Frankfurtská škola. Feminizmus a LGBT-hnutie v širšom kontexte

Tento blog popisuje širší kontext pôsobenia homosexuálnych a feministických hnutí a ich skutočný účel, ktorým je totálna deštrukcia spoločnosti.

Zdrojom je článok Timothy Matthews: Frankfurtská škola a její ideoví soudruzi. Pôvodný článok je značne zložitý a dlhý, toto je jeho skrátené zhrnutie.

Článok popisuje hnutie označované ako “Frankfurtská škola”, ktorá je akousi odnožou marxisticko-leninistického hnutia. Jej cieľom je morálny rozvrat spoločnosti, ktorý ju natoľko oslabí, že následne bude možné nad ňou prebrať kontrolu pomocou revolúcie.

Štúdia popisuje viaceré dnes už viditeľné kroky realizácie:

– útok proti rodine (degradácia postavenia muža v spoločnosti a rodine, postavenie detí proti rodičom…)

– vymývanie mozgov detí pomocou vzdelávania

– deprimovanie populácie pomocou nihilistickej a disharmonickej hudby

– šírenie drog

– rozloženie sexuálnej morálky (podpora potratov, antikoncepcie, voľného sexu, zneisťovanie významu mužskej a ženskej role v spoločnosti…)

– boj proti kresťanskému náboženstvu

Článok tiež spomína, že väčšina týchto krokov bola rozbehnutá organizáciami, ktoré všetky boli personálne a finančne napojené na jeden jediný zdroj a tým bola Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Výber zaujímavých častí z článku:

“Východiska frankfurtské školy můžeme v podstatě shrnout následovně: dokud je jedinec přesvědčen, nebo alespoň pociťuje naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, pak společnost nikdy nedosáhne stavu beznaděje a odcizení, které jsou nezbytné k vyvolání socialistické revoluce. Jejich snahou je tedy podkopat dědictví západní civilizace. Proto její stoupenci prosazují co nejničivější kritiku každé myslitelné oblasti života, která by mohla narušit společnost a rozložit to, co považují za řád „útisku“. Doufají, že se jejich myšlenky a postupy rozšíří jako virus, aby, jak to vyjádřil jeden z nich, „dílo západních marxistů pokračovalo jinými prostředky“[2].

Frankfurtská škola, aniž by ostatním blíže odkrývala své záměry, prosazuje pro zdárný postup „sametové“ kulturní revoluce mezi jinými následující věci:

1. zvláštní trestnost rasových zločinů;

2. zavádění nového jazyka a změnu obsahu a vnímání pojmů;

3. sexuální výchovu a šíření homosexuality mezi dětmi;

4. podkopávání autority učitelů a školy;

5. podporu přistěhovalectví ke zničení kulturního rázu země;

6. rozšíření užívání drog;

7. útok na náboženství;

8. nejistý právní systém nastavený proti obětem zločinů;

9. závislost na státu nebo státních příspěvcích;

10. ovládnutí sdělovacích prostředků;

11. oslabování role rodiny a její rozbití.

Jedna z hlavních myšlenek frankfurtské školy navazuje na Freudovo pojetí sexuality a vykládá jej ve smyslu „pansexuality“ zahrnující nevázané ukájení pohlavního pudu, stírání rozdílů mezi pohlavími a překonání tradičních vztahů mezi muži a ženami. Proto jsou jejími dalšími záměry:

a) útok na autoritu otce, odmítání rozdílných rolí otce a matky a uzmutí rodičům jejich práv jakožto hlavním vychovatelům dětí;

b) odstranění rozdílů ve výchově chlapců a dívek;

c) odstranění veškerých projevů zvláštního postavení muže, např. přítomností žen v ozbrojených složkách;

d) prohlášení žen za „vykořisťovanou třídu“ a mužů za „vykořisťovatele“.

Münzenberg shrnul úsilí frankfurtské školy následovně: „Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“

Škola rozlišuje dva druhy revoluce: politickou a kulturní. Kulturní revoluci, která rozkládá řád zevnitř, považují za dlouhodobý plán zaměřený zejména na rodinu, školství, sdělovací prostředky, oblast pohlavního života a populární kulturu.”

“Jednou z podstatných zásad zmíněné kritické teorie je nutnost rozložit současnou rodinu. Stoupenci frankfurtské školy učí, že „dokonce i částečné zhroucení rodičovské autority v rodině může vést ke vzrůstu připravenosti následujících pokolení přijmout společenskou změnu“”

” Sociální psychologové zítřka budou mít několik školních tříd, na nichž budou zkoušet různé metody, jak navodit neotřesitelné přesvědčení, že sníh je černý. Brzy se dostaví řada výsledků. Za prvé, že vliv domova narušuje kýžený výsledek. Za druhé, že toho nelze tak docela dosáhnout, pokud indoktrinace nezačne už před věkem desíti let. Za třetí, že velmi účinné je opakované odříkávání veršů doprovázených hudbou. Za čtvrté, že přesvědčení o bílé barvě sněhu je nutné představit jako chorobný sklon k výstřednosti. Teď ale předbíhám. Je na budoucích vědcích tyto zásady upřesnit a zjistit, na kolik přijde, aby děti uvěřily, že sníh je černý, a o kolik bude levnější, uvěří-li, že je tmavě šedý. […] Až se tyto postupy podaří dovést k dokonalosti, pak jakákoli vláda, která bude mít po generaci na starosti vzdělávání, bude schopna ovládat své občany bez nutnosti armády či policie.“”

“Během našeho šetření jsme se zúčastnili symposia o sexuální výchově v Liverpoolu, kde jeden z řečníků nastínil taktiku sexuální výchovy slovy: ‚Pokud se nedostaneme k sexuální výchově, děti budou prostě následovat mravy svých rodičů.‘ Záhy se ukázalo, že se sexuální výchova má stát nástrojem podomních prodavačů sekulárního humanismu.”

Zdroj: Timothy Matthews: Frankfurtská škola a její ideoví soudruzi

This entry was posted in Feminizmus, LGBT-Lobby, Uncategorized. Bookmark the permalink.