Radikálny feminizmus v boji proti tradičnej rodine

Toto je zhrnutie zaujímavých bodov zo štúdie “Nebezpečný rozmach genderové politiky” od Stephena Baskervila.

Štúdia sa venuje pozadiu vzostupu feministického a genderového hnutia a popisuje procesy, pomocou ktorých sa feministkám darí zavádzať metódy policajného štátu a získavať silný vplyv v krajine. Iba v drobných odbočkách sa venuje prepojeniu feministiek na homosexuálne hnutie, pričom feministky priamo s lesbickým hnutím nespája, hoci popisované informácie a správanie feministiek tomu prepojeniu veľmi silne nasvedčujú. Významnú pozornosť venuje deštruktívnemu vplyvu rozvodovosti na spoločnosť.

Dátum zverejnenia štúdie chýba, ale najmladší dátum pri citáciach udáva október 2008, takže sa dá predpokladať, že približne v tej dobe bol článok zverejnený. Obsahuje veľa citácií z rokov 1994-1999, takže sa nedá úplne vylúčiť, že štúdia vychádza zo staršej verzie, ktorá bola iba doplnená novými faktami. To by vysvetľovalo, prečo článok neodráža niektoré najnovšie radikálne trendy ako popieranie rozdielov medzi fyzickými pohlaviami, genderová výchova v školách, presadzovanie kvót v zamestnaní, čoraz silnejšie homosexuálne trendy vo feministickom hnutí,…

Štúdia je rozsiahla a nie je príliš prehľadne štrukturovaná – občas témy pretekajú do nasledujúcej kapitoly a inokedy sú v jednej kapitole dve nesúvisiace témy. Navyše nadpisy kapitol veľmi málo vypovedajú o obsahu textu. Preto som spracoval tento zostručnený prehľad.

Článok sa skladá z niekoľkých tematických častí:

1. Vzostup a úspech feministického hnutia (str. 1)

…popisuje zmeny v argumentáciach feministiek, ich pomalý prienik do verejného sektoru a nárast vplyvu
…zaraďuje ich medzi totalitné hnutia vychádzajúce z marxizmu-leninizmu.
…popisuje, že súkromie a intímny život sa vďaka feministkám natoľko spolitizoval, že do neho teraz v plnom rozsahu zasahuje štát.
…feministky sa snažia získať stále väčší vplyv v štátnych mechanizmoch, nakoľko na základe neho môžu efektívne a násilne presadzovať a vynucovať svoje požiadavky.

2. Feministické víťazstvá (str. 4)

…podrobnejšie rozpisuje, ako feministky prešli od doktríny “rovnosti” medzi mužom a ženou k politike “materstva”, na základe ktorej sa stavajú do role utláčaných a zároveň si nárokujú nadštandardné privilégia vyplývajúce z role materstva.
…rozpisuje podrobnejšie, ako sa dopracovalo k názoru, že muži utláčajú ženy a špeciálne ženy-matky.
…rozpisuje, ako feministky predefinovali mnohé spoločenské zločiny tak, že ako vinníkov ukazujú zásadne mužov a ako obete zásadne ženy.
…spomína, ako sa feministkám podarilo predefinovať mužské individuálne “rytierstvo” na kolektívne anonymné skupiny (policajti)
…venuje sa podrobne fenoménu falošných obvinení zo znásilnení. Spomína, že 41% obvinení zo znásilnení bolo dokázaných ako falošných a že reálne číslo bude ešte vyššie, keďže falošné obvinenie nemôže žena len tak bez trestu siahnuť.
…spomína tiež, že feministické policajtky a sudkyne nezriedka cielene falšovali dôkazy, aby dostali za znásilnenie do väzenia aj nevinného muža.

3. Útlak a superiorita (str. 9)

…spomína, ako feministky obratne využívajú raz pojmy o “rovnoprávnosti” a inokedy požiadavky špeciálnych privilégií, podľa toho, ako sa im to hodí.
…spomína absurditu, kde sa feministkám podarilo presadiť, že ženy sa už nestarajú o vlastné deti, ale v sociálnych zariadeniach (jasle, škôlky, školy) o cudzie deti. Vďaka tomu je ich prácu možno jednak zdaňovať, jednak za ňu berú z ekonomiky peniaze a o ten diel klesá plat ich manželov.
…spomína, ako verejné školstvo oddeľuje rodičov a ich deti a snaží sa vychovávať deti proti názorom ich rodičov.
…rozoberá rozmach sektoru “sociálnych služieb”, venujúcich sa deťom – od škôlok až po opatrovníctvo odobraných detí a konštatuje fakt, že tento systém vníma rodičov ako hrozbu svojho zamestnania a tak sa snaží v maximálnej miere bojovať proti nim a diskreditovať ich.
…úrady detských sociálnych služieb sa dostali do pozície akejsi “feministickej polície”, ktorá do značnej miery funguje mimo kontrolu súdov aj právneho systému a na väčšinu útokov jej postačujú nikdy nedokázané a falošné obvinenia. Zároveň kompletne vynecháva prezumpciu neviny.
…spomína prípady feministických prokurátoriek, ktoré násilím donútili vypovedať deti proti svojim rodičom a dosiahli tak ich uväznenie, napriek nevine.
…v závere spomína narastajúci počet prípadov, kedy sa kvôli odobratiu detí rodine nasadzovali ozbrojené protiteroristické jednotky vyzbrojené automatickými zbraňami.

4. Genderová politika a sociálny štát (str. 14)

…venuje sa histórii, prečo štát začal podporovať slobodné a rozvedené matky
…na počiatku sociálna podpora smerovala vdovám po vojakoch a rodinám, kde muž prišiel o prácu vplyvom hospodárskej krízy.
…neskôr ale feministky obraz muža ochrancu (ktorý riskoval život za rodinu vo vojnách a chodil denne do práce) predefinovali na muža povaľača, násilníka a pedofila.
…argumentácia o neschopných a nebezpečných mužoch sa stala veľmi silným a ťažko vyvrátiteľným argumentom, ktorý umožnil masové zavádzanie represívnych policajných opatrení proti otcom v rodinách.

Typické feministické argumenty:

*Muž opustil ženu a nechal ju aj s dieťaťom v ťažkej finančnej situácii.

…realita ukazuje, že mnohé slobodné matky si dobrovoľne zvolili túto formu existencie a mnohé sa k tomu dokonca hrdo hlásia (stránka 16)
…rastie počet slobodných matiek na sociálnej podpore
…keďže k rozchodu dochádza pred svadbou, nedá sa jednoznačne určiť, kto koho opustil.

*Muž žiadajúci o rozvod

…hoci feministky argumentujú, že muži opúšťajú rodiny a odchádzajú za milenkami, štatistiky ukazujú, že väčšinu žiadostí o rozvod podávajú ženy a iba malý zlomok je v súvislosti domácim násilím či neverou, väčšina je odôvodnená frázami “nerozumieme si”, “obaja sme sa zmenili”…
…popisuje históriu presadzovania rozvodov. V minulosti rozvody síce tiež existovali, ale musel byť udaný dostatočný dôvod. v 20.st. sa presadili tzv. “rozvody bez viny”, to jest, že sa dá rozviesť kedykoľvek a bez argumentácie. Už toto bolo faktické zrušenie inštitútu manželstva, pretože prestalo mať štatút “právne vynútiteľnej zmluvy”.
…súčasný systém rozvodom žien výrazne napomáha, pretože im ponúka množstvo inštitúcii, kam môžu odložiť svoje deti: jasle, škôlky, školy, inštitúcie na zanechávanie novorodencov, agentúry umožňujúce adoptovať svoje neželané dieťa cudzej rodine. Autor argumentuje, že to nie sú iba otcovia, ktorí opúšťajú svoje deti. Špeciálnou kategóriou opustenia dieťaťa sú potraty. (stránky 17,18,19)

5. Rozvod a manželstvá jedincov rovnakého pohlavia (pdf č.2, str. 3)

…autor tvrdí, že práve masívny rozmach rozvodov a promiskuity inšpiroval homosexuálov k požiadavke homomanželstiev, pretože súčasný promiskuitný pohľad na manželstvo vyhovuje ich životnému štýlu. Ďalej tvrdí, že homosvatby manželstvo ohroziť nemôžu, pretože už bolo fakticky vykastrované povolením rozvodov.

…ďalej sa venuje téme adopcií detí homosexuálom. Tvrdí, že 40% adoptovaných detí končí v homosexuálnych rodinách. Ďalej tvrdí, že umelé oplodnenia a náhradné matky splodia iba minimum detí pre homopáry, väčšina detí pochádza z adopcií.
…poukazuje na to, že umožnenie adopcií hsx párom výrazne zvyšuje dopyt po adoptovateľných deťoch. Zároveň sa s tým kombinuje faktor, keď sú deti odoberané rodinám pod zveličenými zámienkami domáceho násilia alebo zneužívania. Ideálnym terčom sú rozvádzajúce sa rodiny. Podpora rozvodov a osamelých matiek poskytuje štátnej sociálnej správe vhodné zámienky na odoberanie detí a ich poskytnutie na adopcie homosexuálom.

…nerozoberá problematiku vplyvu homosexuálnej rodiny na rozvoj dieťaťa ani nespomína prípadné riziká zneužívania.

6. Osobné a politické (pdf č.2, str. 5)

…spolitizovanosť rozvodov je tak silná, ako nikdy v histórii. Rozvodové súdy sú pod kontrolou feministiek a fungujú ako akési feministické “tribunály”, súdiace bez dôkazov alebo na základe falošných jednostranných obvinení.

…na podporu rozvodov sa v médiach pestuje silná protiotcovská hystéria. Automaticky nálepkujú otcov ako pedofilov, násilníkov a neplatičov výživného, pričom tieto argumenty sú natoľko tvrdé, že nikto z politikov sa neodváži postaviť na ich stranu.

…realita je pritom nezriedka úplne iná:

*Mýtus o otcoch týrajúcich deti:
…v skutočnosti je najväčšie riziko u osamelých a slobodných matiek, kde býva dieťa až 33x častejšie vystavené násiliu, obvykle zo strany otčimov a priateľov matky. Naopak prítomnosť otca je veľmi výrazným ochranným faktorom dieťaťa pred cudzím násilím (citácia 56, 57, 58) (moja pozn: ono na tom niečo bude, prípady násilia voči sirotám zo starej literatúry sú veľmi časté, pričom násilie dieťaťu prichádzalo rovnako zo strany otčima aj macochy)
…taktiež je tu štatistika, že slobodné matky častejšie zrania alebo zabijú svoje dieťa, než ženatý otec (citácia 59)

*Mýtus o sexuálnom zneužívaní:
…štatistiky dokazujú, že zneužívania sa dopúšťajú hlavne matkini priatelia a nevlastní otcovia. Biologickí otcovia zneužívajú svoje deti absolútne minimálne. Štatistiky ale veľmi často ako páchateľa označia proste “otca”, a to aj v prípade, že sa jednalo o otčima !!! (citácia 60)
…pri rozvodových konaniach feministické zamestnankyne súdov a úradov vyslovene nabádajú matky aj k falošným obvineniam voči otcovi, pričom tieto obvinenia nie je treba dokazovať.
…sudcovia tak vlastne nahrávajú ohrozeniu dieťaťa, keď ho v záujme “ochrany” oddelia od biologického otca a dajú do rodiny s otčimom.

*Mýtus o domácom násilí
…je to jeden z najzákernejších spôsobov boja proti otcom v rodinách. Je to ideálny spôsob, ako vykopnúť človeka z bytu a zabrať jeho majetok.
…právna definícia domáceho násilia je mimoriadne vágna a okrem fyzickej konfrontácie zahŕňa aj hádky, kritiku, ignorovanie, odmietanie alebo zosmiešňovanie
…na obvinenie netreba žiadne dokazovanie, automaticky sa berie prezumpcia viny a dokonca aj falošné obvinenia sú brané ako plne legitímny postup.
…predbežné uväznenie muža je možné aj na základe vymysleného obvinenia a bez súdu.
…pritom štatistiky dokazujú, že podiel domáceho násilia v domácnostiach zo strany mužov a žien je vyrovnaný (citácia 66)

…ďalej článok píše o tom, že obvinenia pri rozvodoch sú sudcami automaticky akceptované a deti sú automaticky oddeľované od otcov. Na nejaký férový súdny proces sa tu absolútne nehľadí.
…obvinenia sa nezriedka prerokúvajú bez prítomnosti muža, takže ani nemá šancu sa brániť.
…netreba žiadne dokazovanie
…v niektorých prípadoch sú muži dokonca donútení sa priznať k činu, ktorý neurobili (napr. sú tak dlho držaní vo väzbe, kým sa nepriznajú)

7. Plne disfunkčné domovy (pdf č.2, str.10)

…spomína štúdiu, ktorá dokazuje, že deti z jednočlenných rodín majú výrazne vyššie sklony k násilným a drogovým činom a že tento faktor prevyšuje vplyv chudoby či rasy.
…pričom štát otázku odchodu otca z rodiny rieši jediným spôsobom a to násilným vymáhaním výživného a kriminalizáciou mužov.

8. Ďalekosiahle dôsledky genderovej politiky:

– žiadna civilizácia dlhodobo neprežije masívnu a plošnú kriminalizáciu mužskej časti svojej populácie
– oslabenie vojenskej sily krajiny násilným začleňovaním žien do armády
– oslabenie ochoty mužov slúžiť v armáde, ak vedia, že v ich neprítomnosti sa s nimi môže ich žena kedykoľvek rozviesť a po návrate zo zahraničia ešte budú trestne stíhaní za neplatenie výživného, o ktorom bolo rozhodnuté v ich neprítomnosti
– pokles pôrodnosti, ktorý vedie k otvoreniu krajiny masovej imigrácii
– kvôli zavedeniu dôchodkového systému sa ešte viac zredukovali dôvody na zakladanie veľkých rodín, ktoré mali slúžiť ako poistka na starobu.
– zavedenie antikoncepcie a potratu presunuli rozhodovanie o potomstve z rodiny čisto iba na ženu.
– rozvody môžu byť nielen rozbíjačom rodín, ale aj dôvodom strachu a neochoty mužov k vstupu do manželstva. (toto už mám potvrdené z viacerých zdrojov priamo z môjho okolia)

…posledná podkapitola poukazuje na to, že aj staré antické civilizácie Grécko a Rím pred svojím zánikom prechádzali procesom zrieknutia sa rodinného života. A zdôrazňuje, že nikdy v minulosti, ani v starej antike, nebola kampaň proti rodine tak militantná, ako v súčasnosti.

Zdroj: Nebezpečný rozmach genderové politiky. Studie Stephena Baskervila

—————–
Ďalšie zaujímavé články:

Rodová rovnosť a feminizmus (archívna kópia)
Veľmi poučný článok o histórii vývoja feminizmu a jeho prepojení na homosexuálne hnutia.

Znepokojujúce! Homosexuálna aktivistka priznáva, že účelom boja za “práva” je zničiť rodinu.

Alojz Rakús – Radikálny feminizmus v kultúrnej vojne proti rodine (feb 2005)
Podkapitola “Radikálny feminizmus bojuje proti tradičnej rodine” spomína falšovanie štatistík o domácom násilí zo strany feministiek, aby vytvorili dojem, že veľká väčšina mužov-otcov sú domáci násilníci. Táto časť naozaj stojí za prečítanie. Ďalej vysvetľuje feministickú podporu rozvodov a ďalšie kroky, na základe ktorých potom argumentujú zbytočnosťou manželtiev.
V závere článku je zoznam slovenských hnutí, ktoré podporujú radikálny feminizmus – je medzi nimi množstvo homosexuálnych združení: “Občianske združenie Možnosť voľby podporujú: Aspekt, Eset, Pro Familia, Fenestra, Aliancia žien Slovenska, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, Združenia žien v ASR, Spoločenstvo žien Sociálnej demokracie, AdvoCats for Women, Ganymedes, Nadácia Charty 77, Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín, Museion, ZO SZOPK – Stop betón a iné. Ide o organizácie, ktoré popri presadzovaní feministických záujmov aktívne podporujú gejské a lesbické hnutia (alebo ich priamo reprezentujú).”

Feminizmus ako tretie zlo
Článok vysvetľuje ako feministky prešli od boja za práva žien, cez plošný boj proti mužom až k otvorenej propagácii lesbického správania ako jedinej formy oslobodenia žien z útlaku mužov. Zaujímavý článok!

Súvisiace články:

Frankfurtská škola. Feminizmus a LGBT-hnutie v širšom kontexte
Článok vysvetľuje, že skutočným cieľom feminizmu, multikulturalizmu a LGBT-hnutia nie je žiadna tolerancia alebo rovnoprávnosť ale morálny rozvrat spoločnosti, ktorý ju oslabí natoľko, aby ju bolo možné následne ovládnuť pomocou revolúcie.

This entry was posted in Feminizmus, LGBT-Lobby. Bookmark the permalink.