.

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf , str. 184-185

.

Rada pre medzinárodné vzťahy (Coucil on Foreign Relations, CFR)

…označovaná ako “establishment” alebo “svetová vláda”, resp. “Rockefellerove ministerstvo pre zahraničné záležitosti”

…založená v roku 1921 skupinou Round Table

…jedna z najvplyvnejších organizácií nad územím USA.

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf , 185-188

.

Kráľovský inštitút medzinárodných záležitostí (Royal Institute of International Affairs, RIIA), označovaný tiež pojmom Chatham House

…RIIA je britskou odnožou CFR (Council of Foreign Relations) z USA. Založený bol v roku 1920.

…založená bola rodinou Astor a je spojená tiež so skupinou Round Table

.

Skull and Bones (označované tiež názvami Order of Death, The Order, The Eulogian Club, Lodge 322)

…okultistické združenie na Yale univerzite.

…založil ho v roku 1832 William Russel, v súčasnosti predstavuje vnútorné jadro CFR

…členmi Skull and Bones boli George Bush senior, George W. Bush junior, John Kerry a mnohí iní vplyvní americkí politici.

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf , 188-190

https://href.li?http://www.expres.cz/tajne-spolecnosti-03t-/svet.aspx?c=A151130_180827_dx-svet_anet

doplnené 9.9.2018: Ďalšie názvy skupiny: “The Russel Trust Association”, “Chapter 322”, “The Order”, “Brotherhood of Death”. Odporcovia ich posmešne nazvali pojmom “Skull and Bones”. Absolventi tohto klubu bývajú niekedy označovaní pojmom “bonesmen” (kostlivci). Absolventi Skull and Bones tvoria tvrdé jadro skupín ako CFR, Bilderberg a Trilaterálna komisia. Vznik Skull and Bones bol inšpirovaný stretnutím so skupinou Iluminátov, ale v súčasnosti funguje pravdepodobne ako nezávislá hierarchia.

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/POSLEDNI_VAROVANI-dejiny_Noveho_svetoveho_radu.pdf , str. 39-40 (história vzniku a úniku na verejnosť, významné mená)

http://www.otvoroci.com/uploads/3/8/0/5/38053843/committee300.pdf str.251-252 (mená)

.

Nemecký rád Thule

…založený v roku 1919.

…nacisti a Hitler sú spájaní s aktivitami v tomto ráde. Praktikovaná bola sexuálna mágia, čierna mágia a vyvolávanie démonov.

https://href.li?http://www.expres.cz/tajne-spolecnosti-03t-/svet.aspx?c=A151130_180827_dx-svet_anet

.

Komisia 13 (Council of 13)

Udáva sa, že Komisia 13 tvorí vrchol svetovej vlády. Je tvorená zástupcami 13 rodín pochádzajúcich z údajnej 13. satanskej pokrvnej dynastie.

O každej rodine je udaná krátka história, najvýznamnejší ich členovia, spolky, ktoré založili a typický zdroj bohatstva.

Vyberám iba veľmi stručné informácie, detaily sú v orig. zdrojovom texte
.

a) rodina Rothschildov  (str.42)

…udávajú si, že sú potomkovia línie Dávida.

…v Nemecku pôsobili pod menom Bauer, neskôr si zmenili meno na Rothschild (červený štít) podľa červeného štítu s Dávidovou hviezdou, ktorý si vyvesili na dom.

…text udáva, že Dávidova hviezda, ktorá bola na pečatidle biblického kráľa Dávida v skutočnosti nemá s Židmi nič spoločné a je to dávny okultistický symbol používaný v antickom grécku ako aj v Babylone a spájaný okrem iného s Molochom.

…spomínajú, že Rotschilovci zbohatli na úžere, prevádzkovaní bankových domov a strategickom financovaní vojen v Európe

…sú zakladatelia banky Federal Reserve System, ktorá financuje vládu Spojených štátov a pomocou úrokov z krajiny vyciciava obrovské finančné zdroje. Americká vláda nemá právo tlačiť vlastné peniaze, musí si ich požičiavať od Rothschildovcov

…Rothschildovci vlastnia obrovské množstvo najvplyvnejších spoločností sveta, vrátane najväčších bánk a technicky vzato im patrí celý svet.
.

b) rodina Warburgov    (str.44)

…pochádzajú zo Španielska.

…neskôr zbohatli v Európe na prevádzkovaní veľkých bánk

…sú financovatelia projektov s cieľom jednej svetovej vlády
.

c) rodina Rockefellerov  (str.46)

…pochádzajú zo Španielska, priplavili sa do Ameriky.

…Rockefellerovci sú najvýznamnejšími predstaviteľmi skupiny “Round Table”

…majú pod kontrolou veľké ropné zdroje

…založili a majú pod kontrolou FBI

…založili Council of Foreign Relations (CFR)

…sú členmi “Lucis Trust’s Management” (Luciferov trust)

…propagujú satanizmus prostredníctvom vlastnených vydavateľstiev kníh a časopisov

…jeden z ich symbolov je pätcípa hviezda, ktorú pretláčajú do literatúry a rozprávok ako symbol dobra.

.

d) rodina DuPont  (str.46)

…ich počiatky siahajú do Paríža svadbou Žida a Hugenotky. Manželka údajne pôsobila ako spirituálne médium a po jej línii sa do rodiny dostala okultistická moc

…ovládajú UNESCO a snažia sa “prevychovávať” svet k prijatiu nového svetového poriadku.

…zbohatli na exkluzívnych dodávkach munície pre americkú vládu.

…v súčasnosti vyrábajú obrovské množstvo chemických výrobkov, ktoré v nejakej podobe používajú všetci Američania.

.

e) rodina Russellov    (str.47)

…zakladatelia Spolku Strážnej veže (Jehovisti) (Watchtower Bible and Tract Society)

…zakladatelia Skul and Bones, kryté v súčasnosti Russelovou nadáciou

…silné kontakty na satanistické hnutia

…vlastnia mnohé americké cintoríny, kde je možné nenápadne pochovávať obete rituálnych vrážd a získavať ľudské kosti (lebka, ľavá ruka) potrebné na satanistické obrady.

…Jehovisti sú v súčasnosti jednoznačne satanistické hnutie, ktoré ovláda svojich členov vymývaním mozgov a v svojich publikáciach zverejňuje množstvo okultistických symbolov.

.
f) rodina Onassisov    (str.48)

…vlastnia kartel ovládajúci ropný trh

…Aristoteles Onassis bol svojho času považovaný za najmocnejšieho muža planéty

…súčasť iluminátov

…po jeho smrti prevzali kontrolu nad jeho časťami svetového trhu rodiny Rockefellerovcov a Bundyov

.
g) rodina Bundy      (str.49)

…je spomínané ich spojenie s rádom Skull and Bones

…jedni z dozorcov nad projektom Manhattan

…pôsobia dlhodobo v pozíciach poradcov prezidentov, sú tak mocou, ktorá v pozadí nepozorovane riadi svet

…niektorí členovia boli členmi Jehovistov (Spoločnosť strážnej veže)

…zlikvidovali konkurenta Howarda Hughesa, ktorý ohrozoval ich vplyv na Nixona

.
h) rodina Freeman       (str.50)

…veľmi málo známi verejnosti, hoci patria k iluminátom

…aj oni pôsobia ako dôverní poradcovia prezidentov a kongresmanov

…Gaylord Freeman bol veľmajstrom “Prieuré de Sion”

…jedna z vedúcich síl sionistickej Anti-Defamation League (Ligy proti ohováraniu). Jej financovanie je realizované z peňazí z drogového obchodu

…spomína sa spolok “Zjednotená škola” (“Zjednotená škola kresťanstva”), ktorá združuje mnoho mágov a čarodejov a pracuje na ničení kresťanstva

.

i) rodina Kennedy     (str.51)

…spomínajú, že ich starší členovia pochádzajú z Británie a priženili sa do mnohých kráľovských rodín. Vystupovali pod menom Cinneide, neskôr O’Kennedy.

…sú svadbami prepojení s ďalšími vplyvnými rodinami: Freeman, Reagan, Russel, Smith, Collins, Rockefeller, Fitzpatrick.

…pracovali už od začiatku 20.storočia na vplyvných pozíciach americkej administratívy. Sú zodpovední za zatiahnutie USA do 1. aj 2.svetovej vojny.

…ďalej je spomínaná história bratov Johna Kennedyho a Roberta Kennedyho, ktorí sa vzbúrili svojmu rodovému predurčeniu a rozhodli sa zničiť CIA.

…CIA sa najprv snažila znemožniť J.F.Kennedyho tým, že ho zatiahla do trapného neúspechu invázie na Kubu, neskôr sa ho snažila zamotať do Kubánskej krízy. Keď sa im nedarilo prezidenta odstrániť mediálne, napokon na neho spáchali atentát.

…Robert (Bob) Kennedy sa pokúsil pokračovať v diele svojho staršieho brata a odhaliť verejnosti pozadie jeho vraždy. Preto bol zavraždený taktiež.

…od tej doby sa ilumináti snažia diskreditovať pamiatku JFK zverejňovaním “odhalení” o jeho divokom sexuálnom živote.

…je tam naznačené, že Kennedyho priateľky ako Marilyn Monroe, Jane Mansfield a Zsa Zsa Gabor boli tiež priateľkami členov Satanovej cirkvi.

.

j) rodina Collins      (str.53)

…tiež používajúca meno O’Collins (v írsku) a Kollyns (Škótsko)

…mnohí boli členmi spolku “Klub pekelného ohňa” (Hell Fire Club), praktikujúceho sexuálne satanistické rituály

…po príchode do USA okolo roku 1630 sa v súvislosti s ich rodinou opakovane objavovali škandály spojené s čarodejníctvom a opakovane boli niektorí členovia rodu obviňovaní. Tento problém riešili okrem iného tak, že rozpútavali falošné čarodejnícke procesy proti nevinným ľuďom, aby odpútali pozornosť od seba.

…v súvislosti s čarodejníctvom a satanizmom sa v tej dobe spájajú tiež mená Yong, Biley a Clinton.

…časť rodiny sa pred občianskou vojnou v USA oddelila a funguje pod menom Todd

…ďalšia línia ich rodiny funguje pod menom “Wheelers”. Z tejto rodiny pochádza Cisco Wheeler, ktorý sa vzbúril a dostal na verejnosť mnoho informácií o iluminátskych rodinách.

…je tam spomínané, že na pozíciu budúceho antikrista je pripravovaný Alexander Rothschild (str. 53, posledný riadok)

…niektorí sú členmi Rady veľkých druidov

…je tam spomínaný pojem “Fam-Trads”, ako je vraj označovaná iluminátska elita

.

k) rodina Astor     (str.54)

…stránia sa pozornosti verejnosti

…sú spájaní so založením skupiny Okrúhleho stola (Round Table) a “Kráľovského inštitútu medzinárodných záležitostí” (Royal Institute of International Affairs, RIIA)

…RIIA je britskou odnožou CFR (Council of Foreign Relations) z USA.

…pomáhali pri založení “Rhodesovej nadácie” (Rhodes-Scholarship), ktorá sa venuje príprave kádrov pre jednosvetovú vládu. Jedným z štipendistov bol Bill clinton.

…sú výrazne spojení s drogovým obchodom a jeho prepojením na CIA. Taktiež sa snažili o zjednodušenie prístupu mládeže k drogám.

.

l) rodina Li     (str.56)

…čínska rodina s dlhou tradíciou. Majú už niekoľko storočí vplyv na čínsku politiku, od čias čínskych dynastií až po komunistickú vládu.

…sú súčasťou jednosvetového sprisahania a spolupracujú s ostatnými iluminátmi.

…majú pod kontrolou čínske banky

…taktiež majú výrazný vplyv na čínsku a hong-kongskú mafiu

…v oblasti “zlatého trojuholníka” prevádzkujú obchod s ópiom a jeho predaj priamo agentom CIA

.

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf , kapitola 11 (str. 42-56)

alebo http://chromik.wz.cz/49dynastie.html (html verzia)

Ďalšie významné rodiny, ktoré s iluminátskou elitou úzko spolupracujú: Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Oppenheim, Grey, Sinclair,  Schiff,  Solvay,  Oppenheimer,  Sassoon,  Wheeler,  Todd,  Clinton,  Taft,  Goldschmidt, Wallenberg, Guggenheim, Bush, Van Duyn a mnoho ďalších.

.

Výbor 300 (The Committee of 300)(niekedy označované tiež pojmom The Olympians)

…jeho vznik je veľmi starý a je spojený s Britskou Východoindickou obchodnou spoločnosťou (Britisch East India Merchant Company)

…zastrešuje 290 rôznych organizácií, 125 bánk a známych je 341 mien bývalých a súčasných členov. Zahŕňa najvýznamnejšie bankárske, kráľovské a diplomatické rodiny, vrátane domu Rothschildov, Hohenzollerov, Habsburgovcov, kráľovnú Elizabeth atď.

…za Českú republiku je ako člen Výboru 300 spomínaný Karel Schwarzenberg.

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf , str. 183

http://veksvetla.cz/kdo-jsou-clenove-vladnouciho-vyboru-tri-set-byvaly-clen-iluminatske-organizace-uvadi-jmena/

.

Skupina Bilderberg

…založená v roku 1954 holandským princom Bernhardom ako tajná konferencia, na ktorú bolo pozvaných 100 najvplyvnejších ľudí z politiky a ekonomiky, aby prediskutovali otázku nového usporiadania sveta. Prvé stretnutie sa konalo v hoteli de Bilderberg v Oosterbeeku, odtiaľ pochádza názov skupiny.

…bolo dohodnuté, že stretnutia sa budú každoročne opakovať

…v posledných rokoch začala skupina budiť tak veľkú mediálnu pozornosť, že bolo zvažované jej rozpustenie.

…v roku 2005 sa zúčastnil jednania Bilderbergu Ivan Mikloš, bývalý slovenský minister financií. Tento článok dokonca udáva, že sa Mikloš zúčastnil konferencie dokonca dvakrát, v dobe keď bol ministrom financií druhej Dzurindovej vlády. Článok tiež spomína, že pozvaný bol v minulosti aj Pavol Demeš, riaditeľ kontroverznej mimovládky German Marshall Fund, ale z organizačných dôvodov sa mu nepodarilo zúčastniť sa.

…Za Českú republiku sa jednaní Bilderbergu v minulosti zúčastnili Karel Schwarzenberg, politológ Jiří Pehe, český veľvyslanec pri NATO Karel Kovanda a veľvyslanec v Izraeli Michael Žantovský.

(doplnené 15.5.2018: zaujímavá je podrobnejšia kariéra účastníkov: Jiří Pehe: riaditeľ New York University v Praze. Michael Žantovský: v dobe konania predseda výboru pre zahraničné vzťahy, obranu a bezpečnosť Senátu PČR, neskôr český veľvyslanec v Izraeli, v súčasnosti (2018) viceprezident americkej politickej neziskovky The Aspen Institute.)

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf ,193-200

.

Rímsky klub (Club of Rome)

…založený bol v roku 1968 na univerzite Accademia dei Lincei v Ríme. V súčasnosti sídli v Švajčiarsku.

…tvoria ho najstaršie rodiny Čiernej šľachty a 13 najvyšších iluminátskych rodín

…jednou z jeho najvýznamnejších aktivít sú snahy o reguláciu svetovej populácie.

…napriek mnohým spoločným cieľom dochádza medzi Čiernou šľachtou, Výborom 300, skupinou Bilderberg a americkými iluminátmi k neustálym sporom a súpereniu o vplyv nad svetom.

…Ako člen predstavenstva českej pobočky Rímskeho klubu figuruje v zozname z roku 2008 český neúspešný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. V zozname z roku 1991 sa nachádzajú medzi zakladajúcimi členmi okrem iných mená Václav Havel (čestný predseda) a Miloš Zeman (miestopredseda). Miloš Zeman neskôr tézy Rímskeho klubu verejne kritizoval (cit.z článku: “…že Zeman Římský klub a jeho Meze růstu zpětně kritizoval jako vědeckou fetiš.”) (doplnené 15.5.2018)

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf ,190-193

.

Trilaterálna komisia (Trilateral Commision)

…vznikla v 70.rokoch 20.storočia z členov skupiny Bilderberg.

…založil ju David Rockefeller.

…Bilderberg zastupuje európsku a americkú elitu, Trilaterálna komisia zahŕňa aj Áziu a Ďaleký východ.

…stálym hosťom Trilaterálnej komisie je bývalý český kandidát na prezidenta Jan Švejnar, jednaní sa v minulosti zúčastnili tiež Pavel Telička, Jiří Kunert, Alexandr Vondra a Vladimír Dlouhý. (zdroj: posledný odsek článku)

…v tomto rozhovore sa Karel Schwarzenberg priznal, že sa zúčastnil rokovania Trilaterálnej komisie, na ktorom sa rozhodovalo o pláne bombardovať Juhosláviu a zdôrazňuje, že hlasoval proti. (doplnené 15.5.2018)

http://www.nwoo.org/download/knihy/Michael_Morris-Co_nesmite_vedet.pdf ,200-201

.

OSN (Organizácia spojených národov, United Nations, UN)

…bola založená v roku 1945 s plánom aby sa stala základom pre budúcu centrálnu svetovú vládu.

…niektoré zdroje tvrdia, že sa na založení OSN podieľala skupina CFR.

…v OSN sú zastúpení predstavitelia všetkých krajín sveta (Valné zhromaždenie), ale títo ľudia nemajú prakticky žiadnu právomoc, keďže výsledky hlasovania VZ sú iba nezáväzné výzvy.

…hlavnú moc v OSN má Rada bezpečnosti, ktorá je tvorená piatimi stálymi členmi, zodpovedajúcimi v dobe vzniku 5 najmocnejším ríšam planéty (Britské Impérium, Francúzske impérium, Rusko/ZSSR, Čína a USA). Títo piati členovia majú okrem hlasovacieho práva tiež právo veta. Komparz im dopĺňa 10 cyklicky volených krajín, ktoré majú prakticky nulový vplyv a obvykle hlasujú podľa toho, aký nátlak na nich hlavné mocnosti vyvinú.

…Rada bezpečnosti OSN mala mať podľa definície výlučné právo schvaľovať vojenskú intervenciu proti ktorejkoľvek krajine sveta. V praxi sa však tento plán zadrhol na tom, že ZSSR a Čína odmietali hrať podľa plánov chystaného NWO a tvrdošijne vetovali všetky zásadné plány Ameriky. Vďaka tomu sa Bezpečnostná rada stala natoľko paralyzovaná, že jej význam v súčasnosti silne upadá.

…napriek pôvodným plánom sa OSN nikdy nestala plne rešpektovanou autoritou a vďaka blokovaniu jej činnosti zo strany Ruska a Číny nikdy nemohla splniť svoj plán stať sa inštitúciou svetovej vlády.

…v súčasnosti prebiehajú pokusy oživiť vplyv OSN prostredníctvom jej rôznych výborov určených pre rôzne tematické agendy (agenda detí, agenda imigrácie, agenda ľudských práv…), pričom sú rozhodnutia týchto výborov predkladané svetu ako záväzné doporučenia. Krajiny, ktoré sú aspoň trochu nezávislé, však tieto “doporučenia” ignorujú.

.

BIS/BIZ (Banka pre medzinárodné platby, Bank for International Settlements, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich)

…dá sa chápať ako centrálna banka centrálnych bánk.

…sídli v švajčiarskom Bazileji (Basel).

…založená bola v roku 1930 a založili ju Belgická, Nemecká, Francúzska, Britská a Talianska centrálna banka spolu so skupinami súkromných bánk z Japonska a USA.

…pôvodne v nej boli zastúpené hlavne americké inštitúcie obchodujúce s nacistickým Nemeckom (banky rodín Morgan, Rockefeller, Schroder)

…BIZ bola jedným z významných financovateľov nemeckej korporácie IG Farben, ktorá financovala Hitlerovu cestu k moci.

…BIZ otvorene sympatizovala s nacizmom a počas druhej svetovej vojny spravovala Nemcami ulúpené zlato z Rakúska, Československa atď.

…v súčasnosti BIZ určuje pravidlá svetového bankového obchodovania, hoci sa jedná o nikým nekontrolovanú inštitúciu zloženú zo súkromných bankárov.

.

Medzinárodný menový fond (International Montetary Fund, IMF)

…funguje ako súčasť Spojených Národov

…je napojený na skupiny Svetovej banky, ktorej jeden z cieľov je redukcia svetovej populácie.

…založený bol v roku 1944 na konferencii v Bretton Woods. Funguje ako akciová spoločnosť, kde 187 členských štátov má hlasovacie práva podľa výšky svojho vkladového podielu. USA má cca 16% podiel, pričom uznesenia musí schváliť 85% väčšina. USA tak majú možnosť blokovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré im nevyhovuje. Štáty Európskej únie majú dokopy 30% podiel a taktiež môžu blokovať rozhodnutia ostatných, napríklad rozvojových krajín.

.

World Bank (Svetová banka)

…založená v roku 1945

…oficiálnym cieľom Svetovej banky je boj proti svetovej chudobe. V rámci tohto cieľa poskytuje pôžičky rozvojovým krajinám. V skutočnosti však tieto pôžičky napomáhajú drancovaniu daných krajín, pretože ich súčasťou je podmienka otvorenia krajiny zahraničným investorom, kapitálu a zahraničnému obchodu.

.

Tavistock institut pre medziľudské vzťahy (Tavistock Institute of Human Relations)

…skupina anglických psychologických expertov na vedenie vojny

…založený v roku 1946 za finančnej podpory Rockefellerovej nadácie. Niektoré zdroje udávajú ako rok založenia 1921.

…niektoré texty spájajú inštitút s projektmi MK-Ultra a Monarch, ktoré sa venovali výskumu techník ovládania mysle pomocou praktík brutálneho mučenia, elektrošokov, drog a vymývania mozgu.

.

FED (Federal Reserve Bank)

…napriek zdaniu verejnoprávnej inštitúcie, je Federálna rezervná banka (FED) súkromnou bankou patriacou rodinám Rotschildovcov a ďalších židovských bankárov. Táto banka bola tajne založená v roku 1913 a získala výlučné právo na tlač amerických dolárov.

…dodnes si americká vláda nemôže tlačiť vlastné peniaze a musí si ich požičiavať od súkromnej banky FED a následne splácať aj s úrokmi.

…založenie banky prebehlo počas tajného stretnutia najbohatších bankárov na ostrove Jekyll Island, ktorého sa zúčastnili zástupcovia klanov Rothschildovcov, Rockefellerov, Morgana, Warburgov a ďalších osôb. Táto skupina býva niekedy označovaná pojmom “Gang z ostrova Jekyll Island” (Gang from Jekyll Island).

doplnené 29.9.2018:

FED je dodnes súkromnou organizáciou a jej akcie vlastnia najväčší akcionári :

– Rothschild Banks of London and Berlin
– Lazard Brothers Banks of Paris
– Israel Moses Seif Banks of Italy
– Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam
– Lehman Brothers Bank of New York
– Kuhn, Loeb Bank of New York
– Chase Manhattan Bank of New York
– Goldman, Sachs Bank of New York

.

IRS (Internal Revenue Service)

…americký daňový úrad, ktorý však nepatrí americkej vláde ale súkromným vlastníkom a je využívaný na vyberanie “daní” od amerických “poddaných” v prospech najväčších amerických bankárov. Založený bol v roku 1913.

.

FBI (Federal Bureau of Investigation, Federálny úrad pre vyšetrovanie)

…založená bola v roku 1908.

…niektoré zdroje udávajú, že FBI bola založená rodinou Rockefellerovcov a že majú nad ňou dodnes vplyv.

.

CIA (Central Inteligence Agency, Ústredná spravodajská služba)

…bola vytvorená v roku 1947 z pôvodného vojnového úradu OSS (Office of Strategic Services), ktorý pôsobil v rokoch 1942-1945

…Politické napätie v súvislosti s prebiehajúcou Studenou vojnou bolo ideálnou zámienkou na posilňovanie právomocí CIA, takže získala vplyv až na úroveň “tieňovej vlády”.

…niekedy je CIA označovaná ako “americké gestapo”.

…CIA spolu s americkým zbrojárskym priemyslom je označovaná ako tzv. americký “Hlboký štát” (Deep State), občanmi nevolená štruktúra, ktorá z pozadia určuje politiku krajiny.

…CIA stojí v pozadí prakticky akejkoľvek kontroverznej udalosti posledných desaťročí:

– podieľala sa na operácii Paperclip, ktorá realizovala po skončení druhej svetovej vojny tajný import nacistických a japonských vojnových zločincov (generálov, vedcov, lekárov, raketových inžinierov)
– stála za mnohými programami vývoja bakteriologických zbraní, napr. projekt MKNAOMI
– stála za projektmi MK-Ultra a Monarch, ktoré sa venovali vývoju techník ovládania mysle pomocou brutálneho mučenia, drog a vymývania mozgu
– financovala výrobu a distribúciu drog po celom svete, pod pláštikom boja proti drogám. Peniaze z drogového obchodu používala na financovanie svojich “čiernych projektov”, t.j. projektov, ktorých schvaľovanie neprechádzalo Kongresom (tzv. Black Rose Funds).
– stála za rozbehnutím projektu Chemtrails (Operation Cloverleaf)
– stála za zvrhnutím mnohých pro-socialistických vlád v Južnej Amerike a nastolenie vojenských diktatúr
– stála za atentátom na J.F.Kennedyho

—–

Záverom

Pôvodne plánovaný “stručný prehľad” sa napokon rozrástol na dlhočizný text. Užitočné je pri ňom pamätať na jednu vec: tajné organizácie sa zásadne snažia nevystupovať pod svojím skutočným menom. V priebehu času zakladajú nové a nové organizácie, spolu s tým ako boli staré štruktúry príliš odhalené verejnosťou.

Pokiaľ niekto vidí v texte nejakú zásadnú chybu alebo chce doplniť upresnenie, môžete napísať do diskusie. Mailová adresa nie je systémom overovaná, doporučujem používať vymyslený mail.

Copyleft: Šírenie a kopírovanie textu voľne povolené

————————————————————————-

Doplnené 10.6.2017

Veľmi zaujímavý komentár sa objavil v diskusii na AC24:

# Janinna 2017-05-30 00:11

Existuje mnoho mezinárodních organizací, ať již těch známých zlověstných, tak i na první pohled “nevinných”:

– Královský institut mezinárodních věcí (Royal Institute for International Affairs – RIIA)
– Rada pro mezinárodní vztahy (The Council on Foreign Relations – CFR)
– Římský klub (Club of Rome)
– Marshallův německý fond (The German Marshall Fund)
– Rand Research and Development Corporation
– Bilderberský klub (Bilderbergers)
– Synové smlouvy (B’nai B’rith)
– Antidefamační liga (Anti-Defamatio n League)
– Židovské a sionistické kongresy téměř ve všech významných zemích světa
– Řád svatého Jana Jeruzalémského (The Order of St. John of Jerusalem)
– Kulatý stůl (The Round Table)
– Třístranná komise (Trilateral Commission)
– Celosvětový izraelitský svaz (Alliance Israelite Universelle)
– Americký svaz za občanské svobody (American Civil Liberties Union)
– Americká rada pro mezirasové vztahy (American Council of Race Relations)
– Aspenský institut (Aspen Institute)
– Byro mezinárodní revoluční propagandy (Bureau of International Revolutionary Propaganda)
– Křesťanská socialistická liga (Christian Socialist League)
– Komunistická liga (Communist League)
– Východoindický výbor tří set (East India Commitee of 300)
– Fabiánská společnost (Fabian Society)
– Federace amerických sionistů (Federation of American Zionists)
– Harvardská univerzita (Harvard University)
– Institut politických studií (Institute for Policy Studies)
– Institut pro sociální výzkum (Institute for Social Research)
– Institut pro budoucnost (Institut for the Future)
– Institut světového řádu
– Mezinárodní institut pro strategický výzkum (International Institute for Strategic Studies)
– Maltézský řád (Knights of Malta)
– Londýnská ekonomická škola (London School of Economics)
– Massachusettský technologický institut (Massachusetts Institute of Technology)
– Národní rada církví (National Council of Churches)
– NATO (North Atlantic Treaty Organization)
– Princetonská univerzita (Princeton University)
– Socialistická internacionála (Socialist International)
– Standfordský výzkumný ústav (Standfordu Research Institute)
– Světová rada církví (World Council of Churches)
a tak dále.
A nad nimi – Supertajná organizace ve světě je pouze jedna – “Rada tří set.”

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10434-odhaleni-spolecnost-novy-svetovy-rad-ridi-svet#comment-350973

Aktualizácia 15.5.2018

Doplnil som do článku rôzne ďalšie mená: Karel Schwarzenberg okrem Výboru 300 je tiež člen Trilaterálnej komisie. Jiří Drahoš, Václav Havel, Miloš Zeman boli v minulosti členovia českej pobočky Rímskeho klubu. Pridané detailnejšie informácie o kariére účastníkov Bilderbergu Jiřího Pehe a Michaela Žantovského.

Aktualizácia 29.9.2018

Doplnené ďalšie nové informácie ku kapitolám B’nai B’rith, Skull and Bones, Slobodomurári, Satanisti a FED. Výrazne bola rozšírená hlavne kapitola o slobodomurároch.

Aktualizácia 22.6.2020

Mimoritné úpravy. Úpravy vo formátovaní obrázkov, drobné opravy preklepov, pridanie ďalšieho ext.linku k téme kontextovej pyramídy B’nai B’rith, pridanie preklikových linkov na detailové stránky knihy k téme 13 ilminátskych rodín (Council of 13).

——————————————————–

Súvisiaci článok:

Pyramída hierarchie svetovej moci. 2. časť. Súčasný stav a trendy
https://diskuter.wordpress.com/2017/06/06/pyramida-hierarchie-moci-2-cast-sucasny-stav/   (z tohto pokračovania by som upriamil pozornosť na to, že napríklad súčasné inštitúcie G7 a G20 sú faktickými nasledovníkmi starších organizácií, vymenovávaných v tomto článku. Základné pravidlo tajných globalistických organizácií totiž je pravidelne meniť názvy, keď sa pôvodný názov organizácie stane príliš verejne známym a negatívne vnímaným)

 

This entry was posted in NeDemokracia, Politika, Svetová vláda. Bookmark the permalink.

6 Responses to Pyramída hierarchie svetovej moci. Stručný prehľad pre začiatočníkov

 1. curiousfellaz says:

  Super článok, i celá webstránka… ani neviem, ako sa mi sem podarilo preklikať. Myslím že na nejakú dobu mám o čítanie postarané. Takto celostne a do detailov rozobrané som to ešte v slovenčine na internetoch nevidela, kiežby sa to dostalo medzi čo najväčší počet ľudí :) Vďaka autorovi, že si dal tú námahu.

  Liked by 2 people

  • Židia neprijali im daného Mesiáša, lebo oni chceli ako vyvolený národ vládnuť nad ostatnými národmi tu na zemi.
   Preto ich vodcovia zmanipulovali národ a Spasiteľa, ktorý im povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta ukrižovali tak, ako to predpovedalo Písmo. . Preto už s inšpiráciou diabla napísali nenávistný Talmud a 2 tis. rokov pripravujú vládu svojmu mesiášovi tu na zemi. NWO je ich projekt.Sme vo finále.
   Cieľ je jedna svetová vláda s ich mesiášom ako svetovládcom,jedna mena elektronická a čip ako prístup k účtom a jedno spoločné náboženstvo New Age kde si každý verí čo ,ale po nastolení ich panovníka sa mu budú musieť všetci klaňať.

   Liked by 1 person

   • m.raz says:

    https://imgur.com/a/nvQ1W

    https://imgur.com/a/xfKJM

    https://imgur.com/a/IsoPl
    Kozacke Riesenie
    ak chceme prevziat vladu musime dat
    narodu ,viacej nez sluby.Musime im dat zaruku ze nasa vlada
    nebude ovladat ludi,ale ze bude sluzit narodu.Tato zaruka
    bude dana vo vyhlaseni co podpise kazdy clen vlady a statnej
    sluzby. Vyhlasenie je taketo – ak zradim narod ak okradnem
    narod,ak urobim nejaky podvod na narode,Vedomo.Ja viem a
    prijimam ze bude vtom pripade iba jeden trest a to trest Smrti.
    Tato legalna zmena vlady,si vyzaduje novu politicku stranu
    z naroda,z ludu,co bude ochotna zarucit ludom cestnost vo
    vlade.Lebo je sloboda myslenia niet nevinnych okolostojacich.
    kolky odmietnu volit za buduceho prezidenta co je ochotny
    zarucit poctivost vlady s jeho zivotom?

    A to preto ze kazda vlada je nepriatelom naroda.
    A preto ze nestaci iba hovorit. Jasik

    Like

 2. https://issuu.com/zastavmeauto-genocidu/docs/zj_e49232a17c45b9
  Tomuto svojmu mesiášovi pripravujú svetovládu a jemu odovzdajú všetci panovníci svoju moc: http://afinabul.blog.cz/1503/rabin-abraham-aronian-zidovsky-mesias-je-uz-na-svete
  Boh cez svojich svätých vo svojej cirkvi zjavil o tomto falošnom židovskom mesiášovi všetky podrobnosti: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11370-jak-bude-vypadat-prichod-antikrista-a-apokalypsa-i-mnozi-knezi-budou-slouzit-satanovi.aspx

  Liked by 1 person

 3. Tom Kom says:

  Nie že nie je podstatné, práve že najpodstatnejšou vecou v celej tejto triáde zahmlievajúcich informácí je EXISTENCIA SATANA, jeho existencia je alfou a omegou toho čo sa deje! Satan vybudoval súčastnú hierarchiu moci, nie ľudia! A Prečo? To je už ďalšia téma bez podstaty ktorej ste len slepé stádo bľačiacich volov.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s